Luận văn Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . 8

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC CÁC

CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH . 12

1.1. Khái quát về công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh12

1.1.1. Khái niệm công chức . 12

1.1.2. Vai trò của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. 14

1.1.3. Yêu cầu đối với công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

. 18

1.2. Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. 22

1.2.1. Khái niệm bồi dưỡng công chức . 22

1.2.2. Mục tiêu bồi dưỡng công chức . 23

1.2.3. Vai trò của bồi dưỡng công chức . 23

1.2.4. Yêu cầu đối với bồi dưỡng công chức . 24

1.2.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến bồi dưỡng công chức. 33

1.3. Kinh nghiệm của một số địa phương về bồi dưỡng công chức. 36

1.3.1. Kinh nghiệm bồi dưỡng công chức của một số địa phương . 36

1.3.2. Bài học kinh nghiệm đối với tỉnh Kon Tum . 39

Tiểu kết Chương 1. 40

pdf135 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 311 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nay đến năm 2020, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”. 52 - Kế hoạch số 71-KH/TU, ngày 30/5/2014 của Tỉnh ủy về đào tạo, bồi dưỡng CB quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo, quản lý của tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và CB đương chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2010-2015 chưa đạt chuẩn trình độ theo quy định. - Quyết định số 1538-QĐ/TU, ngày 14/01/2015 của Tỉnh ủy về việc ban hành Đề án đào tạo, bồi dưỡng CB lãnh đạo, quản lý là nữ, trẻ, người dân tộc thiếu số đến năm 2020. - Kế hoạch số 13-KH/TU, ngày 08/8/2016 của Tỉnh ủy triển khai thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bố trí, sử dụng CB lãnh đạo, quản lý là nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số đến năm 2020. - Chương trình số 65-CTr/TU, ngày 07/8/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành trung ương đảng khoá XII "về tập trung xây dựng đội ngũ CB các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ". 2.3.2. Phân tích thực trạng bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Với số lượng và chất lượng như trên đã trình bày, đội ngũ CC các CQCM thuộc UBND tỉnh Kon Tum trong những năm gần đây có sự chuyển biến về chất lượng, trình độ các mặt cũng như khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước trên địa bàn theo chiều hướng ngày càng thể hiện tính chuyên nghiệp; số CC được đánh giá hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đều chiếm tỷ lệ cao. Tuy nhiên với yêu cầu và đòi hỏi ngày càng cao hơn các nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước của Kon Tum, gắn với việc nâng cao chất lượng về mọi mặt của đội ngũ CC để xây dựng đội ngũ CC ngày càng chuyên nghiệp, 53 có đầy đủ những phẩm chất cả về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, tinh thần thái độ phục vụ, đạo đức công vụ.v.v. để thực hiện hoàn thành những chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, đưa Kon Tum ngày càng phát triển; đòi hỏi Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo, ban hành các chế độ, chính sách, cơ chế tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ CB, CC nói chung, đặc biệt là CC các CQCM thuộc UBND tỉnh được đào tạo, bồi dưỡng những kiến thức, kỹ năng cần thiết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công vụ được giao; động viên khuyến khích phong trào tự học tập để nâng cao trình độ mọi mặt trong lực lượng CC. 2.3.2.1. Về xác định nhu cầu bồi dưỡng công chức Xác định số lượng CC, chuyên môn, trình độ, kỹ năng cần bồi dưỡng sao cho phù hợp với vị trí công việc CC là việc làm quan trọng giúp cho hoạt động bồi dưỡng CC được thực hiện chính xác và mang lại hiệu quả cao nhất, thúc đẩy nâng cao chất lượng hoạt động của CC và nền công vụ. Để xác định chính xác quy mô số lượng CC và ngành nghề, lĩnh vực cần bồi dưỡng theo từng năm và từng thời kỳ phát triển, việc xác định nhu cầu bồi dưỡng CC được tiến hành thông qua các hoạt động và các bước chủ yếu sau: UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo Sở Nội vụ tiến hành rà soát, tổng hợp và báo về số lượng CC cần bồi dưỡng. Để có số liệu tổng hợp và sát với nhu cầu thực tế của các cơ quan, đơn vị, Sở Nội vụ ban hành công văn kèm các biểu mẫu thống kê yêu cầu các CQCM thuộc UBND tỉnh khảo sát, thống kê và báo cáo về Sở để tổng hợp. Nhìn chung, xác định nhu cầu bồi dưỡng CC không phải là hoạt động độc lập mà được thực hiện lồng ghép cùng thời điểm xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, viên chức. Hàng năm, các CQCM thuộc UBND tỉnh đều tiến hành rà soát, lập nhu cầu bồi dưỡng CC gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp và báo cáo UBND theo phân cấp quản lý. Trên cơ sở số liệu tổng hợp 54 chung do Sở Nội vụ cung cấp, UBND tỉnh sẽ xác lập nhu cầu bồi dưỡng hàng năm và theo từng giai đoạn. Đây chính là căn cứ quan trọng xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CC hàng năm cũng như theo từng thời kỳ phát triển của tỉnh. Có thể nói, việc xác định nhu cầu bồi dưỡng là nhiệm vụ thường xuyên và được quan tâm thực hiện khá tốt trong thời gian qua. Việc xác định nhu cầu bồi dưỡng CC do các cơ quan, đơn vị thực hiện chủ yếu dựa vào: kết quả rà soát quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng CC đã được phê duyệt trước đó bởi cơ quan có thẩm quyền; kết quả phân tích tổ chức, phân tích công việc để xác định nhu cầu nhân sự, ngành nghề cần tổ chức bồi dưỡng; kết quả đánh giá năng lực thực thi công việc của CC hàng năm và căn cứ vào nhu cầu bồi dưỡng của cá nhân CC phù hợp với chuyên môn và nhu cầu công việc. Tuy nhiên, việc xác định nhu cầu bồi dưỡng CC trong thời gian qua của một số cơ quan, đơn vị vẫn còn nhiều điểm chưa hợp lý: một số cơ quan, đơn vị còn lúng túng trong việc xác định ngành nghề có nhu cầu cần thiết, bức xúc trong các lĩnh vực mà tỉnh có tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế để đưa CC đi bồi dưỡng; việc xác định nhu cầu bồi dưỡng chưa sát thực tiễn, chủ yếu dựa trên biểu mẫu thống kê, tiêu chuẩn do quy định pháp luật đối với từng chức danh và mới chỉ xuất phát từ góc nhìn của các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng CC mà chưa gắn với nhu cầu bồi dưỡng của cá nhân CC. Việc xác định nhu cầu bồi dưỡng là bước đầu tiên quan trọng của quá trình bồi dưỡng CC. Qua kết quả đánh giá của CC về mức độ cần thiết bồi dưỡng cao nhất là bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ (72,4%), kế tiếp bồi dưỡng các kỹ năng hành chính (58,6%), thấp nhất là bồi dưỡng về Anh văn, tin học và tiếng Banah (26%). Có thể khẳng định rằng, nhu cầu bồi dưỡng kiến thức, phương pháp, kỹ năng của đội ngũ CC các CQCM thuộc UBND tỉnh Kon Tum hiện nay rất cao, thể hiện nhu cầu mức độ rất cần và cần bồi dưỡng ở các nội dung bồi 55 dưỡng đều trên 96%. Từ đó cho thấy phải thường xuyên bồi dưỡng kiến thức, phương pháp, kỹ năng cho đội ngũ CC để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là cần thiết, đặc biệt là nhu cầu trang bị thêm kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng hành chính của CC. Có thể đánh giá tổng quan về xác định nhu cầu bồi dưỡng là tương đối tốt, tuy nhiên từng bước trong quy trình còn một số bước chưa cụ thể. Việc xác định nhu cầu bồi dưỡng chưa được quy định rõ ràng. Việc xây dựng một phương pháp đánh giá nhu cầu cụ thể cho từng bộ phận chỉ mới dựa trên đánh giá chủ quan của lãnh đạo hoặc cá nhân phụ trách tham mưu công tác bồi dưỡng để xác định nhu cầu. Việc này sẽ dẫn đến hai hậu quả chính: một là CC được cử đi bồi dưỡng chưa thật sẵn sàng cho việc đi bồi dưỡng, dẫn đến họ không chú trọng vào quá trình bồi dưỡng, vì vậy không đạt hiệu quả như mong muốn. Hai là, việc không phát phiếu khảo sát nhu cầu bồi dưỡng cho CC sẽ dẫn đến đánh giá sai nội dung cần bồi dưỡng, khiến cho nội dung bồi dưỡng dư hoặc thiếu, không đúng trọng tâm mà CC cần được bồi dưỡng để làm công việc tốt hơn. Mặt khác, các cơ quan, đơn vị chỉ dựa trên cơ sở phân tích công việc chưa dựa trên nhu cầu bản thân CC cũng như kết quả đánh giá thực hiện công việc hàng năm của CC, nên một số CC còn bị động tham gia các khóa bồi dưỡng. Bên cạnh đó, phân tích công việc cũng chỉ đưa ra kiến thức chung theo tiêu chuẩn bồi dưỡng chức danh của CC, chưa xây dựng được khung năng lực thực sự cần thiết để xác định nhu cầu bồi dưỡng CC. Từ đó kết quả thực hiện công tác bồi dưỡng chưa sát với nhu cầu thực tế của cơ quan và CC. Lớp cập nhật kiến thức cho đối tượng lãnh đạo, quản lý là lớp hoàn thiện kỹ năng góp phần nâng cao nhận thức về tư tưởng, bản lĩnh chính trị, xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý; 56 rèn luyện đạo đức, tác phong, trách nhiệm công vụ của người CB lãnh đạo, quản lý trước yêu cầu của sự nghiệp CNH - HĐH đất nước và của tỉnh. Tuy nhiên, công tác bồi dưỡng CC theo chức danh, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng tác nghiệp cho CC còn hạn chế; đối tượng các cơ quan tham mưu về công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa chủ động, quyết liệt trong việc tham mưu, đề xuất thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch đã đề ra cũng như xây dựng hệ thống thông tin để tham mưu và giúp cấp ủy có những phương thức giám sát thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng có hiệu quả. Vẫn còn một số CC lãnh đạo, quản lý thường chưa tham gia cập nhật kiến thức theo quy định. 2.3.2.2. Về nội dung, chương trình bồi dưỡng công chức Việc xác định nội dung bồi dưỡng CC nói chung và CC các CQCM thuộc UBND tỉnh Kon Tum căn cứ vào mục tiêu, định hướng và đối tượng bồi dưỡng CC. Các chương trình bồi dưỡng này theo nội dung, khung chương trình và tài liệu do Trung ương ban hành. Nội dung bồi dưỡng được xác định như sau: - Bồi dưỡng trang bị các loại kiến thức theo tiêu chuẩn quy định về trình độ lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, tin học cho CC các ngạch cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp; việc tổ chức bồi dưỡng ngoại ngữ tập trung vào các đối tượng công tác trong các lĩnh vực hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế. - Bồi dưỡng trang bị kỹ năng nghiệp vụ cho CC các ngạch cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp. - Bồi dưỡng trang bị kỹ năng lãnh đạo, quản lý trước khi đề bạt, bổ nhiệm và cho các đối tượng lãnh đạo các cấp đương chức. Ưu tiên bồi dưỡng trước cho CC lãnh đạo cấp sở. 57 - Tiếp tục bồi dưỡng CC tạo nguồn để hình thành đội ngũ chuyên gia hàng đầu về các lĩnh vực quản lý nhà nước, có trình độ, năng lực tham mưu và đề xuất các chủ trương, chính sách lớn, chiến lược về kinh tế - xã hội của ngành, các đề án tổng hợp về kinh tế xã hội của tỉnh. Có 31,5% CC đánh giá nội dung các chương trình bồi dưỡng CC của các CQCM thuộc UBND tỉnh Kon Tum là phù hợp; 50,2% CC cho là khá phù hợp; ít phù hợp là 15,7% và còn lại 2,6% ý kiến cho rằng chưa phù hợp. Từ đó cho thấy nội dung các chương trình bồi dưỡng là khá phù hợp với nhu cầu và sự cần thiết cập nhật kiến thức phục vụ công tác. 2.3.2.3. Về hình thức, phương pháp bồi dưỡng, tài liệu học tập cho công chức Trong những năm qua, trên cơ sở bám sát các chỉ đạo và Kế hoạch của tỉnh, UBND tỉnh Kon Tum đã thực hiện bồi dưỡng cho đội ngũ CC các CQCM thuộc UBND tỉnh dưới các hình thức tại cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, tỉnh cũng đã cử nhiều CC đi bồi dưỡng, nghiên cứu ngắn hạn theo chuyên đề ở nước ngoài theo Đề án 165 của Ban Tổ chức Trung ương và các chương trình hợp tác khác. Hình thức bồi dưỡng CC các CQCM chủ yếu là bồi dưỡng trong nước, tập trung trong khóa học. Đa số CC cho rằng 02 hình thức bồi dưỡng là tập trung và vừa làm, vừa học là phù hợp, trong đó có 41,6% CC chọn hình thức bồi dưỡng tập trung và có 46,7% CC chọn hình thức bồi dưỡng là vừa làm, vừa học. Về khía cạnh đánh giá công tác bồi dưỡng kết hợp thực tế, CC đánh giá hình thức bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, kết hợp với thực tế là phù hợp. Đánh giá về phương pháp giảng dạy: 36,8% CC lựa chọn phương pháp vấn đáp, trao đổi thảo luận, 15,4% CC lựa chọn phương pháp thuyết trình 58 truyền thống, 44,9% CC lựa chọn phương pháp kết hợp lý thuyết và thực hành. Theo kết quả khảo sát, đa số ý kiến cho rằng tài liệu được cung cấp đạt chất lượng khá và tốt, đây là điều kiện thuận lợi để cho học viên có thể nghiên cứu học tập có hiệu quả. 2.3.2.4. Về đội ngũ giảng viên Giảng viên là yếu tố rất quan trọng trong quá trình bồi dưỡng CC. Trình độ, năng lực của đội ngũ giảng viên giảng dạy các lớp bồi dưỡng CC các CQCM thuộc UBND tỉnh Kon Tum hiện nay cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Đội ngũ giảng viên của Học viện Hành chính quốc gia, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đạt chuẩn, trình độ cao, có các giảng viên là giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ (Học viện Hành chính quốc gia: 02 giáo sư, 26 phó giáo sư, 106 tiến sỹ; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: 06 giáo sư, 40 phó giáo sư, 102 tiến sỹ), góp phần tạo nên chất lượng công tác bồi dưỡng. [60], [61] Đối với giảng viên Trường Chính trị tỉnh Kon Tum, từ năm 2014 đến nay không ngừng được nâng cao về trình độ, năng lực, từng bước đạt chuẩn về mọi mặt (02 tiến sỹ, 19 thạc sỹ, 05 cử nhân đang học thạc sỹ). Đối với các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, đối tượng bốn thì giảng viên tham gia giảng dạy đều có trình độ thạc sỹ trở lên và là những giảng viên có kinh nghiệm giảng dạy. Ý kiến đánh giá của CC về đối tượng giảng dạy hiệu quả các lớp bồi dưỡng: 48,5% lựa chọn giảng viên Trường Chính trị tỉnh; 41,9% CC lựa chọn giảng viên Trung ương; 12,8% CC lựa chọn báo cáo viên mời tại địa phương. Nhìn chung CC đánh giá cao hiệu quả đối tượng giảng dạy chương trình bồi dưỡng CC các CQCM thuộc UBND tỉnh là 02 đối tượng: giảng viên trường chính trị tỉnh và giảng viên Trung ương. 59 Qua kết quả khảo sát, nhìn chung CC đều đánh giá cao khả năng truyền đạt kiến thức của giảng viên với tỷ lệ tốt và khá là 93,6%. Bên cạnh đó vẫn có 6,4% CC đánh giá là trung bình. Những năm qua, công tác đào tạo đội ngũ giảng viên luôn được quan tâm, trình độ đội ngũ giảng viên từng bước được chuẩn hóa theo quy định và đáp ứng yêu cầu giảng dạy tốt hơn. Chế độ phụ cấp giảng viên được quan tâm, đảm bảo kịp thời và đúng quy định. Đây cũng là yếu tố thuận lợi góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, tuy nhiên cần thường xuyên tiếp tục nâng cao chất lượng của đội ngũ giảng viên để đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của xã hội. 2.3.2.5. Về đánh giá hoạt động bồi dưỡng Công tác đánh giá bồi dưỡng CC nói chung được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trên cơ sở tổng hợp đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng từ các cơ quan, đơn vị, hằng năm Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tổng hợp nhận xét, đánh giá công tác bồi dưỡng CC toàn tỉnh. Từ đó có những điều chỉnh chỉ tiêu cho phù hợp, hoàn thiện các cơ chế phối hợp hoạt động, đề ra các giải pháp thực hiện bổ sung nhằm mục đích thực hiện tốt công tác bồi dưỡng trong thời gian tới. Trong những năm qua, đội ngũ CC các CQCM thuộc UBND tỉnh đã không ngừng trưởng thành cả về số lượng và chất lượng; kiến thức và năng lực thực tiễn được nâng lên, hầu hết có bản lĩnh chính trị, kiên định lập trường, quyết tâm thực hiện công cuộc đổi mới theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, có tâm huyết và hoài bão xây dựng và phát triển chính trị, kinh tế, văn hoá, du lịch, giáo dục và đào tạo. Về cơ bản, đội ngũ CC các CQCM thuộc UBND tỉnh đã đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của người CC trong giai đoạn hiện nay. 60 Hiệu quả của công tác bồi dưỡng thể hiện mối quan hệ tác động trực tiếp giữa việc học tập nâng cao trình độ với hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Từ đó cho thấy làm tốt công tác bồi dưỡng CC sẽ góp phần tích cực thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của toàn tỉnh, cũng như của từng ngành, từng đơn vị cơ sở. Công tác bồi dưỡng CC giai đoạn 2014 - 2018 đạt được kết quả nêu trên là do sự tích cực chủ động của cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo các ngành góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CC của tỉnh. Tuy nhiên công tác bồi dưỡng về lý luận chính trị, về ngoại ngữ và về tin học còn hạn chế. Đội ngũ CC sau khi được bồi dưỡng nhận thức chính trị vững vàng hơn, hiệu quả công tác được nâng lên rất rõ. Bộ phận CC được đề bạt, bổ nhiệm hầu hết phát huy tốt chức trách của mình trên cương vị mới. 85% CC đánh giá việc bồi dưỡng phù hợp với chuyên ngành đào tạo và công việc hiện tại của CC các CQCM thuộc UBND tỉnh Kon Tum; 15% đánh giá chưa phù hợp. Như vậy, đa số các CC được bố trí vị trí phù hợp với chuyên ngành đào tạo, tuy nhiên vẫn còn trường hợp bố trí chưa đúng chuyên ngành đào tạo ở các CQCM thuộc UBND tỉnh. Có 33,5% CC cho biết họ vận dụng "nhiều" kiến thức, kỹ năng được đào tạo, bồi dưỡng vào thực hiện công việc thực tế. 44,7% CC vận dụng "khá nhiều". Nhìn chung kiến thức thu nhận được của CC tương đối bám sát thực tế, tuy nhiên vẫn còn 21,8% CC cho rằng mức độ vận dụng kiến thức, kỹ năng còn ở trung bình và ít. 2.3.2.6. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng Các cơ sở tham gia đào tạo, bồi dưỡng CC các CQCM thuộc UBND tỉnh Kon Tum gồm: Học viện Hành chính quốc gia, Học viện Chính trị quốc 61 gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực III, Trường Chính trị tỉnh Kon Tum và các cơ sở đào tạo khác. Các cơ sở thực hiện đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, trong đó có CC các CQCM thuộc UBND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Các cơ sở này ngày càng đảm bảo các điều kiện đáp ứng yêu cầu của công tác bồi dưỡng CC về đội ngũ giảng viên, điều kiện cơ sở vật chất... Với những quy định hiện hành, việc phân cấp các chủ thể đào tạo, bồi dưỡng CC đã được xác định rõ ràng và giao quyền nhiều hơn cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở cấp tỉnh và cấp bộ. Điều đó đòi hỏi các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp tỉnh, cấp bộ cần phải được tăng cường cả về quy mô và đội ngũ giảng viên cũng như cơ sở vật chất để đáp ứng nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng CC trong giai đoạn mới. 2.3.2.7. Một số nhận xét các yếu tố ảnh hưởng đến công tác bồi dưỡng * Quy định của Đảng và Nhà nước: Đảng, Nhà nước có những quy định cụ thể đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, trong đó có bồi dưỡng CC các CQCM thuộc UBND tỉnh, đây là sự quan tâm rất lớn của Đảng và Nhà nước đối với công tác bồi dưỡng CC. Dựa trên những quy định chung, tỉnh Kon Tum cũng có những quy định cụ thể, phù hợp với điều kiện, đặc thù của tỉnh. Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều CC vẫn ngại khi được cử đi bồi dưỡng, nhất là đi bồi dưỡng tập trung. Vì vậy, để động viên CC tích cự tham gia và toàn tâm, toàn ý vào nhiệm vụ bồi dưỡng, bên cạnh chế độ, chính sách chung của Nhà nước, tỉnh cần quan tâm hơn nữa, tạo điều kiện thuận lợi cho CC tham gia các khóa bồi dưỡng. * Chất lượng đội ngũ công chức Đội ngũ CC các CQCM thuộc UBND tỉnh Kon Tum có trình độ chuyên môn tương đối cao, CC đạt trình độ đại học trở lên chiếm 86,57%, được đào tạo, rèn luyện, trưởng thành từ thực tiễn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, 62 phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, đây là một yếu tố thuận lợi, góp phần tạo nên chất lượng của công tác bồi dưỡng CC. * Về mức độ quan tâm của lãnh đạo đơn vị sử dụng công chức Có thể thấy lãnh đạo, quản lý đã nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ về chuyên môn nghiệp vụ cho CC, đây là một điều kiện rất thuận lợi để nâng cao chất lượng bồi dưỡng CC. Có 78,2% CC cho rằng lãnh đạo, quản lý cơ quan, đơn vị quan tâm cử CC đi bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; 20,6% đánh giá ít quan tâm, 1,2% đánh giá không quan tâm. Từ đó có thể nhận xét các CQCM hầu hết quan tâm cử CC tham gia các lớp bồi dưỡng. * Về ý thức của công chức đối với công tác bồi dưỡng Qua khảo sát ý kiến của CC, thì nguyên nhân hàng đầu ảnh hưởng đến công tác bồi dưỡng CC là "Không sắp xếp được công việc cơ quan, gia đình" với tỷ lệ 35,20%. * Về cơ sở vật chất, nguồn kinh phí Điều kiện cơ sở vật chất (trường, lớp, trang thiết bị, dụng cụ giảng dạy, học tập, tài liệu ...) là yếu tố cần thiết có tác động tích cực hoặc hạn chế tới công tác bồi dưỡng. Trường Chính trị tỉnh và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất. Đây là điều kiện thuận lợi cho công tác giảng dạy và học ở các cơ sở đào tạo. 2.3.3. Kết quả bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Với sự nỗ lực của mình, tỉnh Kon Tum đã đạt được kết quả bước đầu đáng khích lệ trong công tác bồi dưỡng CC tạo tiền đề để thực hiện tốt hơn 63 công tác này trong những năm tiếp theo. Toàn tỉnh có 19.052 CB, CC; riêng CC các CQCM thuộc UBND tỉnh là 1.063 người. Hàng năm có từ 20% - 25% CC được cử đi bồi dưỡng; một số lớp cụ thể là: + Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước: Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính cho 267 CC; bồi dưỡng ngạch chuyên viên cho 734 CC, bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp cho 22 CC. + Bồi dưỡng về lý luận chính trị: Bồi dưỡng cao cấp chính trị cho 208 CC; trung cấp chính trị - hành chính cho 435 CC; bồi dưỡng lý luận chính trị phổ thông cho 345 CC. + Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ: 720 CC + Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh: 564 CC + Bồi dưỡng ngoại ngữ: Các lớp chứng chỉ A,B,C cho 531 CC. + Bồi dưỡng tin học: Chứng chỉ A,B,C cho 731 CC. + Cập nhật kiến thức lãnh đạo, quản lý (đối trượng 3, 4): 215 CC Công tác bồi dưỡng ở nước ngoài: Bên cạnh công tác bồi dưỡng trong nước, tỉnh Kon Tum cũng quan tâm, cử một số CC đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia các khoá học ở nước ngoài, cụ thể: có 01 CC đi đào tạo theo Đề án 165 của Trung ương (Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước), 17 CC tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn ở nước ngoài. Nhìn chung, các CQCM thuộc UBND tỉnh đã cơ bản chấp hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của cấp trên về công tác này, từng bước xây dựng được đội ngũ CC ngang tầm nhiệm vụ chính trị được giao. Hạn chế dần tình trạng số lượng CC đông nhưng khi cần thay thế CC lãnh đạo đương nhiệm thì không tìm ra người; hoặc khi cần bổ sung một đồng chí vào cấp ủy khi đó mới xem đồng chí nào “khá hơn” để đưa vào chứ chưa thật sự 64 xuất phát từ yêu cầu về tiêu chuẩn và nhiệm vụ chính trị. Những CC trước đây bố trí trái ngành nghề hoặc không phù hợp với sở trường của mỗi người cũng được xem xét bố trí lại. Điều này thực sự có ý nghĩa khi tỉnh Kon Tum không phải là đơn vị có ưu thế về CB, CC như một số địa phương khác nhưng đã bước đầu giải quyết cơ bản về công tác bồi dưỡng và sử dụng có hiệu quả đội ngũ CC chuyên môn nghiệp vụ, CC lãnh đạo, quản lý hiện có. Công tác bồi dưỡng CC các CQCM thuộc UBND tỉnh thời gian qua đạt được những kết quả nêu trên ngoài sự nỗ lực của các cá nhân, không thể tách rời các chính sách ưu đãi, khuyến khích của tỉnh đối với công tác này. Các chính sách đã ban hành thật sự có tác động mạnh mẽ qua việc động viên khích lệ CC học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và các kiến thức bỗ trợ khác; đồng thời thu hút được nguồn nhân lực có trình độ và ổn định đội ngũ CC của tỉnh. Thời gian tới, tỉnh cần thường xuyên bổ sung, điều chỉnh chế độ, chính sách về tiền lương, về tiền thưởng; về môi trường, điều kiện, phương tiện và thiết bị, công nghệ phục vụ cho yêu cầu làm việc; về cơ hội được bồi dưỡng; cơ hội thăng tiếnđể thu hút nhiều hơn nhân lực có trình độ cao vào làm việc trong các tổ chức của hệ thống chính trị góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của địa phương trong đó có CC các CQCM thuộc UBND tỉnh. 2.4. Đánh giá chung 2.4.1. Ưu điểm Để thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kon Tum ban hành các Quyết định phê duyệt các đề án, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB, CC cho từng đối tượng và thu hút nguồn nhân lực tỉnh Kon Tum [50],[51], [52]. Các kế hoạch, quyết định trên được triển khai đến các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh. Hằng năm, căn cứ kế hoạch chung của tỉnh, UBND tỉnh chỉ 65 đạo các CQCM thuộc UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện, có 19/19 cơ quan xây dựng kế hoạch hằng năm. Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ và các cơ quan chức năng có liên quan tổng hợp, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng CC trình Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy), UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch trong năm đó. Các khóa bồi dưỡng chủ yếu giao trách nhiệm cho Trường Chính trị tỉnh phối hợp với các ngành liên quan thực hiện. Sự phối hợp giữa hệ thống các trường với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Tài chính trong công tác bồi dưỡng CC của tỉnh từ khâu chiêu sinh, mở lớp đến việc xét duyệt kinh phí, chế độ trợ cấp cho người đi học cơ bản chặt chẽ... Vì vậy, công tác bồi dưỡng đã bám sát được nhiệm vụ, mục tiêu, đối tượng; quy mô bồi dưỡng được mở rộng, thực hiện đa dạng hóa chương trình, các loại hình bồi dưỡng; tổ chức, bộ máy của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng từng bước được kiện toàn. Đội ngũ giảng viên tăng lên cả về số lượng và chất lượng. Cơ sở vật chất được nâng cấp, bổ sung và từng bước hiện đại hóa... Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá công tác tổ chức bồi dưỡng đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Công tác phối hợp triển khai và tổ chức bồi dưỡng của các cơ quan, đơn vị đi vào nền nếp và tiến bộ nhiều mặt. Công tác bồi dưỡng CB, CC, viên chức của tỉnh Kon Tum nói chung, bồi dưỡng CC các CQCM của UBND tỉnh nói riêng trong những năm vừa qua có sự quan tâm chỉ đạo tích cực của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở và sự khắc phục khó khăn của đội ngũ CC các CQCM thuộc UBND tỉnh. Có thể đánh giá một số ưu điểm cụ thể sau: - Hằng năm, Tỉnh xác định mục tiêu chung của công tác bồi dưỡng dựa trên trình độ, năng lực của CC các CQCM thuộc UBND tỉnh Kon Tum, nên có sự sát hợp với thực tiễn. 66 - Chương trình bồi dưỡng cho CC các CQCM thuộc UBND tỉnh được

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_boi_duong_cong_chuc_cac_co_quan_chuyen_mon_thuoc_uy.pdf
Tài liệu liên quan