Luận văn Chế độ pháp lý về đấu thầu xây dựng và thực tiễn áp dụng tại Công ty cơ khí Hà nội

Lời nói đầu 1

 

Chương I. Cơ sở lý luận về đấu thầu xây lắp và cạnh tranh đấu thầu tại doanh nghiệp xây dựng 3

I. Khái niệm, hình thức, trình tự và vai trò của đấu thầu trong xây dựng 3

1. Những khái niệm chủ yếu dùng trong đấu thầu 3

1.1. Khái niệm và bản chất của đấu thầu 3

1.2. Một số khái niệm có liên quan đến đấu thầu 4

2. Vai trò của đấu thầu 5

2.1. Đối với chủ đầu tư 5

2.2. Đối với các nhà thầu 5

2.3. Đối với nhà nước 6

3. Chức năng của đấu thầu 6

3.1. Tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các nhà thầu 6

3.2. Tạo công bằng trong xây dựng 6

3.3. Tạo uy tín hiệu quả cao trong xây dựng 6

4. Các phương thức đấu thầu xây dựng 7

II. Tổ chức công tác đấu thầu trong các doanh nghiệp xây dựng 8

1. Điều kiện mời thầu và dự thầu 8

1.1. Điều kiện với bên mời thầu 8

1.2. Những điều kiện với nhà thầu 9

2. Quy trình đấu thầu xây lắp của các doanh nghiệp xây dựng 10

2.1. Giai đoạn sơ tuyển 10

2.2. Giai đoạn nộp đơn thầu 10

2.3. Giai đoạn mở thầu và đánh giá đơn thầu 11

III. Cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng và nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng 12

1. Vai trò của việc nâng cao khả năng trong đấu thầu xây dựng 12

1.1. Cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp của các doanh nghiệp xây dựng 12

1.2. Vai trò của việc nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng 13

2. Một số chỉ tiêu đánh giá khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 14

2.1. Chỉ tiêu số lượng công trình trúng thầu và giá trị trúng thầu hàng năm 14

2.2. Chỉ tiêu xác xuất trúng thầu 14

2.3. Chỉ tiêu thị phần và uy tín của doanh nghiệp xây dựng trên thị trường xây dựng 14

3. Một số biện pháp làm tăng khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng 15

3.1. Tăng khả năng và nguồn lực của doanh nghiệp 15

3.2. Giải quyết tốt quá trình thực hiện công trình 17

 

Chương II. Thực trạng khả năng cạnh tranh đấu thầu tại công ty TNHH xây dựng VINAUST 19

I. Quá trình hình thành và phá triển của công ty 19

1. Sự hình thành và phát triển 19

2. Chức năng và nhiệm vụ kinh doanh của công ty 19

3. Kết quả hoạt động của công ty trong vài năm gần đây 20

II. Những đặc điểm chủ yếu về kinh tế - Kỹ thuật của công ty có ảnh hưởng đến hoạt đông đấu thầu 22

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty 22

2. Đặc điểm chung của lĩnh vực kinh doanh 24

3. Nguồn nhân lực và lao động 25

4. Đặc điểm công nghệ sản xuất sản phẩm và năng lực thi công của công ty 26

5. Đặc điểm của phương pháp tổ chức sản xuất sản phẩm xây lắp tại công ty 27

6. Đặc điểm về nguyên vật liệu 28

7. Vấn đề tài chính 28

8. Về công tác tính giá dự toán dự thầu tại công ty. 31

III. Thực trạng hoạt động đầu thầu và năng lực cạnh tranh tại công ty TNHH xây dựng VINAUST 38

1. Tình hình thực hiện công tác đấu thầu tại công ty 38

1.1 Giai đoạn chuẩn bị hồ sơ dự thầu 39

1.2 Quá trình nộp hồ sơ dự thầu 40

1.3 Quá trình thực hiện thi công theo hợp đồng 41

2. Đánh giá khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của công ty 41

IV. Đánh giá chung về khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của công ty TNHH xây dựng VINAUST: 43

1. Những ưu điểm trong cạnh tranh: 43

2. Những tồn tại trong khả năng cạnh tranh của công ty trong công tác đấu thấu xây dựng: 44

3. Nguyên nhân chủ yếu của các hạn chế trên 45

 

Chương III. Một số giả pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu ở công ty TNHH xây dựng VINAUST 47

I. Đối với công ty 47

1. Lập tổ điều tra nghiên cứu thị trường 47

2. Xây dựng chiến lược tranh thầu phù hợp 48

3. Nâng cao năng lực thi công và đầu tư có trọng điểm xe máy thi công 49

4. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và cán bộ tham gia công tác đấu thầu 50

5. Tăng cường công tác quản trị chất lượng công trình và nâng cao chất lượng công trình, đảm bảo uy tín của công ty 51

6. Tăng cường huy động vốn và thu hồi vốn đảm bảo cho tham gia đấu thầu và thực hiện hợp đồng 52

7. Hoàn thiện phương pháp tính giá thầu, linh hoạt trong việc lựa chọn mức giá bỏ thầu 53

II. Kiến nghị với nhà nước 55

 

Kết luận 57

 

Tài liệu tham khảo 58

 

doc80 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1627 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Chế độ pháp lý về đấu thầu xây dựng và thực tiễn áp dụng tại Công ty cơ khí Hà nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cña c¸c ®¬n vÞ. Sau gi¸m ®èc lµ bèn phã gi¸m ®èc: Phã gi¸m ®èc kinh tÕ ®èi ngo¹i vµ xuÊt nhËp khÈu, phã gi¸m ®èc néi chÝnh, phã gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hÖ thèng ®¶m b¶o chÊt l­îng vµ phã gi¸m ®èc kü thuËt s¶n xuÊt. Phã gi¸m ®èc kinh tÕ ®èi ngo¹i phô tr¸ch c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, ®Þnh gi¸, ®Êu thÇu, trï kiÕn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, xuÊt nhËp khÈu vµ ho¹t ®éng ®èi ngo¹i cña c«ng ty. Phã gi¸m ®èc qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm, m«i tr­êng vµ an toµn lao ®éng, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc x©y dùng, ®iÒu hµnh, kiÓm tra thùc hiÖn hÖ thèng ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm, b¶o vÖ m«i tr­êng cña c«ng ty vµ nh÷ng viÖc kh¸c ®­îc ph©n c«ng. Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt chÞu tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o, ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ phôc vô s¶n xuÊt cña c«ng ty. Ký lÖnh s¶n xuÊt vµ c¸c v¨n b¶n quy chÕ quy ®Þnh liªn quan ®Õn ®iÒu hµnh s¶n xuÊt cña c«ng ty. X©y dùng ph­¬ng ¸n tæ chøc s¶n xuÊt, s¾p xÕp lao ®éng s¶n xuÊt hîp lý. Phã gi¸m ®èc néi chÝnh vµ x©y dùng c¬ b¶n, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c ho¹t ®éng bªn trong c«ng ty (b¶o vÖ, qu¶n trÞ ®êi sèng ) x©y dùng ®Ò xuÊt ph­¬ng ¸n tæ chøc bé m¸y, s¾o xÕp lao ®éng trong lÜnh vùc c«ng t¸c ®­îc ph©n c«ng phô tr¸ch. D­íi gi¸m ®èc phô tr¸ch lµ c¸c phßng ban trùc thuéc, c¸c ph©n x­ëng s¶n xuÊt. 2.1.4. Ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty: Gièng nh­ mäi doanh nghiÖp Nhµ n­íc kh¸c khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, c«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n, hµng s¶n xuÊt ra kh«ng b¸n ®­îc, nguyªn liÖu ®Çu vµo thiÕu . Nh­ng víi sù cè g¾ng cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn nhµ m¸y, sù chØ ®¹o s¸ng suèt cña c¸c cÊp l·nh ®¹o nhµ m¸y vµ Bé C«ng nghiÖp nªn tõ n¨m 1994 nhµ m¸y b¾t ®Çu s¶n xuÊt cã l·i. B¶ng kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty: STT ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh Thùc hiÖn Thùc hiÖn KÕ ho¹ch A B C 2000 2001 2002 1 Gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng TriÖu ®ång 38 825 47423 63755 2 Tæng doanh thu TriÖu ®ång 48048 68413 76250 3 Tæng chi phÝ s¶n phÈm tiªu thô TriÖu ®ång 48044,3 68408 76243 4 Lîi nhuËn thuÇn TriÖu ®ång 3,7 5 7 5 Nép ng©n s¸ch TriÖu ®ång 941 925 1451 6 Thu nhËp b×nh qu©n Ngh×n ®ång 721 940,5 1010 Gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng cña c«ng ty qua c¸c n¨m ®Òu t¨ng chøng tá c«ng ty nµy ngµy cµng thµnh c«ng trong viÖc t×m kiÕm c«ng viÖc. Gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng n¨m 2001 t¨ng 8598 triÖu ®ång t­¬ng øng víi 22% so víi n¨m 2000 vµ kÕ ho¹ch n¨m 2002 sÏ t¨ng 16332 triÖu ®ång so víi n¨m 2001 t­¬ng øng víi 34,4%. §iÒu ®ã chøng tá c«ng ty ®· æn ®Þnh tæ chøc, t¨ng c­êng c¸n bé kü thuËt, mua s¾m thiÕt bÞ, më réng thÞ tr­êng s¶n xuÊt. Gi¸ trÞ s¶n l­îng ngµy cµng t¨ng tr­ëng, thu nhËp cña ng­êi lao ®éng ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn. Tuy nhiªn lîi nhuËn thuÇn cña c«ng ty kh«ng cao nh­ng lµ mét c«ng ty s¶n xuÊt vµ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc c«ng nghiÖp lµ kh«ng thÓ thiÕu trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, c«ng ty ®· vµ ®ang v­¬n lªn ®øng ®Çu trong c«ng nghiÖp c¬ khÝ ViÖt Nam. H¬n n÷a do c¸c ngµnh trong c¶ n­íc gÆp nhiÒu khã kh¨n, ®Çu t­ Nhµ n­íc gi¶m thªm vµo ®ã viÖc nhËp khÈu c¸c m¸y ®· qua sö dông mét c¸ch lan trµn, gi¸ l¹i rÎ h¬n rÊt nhiÒu so víi hµng s¶n xuÊt trong n­íc th× viÖc chi phÝ cho s¶n phÈm tiªu thô cña c«ng ty cao lµ ®iÒu dÔ hiÓu. HiÖn nay c«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi ®· vµ ®ang lµ mét trong nh÷ng c«ng ty ®øng hµng ®Çu cña ngµnh c¬ khÝ n­íc ta, ®ang dÉn ®Çu vÒ chÕ t¹o c¸c thiÕt bÞ kü thuËt cho ngµnh mÝa ®­êng vµ c¸c mÆt hµng nµy chiÕm trªn d­íi 1/2 tæng doanh thu hµng th¸ng cña c«ng ty. §Ó ®ãng gãp vµo môc tiªu ph¸t triÓn vµ hiÖn ®¹i ho¸ d©y truyÒn s¶n xuÊt (®Æc biÖt trong s¶n xuÊt thÐp vµ ®óc gang) víi c«ng suÊt cao c¶i thiÖn ®­îc vÊn ®Ò « nhiÔm m«i tr­êng. §ång thêi trang bÞ ®­îc nh÷ng thiÕt bÞ gia c«ng hiÖn ®¹i, ph­¬ng tiÖn kiÓm tra chÊt l­îng ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ nh»m chÕ t¹o ®­îc nh÷ng chi tiÕt cã cã kü thuËt phøc t¹p vµ yªu cÇu chÊt l­îng cao, n©ng cao ®é chÝnh x¸c trong chÕ t¹o m¸y t¹o tiÒn ®Ò ®Ó c«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi cã thÓ ®Èy nhanh ch­êng tr×nh xuÊt khÈu m¸y. HiÖn nay c«ng ty ®· vµ ®ang thùc hiÖn mét ch­¬ng tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh hÕt søc linh ho¹t nh»m b¶o ®¶m doanh thu, nhÞp ®é ph¸t triÓn cña c«ng ty vµ phôc vô tèi ®a cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c. C«ng ty thùc hiÖn chÕ t¹o theo ®¬n ®Æt hµng cña c¸c nhµ m¸y ®­êng trong c¶ n­íc, s¶n xuÊt ®­îc nhiÒu phô tïng vµ c¸c thiÕt bÞ ®¶m b¶o kü thuËt, hÊp dÉn ®ång bé chÝnh x¸c, trong sè ®ã c¸c thiÕt bÞ lÇn ®Çu tiªn ®­îc chÕ t¹o t¹i ViÖt Nam nh­: M¸y ®Ëp mÝa, côm thiÕt bÞ bèc hµng, nåi nÊu ®­êng, nåi nÊu tinh luyÖn ®­êng, trôc ly t©m. vµ rÊt nhiÒu thÕt bÞ phô tïng c¬ khÝ kh¸c. V­ît qua nhiÒu khã kh¨n trong giai ®o¹n võa s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó tù trang tr¶i, võa ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé, võa më réng mÆt b»ng vµ n©ng cÊp nhµ x­ëng, võa ®æi míi c«ng nghÖ. C«ng ty c¬ khÝ hµ Néi ®· phÊn ®Êu hÕt m×nh vµ ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ, víi ®Þnh h­íng n©ng cao chÊt l­îng mÆt hµng m¸y c«ng cô, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, chó träng thiÕt bÞ tiªu chuÈn dùa vµo søc m×nh lµ chÝnh, tËn dông tèi ®a chÊt x¸m cña c¸c c¸n bé kü thuËt vµ thµnh tùu khoa häc trªn thÕ giíi. C«ng ty ®· t¹o ra ®­îc nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao, h×nh thøc ®Ñp, phï hîp víi nhu cÇu thÞ tr­êng. §©y lµ mét trong nh÷ng bÝ quyÕt ph¸t triÓn cña c«ng ty. 2.2-qu¸ tr×nh ¸p dông quy chÕ ®Êu thÇu x©y dùng t¹i c«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi. 2.2.1-Thùc tr¹ng ®Êu thÇu ë n­íc ta hiÖn nay. N­íc ta lµ mét n­íc ®ang ph¸t triÓn, trong nhiÒu n¨m gÇn ®©y nguån vèn dµnh cho x©y dùng t­¬ng ®èi lín. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ, hiÖn nay viÖc thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng ®· lùa chän ph­¬ng thøc ®Êu thÇu ®Ó t×m ®èi t¸c, ngµy 1/9/1999 ChÝnh phñ ®· ban hµnh Quy chÕ ®Êu thÇu kÌm theo NghÞ ®Þnh 88/CP (thay thÕ cho NghÞ ®Þnh 43/CP vµ NghÞ ®Þnh 93/CP) vµ NghÞ ®Þnh 14/CP ngµy 5/5/2000 bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh 88/CP, tiÕp ®ã Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ ®· ban hµnh Th«ng t­ 04/TT ngµy 26/5/2000 h­íng dÉn thùc hiÖn Quy chÕ ®Êu thÇu. C¸c Bé lao ®éng –Th­¬ng binh vµ x· héi, Bé tµi chÝnh còng ®· cã Th«ng t­ h­íng dÉn mét sè vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ®Êu thÇu. Trªn c¬ së Quy chÕ ®Êu thÇu vµ c¸c quy ®Þnh míi cña Nhµ n­íc, c«ng t¸c ®Êu thÇu trong nh÷ng n¨m qua ®· cã nhiÒu chuyÓn biÕn tÝch cùc mang l¹i hiÖu qu¶ to lín. Chóng ta ®· kh¼ng ®Þnh viÖc ¸p dông h×nh thøc ®Êu thÇu trong ho¹t ®éng ®Çu t­ cña Nhµ n­íc lµ biÖn ph¸p ®óng ®¾n nh»m t¨ng c­êng tÝnh c¹nh tranh, ®¶m b¶o hiÖu qu¶ ®Çu t­ ®ång thêi còng lµ sù héi nhËp cÇn thiÕt ®èi víi thÕ giíi. Ban ®Çu, viÖc triÓn khai quy chÕ ®Êu thÇu cßn lóng tóng, nh­ng sau qu¸ tr×nh thùc hiÖn, c«ng t¸c ®Êu thÇu ®· dÇn ®i vµo nÒ nÕp. C¸c bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng vµ c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan triÓn khai thùc hiÖn ®Êu thÇu kh¸ nghiªm tóc vµ ®Êu thÇu ®· mang l¹i hiÖu qu¶ ®¸ng kÓ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ¸n. C¸c nhµ thÇu ®­îc chän lùa qua ®Êu thÇu lµ nh÷ng nhµ thÇu cã kinh nghiÖm vµ n¨ng lùc ®Ó thùc hiÖn gãi thÇu. Nh÷ng nhµ thÇu cã ®­îc ®¸nh gi¸ lµ ®¸p øng c¬ b¶n yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu. ChÊt l­îng c«ng tr×nh, thiÕt bÞ vµ dÞch vô ®­îc ®¶m b¶o tiÕn ®é thùc hiÖn phï hîp víi yªu cÇu, gi¸ tróng thÇu thÊp h¬n hoÆc b»ng gi¸ gãi thÇu ®­îc duyÖt. Tõ 1997-2000, trong 495 gãi thÇu cã gi¸ trÞ lín do Thñ t­íng ChÝnh phñ phª duyÖt vµ do Bé kÕ ho¹ch ®Çu t­ thÈm ®Þnh kÕt qu¶ ®Êu thÇu, møc gi¶m so víi gi¸ gãi thÇu ®­îc phª duyÖt lµ 687,4 USD, ®¹t tû lÖ 16,3% tr¸ch nhiÖm cña bªn mêi thÇu vµ c¬ quan qu¶n lý c¸c cÊp ngµy cµng ®­îc n©ng cao, ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c ®Êu thÇu tõ trung ­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng ngµy cµng tr­ëng thµnh, cã tr×nh ®é chuyªn m«n v÷ng vµng vµ tõng b­íc ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c«ng viÖc. §éi ngò nhµ thÇu trong n­íc thùc sù tr­ëng thµnh qua c¸c cuéc ®Êu thÇu quèc tÕ vµ mét sè ®· cã kh¶ n¨ng ®¬n ph­¬ng tham gia ®Êu thÇu quèc tÕ vµ th¾ng thÇu. Tõ n¨m 1998 trë l¹i ®©y, ®a phÇn c¸c gãi thÇu trong ngµnh giao th«ng, c¸c nhµ thÇu ViÖt Nam ®· dµnh nhiÒu hîp ®ång trªn s¬ së c¹nh tranh víi nhiÒu nhµ thÇu quèc tÕ cã tÇm cì. 2.2.2-Thùc tr¹ng ®Êu thÇu ë c«ng ty c¬ khÝ Hµ néi. Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®­îc thµnh lËp tõ n¨m 1958, tr¶i qua h¬n 40 n¨m ho¹t ®éng C«ng ty c¬ khÝ Hµ néi ®· cã nhiÒu ®ãng gãp cho nÒn kinh tÕ ViÖt Nam nãi chung còng nh­ ngµnh c¬ khÝ nãi riªng. Ngay tõ khi thµnh lËp, l·nh ®¹o c«ng ty ®· x¸c ®Þnh con ®­êng ph¸t triÓn lµ tù th©n vËn ®éng, kh«ng thÓ û vµo vèn rãt tõ ng©n s¸ch hµng n¨m cña Nhµ n­íc. NhËn râ ­u thÕ cña m×nh lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc cã nhiÒu kinh nghiÖm trong viÖc chÕ t¹o vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ c«ng nghiÖp c«ng ty ®· tham dù nhiÒu cuéc ®Êu thÇu. Tõ khi míi thµnh lËp, c«ng ty ®· triÓn khai thiÕt kÕ, chÕ t¹o vµ l¾p ®Æt nhiÒu c«ng tr×nh nh­ c¸c tr¹m b¬m thuû lîi, c¸c c«ng tr×nh thiÕt bÞ toµn bé d¹ng ch×a kho¸ trao tay nh­: Tr¹m thuû ®iÖn Phó Ninh –Qu¶ng Nam (1982-1984), tr¹m thuû ®iÖn B¹ch M·, B×nh §iÒu –HuÕ (1984-1987), nhµ m¸y ®­êng 500 tÊm mÝa/ngµy –Tuy Hoµ -Phó Kh¸nh (1984-1990), nhµ m¸y ®­êng HuÕ 100 tÊn mÝa/ngµy (1988-1991), c¸c nåi nÊu, thiÕt bÞ trao ®æi nhiÖt cho c¸c nhµ m¸y ®­êng (1985 ®Õn nay), c¸c nhµ m¸y xi m¨ng BØm S¬n, Hoµng Th¹ch, Hµ Tiªn, Nghi S¬n . Ngay tõ khi cã v¨n b¶n ®Çu tiªn cña Nhµ n­íc vÒ Quy chÕ ®Êu thÇu trong x©y dùng, c«ng ty c¬ khÝ Hµ néi ®· tham gia ®Êu thÇu nhiÒu c«ng tr×nh x©y dùng, chñ yÕu lµ cung cÊp l¾p ®Æt thiÕt bÞ c«ng nghiÖp. Ban ®Çu lµ c¸c gãi thÇu quy m« nhá sau ®ã dÇn dÇn lµ c¸c gãi thÇu quy m« lín h¬n. Víi lîi thÕ lµ mét c«ng ty c¬ khÝ thuéc Tæng c«ng ty m¸y vµ thiÕt bÞ c«ng nghiÖp, Bé c«ng nghiÖp. C«ng ty c¬ khÝ Hµ néi tham gia ®Êu thÇu vµ tróng thÇu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¸c nhµ m¸y, c«ng ty chñ yÕu lµ cung cÊp, l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ c«ng nghiÖp cho c¸c c«ng ty ®ã. H¬n n÷a ho¹t ®éng kinh doanh x©y dùng nãi chung vµ ho¹t ®éng ®Êu thÇu x©y dùng nãi riªng ®ang trªn ®· ph¸t triÓn ®i lªn, sè l­îng nhµ thÇu ngµy cµng nhiÒu t¹o nªn sù c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t th× uy tÝn cña c«ng ty cµng næi bËt. Ngµnh c«ng nghiÖp c¬ khÝ rÊt quan träng ®èi víi mçi quèc gia vµ còng kh«ng kÐm phÇn quan träng ®èi víi hÇu hÕt c¸c c«ng ty kh¸c. Bëi v× c¸c c«ng ty nµy khi x©y dùng vµ ho¹t ®éng cÇn nhiÒu nh÷ng thiÕt bÞ c«ng nghiÖp. Theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn nay, Quy chÕ ®Êu thÇu buéc ¸p dông trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng nãi chung vµ c«ng ty nãi riªng. MÆc dï vËy, trong c«ng ty ngoµi ho¹t ®éng ®Êu thÇu cßn cã nh÷ng ho¹t ®éng kh¸c kh«ng ph¶i ®Êu thÇu, nh­ng ho¹t ®éng ®Êu thÇu vÉn gi÷ vai trß then chèt trong toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. ChÝnh nhê ®Êu thÇu mµ c«ng ty ph¶i nç lùc v­¬n lªn, tù hoµn thiÖn m×nh ®Ó th¾ng thÇu trong cuéc c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c nhµ thÇu hiÖn nay. Tõ ®ã ®¶m b¶o cho c«ng nh©n cña c«ng ty cã thªm viÖc lµm cã thu nhËp æn ®Þnh cuéc sèng. §Ó th¾ng cuéc trong c¸c cuéc c¹nh tranh víi c¸c nhµ thÇu kh¸c, c«ng ty c¬ khÝ Hµ néi ®Æc biÖt quan t©m ®Õn c¸c giai ®o¹n cña quy tr×nh ®Êu thÇu: Võa tu©n thñ ph¸p luËt, võa ®¸p øng nhu cÇu cña bªn mêi thÇu vµ võa thÓ hiÖn ®­îc ­u thÕ cña m×nh. C«ng ty lu«n x¸c ®Þnh tham gia ®Êu thÇu lµ c¹nh tranh víi c¸c nhµ thÇu kh¸c, c¹nh tranh lµnh m¹nh vµ ®óng ph¸p luËt dùa vµo uy tÝn còng nh­ chiÕn l­îc s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. ChÝnh v× thÕ c«ng ty ®· lu«n nç lùc hoµn thiÖn m×nh ®Ó th¾ng thÇu. Sau mçi lÇn ®Êu thÇu, c«ng ty còng häc hái thªm nhiÒu kinh nghiÖm, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, kiÕn thøc ph¸p luËt cña m×nh. Ph¹m vi ho¹t ®éng cña c«ng ty lµ trong c¶ n­íc vµ thÕ m¹nh lµ l¾p ®Æt, x©y dùng c«ng tr×nh tõ thiÕt bÞ c«ng nghiÖp. Thùc tÕ c«ng ty ®· tham gia vµ th¾ng thÇu nhiÒu c«ng tr×nh, t¹o ®­îc uy tÝn rÊt tèt. ThÓ hiÖn qua b¶ng sau: Danh môc c¸c hîp ®ång cã gi¸ trÞ trªn 1 tû ®ång 5 n¨m gÇn ®©y STT TÝnh chÊt c«ng viÖc Gi¸ trÞ hîp ®ång (tû VN§) Gi¸ trÞ thùc hiÖn (tû VN §) Tªn c¬ quan ký hîp ®ång X¸c nhËn 1 2 3 4 5 6 1 ChÕ t¹o l¾p ®Æt nåi bèc h¬i 1,57 Nhµ m¸y ®­êng Phan Giang H§ sè 25/96 2 ChÕ t¹o vµ l¾p ®Æt 3,54 C«ng ty liªn doanh VINAUSTEEL H§ sè 85/96 3 ThiÕt kÕ chi tiÕt, chÕ t¹o, vËn chuyÓn l¾p ®Æt 3 nåi ®­êng 230 m3 120 triÖu USD 2,825 USD C«ng ty liªn doanh ®­êng BOURBON T©y Ninh H§ sè 86/96 4 ChÕ t¹o vËn chuyÓn, l¾p ®Æt nåi trî tinh 140 m3 2,522 C«ng ty liªn doanh ®­êng BOURBON T©y Ninh H§ sè 114/96 5 ThiÕt kÕ, chÕ t¹o, l¾p ®Æt, x©y dùng, lß sÊy quay 5,8 Ban QLCTXD Apatit Lµo Cai H§ sè 128/96 6 ChÕ t¹o hÖ thèng b¨ng t¶i 111457 USD C«ng ty liªn doanh ®­êng BOURBON T©y Ninh H§ sè 14/97 7 ChÕ t¹o, vËn chuyÓn, l¾p ®Æt nåi nÊu 80m3 203152 USD C«ng ty liªn doanh ®­êng BOURBON T©y Ninh H§ sè 36/97 8 ChÕ t¹o, l¾p ®Æt bé vÝt t¶i 105326 USD C«ng ty liªn doanh ®­êng BOURBON T©y Ninh H§ sè 45/97 9 ChÕ t¹o phô tïng 1,34 Nhµ m¸y ®­êng Qu¶ng Ng·i H§ sè 51/97 10 ChÕ t¹o bé gia nhiÖt 298789 USD C«ng ty liªn doanh ®­êng BOURBON T©y Ninh H§ sè 64/97 11 ChÕ t¹o nåi kÕt tinh 89890 USD C«ng ty liªn doanh ®­êng BOURBON T©y Ninh H§ sè 65/97 12 ChÕ t¹o bé cÊp nhiÖt 389386 USD C«ng ty liªn doanh ®­êng BOURBON T©y Ninh H§ sè 66/97 13 ChÕ t¹o phô tïng 1,103 C«ng ty mÝa §­êng Kontum H§ sè 219/98 14 ChÕ t¹o d©y truyÒn thiÕt bÞ c¸n thÐp 1,9 C«ng ty thÐp Nam §« H§ sè 441/98 15 ChÕ t¹o thiÕt bÞ ®­êng 1,73 Nhµ m¸y ®­êng Qu¶ng Ng·i H§ sè 95/99 16 ChÕ t¹o c¸c lo¹i b¨ng t¶i 2,9 Nhµ m¸y ®­êng Qu¶ng Ng·i H§ sè 142/99 17 ThiÕt kÕ, chÕ t¹o l¾p ®Æt b¬m 8000m3/h 2,375 C«ng ty Minh Kh«i H§ sè 238/2000 18 ChÕ t¹o chÊu kÑp 458600 USD AGI PTE.LTD H§ sè 301/2000 19 ChÕ t¹o, vËn chuyÓn l¾p ®Æt 1,812 C«ng ty ®­êng Tuyªn Quang H§ sè 327/2000 20 ChÕ t¹o hép sè chÝnh 1,8 C«ng ty NhËt Linh LIOA 436/2000 21 ThiÕt kÕ, chÕ t¹o m¸y bÖn xo¾n 1,75 C«ng ty LIOA 478/2000 22 ChÕ t¹o thiÕt bÞ phi tiªu chuÈn 2,391 C«ng ty liªn doanh SSE H§ sè 560/2000 23 ChÕ t¹o, vËn chuyÓn, l¾p ®Æt nåi nÊu bét giÊy 140 m3 t«n 30 li 4,01 C«ng ty giÊy §ång Nai H§ sè 576/2000 24 ChÕ t¹o, l¾p ®Æt m¸y trén bª t«ng 1,2 C«ng ty X©y dùng sè I H§ sè 625/2000 Nh×n vµo danh môc c¸c hîp ®ång mµ c«ng ty ®· ký trong vßng ba n¨m qua, cã gi¸ trÞ tõ 1 tû ®ång trë lªn ta thÊy ho¹t ®éng ®Êu thÇu cña c«ng ty ®¹t hiÖu qu¶ cao. Tæng sè hîp ®ång ®· ký trªn th¸ng 12/2000 theo sè liÖu Phßng Giao dÞch th­¬ng m¹i cung cÊp lµ 47.872.645.000®, ®ã lµ mét sè liÖu kh¸ lín. Ngoµi nh÷ng hîp ®ång cã gi¸ trÞ tõ 1 tû ®ång trë lªn kÓ trªn th× c«ng ty cßn cã rÊt nhiÒu c¸c hîp ®ång cã gi¸ trÞ nhá kh¸c. §Ó cã ®­îc kÕt qu¶ nh­ vËy c«ng ty ®· ph¶i tù hoµn thiÖn m×nh vµ c¹nh tranh gay g¾t víi c¸c nhµ thÇu kh¸c ®Ó ®­îc tróng thÇu. Trong c¸c hîp ®ång cã gi¸ trÞ tõ mét tû ®ång trë lªn ký trong n¨m 2000 th× cã hîp ®ång ký víi c«ng ty ®­êng Tuyªn quang lµ cã thêi gian thùc hiÖn l©u nhÊt vµ võa ®­îc hoµn thµnh vµo th¸ng 10/2001 võa qua. Thêi gian thùc hiÖn lµ h¬n mét n¨m, tõ th¸ng 7/2000 ®Õn th¸ng 10/2001. Ngoµi nh÷ng hîp ®ång hîp ®ång trong danh môc trªn cßn cã mét sè hîp ®ång kh¸c cung cã gi¸ trÞ lín mµ c«ng ty võa thùc hiÖn xong trong n¨m 2001 võa qua . C¸c hîp ®ång cho ngµnh mÝa ®­êng : Gi¸ trÞ hîp ®ång lµ 2831021900® DÇu khÝ Vòng Tµu 690435000 ® C«ng ty Siber Hegner 12568429000 ® §ã lµ nh÷ng hîp ®ång cã gi¸ trÞ lín cña c«ng ty, cßn nh÷ng hîp ®ång nhá kh¸c mµ em kh«ng thÓ ®Ò cËp hÕt ë ®©y ®­îc v× ph¹m vi bµi viÕt kh«ng cho phÐp. Tõ nh÷ng sè liÖu trªn ta thÊy thùc tr¹ng ®Êu thÇu ë c«ng ty lµ rÊt lµ tèt so víi t×nh tr¹ng c¹nh tranh gay g¾t trªn thÞ tr­êng x©y l¾p hiÖn nay. §Ó t¨ng kh¶ n¨ng tróng thÇu vµ më réng thÞ tr­êng c«ng ty ph¶i ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn h¬n n÷a tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng cña m×nh. 2.2.3-Tr×nh tù ®Êu thÇu ë c«ng ty c¬ khÝ Hµ néi. Ho¹t ®éng ®Êu thÇu x©y dùng lµ ho¹t ®éng chñ yÕu vµ quan träng trong c«ng ty, chÝnh v× thÕ mµ nã ®­îc c¸c nhµ l·nh ®¹o c«ng ty rÊt quan t©m, tr×nh tù ®Êu thÇu ë c«ng ty bao gåm c¸c b­íc sau: B­íc 1: ChuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu. B­íc hai: Nép hå s¬ dù thÇu. B­íc ba: Ký kÕt hîp ®ång vµ thi c«ng khi tróng thÇu. C¨n cø vµo c¸c yªu cÇu trong c«ng t¸c ®Êu thÇu vµ ®¶m b¶o tû lÖ th¾ng thÇu cao, c«ng ty ®· quy ®Þnh râ chøc n¨ng, nhiÖm vô chung vµ riªng cho tõng phßng ban chøc n¨ng, cô thÓ lµ Phßng giao dÞch th­¬ng m¹i nhËn nhiÖm vô lËp hå s¬ dù thÇu cña c«ng ty. NhiÖm vô chung cña c¶ ban lËp hå s¬ dù thÇu lµ ph¶i th¾ng thÇu v× quyÒn lîi, uy tÝn v× c«ng viÖc lµm ¨n cña c«ng ty, cña c¶ tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn ®¬n vÞ, do ®ã ban ®Êu thÇu ph¶i cã mét quyÕt t©m cao, dµnh nhiÒu thêi gian, c«ng søc nh»m lµm cho hå s¬ dù thÇu b¶o ®¶m. +ChÊt l­îng kü thuËt cao nhÊt so víi kh¶ n¨ng cña c«ng ty. +Gi¸ c¶ hîp lý nhÊt; +TiÕn ®é nép ph¶i b¶o ®¶m; +Hå s¬ dù thÇu khoa häc vµ bÝ mÊt sè liÖu. Cã thÓ m« pháng qu¸ tr×nh lµm hå s¬ dù thÇu nh­ sau: 2.2.3.1-ChuÈn bÞ hå s¬ mêi thÇu Sau khi cã th«ng b¸o, mêi thÇu (®èi víi ®Êu thÇu réng r·i) hoÆc nhËn ®­îc th­ mêi thÇu (®èi víi ®Êu thÇu h¹n chÕ). Qua t×m hiÓu nguån th«ng tin, c«ng ty sÏ xem xÐt kh¶ n¨ng tham dù thÇu cña m×nh víi dù ¸n ®ã, nÕu thÊy phï hîp c«ng ty sÏ cö c¸n bé ®i mua hå s¬ mêi thÇu. Khi ®· cã hå s¬ mêi thÇu, Phßng Giao dÞch th­¬ng m¹i nhanh chãng triÓn khai lËp hå s¬ dù thÇu, n¾m b¾t c¸c yªu cÇu kü thuËt, yªu cÇu hîp ®ång, c¸c yªu cÇu cña thiÕt kÕ. LËp hå s¬ dù thÇu lµ mét b­íc gi÷ vai trß quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn kÕt qña dù thÇu, chÝnh v× thÕ viÖc lËp hå s¬ dù thÇu ®­îc c«ng ty rÊt coi träng vµ tiÕn hµnh mét c¸ch kü l­ìng. ViÖc lËp hå s¬ dù thÇu ®ßi hái kiÕn thøc, n¨ng lùc, c«ng søc, thêi gian, nhiÒu nhÊt ®Ó hoµn thµnh bé hå s¬ cã tÝnh khoa häc, cã kÕt cÊu râ rµng, hÖ thèng vµ ph¶i lµm næi bËt ®­îc ­u ®iÓm cña c«ng ty ®ång thêi ph¶i ®¸p øng yªu cÇu cña bªn mêi thÇu. Do tÝnh quan träng cña hå s¬ dù thÇu mµ c«ng ty sÏ tiÕn hµnh kh¶o s¸t thùc ®Þa ®Ó t×m hiÓu c¸c vÊn ®Ò nh­ nguån nguyªn vËt liÖu, ®¬n gi¸ x©y dùng ë ®Þa ph­¬ng, ®Þa ®iÓm tËp kÕt m¸y mãc thiÕt bÞ vµ nh©n c«ng thi c«ng. Tõ ®ã sÏ lËp ra c¸c gi¶i ph¸p vµ tæ chøc thi c«ng hîp lý nhÊt ®èi víi tõng c«ng viÖc, ®¶m b¶o an toµn lao ®éng, ®¶m b¶o ®óng kü thuËt ®Ó c«ng tr×nh ®óng tiÕn ®é vµ chÊt l­îng yªu cÇu cña chñ ®Çu t­.. C¨n cø vµo khèi l­îng, tµi liÖu do bªn mêi thÇu cung cÊp, phßng Giao dÞch th­¬ng m¹i sÏ tiÕn hµnh tÝnh to¸n khèi l­îng, lËp dù to¸n theo ®¬n gi¸ vµ ®Þnh møc quy ®Þnh. Bªn c¹nh viÖc tÝnh to¸n khèi l­îng, lËp dù to¸n ®Êu thÇu phßng Giao dÞch th­¬ng m¹i kÕt hîp víi Phßng tæ chøc nh©n sù, Phßng kÕ to¸n thèng kª tµi chÝnh vµ Phßng vËt t­ lËp b¸o c¸o vÒ n¨ng lùc, hå s¬ kinh nghiÖm cô thÓ cña c«ng ty. B¸o c¸o nµy dïng ®Ó chñ ®Çu t­ xem xÐt vÒ t­ c¸ch ph¸p nh©n, uy tÝn, n¨ng lùc mäi mÆt cña c«ng ty vµ nh÷ng c«ng tr×nh ®· thùc hiÖn. Tuú theo tõng lo¹i c«ng tr×nh vµ yªu cÇu cña chñ ®Çu t­ mµ hå s¬ dù thÇu cña c«ng ty ph¶i cã c¸c tµi liÖu kh¸c nhau. Nh×n chung hå s¬ dù thÇu cña c«ng ty cã nh÷ng tµi liÖu sau: 1-§¬n xin dù thÇu. 2-QuyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp; 3-GiÊy ®¨ng ký kinh doanh; 4-GiÊy chøng nhËn vÒ chÊt l­îng; 5-GiÊy phÐp vÒ x©y dùng; 6-Hå s¬ kinh nghiÖm; 7-Bè trÝ nh©n lùc; 8-ThuyÕt minh s¬ ®å tæ chøc hiÖn tr­êng; 9-ThiÕt bÞ thi c«ng. §ã lµ nh÷ng néi dung vÒ hµnh chÝnh ph¸p lý, trong ®ã Gi¸m ®èc trung t©m l¾p ®Æt thiÕt bÞ c«ng nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm chÞu tr¸ch nhiÖm lËp s¬ ®å tæ chøc thi c«ng vµ lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc c«ng ty vÒ mÆt qu¶n lý, tæ chøc ®iÒu hµnh, sö dông c¸c tiÒm n¨ng lao ®éng, thiÕt bÞ vµ c¸c nguån lùc kh¸c ®­îc giao ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô l¾p ®Æt do c«ng ty ph©n c«ng. S¬ ®å tæ chøc thi c«ng Nh÷ng néi dung vÒ kü thuËt bao gåm -Giíi thiÖu c¸c th«ng sè thiÕt kÕ vµ sè liÖu thiÕt kÕ s¬ bé (c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ , thö nghiÖm, kiÓm tra kü thuËt) -C¸c gi¶i ph¸p kü thuËt vµ tæ chøc thi c«ng l¾p ®Æt TiÕn ®« thùc hiÖn hîp ®ång Néi dung tµi chÝnh bao gåm -B¶n chµo gi¸ -B¶n sè liÖu tµi chÝnh -Dù th¶o hîp ®ång giao nhËn thÇu C¸c tµi liÖu nµy chÝnh lµ c¨n cø cho héi ®ång xÐt thÇu cho ®iÓm nhµ thÇu ®Ó lùa chän nhµ thÇu cao ®iÓm nhÊt dùa vµo thang ®iÓm ®­îc chñ ®Çu t­ thiÕt lËp. Hå s¬ sau khi hoµn thµnh c¸c gÝÊy tê ®­îc ®ãng gãi cÈn thËn, niªm phong theo yªu cÇu vµ nép cho ban xÐt thÇu. 2.2.3.2-Nép hå s¬ dù thÇu Sau khi hoµn thµnh hå s¬ dù thÇu, c«ng ty nép hå s¬ cho chñ ®Çu t­ vµo thêi gian hîp lý (thêi gian nép hå s¬ dù thÇu ®· ghi trong hå s¬ mêi thÇu) sao cho ®¶m b¶o bÝ mËt gi¸ c¶. Trong khi chê ®îi kÕt qu¶ c«ng ty cã thÓ tiÕp tôc hoÆc t¨ng c­êng h¬n n÷a tham gia c«ng t¸c thÞ tr­êng tiÕp cËn víi chñ ®Çu t­, Héi ®ång xÐt thÇu ®Ó n¾m b¾t ®­îc nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vÒ c«ng tr×nh ®ang ®Êu thÇu vµ t¹o nªn sù hiÓu biÕt vÒ c«ng ty h¬n n÷a. Bªn c¹nh viÖc tiÕp cËn c¸c c¬ quan cã liªn quan, phßng Giao dÞch th­¬ng m¹i cßn cã nhiÖm vô t×m hiÓu c¸c nhµ thÇu kh¸c cïng tham gia dù thÇu, t×m hiÓu chiÕn l­îc c¹nh tranh cña hä lµ dùa vµo søc m¹nh vÒ chiÕn l­îc hay vÒ gi¸. Qua ®ã t¨ng thªm kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña c«ng ty, ®Æc biÖt trong tr­êng hîp khi gi¸ cña c«ng ty ®­a ra thÇu víi gi¸ cña ®èi thñ c¹nh tranh. Trong giai ®o¹n nµy môc tiªu cña c«ng ty lµ n¾m b¾t ®­îc ý ®å vµ th«ng tin cña chñ ®Çu t­ còng nh­ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, tõ ®ã ®Æt ra c¸c biÖn ph¸p kü thuËt ®Ó th¾ng thÇu. Ch¼ng h¹n nh­ trong tr­êng hîp biÕt gi¸ thÇu cña m×nh cao h¬n gi¸ thÇu cña chñ ®Çu t­ hay ®èi thñ c¹nh tranh th× c«ng ty cã thÓ ®iÒu chØnh cho gi¶m gi¸ b»ng c¸ch göi ®¬n xin ®iÒu chØnh gi¸ cho héi ®ång xÐt thÇu víi c¸c lý do nh­ gi¶m chi phÝ qu¶n lý, chi phÝ vèn, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm.Tuy nhiªn viÖc n¾m b¾t ®­îc ý ®å vµ th«ng tin cña chñ ®Çu t­ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh lµ viÖc hÕt søc khã kh¨n, tèn nhiÒu c«ng søc vµ thêi gian. MÆc dï nh­ vËy c«ng t¸c ®Êu thÇu ph¶i ®­îc b¶o ®¶m ®óng nghÜa, lµnh m¹nh c«ng b»ng chø kh«ng cã nghÜa lµ th«ng ®ång víi chñ ®Çu t­ ®Ó biÕt ®­îc gi¸ trÞ c«ng tr×nh. 2.2.3.3.- Ký hîp ®ång vµ thi c«ng sau khi tróng thÇu. NÕu c«ng ty th¾ng thÇu, c«ng ty sÏ ký hîp ®ång víi chñ ®Çu t­ vµ nép b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång. ViÖc ký kÕt nµy cã ý nghÜa x¸c ®Þnh mèi rµng buéc víi c«ng ty víi chñ ®Çu t­. Phßng Giao dÞch th­¬ng m¹i c¨n cø vµo tiÕn ®é yªu cÇu cña chñ ®Çu t­ (hoÆc tiÕn ®é bá thÇu ), c¨n cø vµo kh¶ n¨ng thu håi vèn cña tõng c«ng tr×nh ®Ó lËp tiÕn ®é cô thÓ hµng th¸ng vµ tõng quý cho tõng ®¬n vÞ vµ ph¶i lËp c¸c hå s¬, c¸c b¶ng tiÕn ®é thi c«ng gióp l·nh ®¹o c«ng ty vµ c¸c phßng ban theo dâi qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô cña c¸c ®¬n vÞ kÌm theo tiÕn ®é hµng th¸ng, Phßng Giao dÞch th­¬ng m¹i c¨n cø vµo tiÕn ®é thi c«ng hµng qóy, 6 th¸ng, vµ c¶ n¨m, c¨n cø vµo gi¸ trÞ giao kho¸n vµ s¶n l­îng thùc hiÖn cña c¸c ®¬n vÞ ®Ó phèi hîp víi Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n lËp kÕ häach chi tiÕt vÒ sö dông vèn cho c¸c ®¬n vÞ theo tõng thêi gian vµ nguån vèn ®Ó ®¸p øng s¶n xuÊt. Giai ®o¹n nµy tuy kh«ng lµm ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ th¾ng thÇu cña c«ng ty nh­ng lµ giai ®o¹n quan träng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty vµ ¶nh h­ëng ®Õn ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh kh¸c. Thùc hiÖn tèt giai ®o¹n nµy lµ c«ng ty ph¶i tæ chøc thi c«ng c«ng tr×nh ®¶m b¶o chÊt l­îng kü thuËt vµ ®óng tiÕn ®é. 2.3. §¸nh gÝa t×nh h×nh thùc hiÖn quy chÕ ®Êu th©ï t¹i c«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi: 2.3.1 Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc trong ho¹t ®éng ®Êu thÇu x©y dùng: Ho¹t ®éng ®Êu thÇu x©y dùng lµ mét ho¹t ®éng chñ yÕu vµ quan träng ë c«ng ty C¬ khÝ Hµ Néi nh­ ®· tr×nh bµy ë trªn. ChÝnh v× thÕ mµ C«ng ty ®· cã kh¸ nhiÒu kÕt qu¶ ®¹t ®­îc trong thêi gian qua kinh nghiÖm ®Êu thÇu. Thø nhÊt: C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi ®­îc thµnh lËp tõ n¨m 1958, lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc thuéc Tæng c«ng ty m¸y vµ thiÕt bÞ c«ng nghiÖp – Bé C«ng nghiÖp, h¹ch to¸n theo chÕ ®é ®éc lËp, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ nh÷ng ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh trªn c¬ së b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn cña nhµ n­íc giao cho. Trong nh÷ng ngµy ®Çu thµnh lËp tuy c«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n nh­ng tõ khi cã Quy chÕ ®Êu thÇu, C«ng ty ®· ph¸t triÓn thªm rÊt nhiÒu. Víi bÒ dµy kinh nghiÖm, ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tay nghÒ cao cïng víi sù l·nh ®¹o ®óng ®¾n cña ban qu¶n lý ngµy nay C«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi ®· vµ ®ang ngµy cµng lín m¹nh. Qua ho¹t ®éng ®Êu thÇu, C«ng ty ®· tõng b­íc kh¼ng ®Þnh uy tÝn cña m×nh víi b¹n hµng, ®Æc biÖt lµ víi c¸c chñ ®Çu t­. Danh s¸ch c¸c b¹n hµng cã quan hÖ lµm ¨n trong tõng ngµnh mÝa ®­êng, ®iÖn, xi m¨ng, cao su, khai th¸c kho¸ng s¶n, thÐp c¸n ... ®· nhiÒu vµ víi n¨ng lùc cña c«ng ty nh­ vËy ®ang ngµy cµng nhiÒu h¬n. Thø hai: C«ng ty ®· gi¶i quyÕt ®­îc nh÷ng yªu cÇu bøc xóc vÒ viÖc lµm vµ ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng, thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ng­êi lao ®éng tõ ®ã n©ng cao lßng nhiÖt t×nh h¨ng say lao ®éng, t¹o ra niÒm tin l¹c quan vµo l·nh ®¹o trong c«ng ty. Thø ba: Ho¹t ®éng ®Êu thÇu n©ng cao tr×nh ®é vµ tay nghÒ cña c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty: §éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n viªn cña c«ng ty còng ®Òu cã n¨ng lùc, tr×nh ®é chuyªn m«n céng víi sù nç lùc v­¬n lªn hoµn thµnh tèt nhiÖm vô cña m×nh nªn ®· gãp phÇn kh¸ lín trong c«ng t¸c ®Êu thÇu cu¶ c«ng ty. Bëi v× ho¹t ®éng xóc tiÕn tham dù thÇu kh«ng ph¶i do c¸n bé cã ®ñ n¨ng lùc vµ tr×nh ®é trùc tiÕp thùc hiÖn th× viÖc ®Êu thÇu sÏ thÊt b¹i. MÆt kh¸c, khi tróng thÇu. Do yªu cÇu vÒ chÊt l­îng vµ thêi h¹n c«ng tr×nh mçi c«ng nh©n ph¶i ý thøc ®­îc vai trß cña m×nh vµ hoµn thiÖn tay nghÒ nh»m ®¶m b¶o uy tÝn cho c«ng ty. Thø t­: Th«ng qua ho¹t ®éng ®Êu thÇu, C«ng ty dÇn c¶i tiÕn ®­îc c«ng nghÖ ngµy cµng hiÖn ®¹i h¬n, ®¹t yªu cÇu vÒ kü thuËt ngµy cµng cao cña c¸c chñ ®Çu t­. §©y sÏ lµ mét nh­îc ®iÓm rÊt lín nÕu c«ng ty tham dù thÇu b»ng c¸c thiÕt bÞ cò kü, l¹c hËu. Kh¾c phôc nh­îc ®iÓm nµy mét mÆt c«ng ty ®· t¹o cho m×nh mét søc m¹nh tiÒm tµng, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng ty trªn thÞ tr­êng. MÆt kh¸c nã gióp cho tiÕn ®é thi c«ng, chÊt l­îng c«ng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChế độ pháp lý về đấu thầu xây dựng và thực tiễn áp dụng tại Công ty cơ khí Hà nội.DOC
Tài liệu liên quan