Luận văn Ảnh hướng của chirp tần số và sự tán sắc đồi với xung dạng super gauss trong hoạt động cua laser màu buông cộng hưởng vòng khóa mode bằng va chạm xung

(Bản scan)

MỞ ĐÀU 1

CHƯƠNG 1 - TÓNG QUAN VẼ PHÁT XUNG cục NGÂN 3

I. I Nguyên lý tạo xung cực ngắn 3

1.1.1 Nguyên tắc đồng bộ mode (khóa mode) 3

1.1.2 Đồng bộ mode chù động 6

1.1.3 Dồng bộ mode băng phương pháp bơm đồng bộ 7

1.1.4 Dồng bộ mode bị động 8

1.2 Phương pháp khóa mode thụ động bằng chất hấp thụ bào hòa 10

1.2.1 Mô hình bão hòa 14

1.2.2 Mode locking hấp thụ bão hòa chậm 17

1.2.3 Mode locking hấp thụ bào hòa nhanh 20

1.3 Laser TÈsapphire (Short-Pulse TÈsapphire Laser) 23

CHƯƠNG 2 - LASER MÀU XUNG cực NGÁN 26

2.1 Xung laser màu 26

2.2 Mode- Locking cùa laser màu 28

2.3 Mode-locking bị động 32

2.4 Ọuá trinh tạo chirp 35

CHƯƠNG 3 - ẢNH HƯỞNG CỦA CHIRP TẢN SÓ VÀ sụ TÁN SÁC ĐÓI VỚI XUNG DẠNG SUPER GAUSS TRONG BUÔNG CỘNG HƯỞNG

LASER MÀU CP.M 37

3.1 Xung Super Gauss 37

3.2 Khảo sát sự biến dạng xung khi qua môi trường hấp thụ băo hòa 39

 

 

pdf106 trang | Chia sẻ: mimhthuy20 | Lượt xem: 512 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Ảnh hướng của chirp tần số và sự tán sắc đồi với xung dạng super gauss trong hoạt động cua laser màu buông cộng hưởng vòng khóa mode bằng va chạm xung, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluanvanthacsi_chuaphanloai_319_3975_1870198.pdf
Tài liệu liên quan