Luận văn Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam

LỜI CAM ĐOAN i

LỜI CÁM ƠN ii

TỎM TÂT iii

MỤC LỤC V

DANH MỤC CÁC CHỪ VIẾT TÁT ix

DANH MỤC BẢNG X

DANH MỤC HĨNH xi

Chương I: TÔNG ỌƯAN VỀ ĐỀ TẢI 1

1.1 Đật vấn đề: 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu: 1

1.3 Câu hòi nghiên cứu 2

1.4 Phương phảp nghiên cửu 2

1.5 Dối tượng và phạm vi nghiên cứu: 2

1.6 Ỷ nghía của để tải: 2

1.7 Cấu trúc luận vãn 3

TÓM TÂT CHƯƠNG 4

Chương II: cơ SỚ LÝ TIIƯYÉT 5

II. 1 Khái niệm về động lực làm việc: 5

II. 2 Ban chất cùa động lực làm việc 6

II. 3 Cảc học thuyết về động lực lảtn việc: 6

n.3.1 Học thuyết nhu cằu cùa Maslow 6

n.3.2 Học thuyết hai yểu tô cùa Herzberg 8

n.3.3 Học thuyết kỳ vọng cùa Victor Vrom 9

n.3.4 Hợc thuyết công bằng cùa J Stacy Adam 10

n.3.5 Học thuyết vẻ động lực của McClelland 11

n.3.6 Học thuyết thúc đấy băng sự tăng cường cùa B.F. Skinner 11

II.4 Một sổ công trinh nghiên cứu đã dược tiến hành trong thực tề: 12

n.4.1 Trên thê giới: 12

n.4.2 Ở Việt Nam: 13

II. 5 Các yếu tố ánh hướng dển dỏ động lực làm việc cùa nhàn viên: 14

II. 6 Mô hình để xuất: 17

 

pdf120 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 26/02/2022 | Lượt xem: 366 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_cac_yeu_to_anh_huong_den_dong_luc_lam_viec_cua_nhan.pdf
Tài liệu liên quan