Luận văn Chế tạo và khảo sát tính chất của polyme nanocompozit ít thấm khí và phân huỷ nhanh dùng làm bao gói trên cơ sở polyetylen và nano-Clay

MỤC LỤC

 

MỞ ĐẦU .4

PHẦN I TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI . .6

CHƯƠNG I VẬT LIỆU POLYME NANOCOMPOZIT . .6

I.Tình hình nghiên cứu và ứng dụng vật liệu polyme nanocompozit .6

II.Clay .8

II.1.Đặc điểm và cấu trúc của clay . .8

II.2. Biến tính clay .9

III.Vật liệu polyme/clay nanocompozit . 10

III.1. Các loại vật liệu polyme/clay nanocompozi . . .10

III.2.Công nghệ chế tạo polyme/clay nanocompozit . .11

III.3.Tính chất của polyme/clay nanocompozit . .15

CHƯƠNG II VẬT LIỆU POLYME NANOCOMPOZIT PHÂN HUỶ NHANH VÀ PHÂN HUỶ HOÀN TOÀN 18

I. Một số khái niệm . .18

II. Cơ chế của quá trình polyme phân huỷ nhanh và hoàn toàn . .18

III. Các phương pháp chế tạo polyme phân huỷ nhanh và hoàn toàn . 19

III.1. Sử dụng chất xúc tiến quá trình phân huỷ quang hoặc các polyme nhạy quang ( Photoaccelerator or photosensible Polymer) . .19

III.2. Sử dụng các chất phụ gia xúc tiến quá trình oxy hoá nhiệt . 21

III.3. Chế tạo polyme nanocompozit . 22

 

 

PHẦN II THỰC NGHIỆM .24

I. Nguyên liệu và hóa chất .24

II. Biến tính clay và chế tạo PE/clay nanocompozit 24

II.1. Biến tính clay bằng muối amoni có mạch hydrocacbon dài 24

II.2. Biến tính clay bằng muối amoni và muối sắt .25

II.3. Chế tạo PE/clay nanocompozit .25

III. Các phương pháp nghiên cứu . .25

 

III.1. Phương pháp phổ hồng ngoại (IR) . .25

III.2. Phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD) . .26

III.3. Phương pháp phân tích nhiệt (TGA) .27

III.4. Phương pháp phổ phát xạ nguyên tử (AES) . . .27

III.5. Phương pháp kính hiện vi điện tử truyền qua (TEM) . .27

III.6. Phương pháp kính hiện vi điện tứ quét (SEM) .27

III.7. Phương pháp xác định tính chất cơ học . 27

III.8. Phương pháp thử nghiệm tính chất che chắn . 27

III.8.1. Phương pháp đo khả năng thấm khí. .28 III.8.2. Phương pháp đo khả năng hấp thụ nước theo thời gian .28

III.9. Phương pháp thử nghiệm oxy hoá nhiệt . .29

III.10. Phương pháp thử nghiệm phân huỷ sinh học . .29

 

PHẦN III KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .30

I. Biến tính clay . 30

I.1. Phân tích nhiệt . .30

I.2. Phổ phát xạ nguyên tử AES . . 30

I.3. Phổ nhiễu xạ tia X của clay hữu cơ . .31

I.4. Phổ hồng ngoại của clay biến tính .32

II. Sự hình thành PE/clay hữu cơ nanocompozit .33

III.Tính chất cơ học của vật liệu PE/nano-clay biến tính/muối sắt .35

IV. Tính chất che chắn của vật liệu PE/clay nanocompozit . 37

IV.1. Khả năng thấm khí của vật liệu . 37

IV.2. Khả năng hấp thụ nước theo thời gian .38

V. Khảo sát quá trình phân huỷ nhanh của vật liệu nanocompzit .39

V.1. Khảo sát quá trình phân huỷ oxy hoá nhiệt bằng phương pháp phân tích nhiệt (TGA) .39

V.2. Khảo sát quá trình phân huỷ oxy hoá nhiệt bằng phương pháp phổ hồng ngoại (IR) .41

V.3. Quá trình suy giảm tính chất cơ học của vật liệu . .42

VI. Khảo sát quá trình phân huỷ hoàn toàn của vật liệu . .45

KẾT LUẬN 46

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

 

doc51 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1719 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Chế tạo và khảo sát tính chất của polyme nanocompozit ít thấm khí và phân huỷ nhanh dùng làm bao gói trên cơ sở polyetylen và nano-Clay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChế tạo và khảo sát tính chất của polyme nanocompozit ít thấm khí và phân huỷ nhanh dùng làm bao gói trên cơ sở polyetylen và nano-clay.doc
Tài liệu liên quan