Luận văn Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

TRANG PHỤ BÌA .i

LỜI CAM ĐOAN. 2

LỜI CÁM ƠN . 3

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU.4

MỞ ĐẦU. 9

1. Lý do chọn đề tài . 9

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài . 10

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu.15

3.1. Mục đích nghiên cứu.15

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu .15

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 15

4.1. Đối tượng nghiên cứu.15

4.2. Phạm vi nghiên cứu.15

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu. 16

5.1. Phương pháp luận.16

5.2. Phương pháp nghiên cứu .16

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài. 17

6.1. Về mặt lý luận.17

6.2. Về mặt thực tiễn .17

7. Bố cục luận văn . 18

Chương 1. CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ BỒI DưỠNG CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN

CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH. 19

1.1. Những vấn đề chung về công chức, công chức các cơ quan chuyên môn thuộc

UBND tỉnh .19

1.1.1. Các khái niệm liên quan đến đề tài.19

1.1.2. Đặc điểm, vai trò của công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. 22

1.1.3. Sự cần thiết bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND

tỉnh.25

1.2. Quản lý nhà nước về bồi dưỡng công chức .27

1.2.1. Cơ sở pháp lý về bồi dưỡng công chức .27

1.2.2. Mục tiêu, nguyên tắc bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc

UBND tỉnh.29

pdf91 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 22/02/2022 | Lượt xem: 353 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
huống thực tiễn, mở rộng đối tượng học viên với nhiều thành phần tham gia từ công chức thuộc các tổ chức công, các viên chức ngoại giao thuộc các đại sứ quán nước ngoài tại Hàn Quốc hay kể cả các công chức nước ngoài. Về cơ sở bồi dưỡng, ngoài các trung tâm, viện nghiên cứu của Nhà nước, hầu như các doanh nghiệp đều có các viện, trung tâm nghiên cứu về khoa học, công nghệ theo chuyên môn sâu của ngành, trong đó tập hợp được một số lớn các chuyên gia, tiến sĩ đầu ngành. * Kinh nghiệm của Singapore Singapore là một quốc gia nằm trong khu vực Châu Á, các nhà Lãnh đạo đã đưa Singapore từ vùng nước tù đọng của thế giới thứ ba lên hàng ngũ của thế giới thứ nhất mà theo cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu “yếu tố quyết định duy nhất dẫn đến sự phát triển của Singapore là năng lực của các bộ trưởng và các công chức chất lượng cao hỗ trợ họ”. Như nhiều quốc gia khác, Singapore cũng cho rằng con người là chìa khóa của sự thành công nên họ luôn coi trọng yếu tố con người, trọng dụng nhân 39 tài. Bên cạnh chính sách thu hút nhân tài có hiệu quả, Singapore rất chú trọng đầu tư cho giáo dục, họ đào tạo, bồi dưỡng công chức theo hướng phát triển tài năng riêng của mỗi người; tạo thói quen học tập suốt đời, liên tục học hỏi để mỗi công chức đều có đầy đủ phẩm chất, năng lực, trình độ phục vụ tốt cho nền công vụ. Chính phủ Singapore xác định mục tiêu cao nhất của bồi dưỡng công chức là nhằm giúp họ cung cấp các dịch vụ công tốt nhất, phát triển kỹ năng lãnh đạo, quản lý theo quan điểm và khả năng của Chính phủ, xây dựng và thực hiện các chính sách cải thiện cuộc sống của người dân. Để đạt được mục tiêu này, các cơ sở bồi dưỡng công chức áp dụng nhiều phương pháp bồi dưỡng khác nhau như: bồi dưỡng tại chỗ theo việc làm, bồi dưỡng tập trung theo hình thức thảo luận nhóm Các hình thức này giúp người học có được sự hiểu biết sâu sắc về sự phụ thuộc lẫn nhau trong dịch vụ công thông qua hoạt động của công chức. Có nhiều khóa học khác nhau dành cho nhiều đối tượng công chức, các khóa học này liên quan chặt chẽ tới cuộc đời chức nghiệp của công chức và tới việc chỉ định vị trí công việc của công chức. Cơ sở đào tạo của Singapore bao gồm Học viện Công vụ và Viện Quản lý Singapore. Viện Quản lý Singapore là nơi tổ chức nhiều chương trình ngắn hạn để học viên tự lựa chọn theo yêu cầu của cá nhân, từ cập nhật những kiến thức và lý luận mới về quản lý cho tới các khóa ngắn hạn, tại chức, mở tại các cơ quan theo yêu cầu. Học viện Công vụ có Tổ chức tư vấn công vụ làm công tác tư vấn về chính sách và thực thi công tác đào tạo, tư vấn về các chương trình giảng dạy; đây là đầu mối liên hệ giữa Singapore và các nước trong việc trao đổi kinh nghiệm và phương thức cải cách khu vực công. 1.3.2. Kinh nghiệm của một số địa phƣơng * Ở Thành phố Hồ Chí Minh: Thời gian qua, mỗi năm Thành phố Hồ Chí Minh đều dành ngân sách khá lớn để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ và có những đột phá trong công tác đào tạo, bồi dưỡng 40 trên các mặt về công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức, chất lượng và đánh giá hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo, bồi dưỡng theo hướng chiến lược, đón đầu hướng tới mục tiêu đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế. Có chính sách thu hút và phát huy nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn sâu về quản lý nhà nước ở các lĩnh vực. Xác định nhu cầu và phạm vi, lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng để làm căn cứ xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu công việc và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao của người học Hiện nay, hệ thống bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức ở Thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu là trung cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc pháp lý. Thành phố chủ động xây dựng nội dung, chương trình đáp ứng yêu cầu thực tế, linh hoạt, hiệu quả, tránh trùng lắp; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, tăng thực hành, cập nhật kiến thức, kinh nghiệm xử lý tình huống; cơ sở đào tạo đáp ứng các yêu cầu về đào tạo, bồi dưỡng; đội ngũ giảng viên, đảm bảo về tiêu chuẩn, mức thu nhập để thu hút giảng viên giỏi về tham gia giảng dạy. Thực hiện luân chuyển đưa giảng viên đi cơ sở làm việc, liên kết đào tạo, bồi dưỡng trung hạn, dài hạn và hợp tác đào tạo tại nước ngoài. Kết quả khảo sát một số quận, huyện, sở, ngành của Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, phần lớn công chức đã đáp ứng được về tiêu chuẩn đào tạo chuyên môn nhưng còn nhiều hạn chế về kỹ năng thực thi công việc do nội dung, chương trình bồi dưỡng chưa gắn với yêu cầu thực tế công việc của từng loại chức danh công chức. * Ở tỉnh Đồng Tháp: Công tác đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh Đồng Tháp gắn với quy hoạch cán bộ, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời chuẩn hóa cán bộ, công chức từ tỉnh đến cơ sở. Tuy nhiên, một số cán bộ, công chức chưa đạt trình độ chuẩn theo quy định, một mặt do chỉ tiêu đào tạo phân bổ có hạn nên chưa đáp ứng được nhu cầu đào tạo cán bộ của địa phương, nhất là cao cấp lý luận chính trị. 41 Tình trạng cơ quan, đơn vị tự quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức đi ôn thi sau đại học và khi trúng tuyển thì mới báo cáo, đề nghị cơ quan có thẩm quyền cử đi học vẫn còn tồn tại; một số chuyên ngành đào tạo chưa phù hợp với vị trí việc làm. Các cơ quan, đơn vị chưa quan tâm xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm hoặc gửi kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức chưa đúng thời gian quy định. Phần lớn các chương trình đạo tạo, bồi dưỡng thường xuyên còn nặng về truyền thụ nội dung lý thuyết, hạn chế việc phát triển về kỹ năng chuyên môn cần thiết hoặc các kỹ năng mềm cho cán bộ, công chức, viên chức; phương pháp giảng dạy của một số giảng viên còn thiếu tính thời sự, thiếu cập nhật, chưa đáp ứng yêu cầu của người học. Hầu hết cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp học vừa tham gia học tập vừa phải hoàn thành công việc chuyên môn tại cơ quan nên có tình trạng một số học viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chưa nghiêm túc. Trình độ ngoại ngữ của cán bộ, công chức, viên chức nói chung là thấp nên chưa thể triển khai được chương trình hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng. 1.3.3. Bài học kinh nghiệm Qua thực tiễn của một số quốc gia và địa phương nêu trên, luận văn đúc kết được một số kinh nghiệm có tính chung nhất như sau: Một là, đa dạng hóa nội dung, chương trình bồi dưỡng cũng như lựa chọn hình thức bồi dưỡng phù hợp. Tích cực nghiên cứu đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy; cần nắm vững các quan điểm, đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ kinh tế, chính trị của địa phương trong từng thời kỳ để xây dựng hoặc điều chỉnh, bổ sung chương trình giảng dạy cho phù hợp với từng đối tượng học viên. Hai là, đề cao tinh thần, trách nhiệm học tập và tự học của cán bộ, công chức. Xác định rõ việc bồi dưỡng vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ của mình; 42 tránh tình trạng nặng về bằng cấp, nhẹ về kiến thức, học chỉ để chuẩn hoá mà không thiết thực phục vụ cho công việc đang làm. Ba là, nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp giảng dạy của đội ngũ giảng viên. Chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức, các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực để đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng ngày càng cao của công chức. Bồi dưỡng phải gắn liền với thực tiễn, bám sát nhu cầu và đòi hỏi của thực tiễn, gắn bồi dưỡng lý thuyết với thực hành. Bốn là, các cơ sở bồi dưỡng trong khu vực công thì khu vực tư cũng có thể tham gia bồi dưỡng công chức, nghĩa là ngoài các cơ sở bồi dưỡng thuộc nhà nước thì các trường đại học, công ty cũng thể tham gia nhiệm vụ bồi dưỡng công chức. Sáu là, đa dạng hóa các nguồn kinh phí bồi dưỡng, đổi mới cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí phù hợp; có cơ chế, chính sách phù hợp đối với công chức đi bồi dưỡng; kịp thời động viên, khen thưởng khích lệ tinh thần học tập của công chức có thành tích. 43 Tiểu kết Chương 1 Đội ngũ công chức hành chính nói chung, công chức hành chính cấp tỉnh nói riêng đóng vai trò quan trọng trong xây đựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước, trong hoạt động công vụ; công chức hành chính cấp tỉnh là những người trực tiếp tham mưu triển khai chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn tỉnh, tham mưu xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của địa phương và hệ thống các văn bản hướng dẫn khác. Việc bồi dưỡng là một trong những khâu quan trọng nhằm trực tiếp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, việc bồi dưỡng công chức hành chính cấp tỉnh có những nét riêng, đặc thù so với các công chức hành chính khác. Việc tìm hiểu, phân tích các vấn đề lý luận về công chức, về bồi dưỡng công chức hành chính cấp tỉnh ở Chương 1 là cơ sở quan trọng để so sánh, đánh giá thực tiễn bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND của địa phương. 44 Chƣơng 2 THỰC TRẠNG BỒI DƢỠNG CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH TÂY NINH 2.1. Tổng quan về bồi dƣỡng công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Tây Ninh 2.1.1. Điều kiện về vị trí địa lý và kinh tế - xã hội 2.1.1.1. Vị trí địa lý Tây Ninh là tỉnh nằm ở miền Đông Nam bộ, phía Đông giáp các tỉnh Bình Dương và Bình Phước, phía Nam giáp Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An, phía Tây và phía Bắc giáp Vương quốc Campuchia với đường biên giới dài 240km, với 02 cửa khẩu quốc tế là Mộc Bài và Xa Mát cùng 4 cửa khẩu chính, 10 cửa khẩu phụ. Tỉnh có 02 trục lộ giao thông quan trọng là quốc lộ 22 và quốc lộ 22B, nên khá thuận lợi trong việc giao thông đi lại, kết nối với các xã trong huyện và với các tỉnh lân cận. Nằm ở vị trí tiếp giáp với các địa phương có nền kinh tế phát triển nhanh, năng động, nhất là Thành phố Hồ Chí Minh - đầu tàu kinh tế phía Nam và tỉnh Bình Dương, Tây Ninh được xem là một tỉnh giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Bên cạnh đó, Tây Ninh là cửa ngõ giao thông đường bộ quan trọng sang Campuchia và các nước ASEAN. Do vậy, đây không chỉ là một đầu mối giao thương, trung chuyển hàng hoá, dịch vụ, du lịch, thương mại giữa các nước trong tiểu vùng sông Mê Kông, mà còn là một vị trí chiến lược về quốc phòng an ninh, giao lưu hợp tác, phát triển văn hóa - xã hội. Đây được xem là một trong những điểm thuận lợi cho cán bộ công chức khi thực hiện chính sách; trực tiếp tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng tại các tỉnh, thành phố trong, ngoài nước; điều kiện tiếp xúc với nền văn hóa phong phú, đa dạng, từ đó, CBCC có góc nhìn đa diện hơn trong hành vi ứng xử, phong cách, lề lối làm việc. 45 2.1.1.2. Kinh tế - xã hội Tỉnh Tây Ninh có 09 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 01 thành phố, 02 thị xã và 06 huyện với 94 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 17 phường, 6 thị trấn và 71 xã; Diện tích: 4.0414 km2. Tỉnh Tây Ninh được xem là một trong những cửa ngõ giao lưu về quốc tế quan trọng giữa Việt Nam với Campuchia, Thái LanĐồng thời tỉnh có vị trí quan trọng trong mối giao lưu trao đổi hàng hoá giữa các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và các tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của Tây Ninh ngày càng phát triển vững chắc đồng thời đã xây dựng được hệ thống các nhà máy chế biến nông sản tại các vùng chuyên canh, từng bước xây dựng các khu công nghiệp trong tỉnh. Nguồn thu ngân sách địa phương và nguồn Trung ương bổ sung cho địa phương đã đảm bảo nhiệm vụ chi theo dự toán được giao, phục vụ tốt hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước, các cơ quan đảng, đoàn thể, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Với những lợi thế, thuận lợi về vị trí địa lý và đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội như nêu ở trên, dưới sự lãnh đạo của đảng bộ, cùng với sự quản lý của chính quyền địa phương, đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh luôn nỗ lực phấn đấu, năng động, sáng tạo, ham học hỏi, quyết tâm phấn đấu đưa huyện trở thành huyện công nghiệp theo hướng hiện đại. Để hoàn thành được mục tiêu trên đòi hỏi phải có chính sách phát triển cán bộ công chức có đủ kiến thức, kĩ năng, năng lực thực thi công vụ mà nhiệm vụ quan trọng nhất là khâu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước cũng như của địa phương ở hiện tại và trong tương lai. 2.1.2. Ảnh hƣởng của vị trí địa lý và kinh tế - xã hội đến bồi dƣỡng công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Tây Ninh 2.1.2.1. Mặt tích cực và thuận lợi 46 - Tỉnh Tây Ninh giàu truyền thống yêu nước, đây là yếu tố tác động lớn, thôi thúc mỗi công chức sống và làm việc có trách nhiệm với Tổ quốc, nhân dân; luôn cố gắng nỗ lực, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quá trình đi đào tạo, bồi dưỡng. Bên cạnh đó, truyền thống trên còn đòi hỏi mỗi công chức phải thường xuyên tự tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong thực thi công vụ. - Điều kiện kinh tế - xã hội có ảnh hưởng đến lợi ích và tác động lớn đến tư tưởng, quan điểm, thái độ, niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với đội ngũ công chức nhà nước nói chung, công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh nói riêng. Khi kinh tế phát triển, đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện, đội ngũ công chức sẽ yên tâm công tác; các chính sách với đội ngũ công chức đươc đảm bảo (tăng lương hàng năm, chế độ nhà ở, chế độ nghỉ mát, tiền thưởng...); đầu tư cơ sở, phương tiện phục vụ thực thi công vụ được tốt hơn. - Tây Ninh có đường Xuyên Á đi qua, nối thành phố Hồ Chí Minh – một trong những thành phố lớn có nhiều cơ sở giáo dục, đào tạo; ngoài ra, trên địa bàn tỉnh cũng có một số trường cao đẳng, dạy nghề, các cơ sở liên kết đào tạo, bồi dưỡng thu hút lượng lớn trí thức đến làm việc, giảng dạy. Trong những năm qua, Tây Ninh từng bước xây dựng các khu công nghiệp trong tỉnh, tạo việc làm cho nhiều lao động các trình độ khác nhau. Đây cũng chính là cơ hội để người lao động thuộc tất cả các thành phần kinh tế và đội ngũ công chức của tỉnh được tiếp cận, được bổ sung kiến thức nâng cao trình độ các mặt thông qua quá trình cùng cộng tác, lao động, học tập với các chuyên gia giỏi và người có trình độ tay nghề cao trong nước cũng như các nước trên thế giới. Công chức của tỉnh cũng học hỏi, rút kinh nghiệm trên rất nhiều lĩnh vực như kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng xử lý các tình huống, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật mà không hề tốn chi phí đào tạo nhưng lại rất hiệu quả. Thực tế trên, giúp cho lãnh đạo đề ra được các giải pháp, biện pháp phù hợp với tình hình địa phương để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh. 47 2.1.2.2. Mặt hạn chế: - Thực tế cho thấy, hiệu quả hoạt động của tổ chức hành chính Nhà nước sẽ hoạt động kém hiệu quả nếu không có đội ngũ cán bộ, công chức có đủ năng lực, trình độ và động lực làm việc. Động lực làm việc ảnh hưởng trực tiếp đến đến hiệu suất làm việc của cá nhân và tổ chức. Trong đó, động lực làm việc của công chức bao gồm điều kiện môi trường làm việc, thu nhập, phúc lợi xã hội, chính sách hỗ trợ Tuy đang trên đà phát triển, nhưng về cơ bản Tây Ninh vẫn là một trong các tỉnh nghèo của cả nước, với mức sống người dân thấp, không ít công chức phải làm nhiều việc để kiếm thêm thu nhập. Qua ghi nhận, vẫn còn một bộ phận không nhỏ công chức còn, tâm lý làm việc không ổn định, không muốn hoặc không chủ động tham gia các khóa bồi dưỡng do lo ngại kinh phí tham gia các khóa học ở xa nơi công tác, sinh sống. Mặt khác, việc tổ chức các lớp bồi dưỡng công chức còn mang tính hình thức, ít đổi mới do kinh phí tốn kém. - Cùng với những tác động thuận lợi, bối cảnh quốc tế cũng đang gây ra nhiều khó khăn, thách thức cho việc xây dựng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Tây Ninh. Quốc tế đang có những biến động khôn lường, chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, ô nhiễm môi trường, cũng có tác động lớn tới tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ công chức. Một mặt do năng lực của đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, có mặt còn hạn chế, yếu kém; mặt khác các thế lực thù địch đang tìm mọi cách tấn công phá hoại sự nghiệp cách mạng nói chung, chống phá đội ngũ CBCC, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp. Điều này đòi hỏi CBCC, đảng viên của Tỉnh phải luôn nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng. Đây là một thách thức không nhỏ mà Tỉnh cần tập trung giải quyết. 2.1.3. Tình hình bồi dƣỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Tây Ninh 48 Xác định rõ tầm quan trọng của bồi dưỡng công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, trong giai đoạn 2015-2019, UBND tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh từng bước đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh trong tình hình mới. Trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019, tỉnh đã dần chú trọng đến công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ công chức, tốc độ, số lượng và kết quả bồi dưỡng công chức được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ công chức góp phần thực hiện chiến lược nâng cao năng lực công chức tỉnh nhà. Công tác bồi dưỡng công chức được chú trọng, qua đó đã đưa dần việc tiêu chuẩn hóa đối với công chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Thực hiện chủ trương của Tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và Trường Chính trị tỉnh đã phối hợp với các học viện, các cơ sở đào tạo mở các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, lý luận chính trị và nghiệp vụ cho đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. UBND tỉnh đặc biệt chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác bồi dưỡng công chức trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và nghiệp vụ, công tác bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có sự chuyển biến quan trọng. Đa số công chức mới được bổ nhiệm đều phát huy tác dụng tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, trình độ của đội ngũ công chức chủ chốt các cấp trong tỉnh được nâng lên, nhất là tư duy và kinh tế. Trường Chính trị tỉnh, các cơ sở bồi dưỡng chính trị cấp huyện đã tăng cường mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, góp phần đáng kể vào việc xây dựng đội ngũ công chức có chất lượng cho tỉnh. Từ năm 2015 đến năm 2019, nhà trường đã mở các lớp bồi dưỡng về quản lý nhà nước, trung cấp lý luận chính trị, sơ cấp lý luận chính trị cho hàng trăm lượt công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Ngoài ra, Trường Chính trị còn phối hợp các Học viện, các trường Đại học mở các lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ kiểm 49 tra, tổ chức, dân vận cho công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Nhiều người sau khi được bồi dưỡng trở về đơn vị công tác đã phát huy tốt năng lực của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Những thành tựu đạt được trong lĩnh vực kinh tế - xã hội của địa phương từ 2015 đến năm 2019 đã chứng tỏ đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có bản lĩnh, ngày càng trưởng thành, vững vàng trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và trong nước, có khả năng đáp ứng đòi hỏi của công cuộc đổi mới. Công tác bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Tây Ninh thời gian qua sở dĩ đạt được những kết quả nêu trên ngoài sự nỗ lực của các cá nhân không thể tách rời các chính sách ưu đãi, khuyến khích của tỉnh đối với công tác này. Các chính sách đã ban hành thật sự có tác động mạnh mẽ qua việc động viên khích lệ công chức học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và các kiến thức bỗ trợ khác; đồng thời thu hút được nguồn nhân lực có trình độ và ổn định đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp của tỉnh. Thời gian tới, Tỉnh cần thường xuyên bổ sung, điều chỉnh chế độ, chính sách về tiền lương, về tiền thưởng; về môi trường, điều kiện, phương tiện và thiết bị, công nghệ phục vụ cho yêu cầu làm việc; về cơ hội được bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo lại; cơ hội thăng tiến) để thu hút nhiều hơn nhân lực có trình độ cao vào làm việc trong các tổ chức của hệ thống chính trị góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của địa phương trong đó có công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. 2.2. Thực trạng bồi dƣỡng công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Tây Ninh Thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác đào tạo, bồi dưỡng, tỉnh Tây Ninh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của địa phương luôn bám sát và thực 50 hiện tốt các quy quy định, hướng dẫn của Trung ương. Nội dung, chương trình, phương pháp, hình thức bồi dưỡng có bước đổi mới. Trong giai đoạn 2015-2019, thực hiện chính sách bồi dưỡng cán bộ, công chức nói chung, công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh nói riêng, UBND tỉnh Tây Ninh luôn xem công tác bồi dưỡng công chức là chủ trương nhất quán, lâu dài, được triển khai thường xuyên, liên tục. Xác định công tác bồi dưỡng công chức là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, nhiều năm qua, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Tây Ninh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị thực hiện tốt công tác bồi dưỡng công chức, đặc biệt là công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Tỉnh cũng đã đầu tư đồng bộ hệ thống cơ sở bồi dưỡng công chức, từ tỉnh xuống cơ sở gồm: Trường Chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Ngoài ra, trên cơ sở định hướng của Trung ương và kế hoạch bồi dưỡng của tỉnh, nội dung, chương trình bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Tây Ninh bao gồm bồi dưỡng ở trong nước và bồi dưỡng ở nước ngoài, trong đó: bồi dưỡng ở trong nước bao gồm các nội dung: lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước và quản lý chuyên ngành, tin học, ngoại ngữ; bồi dưỡng ở nước ngoài bao gồm các nội dung: Kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng quản lý hành chính nhà nước và quản lý chuyên ngành; Kiến thức, kinh nghiệm hội nhập quốc tế. 2.2.1. Về bồi dƣỡng lý luận chính trị Học tập lý luận chính trị là một yêu cầu bắt buộc đối với CBCC các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Những năm gần đây, CBCC tham gia các khóa bồi dưỡng về lý luận chính trị được mở rộng đối tượng đến cán bộ cấp xã, 51 dưới nhiều hình thức như tập trung và tại chức, ngắn hạn và dài hạn, tập huấn và bồi dưỡng với nhiều loại chương trình như lý luận chính trị, Nhà nước – pháp luật, dân vận v.v... Theo đánh giá của Tỉnh ủy Tây Ninh, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 9 tháng 10 năm 2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030, tỉnh Tây Ninh đã có nhiều đổi mới trong công tác giáo dục lý luận chính trị, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao trình độ nhận thức của cán bộ, đảng viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh có hiệu quả với tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên. Nhằm động viên và khích lệ tinh thần học tập của cán bộ, công chức, UBND tỉnh đã ban hành các chính sách đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nhân tài. Theo đó, các lớp về lý luận chính trị được hỗ trợ: tiền học phí thông báo chiêu sinh (nếu có); hỗ trợ thêm theo chế độ khoán cho thời gian thực học (bao gồm tiền ăn ở, tài liệu, tàu xe, trang phục chống rét); hỗ trợ chi phí đi thực tế và viết luận văn tốt nghiệp đối với học viên học tại Trường Chính trị tỉnh. Chính từ việc thường xuyên quan tâm, khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên học tập, rèn luyện về lý luận chính trị, chuyên môn, đồng thời thực hiện nghiêm công tác quán triệt, học tập nghị quyết, sinh hoạt chuyên đề, nhận thức của từng cấp ủy, bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt. 52 Bảng 2.1. Kết quả bồi dưỡng về lý luận chính trị cho công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2015-2019 Đơn vị tính: lượt người Năm Trình độ 2015 2016 2017 2018 2019 CỘNG Cao cấp lý luận chính trị 16 21 53 66 76 232 Trung cấp lý luận chính trị 127 143 164 185 217 836 (Nguồn: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh) Qua số liệu trên cho thấy, trong những năm qua tỉnh Tây Ninh đã quan tâm tới công tác bồi dưỡng về lý luận chính trị cho công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, số công chức được bồi dưỡng trình độ cao cấp lý luận chính trị và trung cấp chính trị hàng năm đều tăng. Điều này tạo cho đội ngũ công chức vững vàng về trình độ chính trị, về tư tưởng, sự trung thành

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_boi_duong_cong_chuc_cac_co_quan_chuyen_mon_thuoc_uy.pdf
Tài liệu liên quan