Luận văn Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Thanh oai, thành phố Hà Nội

MỤC LỤC i

DANH MỤC BẢNG iv

DANH MỤC HÌNH v

MỞ ĐẦU 1

1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn 1

2. Mục tiêu nghiên cứu: 2

3. Nhiệm vụ nghiên cứu 2

4. Phạm vi nghiên cứu 3

4.1. Phạm vi không gian nghiên cứu: 3

4.2. Thời gian nghiên cứu: Từ năm 2009 đến tháng 6 năm 2015. 3

5. Phương pháp nghiên cứu 3

5.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu: 3

5.2. Phương pháp điều tra thu thập số liệu thứ cấp: 4

5.4. Phương pháp thống kê, tổng hợp: 4

5.5. Phương pháp phân tích, so sánh: 5

6. Cơ sở tài liệu để thực hiện Luận văn, tổng quan tài liệu trong và ngoài nước về vấn đề nghiên cứu: 5

7. Cấu trúc luận văn: 6

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHÁP LÝ CỦA ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT. 7

1.1 Cơ sơ khoa học 7

1.1.1 Quyền sử dụng đất 7

1.1.2 Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 8

1.1.3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 11

1.2 Căn cứ pháp lý của đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ở nước ta. 12

1.2.1. Một số khái niệm liên quan đến việc đăng ký cấp Giấy chứng nhận. 12

 

doc118 trang | Chia sẻ: mimhthuy20 | Lượt xem: 692 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Thanh oai, thành phố Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hiện đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu. Bước đầu đã triển khai thực hiện đồng bộ, tạo thuận lợi cho các hộ gia đình, cá nhân vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh. 2.2.1.10. Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất Trước đây, công tác quản lý giám sát thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất chưa được quan tâm đúng mức, nhiều giao dịch dân sự diễn ra dưới dạng trao tay, giao dịch ngầm, nhà nước không quản lý được. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến kết quả thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đất đai chưa cao. Nếu như trước đây khi người dân thực hiện các quyền chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế ... không phải xuất trình biên lai nộp thuế phi nông nghiệp hàng năm thì từ năm 2012 người dân buộc phải hoàn thành thuế phi nông nghiệp mới được thực hiện các quyền của người sử dụng đất. 2.2.1.11. Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về đất đai luôn được quan tâm sát sao, hàng năm UBND huyện đều chỉ đạo thành lập đoàn Thanh tra, kiểm tra liên ngành gồm phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện Thanh Oai, phòng Tư pháp, phòng Tài chính chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với các ngành liên quan và các xã, thị trấn triển khai thanh tra, kiểm tra công tác quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn huyện. Cùng với thanh tra thường xuyên, hoạt động thanh tra theo các chuyên đề dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện được thực hiện kịp thời; đặc biệt là thanh tra các nội dung về giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận, quản lý mặt bằng đất canh tác. 2.2.1.12. Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo Hàng năm trên địa bàn huyện vẫn xảy ra một số vụ tranh chấp đất đai giữa các hộ sử dụng đất liền kề và trong dòng tộc về ranh giới sử dụng đất, quyền thừa kế, song đã được huyện và các cấp có thẩm quyền giải quyết, cụ thể trong những năm gần đây huyện đã tham gia giải quyết được nhiều vụ tranh chấp, riêng trong năm 2014, đã giải quyết xong 45 vụ tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, không để tồn đọng các vụ tranh chấp có tính chất phức tạp, vượt cấp nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, góp phần làm ổn định trật tự an ninh xã hội tại địa phương. 2.2.1.13. Quản lý các hoạt động dịch vụ công về đất đai Thực hiện Luật Đất đai năm 2003, UBND huyện có thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, thực hiện cơ chế “một cửa” ở huyện và điều chỉnh công khai các thủ tục về đăn ký đất đai, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý đăng ký, thế chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 31/3/2015 của UBND TP Hà Nội, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường được tổ chức lại thành Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội huyện Thanh Oai (sau đây gọi là Chi nhánh huyện Thanh Oai) thuộc Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội và chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 20/4/2015, toàn bộ các dịch vụ công về đất đai được thực hiện tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. 2.2.2. Phân tích hiện trạng sử dụng đất huyện Thanh Oai: Theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2014 (Bảng 3.9, Hình 3.2) huyện Thanh Oai có tổng diện tích tự nhiên 12.385,56 ha, trong đó: - Đất nông nghiệp 8.571,93 ha chiếm 69,21 % diện tích tự nhiên; - Đất phi nông nghiệp 3.676,98 ha chiếm 29,68 % diện tích tự nhiên; - Đất chưa sử dụng 136,65 ha chiếm 1,11 % diện tích tự nhiên. 69,21% 29,68% 1,11% Hình 2.2. Cơ cấu đất đai năm 2015 huyện Thanh Oai * Đánh giá chung về tình hình quản lý đất đai: Nhìn chung trong những năm qua, sau khi hợp nhất tỉnh Hà Tây về Hà Nội từ ngày 01/8/2008, công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Thanh Oai đi vào ổn định. Việc quản lý sử dụng đất chặt chẽ hơn, tình trạng giao bán đất trái thẩm quyền được phát hiện và xử lý nghiêm ngặt. Số vụ việc vi phạm về trật tự xây dựng đất đai giảm rõ rệt... Tuy nhiên, cùng với sự phát triển đô thị hóa thì đất đai luôn có nhiều diễn biến phức tạp khó khăn trong công tác quản lý, tình trạng mua bán chuyển nhượng bất động sản không qua đăng ký với cơ quan nhà nước vẫn diễn ra, đặng biệt khi giao thông được trú trọng đầu tư thì việc lấn chiếm, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất tăng lên. Đây cũng là những khó khăn bất cập nhất đối với công tác quản lý đất đai của Thanh Oai trong thời điểm hiện nay. 2.2.3. Công tác đăng ký đất đai Nhìn chung, việc đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong những năm qua đã được địa phương và người dân quan tâm. Tính đến năm 2014, tổng số giấy chứng nhận đất ở đã cấp cho hộ gia đình cá nhân là 29.919 giấy chứng nhận đạt khoảng 95% tổng số thửa đất theo bản đồ địa chính năm 1995-1997 của toàn huyện. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn huyện còn tồn khoảng 8.800 thửa đất ở không có trên bản đồ địa chính năm 1995-1997, chưa được cấp giấy chứng nhận do có nguồn gốc được giao đất không đúng thẩm quyền hoặc các chủ sử dụng tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất, lấn chiếm đất đai nhưng chính quyền cơ sở xã, thôn chưa thực sự vào cuộc, còn né tránh, ngại khó, ngại va chạm do tranh chấp đất đai, giải quyết tồn tại trong quản lý, sử dụng đất do lịch sử để lại nên chất lượng hồ sơ cấp giấy chứng nhận gửi cơ quan thẩm định của một số xã không đảm bảo, có nhiều sai sót không đủ điều kiện xét duyệt để trình cấp trên. 2.3. Phân tích thực trạng công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận tại khu vực nghiên cứu. 2.3.1 Thực trạng hồ sơ địa chính a. Thực trạng công tác lập hồ sơ địa chính. * Thực trạng việc lập hệ thống bản đồ Hệ thống bản đồ dạng giấy bao gồm bản đồ địa giới hành chính và hồ sơ địa giới hành chính được thiết lập theo Chỉ thị 364/CT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ngày 06 tháng 11 năm 1991. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch sử dụng đất, bản đồ địa chính và bản đồ hành chính. Trong đó, hệ thống bản đồ địa chính năm 1995-1997 đã được số hoá, sử dụng trong phần mềm Autocad phục vụ công tác in ấn sơ đồ thửa đất trên giấy chứng nhận và cập nhật các trường hợp đủ điều kiện đăng ký biến động thường xuyên đối với đất ở. Ngày 30 tháng 12 năm 2013, Bộ tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 55/2013/TT-BTNMT quy định về việc thành lập bản đồ địa chính tuy nhiên trong thời gian ngắn phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chưa thể rà soát và làm lại toàn bộ hệ thống bản đồ mới. Bảng 2.7. Kết quả đo đạc bản đồ địa chính huyện Thanh Oai STT Đơn vị (xã, thị trấn) Tổng số tờ Tỷ lệ 1:1000 1:2000 1 Bích Hoà 16 8 8 2 Cự Khê 18 8 10 3 Cao Viên 33 23 10 4 Thanh Cao 19 14  5  5 Bình Minh 23 12 11 6 Tam Hưng 28 14 14 7 Mỹ Hưng 21 11 10 8 Thanh Thuỳ 19  9 10 9 Thanh Mai 18 10 8 10 TT Kim Bài 23 16 7 11 Đỗ Động 17 7 10 12 Thanh Văn 17 7 10 13 Kim An 13 7 6 14 Kim Thư 14 10 4 15 Phương Trung 20 13 7 16 Dân Hoà 16 8 8 17 Tân Ước 20 8 12 18 Cao Dương 23 17 6 19 Xuân Dương 17 9 8 20 Hồng Dương 30 16 14 21 Liên Châu 17 5 12 Tổng số toàn huyện 422 232 190 Nguồn: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Oai * Thực trạng việc lập Hệ thống sổ sách. Thực hiện Luật Đất đai năm 2003, Hệ thống sổ sách địa chính gồm 4 loại: Sổ Mục kê, Sổ Địa chính, Sổ cấp giấy chứng nhận, Sổ theo dõi biến động đất đai của 21 xã, thị trấn thuộc huyện đã được lập ở dạng giấy và cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính theo đúng qui định . Sự thay đổi cán bộ trong công tác quản lý không làm ảnh hưởng nhiều đến hệ thống sổ sách. Bảng 2.8. Hệ thống sổ sách địa chính. Số TT Tên xã, thị trấn Hồ sơ địa chính lưu trữ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Oai Sổ địa chính Sổ mục kê Sổ theo dõi biến động đất đai Sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1 Cự Khê 5 1 2 2 2 Bích Hòa 5 1 2 2 3 Cao Viên 5 1 2 2 4 Thanh Cao 4 1 2 2 5 Bình Minh 6 1 2 2 6 Thanh Mai 8 1 2 2 7 Thị Kim Bài 6 1 2 2 8 Mỹ Hưng 6 1 2 2 9 Tam Hưng 6 1 2 2 10 Thanh Thùy 4 1 2 2 11 Thanh Văn 5 1 2 2 12 Đỗ Động 4 1 2 2 13 Kim Thư 4 1 2 2 14 Kim An 3 1 2 2 15 Phương Trung 6 1 2 2 16 Hồng Dương 5 1 2 2 17 Liên Châu 4 1 2 2 18 Tân Ước 4 1 2 2 19 Dân Hòa 5 1 2 2 20 Cao Dương 6 1 2 2 21 Xuân Dương 4 1 2 2 Tổng cộng 105 21 42 42 Nguồn: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội huyện Thanh Oai Ngoài ra tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai còn lập hệ thống sổ phục vụ công tác chuyên môn như: Sổ theo dõi giao dịch đảm bảo, Sổ tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ giao dịch đảm bảo, Sổ luân chuyển hồ sơ đăng ký biến động. Sổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận lần đầu. Sổ luân chuyển thông tin địa chính với cơ quan thuế, Sổ đăng ký đất đai. b. Thực trạng công tác chỉnh lý hồ sơ địa chính. Công tác chỉnh lý hồ sơ địa chính dạng giấy được Văn phòng đăng ký thường xuyên cập nhật, chỉnh lý biến động theo qui định của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính và Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định về hồ sơ địa chính, gồm các công việc sau: + Cập nhật, chỉnh lý bản đồ địa chính và dữ liệu thuộc tính địa chính đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền cấp mới Giấy chứng nhận do UBND huyện cấp; + Trong thời gian chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu địa chính điện tử thì thực hiện việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính trên giấy theo quy định của các thông tư này. + Khi nhận được thông báo chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính hoặc quyết định của cấp có thẩm quyền có nội dung cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, Uỷ ban nhân dân cấp xã, thị trấn chịu trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý vào hồ sơ địa chính trên giấy đang quản lý đối với tất cả các trường hợp đủ điều kiện chỉnh lý biến động về sử dụng đất theo qui định. Tuy nhiên công tác chỉnh lý, cập nhật hồ sơ địa chính trên địa bàn huyện hiện tại thực hiện trên hồ sơ dạng giấy do chưa có hồ sơ địa chính điện tử chính quy, và chỉ cập nhật biến động, chỉnh lý được đối với các trường hợp đủ điều kiện đăng ký biến động do người dân thực hiện quyền của người sử dụng đất như: chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất ở; Thực tế công tác thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất công nghiệp, đất công trình công cộng, giao thông có rất nhiều thiếu sót và không đạt yêu cầu do hầu hết chưa cập nhật, chỉnh lý bản đồ địa chính, sổ mục kê, sổ đăng ký biến động đất đai. Nguyên nhân là do tình hình thực tế phức tạp trên địa bàn và do lịch sử để lại việc đo vẽ bản đồ địa chính đối với đất nông nghiệp không chi tiết theo từng thửa ruộng của từng hộ gia đình tại thời điểm giao chia ruộng giai đoạn 1993-1995, vì vậy khi thực hiện thu hồi đất nông nghiệp để chuyển sang sử dụng vào mục đích khác khó thực hiện chỉnh lý biến động. Công tác luân chuyển cán bộ, trình độ cán bộ phụ trách công tác trên còn hạn chế nên công tác chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với đất nông nghiệp tại huyện Thanh Oai không được cập nhật thường xuyên, liên tục, nhiều khi chỉnh lý chưa đúng quy phạm mà theo ý chủ quan của từng cán bộ. c. Thực trạng công tác quản lý hồ sơ địa chính. Hệ thống hồ sơ địa chính đang lưu trữ tại Chi nhánh huyện Thanh Oai gồm: 105 quyền sổ địa chính, 21 quyển sổ mục kê kiêm thống kê ruộng đất lập năm 1995-1997, 42 quyền sổ theo dõi biến động đất đai và 42 quyển sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Những biến động trong việc sử dụng đất trước năm 2009 không được thực hiện đầy đủ nên số lượng sổ theo dõi biến động đất đai đến nay chỉ có 42 quyển. Hệ thống hồ sơ địa chính của văn phòng đăng ký chủ yếu ở dạng giấy. Trước đây, hồ sơ địa chính được lập theo mẫu cũ và theo Thông tư 29/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ tài nguyên và Môi trường gồm: Bản đồ đo đạc năm 1995 - 1997; Sổ mục kê kiêm thống kê ruộng đất lập theo đơn vị xã giai đoạn 1995-1997; Sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Sổ địa chính; Sổ theo dõi biến động đất đai. Thực hiện các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009, số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định về hồ sơ địa chính. Văn phòng đăng ký đã xây dựng hồ sơ địa chính theo mẫu mới và hướng dẫn các xã cập nhật hệ thống sổ theo các Thông tư này để vệc quản lý được đồng bộ, đầy đủ, đúng qui định. Công tác chỉnh lý hồ sơ địa chính: Cán bộ Văn phòng đăng ký được phân công thụ lý hồ sơ thực hiện đồng thời nhiệm vụ chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với hồ sơ được giao thụ lý theo đúng quy định và soạn thảo thông báo biến động trình lãnh đạo ký ban hành, gửi về UBND cấp xã nơi có đất để kịp thời chỉnh lý. Năm 2012, Văn phòng đăng ký đã số hoá sổ mục kê của 21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện để thuận lợi cho việc tra cứu, cung cấp thông tin, đăng ký đất đai. Tuy nhiên do hệ thống bản đồ địa chính của huyện được đo đạc thủ công từ khoảng 20 năm trước, cùng với công tác quản lý đất đai của các cấp chính quyền trong giai đoạn trước còn buông lỏng, thiếu đồng bộ, nên việc lưu trữ, chỉnh lý và quản lý hồ sơ địa chính chưa được quan tâm đúng mức. Lực lượng cán bộ còn mỏng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ địa chính xã, thị trấn trên địa bàn huyện còn hạn chế, cán bộ địa chính phải kiêm nhiệm nhiều việc khác như giải phóng mặt bằng, xây dựng, giao thông, môi trường... dẫn đến việc lập sổ sách, cập nhật chỉnh lý biến động chưa thường xuyên. Hệ thống văn bản quy định của việc chỉnh lý hồ sơ địa chính còn thay đổi nhiều lần về mẫu sổ sách. Chính vì vậy, việc theo dõi biến động về sử dụng đất gặp nhiều khó khăn. 2.3.2 Thực trạng nguồn nhân lực làm công tác đăng ký đất đai 2.3.2.1. Căn cứ pháp lý Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội huyện Thanh Oai, tiền thân là Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Thanh Oai được thành lập tại Quyết định số 573/QĐ-UBND, ngày 13/6/2005 của UBND huyện Thanh Oai, trực thuộc và chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. Thực hiện Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 31/3/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và các Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc UBND các quận, huyện, thị xã; Trong đó có Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội huyện Thanh Oai; Là đơn vị sự nghiệp dịch vụ công, có con dấu và hạch toán phụ thuộc Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.  2.3.2.2. Chức năng, nhiệm vụ * Chức năng: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội huyện Thanh Oai có trụ sở và con dấu để thực hiện nhiệm vụ được giao thuộc Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội và thực hiện chế độ hạch toán phụ thuộc theo qui định của pháp luật; có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội tổ chức thực hiện đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai và cung cấp thông tin về đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. * Nhiệm vụ: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội huyện Thanh Oai có chức năng, nhiệm vụ cụ thể sau: 1. Thực hiện các thủ tục về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu trên địa bàn huyện Thanh Oai đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. 2. Thực hiện các thủ tục về Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam 3. Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, chỉnh lý biến động thường xuyên hồ sơ địa chính bao gồm bản đồ địa chính, sổ mục kê đất đai và các tài liệu nhà đất khác theo quy định đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền giải quyết thủ tục đăng ký của Chi nhánh. 4. Cung cấp bản sao bản đồ địa chính, sổ địa chính, sổ mục kê đất đai (dạng số hoặc giấy) cho UBND cấp xã sử dụng. 5. Cung cấp số liệu địa chính cho cơ quan chức năng để xác định mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai và tài sản gắn liền với đất đối với các trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký tại Chi nhánh. 6. Lưu trữ, quản lý và chỉnh lý toàn bộ hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu thuộc tính địa chính đối với tất cả các thửa đất trên địa bàn huyện, gửi thông báo chỉnh lý biến động cho UBND các xã, thị trấn để chỉnh lý bản sao hồ sơ địa chính đối với những trường hợp thuộc thẩm quyền, kiểm tra việc cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính của UBND cấp xã. 7. Cung cấp số liệu địa chính cho cơ quan chức năng để xác định mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai và tài sản khắc gắn liền với đất đối với các trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký tại Chi nhánh. 8. Lưu trữ, quản lý bản lưu, bản sao giấy chứng nhận và các giấy tờ khác trong quá trình thực hiện đăng ký theo quy định. 9. Thực hiện trích đo địa chính thửa đất, khu đất và tài sản khác gắn liền với đất theo yêu cầu của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức sử dụng đất trên địa bàn quản lý theo qui định chung của Sở Tài nguyên và Môi trường; trích đo địa chính thửa đất, khu đất và tài sản gắn liền với đất theo kế hoạch của Giám đốc Văn phòng đăng ký, kiểm tra chất lượng tài liệu trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất cung cấp trước khi sử dụng, quản lý. 10. Cung cấp trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và các thông tin khác về đất đai, tài sản khác gắn liền với đất phục vụ yêu cầu quản lý Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. 11. Thực hiện các hoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn và khả năng của đơn vị. 12. Thực hiện việc thu phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận, đăng ký biến động, đăng ký giao dịch bảo đảm và và các dịch vụ công về cung cấp thông tin đất đai, tài sản gắn liền với đất, trích đo địa chính thửa đất, khu đất, trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật. 13. Thực hiện quản lý cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng làm việc tại Chi nhánh theo quy chế hoạt động và quy định hiện hành. 14. Thực hiện quản lý chi tiêu tại Chi nhánh theo uỷ quyền trên cơ sở dự toán thu - chi được giao. 15. Lập báo cáo tổng hợp trong công tác quản lý đất đai, tài sản gắn liền với đất định kỳ hàng tuần, tháng, quý, năm và theo yêu cầu. 16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội giao. 2.3.2.3. Nguồn nhân lực Tổng số cán bộ, viên chức của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội huyện Thanh Oai tính đến tháng 9 năm 2015 có 13 viên chức, và người lao động, trong đó có 9 cán bộ biên chế và 4 cán bộ hợp đồng. Trình độ chuyên môn của cán bộ Văn phòng cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao, gồm 04 cán bộ có trình độ thạc sỹ, 8 cán bộ có trình độ đại học (trong đó có 5 người đang học thạc sỹ) và 01 cán bộ trình độ trung cấp (đang học đại học). Lãnh đạo quản lý có: 01 Giám đốc và 02 Phó giám đốc. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai có 05 viên chức của Văn phòng, làm công tác kiêm nhiệm. Ở cấp xã có công chức địa chính xã và lao động hợp đồng giúp việc cho công chức địa chính xã. 2.3.2.4. Thực trạng bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận (“bộ phận một cửa”) tại Chi nhánh huyện Thanh Oai: - Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận (gọi tắt là Bộ phận một cửa) thuộc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Thanh Oai chính thức được thành lập và đi vào hoạt động kể từ ngày 16/02/2012, phòng tiếp nhận riêng, diện tích 30m2 gần Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của UBND huyện Thanh Oai. Trung bình mỗi ngày làm việc có khoảng 35 đến 40 lượt người đến nộp hồ sơ và nhận trả kết quả theo thứ tự xếp số bằng thẻ phát số của Chi nhánh văn phòng. Hiện nay, bộ phận một cửa có 01 Phó Giám đốc phụ trách và 04 viên chức kiêm nhiệm có quần áo đồng phục do Văn phòng đăng ký Hà Nội trang bị, luân phiên trực tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận đối với 24 đầu mục thủ tục hành chính về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận ở mức độ 1: niêm yết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa bằng bản giấy gắn trên bảng công khai thủ tục hành chính, chưa thực hiện thủ tục hành chính liên thông với cơ quan thuế, kho bạc, ngân hàng, việc luân chuyển hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính thực hiện nghĩa vụ tài chính thực hiện luân chuyển trực tiếp dạng giấy. - Về cơ sở vật chất, trang thiết bị: Bộ phận một cửa có 01 máy tính cài đặt phần mềm quản lý hồ sơ hành chính một cửa điện tử cấp huyện, 01 máy in A4, 01 camera giám sát do UBND huyện Thanh Oai lắp đặt, 01 bàn quầy, vách ngăn kích dựng để tiếp nhận thủ tục, 01 dãy ghế ngồi cho công dân xếp thứ tự, 06 ghế tựa, 01 bàn tiếp công dân và hướng dẫn kê khai hồ sơ, 02 tủ bảo quản hồ sơ, sổ sách, tài liệu chuyên môn, chưa có máy bấm số xếp thứ tự, không có máy phôtô, máy scan. 2.3.3 Thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc phục vụ công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận. Về cơ sở vật chất trang thiết bị, Chi nhánh huyện Thanh Oai có trụ sở riêng với 6 phòng làm việc với tổng diện tích sử dụng 194m2, 01 kho lưu trữ tài liệu, Máy vi tính 06 chiếc, máy in A3 01 chiếc, máy in A4 05 chiếc, .... Trang thiết bị vật chất còn hạn chế như chưa có máy photo, máy scan, thiếu máy in A3 để in giấy chứng nhận, 01 phòng làm việc chưa có máy in A4, kho lưu trữ cũng như phòng làm việc còn hẹp, trong khi đó hồ sơ lưu trữ ngày càng nhiều, nên việc tác nghiệp, thụ lý, giải quyết hồ sơ, lưu trữ, quản lý hồ sơ gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, theo qui định hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai phải lưu trữ vĩnh viễn (trừ hồ sơ giao dịch đảm bảo lưu trữ có thời hạn), nhưng công tác văn thư lưu trữ tại các Chi nhánh văn phòng đăng ký chưa được chú trọng do không có biên chế riêng, đúng chuyên ngành đào tạo đảm nhiệm công việc này. Sự phối hợp hoạt động giữa các bộ phận chuyên môn. Chi nhánh huyện Thanh Oai có 04 bộ phận chuyên môn gồm: - Bộ phận hành chính - tổng hợp; - Bộ phận đăng ký và cấp giấy chứng nhận; - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính; - Bộ phận lưu trữ. Do nhận thức được tầm quan trọng của tổ chức này, ngay sau khi thành lập Văn phòng đăng ký đất đai "một cấp", Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 422/QĐ-STNMT ngày 17/4/2015 V/v ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn tổ chức bộ máy, biên chế của các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội tại các quận, huyện, thị xã. 2.3.4. Thực trạng việc đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận giai đoạn 2009-tháng 6/2015. Hiện nay, các thủ tục hành chính được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 4045/QĐ-UBND, ngày 31 tháng 8 năm 2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc quyết định công bố thủ tục hành chính đang thực hiện tại cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội, Quyết định số 7087/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội và văn bản số 2267/STNMT-ĐKTK ngày 19/5/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội V/v tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết hồ sơ hành chính liên quan đến đất đai, công tác tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết hồ sơ hành chính liên quan đến đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận thực hiện tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (trước đây là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) là 30 thủ tục. Việc đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận được chia làm 2 loại: Đăng ký lần đầu và đăng ký biến động. 2.3.4.1. Trình tự, thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất a) Trình tự thực hiện: Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộphồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC - UBND xã, thị trấn nơi có đất hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. Bước 2: UBND cấp xã, thị trấn thực hiện các công việc sau: - Đối chiếu với hồ sơ quản lý đất đai, quy hoạch và quy định của UBND Thành phố để kiểm tra, xác nhận vào đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận về nguồn gốc sử dụng đất thời điểm bắt đầu

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docluanvanthacsi_dinhdangword_289_1369_1869902.doc
Tài liệu liên quan