Luận văn Các nhân tố tác động tới cam kết với tổ chức của nhân viên tại bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều - Tỉnh Quảng Ninh

LỜI CAM ĐOAN . 1

MỤC LỤC. 2

DANH MỤC HÌNH. 5

DANH MỤC BẢNG. 6

TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN . Error! Bookmark not defined.

PHẦN MỞ ĐẦU. 8

CHưƠNG 1: . 12

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CAM KẾT VỚI TỔ CHỨC CỦA NHÂN VIÊN. 12

1.1. Khái niệm về cam kết với tổ chức của nhân viên. 12

1.2. Mô hình nghiên cứu về cam kết với tổ chức của nhân viên . 13

1.2.1. Cam kết vì tình cảm. 14

1.2.2. Cam kết để duy trì. 15

1.2.3. Cam kết vì nghĩa vụ. 15

1.3. Các cam kết ở cấp độ nhân viên . 16

1.3.1. Đam mê và hăng hái với công việc. 16

1.3.2. Hoàn thành tốt nhất công việc được giao. 17

1.3.3. Tạo sự đoàn kết nội bộ, tự hào về tổ chức . 17

1.4. Vai trò về các cam kết với tổ chức của nhân viên . 18

1.4.1. Tạo sự gắn kết . 18

1.4.2. Tăng năng suất lao động . 20

1.4.3. Hình thành những nhân viên chủ động . 21

1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến cam kết với tổ chức của nhân viên . 22

1.5.1. Các nhân tố thuộc về nhân viên . 22

pdf103 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 22/02/2022 | Lượt xem: 152 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Các nhân tố tác động tới cam kết với tổ chức của nhân viên tại bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều - Tỉnh Quảng Ninh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ởng bình quân (triệu đồng) (triệu đồng) (triệu đồng) (triệu đồng) (triệu đồng) % % % % % Tổng thu 188.203 202.610 240.828 270.985 307.438 7,66% 18,86% 12,52% 13,45% 13,12% Bảo hiểm xã hội 99.967 105.454 128.379 145.762 166.254 5,49% 21,74% 13,54% 14,06% 13,71% Bảo hiểm y tế 82.315 90.134 103.926 113.687 127.151 9,50% 15,30% 9,39% 11,84% 11,51% Bảo hiểm thất nghiệp 5.922 7.022 8.524 10.426 12.477 18,57% 21,38% 22,32% 19,67% 20,49% Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 1.110 1.556 0,00% 0,00% 100,00% 40,19% 35,05% (Nguồn: Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều) (Nguồn: Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều) Hình 2.3 Tăng trƣởng thu bảo hiểm xã hội giai đoạn 2014-2018 45 Đến thời điểm 31/12/2018, Tổng thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của toàn thị xã Đông Triều là 307.438 triệu đồng, tăng 13,45% so với năm 2017. Bình quân giai đoạn 2014-2018 tăng 13,12%/năm. Trong đó: Thu bảo hiểm xã hội là 166.254 triệu đồng, tăng trưởng bình quân giai đoạn là 13,71%/năm. Thu bảo hiểm y tế là 127.151 triệu đồng, tăng trưởng bình quân giai đoạn là 11,51%/năm. Thu bảo hiểm thất nghiệp là 12.477 triệu đồng, tăng trưởng bình quân giai đoạn là 20,49%/năm. Thu bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là 1.556 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân giai đoạn là 35,05%/năm. Trong tổng số tiền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều: thu bảo hiểm xã hội chiếm tỷ trọng lớn nhất (bình quân giai đoạn là 53,27%/tổng thu); sau đến là bảo hiểm y tế (bình quân giai đoạn là 42,94%/tổng thu); bảo hiểm thất nghiệp chiếm 3,61%/tổng thu và Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chiếm 0,18%/tổng thu. Có được kết quả trên là do công tác thu được Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều luôn xác định là mục tiêu trọng tâm của đơn vị. Vì vậy, hàng năm Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều luôn bám sát sự chỉ đạo của ngành cũng như Thị uỷ để xây dựng các giải pháp thực hiện công tác thu đạt hiệu quả. 2.1.6.2. Chi chế độ bảo hiểm xã hội Đến thời điểm 31/12/2018, Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều đã chi 159.047 triệu đồng cho các chế độ bảo hiểm xã hội, mức chi tăng 11,85% so với năm 2017. Tăng trưởng mức chi bảo hiểm xã hội bình quân giai đoạn 2014-2018 là 13,33%/năm. Mức chi bình quân này lớn hơn mức thu bình quân cả giai đoạn (13,12%/năm) nên xét về lâu dài, Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều cần có nhiều giải pháp để tăng nguồn thu đảm bảo tính ổn định bền vững của Quỹ bảo hiểm xã hội. 46 Bảng 2.4: Tình hình chi bảo hiểm xã hội giai đoạn 2014-2018 Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Tăng trƣởng 15/14 Tăng trƣởng 16/15 Tăng trƣởng 17/16 Tăng trƣởng 18/17 Tăng trƣởng bình quân (triệu đồng) (triệu đồng) (triệu đồng) (triệu đồng) (triệu đồng) % % % % % Tổng chi 96.940 102.241 124.916 142.201 159.047 5,47% 22,18% 13,84% 11,85% 13,33% Chi bảo hiểm xã hội cho đối tượng do Ngân sách Nhà nước đảm bảo 25.943 28.412 34.467 38.711 44.566 9,51% 21,31% 12,31% 15,13% 14,57% Chi bảo hiểm xã hội bắt buộc do quỹ Bảo hiểm xã hội đảm bảo 66.852 69.207 84.868 96.503 106.328 3,52% 22,63% 13,71% 10,18% 12,51% Chi bảo hiểm thất nghiệp 4.145 4.622 5.581 6.987 8.153 11,51% 20,75% 25,19% 16,69% 18,53% (Nguồn: Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều) Trong tổng số tiền chi chế độ bảo hiểm xã hội trên: chi bảo hiểm xã hội cho đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo tăng bình quân 14,57%/năm và chiếm tỷ trọng bình quân giai đoạn là 27,48%/tổng chi hàng năm của Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều. Chi bảo hiểm xã hội bắt buộc do quỹ bảo hiểm xã hội đảm bảo tăng bình quân 12,51%/năm và chiếm tỷ trọng bình quân giai đoạn là 67,86%/tổng chi hàng năm của Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều. Đây là các khoản chi chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng số các khoản chi của Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều. Các khoản chi bảo hiểm thất nghiệp chiếm tỷ trọng thấp nhất 4,66% và có mức tăng trưởng bình quân giai đoạn là 18,53%/năm. 47 (Nguồn: Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều) Hình 2.4 Tăng trƣởng chi bảo hiểm xã hội giai đoạn 2014-2018 “Với số lượng tiền mặt chi rất lớn nhưng Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều luôn đảm bảo an toàn, chi đúng, chi đủ đến tận tay đối tượng do đã làm tốt công tác giám sát; có công an phường hỗ trợ, bảo vệ Một số khoản chi được chi qua đại lý (theo sự chỉ đạo của bảo hiểm xã hội Việt Nam là hợp đồng với Bưu điện thành phố để chi trả) và chi qua thẻ ATM tại ngân hàng (có sự giám sát thường xuyên của Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều).” 2.2. Việc thực hiện các cam kết của nhân viên đối với tổ chức tại Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều theo mô hình Ba cam kết của hai tác giả John Meyer và Natalie Allen Trên cơ sở khảo sát đánh giá các nhân tố tác động đến việc thực hiện cam kết của các nhân viên tại Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều, dựa vào lý thuyết mô hình Ba cam kết của hai tác giả John Meyer và Natalie Allen, tác giả đánh giá các cam kết của nhân viên tại Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều như sau: 2.2.1. Cam kết vì tình cảm 18,75% nhân viên (03 nhân viên trong số 16 nhân viên được khảo sát) có mục tiêu làm việc tại Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều vì mong muốn được làm các nghiệp vụ bảo hiểm. Nhưng chỉ có 12,50% nhân viên (02 nhân viên trong số 16 nhân 48 viên được khảo sát) trong số họ tự nguyện làm mọi việc để đóng góp cho tổ chức và sẵn sàng hi sinh quyền lợi của mình vì lợi ích của tổ chức và rất trung thành (mong muốn gắn bó lâu dài) với tổ chức và sẽ ở lại tổ chức dù có công ty khác đưa ra mức lương, quyền lợi hấp dẫn hơn. 25,00% nhân viên (04 nhân viên trong số 16 nhân viên được khảo sát) cảm thấy công việc ở đây cho phép sử dụng tốt năng lực cá nhân của họ và 31,25% nhân viên (05 nhân viên trong số 16 nhân viên được khảo sát) cho biết họ rất thú vị, hào hứng, vui thích đối với công việc. 37,50% nhân viên (06 nhân viên trong số 16 nhân viên được khảo sát) luôn nỗ lực hết mình để hoàn tất nhiệm vụ được giao và luôn không ngừng nâng cao hiểu biết và kỹ năng của mình để cống hiến tốt hơn cho tổ chức. 43,75% nhân viên (07 nhân viên trong số 16 nhân viên được khảo sát) rất tự tin khi làm việc vì tôi có kỹ năng chuyên môn và kinh nghiệm. 25,00% nhân viên (04 nhân viên trong số 16 nhân viên được khảo sát) cho biết các triết lý và nguyên tắc hành động của tổ chức ăn sâu vào suy nghĩ và hành động của họ. 18,75% nhân viên (03 nhân viên trong số 16 nhân viên được khảo sát) luôn tự hào khi người khác biết họ là nhân viên của tổ chức (qua đồng phục, bảng tên). 25,00% nhân viên (04 nhân viên trong số 16 nhân viên được khảo sát) rất vui khi nghe người khác nhắc đến tổ chức của họ. 31,25% nhân viên (05 nhân viên trong số 16 nhân viên được khảo sát) sẵn sàng giới thiệu và nói tốt về sản phẩm dịch vụ của tổ chức nơi họ làm việc và rất quan tâm đến tình hình, những vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến tổ chức. 37,50% nhân viên (06 nhân viên trong số 16 nhân viên được khảo sát) cho biết đồng nghiệp luôn hỗ trợ họ nhiệt tình trong công việc. 50,00% nhân viên (08 nhân viên trong số 16 nhân viên được khảo sát) cho biết đồng nghiệp của họ luôn thân thiện và hòa nhã. 31.25% nhân viên (05 nhân viên trong số 16 nhân viên được khảo sát) cho biết đồng nghiệp của họ làm việc rất chuyên nghiệp. Từ các kết quả khảo sát trên cho thấy, tỷ lệ nhân viên có các cam kết vì tình cảm với tổ chức là Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều còn khá thấp, các tỷ lệ khảo sát đều không cao hơn 50%/tổng số nhân viên được hỏi. Tỷ lệ này được thể hiện thông qua các câu trả lời của nhân viên cho việc đồng ý với thái độ và động lực cao khi làm việc, sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao, cảm thấy hào hứng, hứng thú với công việc, luôn đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu các hoạt động, các lĩnh vực có liên quan đến công 49 việc, đến nhiệm vụ của mình nhằm hoàn thành tốt nhất, có chất lượng cao nhất; sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp, nâng cao đoàn kết nội bộ; mong muốn gắn bó bền chặt lâu dài với tổ chức, sẵn sàng hy sinh các quyền lợi cá nhân cho sự phát triển lớn mạnh của tổ chức; tự hào mình là thành viên của tổ chức đó. (Nguồn: Tổng hợp Phiếu khảo sát ý kiến 16 nhân viên tại Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều) Hình 2.2.1: Kết quả khảo sát đánh giá cam kết vì tình cảm của nhân viên tại Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều Kết quả khảo sát trên cũng là thước đo khá sát sao mục tiêu, nhu cầu, tình cảm của nhân viên với tổ chức là Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều, đồng thời cũng thể hiện khả năng thực hiện các cam kết của nhân viên với với tổ chức là Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều. Vì vậy, các lãng đạo của Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều nên căn cứ kết quả trên để điều chỉnh các hoạt động và môi trường làm việc tại Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều nhằm phát huy và nâng cao tối đa các cam kết vì tình cảm của nhân viên góp phần nâng cao việc thực hiện cam kết của nhân viên với tổ chức là Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều. 2.2.2. Cam kết để duy trì Tại Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều, số nhân viên làm việc tại tổ chức này vì mục tiêu tiền lương và các khoản phúc lợi khác chiếm đến 75,00% nhân viên (12 người trong số 16 nhân viên được khảo sát). Số nhân viên không hào hứng với công việc chiếm đến 68,75% (11 nhân viên trong số 16 nhân viên được khảo sát). Số nhân viên chưa nỗ lực hết mình để hoàn tất nhiệm vụ được giao và không nâng cao hiểu 50 biết và kỹ năng nghiệp vụ chiếm 62,5% (10 nhân viên trong số 16 nhân viên được khảo sát). (Nguồn: Tổng hợp Phiếu khảo sát ý kiến 16 nhân viên tại Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều) Hình 2.2.2: Kết quả khảo sát đánh giá cam kết để duy trì của nhân viên tại Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều Điều này thể hiện các cam kết của nhân viên với tổ chức không có được sự gắn bó bền chặt, các nhân viên chưa thể hiện rõ sự yêu ngành, yêu nghề, muốn công hiến hết mình cho các hoạt động của tổ chức, chưa sẵn sàng chấp nhận hy sinh các quyền lợi cá nhân vì các quyền lợi chung của tổ chức. Họ làm việc vì mục tiêu có được thu nhập đảm bảo đời sống sinh hoạt hàng ngày của cá nhân gia đình họ chứ không mang trong mình triết lý sống, lý tưởng, niềm tin vào một tổ chức là đơn vị Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều vững mạnh. Trong số đó có nhiều trường hợp họ khó có cơ hội tham gia vào các tổ chức đơn vị khác có thu nhập tốt hơn, có uy tín và thương hiệu mạnh hơn hoặc bản thân họ chưa đủ trình độ, năng lực để tham gia làm việc tại các tổ chức đó nên chấp nhận tiếp tục làm việc Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều. Điều này khiến cho các cam kết của nhân viên với Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều trở nên lỏng lẻo, hiệu suất lao động không cao. 2.2.3. Cam kết vì nghĩa vụ Kết quả khảo sát cho thấy chỉ có 12,50% nhân viên (02 nhân viên trong số 16 nhân viên được khảo sát) luôn tự nguyện làm mọi việc để đóng góp cho tổ chức, sẵn sàng hi sinh quyền lợi của mình vì lợi ích của tổ chức và rất trung thành (mong muốn gắn bó lâu dài) với tổ chức, sẽ ở lại tổ chức dù có công ty khác đưa ra mức lương, 51 quyền lợi hấp dẫn hơn. Số nhân viên làm việc tại tổ chức này trong thời gian chờ cơ hội tìm kiếm các công việc khác là 6,25% (01 nhân viên trong số 16 nhân viên được khảo sát). 18,75% nhân viên (03 nhân viên trong số 16 nhân viên được khảo sát) luôn tự hào khi người khác biết họ là nhân viên của tổ chức (qua đồng phục, bảng tên). Điều này thể hiện có đến 87,50% nhân viên (14 nhân viên trong số 16 nhân viên được khảo sát) không thấy hạnh phúc, không thấy yêu công việc của mình, không sẵn sàng hi sinh quyền lợi của mình vì lợi ích của tổ chức; không mong muốn gắn bó lâu dài với tổ chức, không ở lại tổ chức khi có công ty khác đưa ra mức lương, quyền lợi hấp dẫn hơn. (Nguồn: Tổng hợp Phiếu khảo sát ý kiến 16 nhân viên tại Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều) Hình 2.2.3: Kết quả khảo sát đánh giá cam kết để duy trì của nhân viên tại Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều Số lượng nhân viên có các cam kết vì nghĩa vụ nhiều như trên sẽ khiến Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều gặp khó khăn trong việc tập hợp một đội ngũ nhân viên tâm huyết, nhiệt tình, yêu nghề trong các hoạt động nghiệp vụ của mình. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong vệc xây dựng thương hiệu mạnh trên địa bàn để thu hút được nhiều hơn số lượng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trong việc thực hiện thu nộp các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,... 52 2..3. Các nhân tố tác động tới cam kết của nhân viên với Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều Để có các đánh giá đầy đủ và sát thực về các nhân tố ảnh hưởng đến sự cam kết của nhân viên Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều, tác giả đã thực hiện một số nội dung khảo sát thông qua các phiếu khảo sát đối với 16 nhân viên trong tổng số 18 nhân viên của Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều. 16 nhân viên được khảo sát là các nhân viên làm tại các bộ phận khác nhau của Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều. Trên cơ sở kết quả khảo sát thu được, tác giả phân loại các nhân tố ảnh hưởng đến sự cam kết của nhân viên Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều theo các tiêu chí sau: 2.3.1. Các nhân tố thuộc về nhân viên Thông qua các ý kiến của mỗi nhân viên cho các câu trả lời “Không đồng ý” hoặc “Đồng ý”, tác giả đã tổng hợp kết quả khảo sát ý kiến của 16 nhân viên tại Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều như sau: Về Mục tiêu cá nhân của các cán bộ nhân viên cho thấy: 75,00% nhân viên (12 nhân viên trong tổng số 16 nhân viên được khảo sát) chọn làm tại Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều vì mục tiêu tiền lương và các khoản phúc lợi khác, còn lại có 25,00% nhân viên (04 nhân viên trong tổng số 16 nhân viên được khảo sát) làm việc vì mục tiêu khác, trong đó: 03 nhân viên có mục tiêu là mong muốn được làm các nghiệp vụ bảo hiểm và 01 nhân viên với mục tiêu làm việc tại Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều trong thời gian chờ cơ hội tìm kiếm các công việc khác. Ngoài ra, số nhân viên tự nguyện làm mọi việc để đóng góp cho tổ chức, sẵn sàng hi sinh quyền lợi của mình vì lợi ích của tổ chức và rất trung thành (mong muốn gắn bó lâu dài) với tổ chức, sẽ ở lại tổ chức dù có công ty khác đưa ra mức lương, quyền lợi hấp dẫn hơn chỉ có 02 nhân viên (chiếm 12,5%/tổng số nhân viên được khảo sát). Điều này cho thấy, số nhân viên có mục tiêu gắn bó lâu dài với Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều rất ít, điều này ảnh hưởng nhiều đến các cam kết của các nhân viên với Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều trong nhiều hoàn cảnh, nhiều nghiệp vụ. 53 Bảng 2.5: Kết quả khảo sát nhân tố thuộc về nhân viên ảnh hƣởng đến sự cam kết của nhân viên Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều Stt Các phát biểu Không đồng ý Đồng ý Số ngƣời chọn Tỷ trọng (%) Số ngƣời chọn Tỷ trọng (%) I. Các nhân tố thuộc về nhân viên 1. Mục tiêu cá nhân Tôi làm việc tại tổ chức này vì mục tiêu tiền lương và các khoản phúc lợi khác. 4 25,00% 12 75,00% Tôi làm việc tại tổ chức này vì mong muốn được làm các nghiệp vụ bảo hiểm. 13 81,25% 3 18,75% Tôi làm việc tại tổ chức này trong thời gian chờ cơ hội tìm kiếm các công việc khác. 15 93,75% 1 6,25% Tôi làm việc tại tổ chức này vì nghĩa vụ do gia đình, cha mẹ mong muốn. 16 100,00% 0 0,00% Tôi làm việc tại tổ chức này vì không thể có cơ hội làm các công việc khác. 16 100,00% 0 0,00% Tôi luôn tự nguyện làm mọi việc để đóng góp cho tổ chức và sẵn sàng hi sinh quyền lợi của mình vì lợi ích của tổ chức. 14 87,50% 2 12,50% Tôi rất trung thành (mong muốn gắn bó lâu dài) với tổ chức. Tôi sẽ ở lại tổ chức dù có công ty khác đưa ra mức lương, quyền lợi hấp dẫn hơn. 14 87,50% 2 12,50% 2. Nhu cầu cá nhân Mức lương hiện tại của tôi hoàn toàn tương xứng với công sức tôi bỏ ra. 13 81,25% 3 18,75% Mức lương này đủ đáp ứng nhu cầu cuộc sống (ăn, mặc, ở) của tôi. 12 75,00% 4 25,00% Mức lương tôi đang nhận cao hơn so với mặt bằng lương chung trên thị trường. 16 100,00% 0 0,00% Việc trả lương tại tổ chức rất công bằng (so sánh với nhân viên cùng cấp bậc, cùng điều kiện làm 0 0,00% 16 100,00% 54 việc) giữa các nhân viên. Các khoản phụ cấp (xăng xe, cơm trưa,) rất hợp lý (đáp ứng tốt nhu cầu). 12 75,00% 4 25,00% Tổ chức đóng đầy đủ các khoản bảo hiểm (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội) cho nhân viên. 0 0,00% 16 100,00% Tổ chức thực hiện tốt việc khám sức khỏe định kỳ (năm/lần) cho nhân viên. 0 0,00% 16 100,00% Tổ chức thực hiện chế độ nghỉ phép đúng theo luật định. 0 0,00% 16 100,00% Tổ chức thực hiện tốt công tác tổ chức tham quan du lịch cho nhân viên. 0 0,00% 16 100,00% 3. Đánh giá về công việc Công việc cho phép sử dụng tốt năng lực cá nhân. 12 75,00% 4 25,00% Công việc của tôi rất thú vị (hào hứng, vui thích). 11 68,75% 5 31,25% Công việc của tôi đòi hỏi tính sáng tạo cao. 13 81,25% 3 18,75% Công việc của tôi chịu áp lực cao (tăng ca, áp lực khách hàng, doanh số, cường độ làm việc). 3 18,75% 13 81,25% Công việc của tôi cho phép tôi tự do quyết định và giải quyết vấn đề. 13 81,25% 3 18,75% Tôi luôn nỗ lực hết mình để hoàn tất nhiệm vụ được giao. 10 62,50% 6 37,50% Tôi không ngừng nâng cao hiểu biết và kỹ năng của mình để công hiến tốt hơn cho tổ chức. 10 62,50% 6 37,50% Tôi rất tự tin khi làm việc vì tôi có kỹ năng chuyên môn và kinh nghiệm. 9 56,25% 7 43,75% (Nguồn: Tổng hợp Phiếu khảo sát ý kiến 16 nhân viên tại Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều) 55 (Nguồn: Tổng hợp Phiếu khảo sát ý kiến 16 nhân viên tại Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều) Hình 2.5: Kết quả khảo sát nhân tố mục tiêu làm việc của các nhân viên tại Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều Đánh giá về Nhu cầu cá nhân của các nhân viên tại Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều cho thấy: chỉ có 18,75% số nhân viên (03 nhân viên trong số 16 nhân viên được khảo sát) cho rằng mức lương hiện tại của họ hoàn toàn tương xứng với công sức họ bỏ ra, còn lại 81,25% số nhân viên (13 nhân viên) không đồng ý với điều đó. 25,00% số nhân viên cho rằng các khoản phụ cấp (xăng xe, cơm trưa,) rất hợp lý (đáp ứng tốt nhu cầu) của họ và mức lương họ được hưởng đủ đáp ứng nhu cầu cuộc sống (ăn, mặc, ở) của họ, phần còn lại 75,00% nhân viên không đồng ý với ý kiến trên. 100% số nhân viên được khảo sát không đồng ý với phát biểu mức lương họ đang nhận cao hơn so với mặt bằng lương chung trên thị trường. Mặc dù khối lượng công việc lớn, áp lực cao nhưng hiện nay mức thu nhập bình quân của nhân viên bảo hiểm xã hội chỉ từ 6 - 8 triệu đồng/người. Hầu hết nhân viên tại Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều rất mong muốn nhận được mức lương hàng tháng cao hơn hiện nay để đủ chi trả cho các hoạt động sinh hoạt gia đình của họ. Nhân tố này ảnh hưởng khá tiêu cực đến các cam kết của họ đối với Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều cũng như sự gắnskết với tổ chức nếu các nhân viên này nhận được các lời mời từ các tổ chức khác, hoặc các cơ 56 hội việc làm có thu nhập cao hơn. Tuy nhiên, 100% số nhân viên được khảo sát cho rằng việc trả lương tại Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều được thực hiện một cách công bằng giữa các nhân viên (so sánh với nhân viên cùng cấp bậc, cùng điều kiện làm việc); 100% nhân viên được khảo sát cho biết tổ chức đã thực hiện đóng đầy đủ các khoản bảo hiểm (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội) cho nhân viên, thực hiện tốt việc khám sức khỏe định kỳ (năm/lần) cho nhân viên, thực hiện chế độ nghỉ phép đúng theo luật định và thực hiện tốt công tác tổ chức tham quan du lịch cho nhân viên. Điều này cũng là nhân tố ảnh hưởng tích cực đến cảm xúc và việc thực hiện các cam kết của họ đối với Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều. Đánh giá về công việc cho thấy: Chỉ có 25,00% nhân viên (04 nhân viên) đồng ý với phát biểu công việc cho phép sử dụng tốt năng lực cá nhân họ, 75,00% nhân viên (12 nhân viên) không đồng ý với ý kiến này. Bên cạnh đó 31,25% nhân viên (05 nhân viên) cho rằng công việc của họ rất thú vị, 18,75% nhân viên (03 nhân viên) cho rằng công việc của họ đòi hỏi tính sáng tạo cao và 18,75% nhân viên (03 nhân viên) công việc của họ được tự do quyết định và giải quyết vấn đề. 81,25% nhân viên (16 nhân viên) cho rằng công việc của họ chịu áp lực cao (tăng ca, áp lực khách hàng, doanh số, cường độ làm việc). Các ý kiến khảo sát trên cho thấy hầu hết công việc tại Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều là các nghiệp vụ liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, theo các quy định, chính sách, chế độ của Nhà nước và các quy định của ngành bảo hiểm. Khác với các ngành kinh doanh khác trên cùng địa bàn như các đơn vị ngân hàng, doanh nghiệp kinh doanh,... có tính sáng tạo cao, các nghiệp vụ bảo hiểm không có tính sáng tạo và tự quyết cao nên gây cảm giác tẻ nhạt, buồn chán cho rất nhiều nhân viên làm việc tại đây. 57 (Nguồn: Tổng hợp Phiếu khảo sát ý kiến 16 nhân viên tại Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều) Hình 2.6: Kết quả khảo sát đánh giá về công việc của các nhân viên tại Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều Bên cạnh đó, cán bộ nhân viên bảo hiểm xã hội còn phải chịu áp lực công việc khá lớn, ngoài việc phải tập trung vào việc thu đúng, thu đủ một cán bộ nhân viên bảo hiểm xã hội, sẽ phải lo cả phần chi trả bảo hiểm, với việc trả lương hưu ở nhiều địa phương thì còn phải đến tận nơi, vì đối tượng là người già. Khối lượng công việc ngày càng gia tăng, kể từ khi 2 Luật Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế đi vào cuộc sống và sức ép về việc thu hồi các khoản nợ đọng bảo hiểm xã hội tăng cao, trong khi có rất ít các công cụ pháp lý để đòi nợ hiệu quả. Đối với nỗ lực bản thân trong công việc của nhân viên tại Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều cho thấy: 37,50% nhân viên (06 nhân viên trong số 16 nhân viên được khảo sát) cho thấy họ luôn không ngừng nâng cao hiểu biết và kỹ năng của mình để cống hiến tốt hơn cho tổ chức và luôn nỗ lực hết mình để hoàn tất nhiệm vụ được giao. Ngoài ra có 43,75% nhân viên (07 nhân viên trong số 16 nhân viên được khảo sát) rất tự tin khi làm việc vì họ có kỹ năng chuyên môn và kinh nghiệm. 58 (Nguồn: Tổng hợp Phiếu khảo sát ý kiến 16 nhân viên tại Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều) Hình 2.7: Kết quả khảo sát về những nỗ lực, nâng cao hiểu biết và tự tin trong công việc của các nhân viên tại Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều 2.3.2. Các nhân tố thuộc về tổ chức Khảo sát các nhân tố thuộc về tổ chức tại Bảo hiểm thị xã Đông Triều có ảnh hưởng đến việc thực hiện các cam kết của cá nhân với tổ chức gồm các nhân tố sau: các chính sách quản lý nhân sự, văn hóa tổ chức, phong cách quản lý của lãnh đạo và điều kiện làm việc. Kết quả khảo sát cho thấy: Về chính sách quản lý nhân sự: chỉ có 25,00% nhân viên (04 nhân viên) cho rằng chính sách tuyển dụng và bố trí nhân sự minh bạch, khoa học, số còn lại 75,00% (12 nhân viên) không đồng ý với ý kiến đó. Như vậy, có thể thấy công tác tuyển dụng và bố trí nhân sự tại Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều còn nhiều điều chưa được minh bạch và khoa học làm ảnh hưởng đến tâm lý và các đánh giá tiêu cực của nhân viên làm việc tại đây. Về công tác đào tạo: 25,00% nhân viên (04 nhân viên) cho rằng các chương trình đào tạo để nâng cao năng lực làm việc của nhân viên rất hiệu quả, số còn lại 59 75,00% (12 nhân viên) không đồng ý với ý kiến đó. 31,25% nhân viên (05 nhân viên) cho rằng được đào tạo rất kỹ về quy trình nghiệp vụ khi mới vào làm. 18,75% cho rằng các kỳ thi đánh giá năng lực rất hấp dẫn và bổ ích, số còn lại 81,25% nhân viên được khảo sát không đồng ý với ý kiến trên. Điều này cho thấy công tác đào tạo đối với nhân viên mới, các chương trình đào tạo nâng cao đối với nhân viên, cũng như cách thức, phương pháp đánh giá năng lực cán bộ định kỳ tại Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều còn nhiều bất cập, chưa hiệu quả và chưa hấp dẫn đối với nhân viên. Điều này cũng góp phần ảnh hưởng đến việc thực hiện các cam kết của nhân viên với đơn vị. Bên cạnh đó kết quả khảo sát còn cho thấy có đến 68,75% nhân viên được hỏi (11 nhân viên) cho rằng quyền lợi có được khi thăng tiến và lương thưởng, khiến họ quyết tâm phấn đấu. Các nhân viên này quyết tâm phấn đấu cao vì các lợi ích vật chất và cơ hội thăng tiến của họ chứ chưa phải vì họ yêu nghề, đam mê công việc hoặc thực sự mong muốn gắn bó lâu dài với Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều. Nhân tố này khiến cho các cam kết của họ đối với tổ chức yếu hơn, lỏng lẻo hơn, dễ bị chi phối bởi các toan tính, so sánh lợi ích được mất khi thực hiện và không thực hiện đúng, đầy đủ các cam kết cảu bản thân với tổ chức là Bảo hiểm xã hội thị xã Đông Triều. Bảng 2.6: Kết quả khảo sát nhân tố thuộc về tổ chức ảnh hƣởng đến sự cam kết

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_cac_nhan_to_tac_dong_toi_cam_ket_voi_to_chuc_cua_nh.pdf
Tài liệu liên quan