Luận án Vai trò của hệ thống chính trị cấp tỉnh trong thực hiện chính sách xã hội ở Sơn La hiện nay

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU. 7

1.1. Các công trình nghiên cứu về vai trò của hệ thống chính trị trong

thực hiện chính sách xã hội. 7

1.2. Các công trình nghiên cứu về vai trò của hệ thống chính trị cấp

tỉnh trong thực hiện chính sách xã hội . 22

1.3. Đánh giá kết quả nghiên cứu và những vấn đề luận án tập trung

giải quyết . 26

Chương 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VAI TRÒ CỦA HỆ

THỐNG CHÍNH TRỊ CẤP TỈNH TRONG THỰC HIỆN CHÍNH

SÁCH XÃ HỘI . 31

2.1. Một số vấn đề lý luận về hệ thống chính trị và hệ thống chính

trị cấp tỉnh. 31

2.2. Một số vấn đề lý luận về chính sách xã hội và thực hiện chính

sách xã hội . 41

2.3. Vai trò của hệ thống chính trị cấp tỉnh trong thực hiện chính sách

xã hội. 47

Chương 3: THỰC TRẠNG VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG CHÍNH

TRỊ CẤP TỈNH Ở SƠN LA TRONG THỰC HIỆN CHÍNH

SÁCH XÃ HỘI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA HIỆN NAY . 68

3.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế, chính trị, xã hội tác động

đến vai trò của hệ thống chính trị cấp tỉnh trong thực hiện chính sách

xã hội ở Sơn La . 68

3.2. Thực trạng vai trò của hệ thống chính trị cấp tỉnh trong thực hiện

chính sách xã hội ở Sơn La . 78

Chương 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI

TRÒ CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CẤP TỈNH Ở SƠN

LA TRONG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÃ HỘI . 118

pdf178 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 220 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Vai trò của hệ thống chính trị cấp tỉnh trong thực hiện chính sách xã hội ở Sơn La hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
óp sức của cả hệ thống chính trị. 3.2. Thực trạng vai trò của hệ thống chính trị cấp tỉnh trong thực hiện chính sách xã hội ở Sơn La 3.2.1. Thực trạng vai trò của Tỉnh ủy Sơn La trong thực hiện chính sách xã hội Tỉnh ủy Sơn La có chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo hệ thống chính trị cấp tỉnh, đoàn kết và lãnh đạo nhân dân trong tỉnh theo đường lối, chủ trương và Cương lĩnh xây dựng đất nước của Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, chính quyền cấp tỉnh huy động mọi nguồn lực để thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra. Quán triệt Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, cùng với sự cố gắng của các cấp ủy, chính quyền, việc thực hiện chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh đã được triển khai thực hiện có hiệu quả, cụ thể như sau: Thứ nhất, về công tác xây dựng chủ trương và định hướng thực hiện chính sách xã hội Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII (2010) xác định nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010 - 2015: Một là, “đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, tạo việc làm, thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, học bổng cho học sinh nghèo, chính sách hỗ trợ trực tiếp đến hộ nghèo, phấn đấu giảm mạnh tỷ lệ hộ nghèo, cơ bản xóa xong nhà tạm; ngăn chặn tình trạng tái nghèo. Giải quyết vấn đề lao động và việc làm. Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa” [34, tr.55-56]. Hai là, đẩy mạnh phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo. Tiếp tục duy trì, củng cố kết quả và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và chống mù chữ; phổ cập trung học cơ sở và đẩy mạnh triển khai phổ cập trung học phổ thông; hoàn thành chương trình xóa phòng học tạm, kiên cố hóa trường học, nhà ở giáo viên và nhà bán trú của học sinh các xã đặc biệt khó khăn” [34, tr.101]. 79 Ba là, thực hiện tốt các chính sách xã hội như chăm sóc người có công, gia đình thương binh liệt sỹ; bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội. Đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động này thông qua chương trình xây dựng và sử dụng hiệu quả các loại quỹ: “đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “vì người nghèo”, “xây dựng nhà đại đoàn kết”; chăm sóc các đối tượng yếu thế trong cộng đồng. Thực hiện chủ trương của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII (2010) về thực hiện chính sách xã hội, Tỉnh uỷ Sơn La ban hành: Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 02/11/2010 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong công cuộc giảm nghèo nhanh và bền vững của tỉnh Sơn La”; Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 08/09/2014 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 201) và những năm tiếp theo; Chỉ thị số 35-CT/TU, ngày 09/05/2015 về đẩy mạnh vận động các tổ chức, cá nhân hiến đất xây dựng đường giao thông nông thôn, cơ sở vật chất để tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh bán trú0 Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (2015) tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng; Đại hội xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2020: “tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3% trở lên, trong đó các huyện nghèo giảm 4-5% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020); đến năm 2020 không còn hộ nghèo đa chiều nghiêm trọng Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 50-55%, trong đó được cấp bằng, chứng chỉ đạt 15-20%; 70% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; đạt 7,5-8 bác sỹ và 25 giường bệnh /1 vạn dân” [35, tr.38]. Đồng thời, đề ra những giải pháp mang tính định hướng: “Huy động mọi nguồn lực chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người có công và gia đình người có công Giải quyết tốt vấn đề lao động, việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, học bổng cho học sinh nghèo, chính sách hỗ trợ trực tiếp đến các hộ nghèo, phấn đấu giảm mạnh tỷ lệ hộ nghèo, cơ bản xóa xong nhà ở tạm; ngăn chặn tình trạng tái nghèo” [35, tr.48]. Quan điểm của Đảng bộ tỉnh Sơn La đối với công tác xóa đói, giảm nghèo đã có bước đổi mới theo quá trình phát triển kinh tế - xã hội, chuyển từ giải quyết tình 80 trạng nghèo trên diện rộng, phạm vi toàn tỉnh với các chính sách đa chiều sang tập trung giải quyết có trọng tâm trọng điểm, tập trung vào những nhóm nghèo nhất, vùng nghèo nhất nhằm phân bổ nguồn lực hợp lý hơn, tiến tới thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng trong tỉnh. Như vậy, sự chuyển biến về năng lực lãnh đạo của Tỉnh ủy Sơn La trong những năm qua chính là việc các cấp ủy đảng đã nhận thức rõ vị trí, vai trò của chính sách xã hội và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả chính sách đó trong chỉnh thể hệ thống chính sách phát triển xã hội. Từ hệ thống chủ trương, chính sách đến cách tổ chức thực hiện trong những năm qua của tỉnh Sơn La đã phản ánh khá rõ quan điểm xem “con người là trung tâm của chiến lược phát triển xã hội”. Việc phát huy yếu tố con người và lấy việc phục vụ con người làm mục đích cao nhất của mọi hoạt động, trở thành tư tưởng chủ đạo trong chủ trương, chính sách liên quan, từ việc thực hiện chính sách giải quyết việc làm; xóa đói giảm nghèo; chính sách đối với người có công với cách mạng; chính sách an sinh xã hội; bảo trợ xã hội. Trên cơ sở nhận thức chung đó, thông qua cơ chế vận hành của hệ thống chính trị, các cấp ủy đảng đã lãnh đạo và chỉ đạo việc triển khai trên từng lĩnh vực cụ thể. Thứ hai, công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách xã hội Nhận thức đúng vai trò và tầm quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng, trong những năm qua Tỉnh ủy Sơn La luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, nắm vững diễn biến tư tưởng và tâm trạng xã hội, nhất là trong những thời điểm có các sự kiện lớn tác động đến toàn xã hội. Đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng chủ động tham mưu đề xuất, tổ chức lực lượng và triển khai hiệu quả các nội dung công tác. Qua đó, Tỉnh ủy đã tạo sự thống nhất, quyết tâm cao của hệ thống chính trị, sự đồng thuận nhân dân trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong những năm qua, Tỉnh ủy Sơn La chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách của Đảng, nhà nước trong lĩnh vực đào tạo nghề, giải quyết việc làm đối với lực lượng lao động; xóa đói giảm nghèo; giáo dục; y tế; người có công với cách mạng. Tỉnh ủy Sơn La đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh lồng ghép nội dung tuyên truyền với việc các phong trào thi đua, các cuộc vận động với nhiều hình thức trực quan panô, áp phích, tờ rơi; cổ động lưu động, triển lãm tranh, ảnh; 81 hội diễn nghệ thuật, chiếu phim; hội thao, đua thuyền... cùng với các hoạt động xã hội mang có ý nghĩa thiết thực. Thứ ba, công tác cán bộ Trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo chặt chẽ việc rà soát, bổ sung và hoàn thiện quy hoạch cán bộ theo quy trình hướng dẫn của Ban Tổ chức tỉnh ủy; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các sở, ban, ngành tỉnh đã căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, đơn vị đã triển khai công tác quy hoạch cán bộ, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đảm bảo đúng quy trình, đối tượng và cơ cấu cán bộ theo yêu cầu. Trên cơ sở quy hoạch cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống chính trị luôn được Tỉnh ủy quan tâm, nhằm bổ sung, cập nhật, nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Hàng năm, Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, đào tạo tập trung cán bộ dự nguồn và đào tạo theo chức danh; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn theo địa chỉ sử dụng; nhất là đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số; nội dung đào tạo về trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, nhằm nâng cao chất lượng và năng lực thực tiễn của độ ngũ cán bộ, góp phần từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ tỉnh. Như vậy, đội ngũ cán bộ có bước phát triển về số lượng, nâng cao về chất lượng; tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ có trình độ cao tăng đáng kể, tạo bước chuyển biến tích cực về cơ cấu cán bộ nói chung, cơ cấu cán bộ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị nói riêng; nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Hầu hết các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các cấp đã qua luân chuyển, đào tạo, rèn luyện qua thực tiễn công tác; đội ngũ cán bộ từng bước được chuẩn hóa đáp ưng yêu cầu, nhiệm vụ và tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức; đảm đương các trọng trách trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, hoạt động của chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội; góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh. 82 Thứ tư, công tác kiểm tra việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước Với nhận thức, công tác kiểm tra Đảng giữ vị trí quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của từng đảng viên, trong những năm qua, Tỉnh ủy Sơn La chú trọng công tác kiểm tra; qua đó, Tỉnh ủy đã rút ra kinh nghiệm, đồng thời đề ra những giải pháp thiết thực trong quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đề ra và kiên quyết xử lý các cá nhân, tổ chức sai phạm. Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đã quán triệt kịp thời đến cán bộ chủ chốt trong tỉnh các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa X, XI, XII, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, XIV về công tác kiểm tra, kỷ luật Đảng. Các chương trình kiểm tra đều xác định rõ nội dung, đối tượng, lực lượng kiểm tra. Nội dung kiểm tra đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Việc kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới có dấu hiệu vi phạm được chú trọng và tiến hành thường xuyên với chất lượng và hiệu quả ngày một tốt hơn. Do đó, tỷ lệ đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật giảm, có tác dụng ngăn ngừa tốt hơn. Qua kiểm tra, kết luận rõ ưu, khuyết điểm, vi phạm của tập thể và cá nhân, xử lý vi phạm, kiến nghị thu hồi vật chất thất thoát, chiếm dụng. Kết quả đạt được đã góp phần tăng cường sự đoàn kết và kỷ luật trong Đảng, giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; khẳng định vị trí, tác dụng của công tác kiểm tra Đảng và góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Như vậy, từ năm 2010 đến nay Tỉnh ủy Sơn La đã đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng gắn chặt với nhiệm vụ chính trị trọng tâm; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ; công tác kiểm tra được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời; những kết quả đã đạt được góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Tỉnh ủy, qua đó đóng góp cho sự phát triển kinh tế, thực hiện tốt chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. 3.2.2. Thực trạng vai trò của chính quyền cấp tỉnh trong thực hiện chính sách xã hội ở Sơn La Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La tập trung trí tuệ, nghiên cứu để kịp thời cụ thể hóa, thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước thành những nghị quyết quan trọng, tạo hành lang pháp lý quan trọng để 83 khai thác hiệu quả các tiềm năng lợi thế của địa phương, nâng cao năng lực quản lý, điều hành bộ máy chính quyền các cấp. Trong giai đoạn mới, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã thực hiện tốt chức năng quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn, triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp, bảo đảm phù hợp với điều kiện, đặc điểm, khai thác tốt tiềm năng và lợi thế của địa phương. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện chính sách xã hội với tính chủ động và hiệu quả trong công tác tổ chức xây dựng chiến lược, chính sách, đề án, chương trình hành động, quy hoạch, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt hoặc ban hành. Đặc biệt, Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra và hướng dẫn thực hiện chiến lược, chính sách; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Hội đồng nhân dân ban hành có liên quan đến chính sách xã hội, để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền ban hành sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách pháp luật cho phù hợp với tình hình thực tế. Điều này được thể hiện ở một số mặt chủ yếu sau: Thứ nhất, công tác chỉ đạo xây dựng các đề án, chính sách nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về chính sách xã hội Bám sát chủ trương của Đảng, nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020”; Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 02/11/2010 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong công cuộc giảm nghèo nhanh và bền vững của tỉnh Sơn La” các chương trình đã được cụ thể hóa bằng các đề án, chương trình, chính sách cụ thể qua các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực chính sách xã hội, các quyết định phê duyệt đề án, chính sách xã hội. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ động tham mưu cho Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành rà soát chính sách xã hội, đồng thời phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát chính sách xã hội; ban hành thông báo kết luận đánh giá chính sách xã hội hiện hành và thống nhất đề nghị sửa đổi, bổ sung một số chính sách thực hiện trên địa bàn tỉnh. 84 Trong giai đoạn 2010 đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã tham mưu, trình Chính phủ nhiều Đề án, chính sách có ý nghĩa quan trọng như: Quyết định số 1959/QĐ/TTg ngày 29/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La đến năm 2020; Đề án “.ây dựng các điểm dân cư tập trung; bố trí việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới; bảo vệ và phát triển rừng vành đai đến năm 2020”; Đề án “Sắp xếp, ổn định các điểm dân cư cách xa trung tâm bản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2025”; Đề án “Đổi mới phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh; Đề án “Hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025”; Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020” của tỉnh Sơn La; tiếp tục duy trì kết quả phổ cập giáo dục - chống mù chữ trên phạm vi toàn tỉnh. Quyết định 2269/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách ổn định sản xuất và đời sống ở các bản có điều kiện kinh tế, xã hội còn đặc biệt khó khăn, ban hành các quy định cụ thể một số nội dung về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017- 2020 trên địa bàn tỉnh.Quyết định số 1265/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 25/06/2013 ýế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Sơn La; Quyết định số 56/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 12/01/2016 ýế hoạch triển khai thực hiện đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2016 - 2020. Thứ hai, công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về chính sách xã hội được coi trọng và tăng cường, góp phần tạo sự thống nhất, quyết tâm cao của hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về xóa đói, giảm nghèo và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giảm nghèo của địa phương tới các cấp, ngành và người dân là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, qua 85 đó, từng bước thay đổi cách nghĩ, cách làm, khắc phục tâm lý trông chờ, ỷ lại, phát huy nội lực, vươn lên làm giàu chính đáng của người dân. Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh đã chỉ đạo các thành viên căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao trong công tác phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức: trên các phương tiện thông tin đại chúng, tờ rơi, pa nô, áp phích, sổ tay hay thông qua các lớp tập huấn, đào tạo, những buổi truyền thông trực tiếp tại xã, bản Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc triển khai, tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xóa đói, giảm nghèo của cấp ủy, chính quyền địa phương; trách nhiệm tham gia của người dân trong các hoạt động xóa đói, giảm nghèo; giới thiệu kinh nghiệm, những mô hình giảm nghèo hiệu quả để nhân rộng. Công tác tuyên truyền Luật bảo hiểm y tế được tiến hành đồng bộ từ tỉnh tới huyện, góp phần nâng cao nhận thức người dân và các cấp, các ngành về chính sách bảo hiểm y tế. Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, các ngành liên quan đã phối hợp chặt chẽ tuyên truyền phổ biến đến nhân dân về chính sách bảo hiểm y tế cho các đối tượng như: người nghèo và người dân tộc hiểu số, cựu chiến binh, người trực tiếp tham gia kháng chiến, người có công với xã hội, các đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em dưới 6 tuổi theo Luật bảo hiểm y tế và các Thông tư Liên tịch của Bộ Y tế - Bộ Tài chính. Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ viên chức trong ngành và cán bộ nghiệp vụ của các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, tập huấn cho cán bộ lãnh đạo, chuyên viên Phòng Lao động Thương binh và Xã hội 11 huyện, thành phố và cán bộ làm công tác văn hóa - xã hội của 12 xã phường trên địa bàn thành phố Sơn La. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Báo Sơn La trong việc tuyên truyền Luật bảo hiểm y tế, mỗi tháng phát hành trên bản tin “Thông báo nội bộ” của Đảng bộ 01 số và Báo Sơn La 01 số. Thông qua công tác tuyên truyền, việc chấp hành về các chế độ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của người dân đã được cải thiện rõ rệt, nâng cao trách nhiệm của các cơ sở khám, chữa bệnh trong việc đảm bảo quyền lợi cho đối tượng tham gia bảo hiểm y tế cũng như việc quản lý quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Để tổ chức triển khai thực hiện chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng đầy đủ, kịp thời. Ban chỉ đạo đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên 86 truyền phổ biến pháp lệnh, nghị định, các thông tư và các văn bản hướng dẫn của trung ương đến các cấp, các ngành, các đoàn thể và nhân dân với nhiều hình thức; đồng thời tuyên truyền về ý nghĩa ngày Thương binh liệt sỹ, ghi nhớ công lao to lớn của những người có công với Tổ quốc và Nhân dân; các hoạt động chăm sóc sức khỏe, đời sống thương binh, gia đình liệt sỹ tới đông đảo cán bộ, nhân dân trên địa bàn. Do đó, cán bộ làm công tác chính sách cũng như các đối tượng được hưởng chế độ có nhận thức tích cực về chính sách, đồng thời tạo ra chuyển biến trong việc vận động các thành phần xã hội tham gia thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi người có công, xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, đã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em; in và phát hành 6.000 tờ rơi tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích trẻ em; xây dựng 3 chuyên mục tuyên truyền công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức tập huấn phần mềm quản lý dữ liệu trẻ em cho cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp huyện. Công tác phối hợp chỉ đạo xây dựng mô hình “Xã, phường phù hợp với trẻ em” được các cấp, các ngành tích cực triển khai. Chính quyền địa phương thường xuyên chỉ đạo và định hướng cho Báo Sơn La, các ấn phẩm thông tin các cơ quan trên địa bàn tỉnh thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2105 và Quyết định số 633-QĐ/TTg ngày 19/04/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Trong 5 năm 2011 - 2016, các báo và tạp chí đã xuất bản hàng triệu ấn phẩm, đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước về chính sách xã hội; phân tích, giải thích cho đồng bào hiểu sự quan tâm của Đảng và nhà nước cho việc hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, thông tin thị trường, kinh nghiệm xóa đói, giảm nghèo, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với phương châm bền bỉ, kiên trì đã giúp nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, tác động mạnh mẽ đến tư duy, hành động của nhân dân các dân tộc. 87 Thứ ba, công tác phân công, phối hợp, triển khai thực hiện chính sách xã hội Công tác tổ chức là vấn đề trọng yếu, nhân tố quyết định thành bại của cách mạng; vì thế, để tăng cường chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các chính sách xã hội, tỉnh đã thành lập và kiện toàn các Ban chỉ đạo như: (1) Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia việc làm, dạy nghề tỉnh Sơn La do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm Phó ban và là cơ quan thường trực, lãnh đạo một số Sở, ban ngành liên quan là thành viên ban chỉ đạo. Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành, làm việc kiêm nhiệm, chính sách chế độ thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước. (2) Ban Chỉ đạo xóa đói giảm nghèo tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng Ban; các huyện, thành phố cũng thành lập Ban Chỉ đạo giảm nghèo, ổn định định canh, định cư và xây dựng nông thôn mới. (3) Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, chống mù chữ tỉnh Sơn La do đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Phó Trưởng ban và là cơ quan thường trực; lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể liên quan tham gia thành viên Ban Chỉ đạo. Giúp việc Ban Chỉ đạo là cán bộ, công chức cơ quan thường trực, cơ quan có lãnh đạo là thành viên Ban Chỉ đạo. Giao Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng, bổ sung quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo trình Trưởng ban chỉ đạo ban hành. (4) Ban Chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm Phó ban và là cơ quan thường trực, một số ban ngành liên quan là thành viên ban chỉ đạo. Trong giai đoạn 2010 - 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng, ban hành hàng trăm văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 12 huyện, thành phố thực hiện chính sách xã hội. Hằng năm, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch và bố trí, bổ sung, phân bổ vốn thực hiện các chính sách xã hội, tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết chính sách xã hội và thực hiện chính sách xã hội. Hướng dẫn chỉ đạo các địa phương rà soát, xác định thôn, bản đặc biệt khó khăn, phân định xã khu vực I, II, III 88 theo Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 17/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ, làm cơ sở hoạch định, xây dựng, ban hành, thực hiện chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. Tổ chức nhiều cuộc hội thảo, hội nghị, tọa đàm về lĩnh vực thực hiện chính sách xã hội như: Hội thảo khoa học đánh giá quá trình triển khai, kết quả đạt được của 2 năm triển khai cam kết “5 có, 5 không” ở dân tộc Mông trên địa bàn tỉnh (2011); Tỉnh Sơn La phối hợp Ban Chỉ đạo Tây Bắc tổ chức Hội thảo khoa học “Giảm nghèo đa chiều bền vững - thực tiễn và định hướng, giải pháp cho các tỉnh Tây Bắc” (8/2016); Hội thảo là diễn đàn để các địa phương trao đổi, lựa chọn những giải pháp tối ưu và hiệu quả để giải quyết vấn đề xóa đói, giảm nghèo; Hội thảo khoa học “Tác động của những vấn đề cơ bản, cấp bách về dân tộc thiểu số các nước trong khu vực đối với các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc Việt Nam hiện nay” (12/2016). Công tác xóa đói giảm nghèo muốn thực hiện có hiệu quả phải huy động sự tham gia của các sở, ban ngành và các tầng lớp nhân dân; trong giai đoạn 2010 đến

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_vai_tro_cua_he_thong_chinh_tri_cap_tinh_trong_thuc_h.pdf
Tài liệu liên quan