Luận văn Biểu diễn bất khả quy của nhóm đối xủng su (2) biến dạng

(Bản scan)

MỎ ĐÀU 1

1.Lý do chọn de tài I

2.Mục đích nghicn cứu 2

3.Nhiệm vụ nghiên cứu 2

4.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2

5.Phương pháp nghiên cửu 2

6.Những đóng góp mới cùa đề tải 2

CHƯƠNG 1. BIÉU DIÊN CỦA NHÓM 3

1.1. Biểu diễn của nhóm [31 3

1.2Bicu dicn khá quy cùa nhóm (3] 5

1.3. Bicu dicn bất kha quy cũa nhóm [3] 7

KÉT LUẬN CHƯƠNG 1 13

CHƯƠNG 2. BIÉU DIẺN CÙA NHỎM SU(2) 14

2.1Biểu diễn cùa nhỏm SU(2) [5, 6] 14

2.1.1NhómSƯ(2) 14

2.1.2Biểu diễn cùa nhỏm SU(2) 15

2.2Biểu diễn khã quy của nhóm SU(2) [5,6] 16

2.3Biểu diễn bất khả quy cùa nhóm SU(2) [5,6) 18

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 21

CHƯƠNG 3. BIÉU D1ẺN CỦA NHÓM SU(2) BIẾN DẠNG 22

3.1Bicu dicn cùa nhóm SU(2)q [4] 22

3.1.1NhómSU(2)q 22

3.1.2 Biểu diễn nhóm SU(2)q 22

3.1.3Biểu diễn bất khã quy cũa nhóm SƯ(2)q 24

3.2Biểu dicn cùa nhỏm sưp,q(2) [4] 26

3.2.1 Nhóm sưp,q(2) 26

 

pdf37 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 25/02/2022 | Lượt xem: 335 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Biểu diễn bất khả quy của nhóm đối xủng su (2) biến dạng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_bieu_dien_bat_kha_quy_cua_nhom_doi_xung_su_2_bien_d.pdf
Tài liệu liên quan