Luận văn Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống hoa hồng nhập nội và một số biện pháp kỹ thuật điều khiển sinh trưởng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất hoa hồng

Mục lục

Trang

Lời cam đoan i

Lời cảm ơn ii

Mục lục iii

Danh mục các chữ viết tắt vi

Danh mục các bảng biểu vii

Danh mục các biểu đồ, đồ thị viii

1. Mở đầu1

1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1

1.2. Mục đích yêu cầu của đề tài 2

1.2.1. Mục đích 2

1.2.2. Yêu cầu 2

1.3. ýnghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 3

1.3.1. ýnghĩa khoa học 3

1.3.2. ýnghĩa thực tiễn 3

2. Tổng quan tài liệu4

2.1. Nguồn gốc hoa hồng và đặc điểm hình thái, thực vật học 4

2.1.1. Nguồn gốc hoa hồng 4

2.1.2. Đặc điểm thực vật học 5

2.2. Yêu cầu ngoại cảnh của cây hoa hồng 5

2.2.1. Nhiệt độ 5

2.2.2. ánh sáng 6

2.2.3. Độ ẩm 6

2.2.4. Đất 7

2.3. Nhu cầu dinh d-ỡng khoáng của cây hoa hồng 7

2.4. Tình hình sản xuất hoa hồng trên thế giới và ở Việt Nam 10

2.4.1. Tình hình sản xuất hoa hồng trên thế giới 10

2.4.2. Tình hình sản xuất hoa hồng ở Việt Nam 12

2.5. Tình hình nghiên cứu trong, ngoài n-ớc 13

2.5.1. Những nghiên cứu về giống 13

2.5.2. Những nghiên cứu về kỹ thuật điều khiển sinh tr-ởng 18

3. Vật liệu nội dung và ph-ơng pháp nghiên cứu28

3.1. Vật liệu, thời gian và địa điểm nghiên cứu 28

3.1.1. Vật liệu nghiên cứu 28

3.1.2. Thời gian nghiên cứu 29

3.1.3. Địa điểm nghiên cứu 29

3.2. Nội dung nghiên cứu 29

3.2.1. Đánh giá khả năng sinh tr-ởng, phát triển của một số giống hoa hồng

nhập nội 29

3.2.2. Nghiên cứu ảnh h-ởng của một số biện pháp điều khiển sinh tr-ởng

nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả cho cây hoa hồng 29

3.3. Ph-ơng pháp bố trí thí nghiệm 30

3.4. Các chỉ tiêu theo dõi 31

3.4.1. Các chỉ tiêu về sinh tr-ởng, phát triển 31

3.4.2. Các chỉ tiêu về năng suất chất l-ợng hoa 31

3.4.3. Chỉ tiêu vềsâu bệnh, hại 32

3.4.4. Các chỉ tiêu về hiệu quả sản xuất 32

3.5. Kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa hồng ở các công thức thí nghiệm 32

3.5.1. Kỹ thuật trồng 32

3.5.2. Chăm sóc 33

3.6. Ph-ơng pháp xử lý số liệu 33

4. Kết quả nghiêncứu và thảo luận34

4.1. Đánh giá khả năng sinh tr-ởng phát triển của một số giống hoa hồng nhập

nội 34

4.1.1. Tỷ lệ cây sống và thời gian hồi xanh của các giống hoa hồng 35

4.1.2. Khả năng sinh tr-ởng, phát triển của các giống hoa hồng 36

4.1.3. Chất l-ợng hoa của các giống hoa hồng 42

4.1.4. Khả năng chống chịu sâu bệnh của các giống hoa hồng 45

4.1.5. Tỷ lệ hoa th-ơng phẩm của các giống hoa hồng 46

4.1.6. Năng suất, sản l-ợng và hiệu quả kinh tế của các giống hoa hồng 49

4.2. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật điều khiển sinh tr-ởng cho cây hoa

hồng 51

4.2.1.ảnh h-ởng của biện pháp cắt tỉa, uốn, vít đến sinh tr-ởng, phát triển,

năng suất và hiệu quả kinh tế của cây hoa hồng 52

4.2.2. ảnh h-ởng của một số chế phẩm dinh d-ỡng qua lá đến sinh tr-ởng, phát

triển, năng suất, chất l-ợng và hiệu quả kinh tế của cây hoa hồng 62

5. Kết luận và đề nghị72

5.1. Kết luận 72

5.2. Đề nghị 72

Tài liệu tham khảo73

A. Tài liệu trong n-ớc 73

B. Tài liệu n-ớc ngoài 75

Phụ lục 1 76

Phụ lục 2

pdf88 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Lượt xem: 3872 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống hoa hồng nhập nội và một số biện pháp kỹ thuật điều khiển sinh trưởng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất hoa hồng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống hoa hồng nhập nội và một số biện pháp kỹ thuật điều khiển sinh trưởng nhằm nâng cao hiệu qu.pdf
Tài liệu liên quan