Luận văn Hệ thống hỗ trợ tìm đường đi xe buýt trên web

MỤC LỤC

MỤC LỤC.vi

DANH MỤC CÁC HÌNH . viii

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU .xi

Chương 1 Tổng quan .1

1.1 Yêu cầu thực tếvà lý do thực hiện đềtài .1

1.2 Mục tiêu của đềtài.1

Chương 2 Hướng tiếp cận của luận văn .3

2.1 Các giải pháp hiện có.3

2.1.1 Xét vềgiải pháp bản đồ.3

2.1.2 Xét vềkhía cạnh kỹthuật.5

2.2 Hướng tiếp cận của luận văn .8

2.2.1 Xét vềgiải pháp bản đồ.8

2.2.2 Xét vềkhía cạnh kỹthuật.8

Chương 3 Phân tích .11

3.1 Phân tích hiện trạng .11

3.1.1 Hiện trạng hệthống xe buýt thành phố.11

3.1.2 Cách thức đón xe buýt .12

3.2 Xác định yêu cầu .13

3.3 Bảng chú giải.13

3.3.1 Giới thiệu .13

3.3.2 Các định nghĩa .13

3.4 Đặc tảbổsung .14

3.4.1 Mục tiêu .14

3.4.2 Phạm vi .14

3.4.3 Chức năng .14

3.4.4 Tính khảdụng .14

3.4.5 Tính ổn định.14

3.4.6 Hiệu suất .14

3.4.7 Sựhỗtrợ.14

3.4.8 Tính bảo mật .15

3.4.9 Các ràng buộc thiết kế.15

3.5 Xây dựng mô hình Use-case (Use-case Model) .15

3.5.1 Xác định Actor và Use case.15

3.5.2 Mô hình Use-case .17

3.6 Đặc tảUse case.18

3.6.1 Lookup BusLine Info (Tra cứu thông tin Tuyến xe buýt) .18

3.6.2 Lookup Road Info (Tra cứu thông tin Đường) .19

3.6.3 Lookup Place Info (Tra cứu thông tin Địa điểm) .20

KHOA CNTT – ĐH KHTN

vii

3.6.4 View On Map (Định vị đối tượng bản đồ) .21

3.6.5 Find Shortest Path (Tìm đường đi ngắn nhất) .22

3.6.6 Find Nearest BusStation (Tìm trạm dừng gần nhất).24

3.6.7 Pan (Di chuyển bản đồ) .25

3.6.8 Zoom (Phóng to / Thu nhỏbản đồ).26

3.6.9 Fit2Window (Hiện toàn bộbản đồ) .27

3.6.10 Maintain BusLine Info (Quản lý thông tin Tuyến xe buýt).27

3.6.11 Maintain BusStation Info (Quản lý thông tin Trạm dừng) .31

Chương 4 Thiết kế.34

4.1.1 Thiết kếkiến trúc hệthống .34

4.1.2 Thiết kếgiao diện.36

4.1.3 Mô hình lớp đối tượng .42

4.1.4 Mô hình dữliệu (Data Model) .42

4.1.5 Mô hình thiết kế(Design Model) .58

Chương 5 Cài đặt .77

5.1 Thuật giải A*: Tìm đường đi ngắn nhất từT0 đến TG .77

5.2 Áp dụng A* vào bài toán tìm đường đi xe buýt .79

Chương 6 Tổng kết .81

6.1 Tổng kết.81

6.2 Hướng phát triển.81

Phụlục A Giới thiệu chương trình.83

Yêu cầu cấu hình .83

Giới thiệu chương trình .83

Phụlục B Lộtrình 45 tuyến xe buýt điểm.90

Tài liệu tham khảo .100

pdf112 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 2049 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Hệ thống hỗ trợ tìm đường đi xe buýt trên web, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfHệ thống hỗ trợ tìm đường đi xe buýt trên web.pdf