Luận văn Đánh giá quản lý tài nguyên đất và rừng của người H’Mông tại huyện Tủa Chùa tỉnh Lai Châu, góp phần đưa ra giải pháp quản lý và sử dụng tài nguyên đất

MỞ ĐẦU 8

1. Tính cấp thiết của đề tài 8

2. Mục đích của đề tài 10

3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 10

4. Phạm vi nghiên cứu 10

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI

1.1 Khái niệm về cộng đồng và các hình thức tổ chức cộng đồng 11

1.2 Tính bền vững 12

1.3 Nghiên cứu nước ngoài 14

1.3.1 Du canh truyền thống và du canh cải tiến 14

1.3.2 Định canh và những phương thức định canh 16

1.3.3 Nghiên cứu kiến thức bản địa ở vùng cao 18

1.4 Nghiên cứu trong nước 20

1.4.1 Tiềm năng và đặc điểm đất dốc Việt Nam 20

1.4.2 Nghiên cứu sử dụng bền vững đất dốc 22

1.4.2.1 Nghiên cứu biện pháp tổng hợp sử dụng hiệu quả đất dốc

trên cơ sở sinh thái bền vững 22

1.4.2.2 Sử dụng đất theo kiểu nông lâm kết hợp 24

1.4.3 Nghiên cứu và áp dụng kiến thức bản địa ở Việt Nam 25

CHUƠNG 2 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 Đối tượng nghiên cứu 27

2.2 Nội dung nghiên cứu 27

2.3 Phương pháp nghiên cứu 27

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 34

3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Tủa Chùa Tỉnh Lai Châu 34

3.1.1 Điều kiện tự nhiên và lịch sử vùng nghiên cứu 34

3.1.1.1 Điều kiện tự nhiên 34

3.1.1.2 Lịch sử vùng nghiên cứu 38

3.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế xã hội huyện Tủa Chùa 40

3.2 Hiện trạng sử dụng đất và tài nguyên rừng năm 2002 của

xã Trung Thu, xã Sính Phình huyện Tủa Chùa tỉnh Lai Châu 43

3.3 Nghiên cứu nguyên nhân suy thoái tài nguyên đất và rừng 47

3.3.1 Đánh giá canh tác nông nghiệp có sự tham gia 47

3.3.2 Nguyên nhân suy thoái tài nguyên đất và rừng 49

3.3.3 Giải pháp theo kết quả PRA 49

3.3.4 Đánh giá công tác quản lý rừng có sự tham gia 50

3.3.5 Nguyên nhân suy thoái rừng 52

3.3.6 Các vấn đề của phụ nữ 52

3.4 Ảnh hưởng khách quan đến sử dụng tài nguyên đất và rừng 53

3.5 Các hình thức quản lý và sử dụng tài nguyên đất và rừng

của người H'Mông 55

3.5.1 Người quản lý và sử dụng tài nguyên đất và rừng 55

3.5.2 Hệ thống quản lý tài nguyên đất và rừng 62

3.6 Khả năng tiếp nhận các tiến bộ kỹ thuật từ bên ngoài

của cộng đồng người H'Mông 65

3.6.1 Các hoạt động thử nghiệm nông nghiệp tại Sính Phình và

Trung thu của Dự án Phát triển Lâm nghiệp Xã hội Sông Đà 65

3.6.2 Một số hoạt động lâm nghiệp tại Sính Phình và Trung Thu

của Dự án Phát triển Lâm nghiệp Xã hội Sông Đà từ 1996-1999 68

3.7 Các phương án quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên đất và

rừng bền vững 69

3.7.1 Mục tiêu 69

3.7.2 Các phương án quản lý tài nguyên đất và rừng bền vững 70

3.7.2.1 Các hoạt động công việc ưu tiên dựa vào kết quả đánh giá

nông thôn có sự tham gia xã Trung Thu 70

3.7.2.2 Các hoạt động công việc ưu tiên dựa vào kết quả đánh giá

nông thôn có sự tham gia xã Sính Phình 71

3.7.2.3 Lựa chọn các hình thức quản lý đất và rừng có triển vọng 72

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

doc127 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 2363 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Đánh giá quản lý tài nguyên đất và rừng của người H’Mông tại huyện Tủa Chùa tỉnh Lai Châu, góp phần đưa ra giải pháp quản lý và sử dụng tài nguyên đất, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐánh giá quản lý tài nguyên đất và rừng của người H’Mông tại huyện Tủa Chùa tỉnh Lai Châu, góp phần đưa ra giải pháp quản lý và sử dụng tài nguyên đất.DOC
Tài liệu liên quan