Luận văn Hỗ trợ quản lý tuyển sinh

Hệ thống báo cáo được thiết kế bằng phần mềm Crystal Report Pro.Các báo cáo được thiết lập trên hệ cơ sỡ dữ liệu đã được thiết kế theo các quy tắt làm việc của Crystal Report Pro.Bản thân ứng dụng này hỗ trợ các phép toán đơn giản và các thao tác cơ bản trợ giúp cho liên kết dữ liệu thông qua chức năng Link,cho phép thiết kế công thức,sắp xếp dữ liệu.

Sau khi thiết kế xong,lưu báo cáo dưới dạng các tệp tin *.RPT

Trong Visual Basic,sữ dụng đối tượng Crystal Report để nối báo cáo.

Ta thiết kế các mẫu báo cáo như sau:

 

doc41 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1276 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Hỗ trợ quản lý tuyển sinh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
u baïo caïo coï nhiãöu thê sinh âáûu ngaình nghãö naìy. Âæa ra danh saïch âiãøm chuáøn theo tæìng ngaình nghãö,âiãøm chuáøn theo säú læåüng,säú læåüng thê sinh theo âiãøm chuáøn. ..... CHÆÅNG 2 THIÃÚT KÃÚ HÃÛ THÄÚNG PHÁN TÊCH CAÏC LUÄÖNG DÆÎ LIÃÛU Sau thåìi gian âãún taûi træåìng Trung cáúp Kãú hoaûch-Âáöu tæ thaình phäú Âaì Nàông,qua caïc cuäüc phoíng váún ,noïi chuyãûn,nghiãn cæïu caïc häö så näüi bäü cuía træåìng vãö caïc thäng tin quaín lyï tuyãøn sinh,täi láûp âæåüc baín phán têch sau: Så âäö luán chuyãøn doìng thäng tin BÄÜ GIAÏO DUÛC-ÂAÌO TAÛO HÄÜI ÂÄÖNG TUYÃØN SINH TRÆÅÌNG(HÂTS) BAN THÆ KYÏ BAN ÂÃÖ THI BAN COI THI BAN CHÁÚM THI BAN CHÁÚM LAÛI BAN CS-VC THÊ SINH DÆÛ THI 3 4 14 15 2 16 13 10 9 12 20 19 6 7 8 1 5 17 21 18 Så âäö luán chuyãøn thäng tin cho ta biãút sæû trao âäøi caïc luäöng thäng tin giæîa caïc phoìng ban chæïc nàng trong hãû thäúng täø chæïc cuía træåìng. Hçnh 4: Så âäö doìng luán chuyãøn thäng tin Giaíi thêch STT Doìng Nguäön Âêch 01 Thê sinh mua häö så dæû thi,âàng kyï dæû thi(ÂKDT),näüp lãû phê dæû thi Thê sinh dæû thi Ban 02 Gæíi cäng vàn,danh saïch thê sinh ÂKDT Ban thæ kyï HÂTS 03 Gæíi cäng vàn,danh saïch thê sinh ÂKDT HÂTS Bäü GD-ÂT 04 Gæíi cäng vàn nháûn vaì xem häö så dæû thi Bäü GD-ÂT HÂTS 05 Hoaìn thaình häö så dæû thi,lãn danh saïch thê sinh dæû thi,láûp häüi âäöng thi,phoìng thi,láûp phiãúu baïo thi Ban thæ kyï Thê sinh dæû thi 06 Ra âãö thi räöi chuyãøn âãö thi Ban âãö thi Ban coi thi 07 Phaït âãö thi cho thê sinh dæû thi laìm baìi Ban coi thi Thê sinh dæû thi 08 Näüp baìi thi Thê sinh dæû thi Ban coi thi 09 Gæíi baìi thi cuía thê sinh dæû thi Ban coi thi Ban thæ kyï 10 Âaïnh phaïch,roüc phaïch baìi thi Ban thæ kyï Ban cháúm thi 11 Gæíi baìi thi âaî cháúm cuía thê sinh dæû thi Ban cháúm thi Ban thæ kyï 12 Kiãún nghë âiãøm chuáøn Ban cháúm thi HÂTS 13 Raïp phaïch,baïo caïo kãút quaí cuía thê sinh Ban thæ kyï HÂTS 14 Gæíi cäng vàn,baïo caïo kãút quaí cuía thê sinh HÂTS Bäü GD-ÂT 15 Gæíi cäng vàn,chè tiãu tuyãøn sinh cho træåìng Bäü GD-ÂT HÂTS 16 Quyãút âënh âiãøm chuáøn HÂTS Ban thæ kyï 17 Thäng baïo kãút quaí vaì âiãøm chuáøn Ban thæ kyï Thê sinh dæû thi 18 Coï khiãúu naûi cháúm laûi baìi thi Thê sinh dæû thi Ban thæ kyï 19 Gæíi baìi cháúm thi laûi cuía thê sinh khiãúu naûi Ban thæ kyï Ban cháúm laûi 20 Gæíi baìi cháúm laûi cuía thê sinh khiãúu naûi Ban cháúm laûi Ban thæ kyï 21 Thäng baïo kãút quaí cháúm baìi thi laûi Ban thæ kyï Thê sinh dæû thi Baíng VI: Giaíi thêch så âäö doìng luán chuyãøn thäng tin BÄÜ GIAÏO DUÛC-ÂAÌO TAÛO HÄÜI ÂÄÖNG TUYÃØN SINH BAN TUYÃØN SINH THÊ SINH Baïo caïo kãút quaí Chè tiãu tuyãøn sinh Baïo caïo kãút quaí Häö så âàng kyï dæû thi Giáúy baïo thi Giáúy baïo âiãøm Häö så dæû thi Baìi thi Giáúy baïo truïng tuyãøn Ta coï thãø thu goün bàòng så âäö sau Hçnh 5: Så âäö thu goün doìng luán chuyãøn thäng tin PHÁN TÊCH DÆÎ LIÃÛU phán têch dæî liãûu laì âãø: thanh loüc caïc dæî liãûu âäöng nghéa vaì nhiãöu nghéa tæì danh saïch dæî liãûu “thä” thu nháûn âæåüc qua caïc buäøi phoíng váún. Xáy dæûng tæì âiãøn dæî liãûu(TÂ DL) laì táûp håüp tæì væûng chênh xaïc maì moüi ngæåìi tham gia dæû aïn âãöu âäöng yï. Viãûc phán têch dæî liãûu âæåüc phán têch qua caïc bæoïc sau vaì âæåüc thãø hiãûn qua hai så âäö sau: Dæî liãûu thä Xæî lyï dæî liãûu Dæî liãûu så cáúp Xæî lyï thanh loüc dæî liãûu Xáy dæûng tæì âiãøn dæî liãûu Khaïi niãûm dæî liãûu så cáúp Mäüt dæî liãûu âæåüc goüi laì så cáúp khi toaìn bäü caïc kyï tæû taûo nãn dæ liãûu luän luän âæåüc sæî duûng mäüt caïch coï hãû thäúng. Vê duû:Dæî liãûu maî tènh,huyãûn coï tãn laì MaT_H. Giaí sæî dæî liãûu coï giaï trë 04.01 coï màût trong cå såî dæî liãûu laì do hai dæî liãûu gheïp laûi.Säú 04 soï yï nghéa laì baûn taûi thaình phäú Âaì Nàông vaì 01 chênh laì Maî quáûn,huyãûn coï nghéa baûn âng truï taûi Quáûn Haíi Cháu. Nhæ váûy: -Maî tènh,thaình phäú coï giaï trë thay âäøi. -Maî quáûn ,huyãûn cuîng coï giaï trë thay âäøi. Dæåïi âáy laì âanh saïch dæî liãûu så cáúp : STT Dæî liãûu Giaíi thêch 1 Ma_nganh Maî ngaình 2 Ten_nganh Tãn ngaình 3 Chi_tieu Chè tiãu 4 Ma_KV Maî khu væûc 5 Ten_KV Tãn khu væûc STT Dæî liãûu Giaíi thêch 6 Diem_UT Âiãøm æu tiãn khu væûc 7 Ma_DT Maî âäúi tæåüng 8 Ten_DT Tãn âäúi tæåüng 9 Diem_UT Âiãøm æu tiãn âäúi tæåüng 10 Mon_1 Män 1 11 Mon_2 Män 2 12 Sophong Säú phoìng thi 13 SBD Säú baïo danh 14 SoDK Säú âàng kyï häö så 15 Hoten Hoü tãn thê sinh 16 Ngaysinh Ngaìy sinh thê sinh 17 Dantoc Dán täüc 18 Diachi Âëa chè liãn laûc 19 Hokhau Häü kháøu thæåìng truï 20 Khuvuc Tãn khu væûc cuía ths sinh 21 Uutien Âäúi tæåüng æu tiãn 22 Mon_1 Âiãøm män thi thæï 1 23 Mon_2 Âiãøm män thi thæï 2 24 DiemUT Täøng âiãøm æu tiãn 25 Tien Tiãön lãû thê thi 26 Phach_1 Säú phaïch 1 27 Phach_2 Säú phaïch 2 28 Tongdiem Täøng âiãøm âaût âæåüc 29 TN_BC Täút nghiãûp theo báûc cáúp naìo 30 Nam_TN Nàm täút nghiãûp 31 TNCB_CPB Täút nghiãûp chuyãn ban hay chæa phán ban 32 DKDTCB_CPB Âàng kyï dæû thi chuyãn ban hay chæa phán ban 33 Kl_thi Kyí luáût trong khi thi 34 Ghi_chuï Ghi chuï cuía thê sinh 35 TT Thæï tæû Baíng VII:Dæî liãûu så cáúp Thanh loüc dæî liãûu Laì mäüt bæåïc ráút quan troüng cho viãûc xáy dæûng mäüt TÂ DL vaì loaûi boí nhæîng dæî liãûu khäng phuì håüp âæåüc thãø hiãûn 2 daûng:Caïc dæî liãûu âäöng nghéa vaì caïc dæî liãûu nhiãöu nghéa. Dæî liãûu âäöng nghéa :Laì mäüt dæî liãûu coï hai tãn goüi khaïc nhau Dæî liãûu nhiãöu nghéa:laì chè duìng mäüt tãn chè caïc âäúi tæåüng,sæû kiãûn khaïc nhau. Xáy dæûng tæì âiãøn dæî liãûu Âãø xáy dæûng TÂ DL sau khi âaî thanh loüc dæî liãûu vaì giæî laë nhæîng dæî liãûu coï êch vaì giæî laûi nhæîng dæî liãûu khäng thãø âæåüc xaïc âënh båíi nhæîng dæî liãûu så cáúp coï màût trong cå såî dæî liãûu âoï laì nhæîng dæî liãûu tênh toaïn. Khaïi niãûm TÂ DL Laì mäüt danh saïch caïc dæî liãûu âæåüc sæî duûng trong hãû thäúng thäng tin,våïi mäüt säú âàût træng tãn,kiãøu lénh væûc sæî duûng,caïc qui tàõt taïc âäüng. Biãøu diãùn TÂ DL Dæåïi âáy laì máùu mä taí TÂ DL STT Tãn dæî liãûu Loaûi Mä taí kiãøu dæî liãûu Quy tàõc quaín lyï Trong âoï: STT:Säú thæï tæû cuía thäng tin dæî liãûu Tãn dæî liãûu:Diãùn giaíi,mä taí dæî liãûu âaî âæåüc âãö cáûp trong baíng dæî liãûu så cáúp Loaûi:TT chè dæî liãûu phaíi tênh toaïn,KTT chè dæî liãûu khäng tênh toaïn Mä taí kiãøu dæî liãûu: Counter Text Number(N) Date/Time N4 Currency Memo Vê duû TÂ DL STT Dæî liãûu Loaûi Mä taí kiãøu dæî liãûu Quy tàõc quaín lyï 1 Ma_nganh KTT Text 2 Ten_nganh KTT Text 3 Chi_tieu KTT N 4 Ma_KV KTT Text 5 Ten_KV KTT Text 6 Diem_UT KTT N3.2 7 Ma_DT KTT Text 8 Ten_DT KTT Text 9 Diem_UT KTT N3.2 STT Dæî liãûu Loaûi Mä taí kiãøu dæî liãûu Quy tàõc quaín lyï 10 Mon_1 KTT Text 11 Mon_2 KTT Text 12 Sophong KTT Text 13 SBD KTT Text10 14 SoDK KTT Text10 15 Hoten KTT Text 16 Ngaysinh KTT Date/Time 17 Dantoc KTT Text 18 Diachi KTT Text 19 Hokhau KTT Text 20 Khuvuc KTT Text 21 Uutien KTT Text 22 Mon_1 KTT N 23 Mon_2 KTT N 24 DiemUT TT N QT1 25 Tien KTT Currency 26 Phach_1 KTT Text10 27 Phach_2 KTT Text10 28 Tongdiem TT N QT2 29 TN_BC KTT Text4 30 Nam_TN KTT N2 31 TNCB_CPB KTT YES/NO 32 DKDTCB_CPB KTT YES/NO 33 Kl_thi KTT Text 34 Ghi_chu KTT Memo 35 Ma_TH KTT Text 36 Ten_TH KTT Text 37 TT KTT N 38 TenV KTT Text QT3 Baíng VIII:Tæì âiãøn dæî liãûu QT1:Âãø tênh täøng âiãøm æu tiãn cho mäüt thê sinh bàòng caïch: DiemUT=Âiãøm æu tiãn theo khu væûc+Âiãøm æu tiãn âäúi tæåüng dæû thi QT2:Âãø tênh täøng âiãøm thi cho mäüt thê sinh dæû thi Tongdiem=DiemUT+Mon_1+Mon_2 QT3:Thæûc hiãûn âaío ngæåüc hoü vaì tãn MÄ HÇNH THÆÛC THÃØ-KÃÚT HÅÜP KHU VÆÛC Ma_KV Ten_KV diemUT ÂÄÚI TÆÅÜNG DÆÛ THI Ma_DT Ten_DT Diem_UT HÄÖ SÅ THÊ SINH ID SODK Hoten Ngaysinh Dantoc Diachi Nganh Hokhau Khuvuc Uutien Phongthi Tien Phach1,2,3 TN_BC Nam_TN TNCB_CPB DKDTCB_CPB KL_Thi Ghi_chu Âæåüc âàng kyï Âàng kyï Âàng kyï båíi Thuäüc 1-n 1-1 1-1 1-1 1-n 1-n MÄN THI Mon_1 Mon_2 Âàng kyï Thi båíi 1-1 1-n NGAÌNH HOÜC Ma_nganh Ten_nganh Chi_tieu Hçnh 6:Mä hçnh thæûc thãø kãút håüp CHÆÅNG 3 XÁY DÆÛNG MÄ HÇNH LOGIC DÆÎ LIÃÛU Muûc âêch cuía chæång naìy âi xáy dæûng mä hçnh nhë nguyãn tæì MHYNDL âaî phán têch,räöi chuyãøn thaình mä hçnh logic dæî liãûu caïc tãûp.Sau âoï quyãút âënh laìm sao âæa ra cäng cuû pháön mãön phuì håüp,thêch håüp våïi caïc cáúu truïc dæî liãûu maì chuïng ta âaî âënh nghéa. Dæåïi âáy täi xin trçnh baìy hai cäng cuû chênh maì täi âaî sæî duûng vaìo viãûc tråü giuïp cho cäng viãûc tuyãøn sinh I.MICROSORT ACCESS I.1.Täø chæïc cå såî dæî liãûu(CSDL) I.1.1.Täø chæïc File CSDL Microsort Access laì hãû quaín trë cå såî dæî liãûu quan hãû cuía haîng Microsort,laì cäng cuû pháön mãöm thãú hãû thæï 4,cho pheïp thãø hãû sæû âäüc láûp giæîa dæî liãûu vaì chæång trçnh.Trong âoï mäüt file CSDL bao gäöm: Tables: Baíng dæî liãûu Query: Caïc cáúu truïc dæî liãûu váún tin Forms: Caïc maìn hçnh âäúi thoaûi. Macro: Mäüt táûp håüp caïc thao taïc. Reports: Caïc máùu biãøu baïo caïo. Moduls: Pháön maî lãûnh viãút bàòng ngän ngæî Visual Basic. Trong caïc thaình pháön trãn cuía Microsort Access,Tables âæåüc sæî duûng âãø læu træî dæî liãûu. Baín thán CSDL cuía Microsort Access âuåüc täø chæïc theo cå chãú baío máût.Coï thãø thiãút kãú máût kháøu cho ngæåìi sæî duûng coï tãn laì Admin(Administrator) vaì coï thãø taûo caïc User vaì phán quyãön sæî duûng cho hoü. I.2.Váún âãö thiãút kãú vaì xáy dæûng æïng duûng âäüc láûp trong Microsort Access I.2.1.Täøng quan I.2.1.1.Yãu cáöu pháön cæïng vaì hãû thäúng Trong caïc phiãn baín cuía Microsoft Access ,phiãn baín 1.0,2.0 laì nhæîng phiãn baín 16 bit,coï thãø hoaût âäüng trong mäi træåìng Microsoft Windows 3.11 hoàûc Microsoft Windows 95,97 .Caïc phiãn baín sau âoìi hoíi hãû âiãöu haình 32 bit tháût sæû.Do váûy ,yãu cáöu pháön cæìng âäúi våïi caïc phiãn baín cuîng khaïc nhau,phuû thuäüc vaìo hãû âiãöu haình .Cáúu hçnh pháön cæïng aính hæåíng ráút roî rãût âãún täúc âäü laìm viãûc cuía æïng duûng. I.1.2.1.Khaí nàng häù tråü láûp trçnh Nãúu xeït vãö phæång diãûn täø chæïc hãû thäúng,tênh baío máût cuía æïng duûng vaì caïc cäng cuû häù tråü láûp trçnh,Microsort Access 97 laì phiãn baín coï nhiãöu æu âiãøm nháút.Baín thán Microsort Access khäng chè thuáön tuïy laì mäüt file dæî liãûu maì thæûc sæû laì mäüt quaín trë CSDL,våïi cäng nghãû Database Jet Engine.Mäüt file .MDB sau khi thiãút kãú hoaìn haío coï thãø hoaût âäüng nhæ mäüt æïng duûng,bao gäöm táút caí caïc yãúu täú cáön thiãút.Vãö phæång diãûn cäng cuû phaït triãøn,Microsort Access häù tråü cho khaí nàng sæî duûng hãû thäúng thæ viãûn DLL trong mäi træåìng Microsort Windows. Âãø häù tråü cho viãûc liãn kãút dæî liãûu,yhiãút láûp caïc mäúi quan hãû,cung cáúp cäng cuû Relationship,cho pheïp taûo mäüt quan hãû dæî liãûu One-To-One hoàûc One-To-Many. Toïm laûi,æïng duûng mäi træåìng Microsort Access vaìo caïc baìi toaïn quaín lyï laì mäüt hæåïng âi coï nhiãöu triãøn voüng,so våïi mäi træåìng laìm viãûc coïtênh cháút quen thuäüc åí Viãût Nam hiãûn nay nhæ Foxpro,laìm viãûc våïi Microsort Access phaíi coï caïi nhçn khaïc,láûp trçnh theo mäüt cäng nghãû khaïc.Tuy nhiãn cuîng phaíi cáön chuï yï tåïi hai yãúu täú:cáúu hçnh pháön cæïng vaì file .MDB khäng thãø tæû laìm viãûc âäüc láûp,maì phaíi chaûy trong mäi truåìng cuía chênh noï. I.2.2.Phæång phaïp thiãút kãú I.2.2.1.Phæång phaïp thiãút kãú æïng duûng âäüc láûp Âãø thiãút kãú æïng duûng trãn Microsort Access laìm viãûc âäüc láûp phaíi sæî duûng hãút táút caí caïc khaí nàng cuía Microsort Access,bao gäöm: Dæî liãûu Láûp trçnh Baïo caïo Query Caïc váún âãö khaïc I.2.2.2.Phæång phaïp thiãút kãú dæî liãûu laìm viãûc våïi Visual Basic Trong træåìng håüp naìy,Microsort Access âæåüc xem nhæ kho chæïa dæî liãûu phuûc vuû cho chæång trçnh æïng duûng âæåüc viãút trãn Microsort Visual Basic.Moüi thao taïc xæî lyï dæî liãûu âæåüc xáy dæûng trãn ngän ngæî láûp trçnh Microsort Visual Basic.Trong CSDL cuía Microsort Access cáön thiãút kãú mäüy säú thäng tin sau: Dæî liãûu:thiãút kãú caïc baíng dæî liãûu theo mä hçnh baìi toaïn âæåüc phán têch vaì thiãút kãú.Khi thiãút cáön læu yï âãún caïc træåìng dæî liãûu phuûc vuû cho caïc mäúi quan hãû dæî liãûu.Sau âoï sæî duûng cäng cuû Relationship âãø taûo mäúi quan hãû dæî liãûu. Query:cäng cuû naìy häù tråü cho láûp trçnh trãn Microsort Visual Basic Nhæîng âiãöu mä taí trãn âáy âæåüc aïp dung cho Microsort Access 97 vaì Microsort Visual Basic4.0 32bit.Våïi caïc Version tháúp hån,khaí nàng cuía chuïng bë haûn chãú.Do âoï viãûc xáy dæûng æïng duûng coï sæû âiãöu chènh vãö phæång phaïp mäüt caïch thêch håüp tæång æïng. II. MICROSOFT VISUAL BASIC II.1.Khaïi niãûm chung Microsoft Visual Basic laì ngän ngæî láûp trçnh âæåüc haîng Microsoft phaït triãøn .Phiãn baín phäø biãún nháút hiãûn nay laì 4.0,5.0:Vãö màût cäng nghãû cäng láûp trçnh cuîng nhæ täø chæïc mäi træåìng laìm viãûc phiãn baín 5.0 coï nhiãöu æu âiãøm .Màût khaïc,phiãn baín 5.0 32 bit cho pheïp xáy dæûng caïc æïng duûng tæång thêch maî 32 bit våïi mäi træåìng laìm viãûc Microsoft Windows 95 hoàûc 98.Vãö phong caïch láûp trçnh , Microsoft Visual Basic láûp trçnh theo hæåïng sæû kiãûn træûc quan cuía caïc âäúi tæåüng âiãöu khiãøn.Tuy nhiãn coï thãø khaïi quaït ràòng ,khi láûp trçnh cho mäüt saín pháøm cuû thãø,cáön xem xeït âãún nhiãöu yãúu täú liãn quan ngoaìi khêa caûnh ngän ngæî láûp trçnh .Cuû thãø,cáön læu yï âãún khêa caûnh chênh cuía hai phiãn baín nhæ sau: Version 4.0:Phiãn baín naìy sæî duûng caïc thæ viãûn OLE 32 bit kiãøu VBX,DLL.Phiãn baín naìy khaï phäø biãún do âàût âiãøm vãö täúc âäü nhanh,sæî duûng âæåüc nhiãöu hãû âiãöu haình,âæåüc häø tråü båíi nhiãöu haîng pháön mãöm thæï ba.Säú læåüng caïc thæ viãûn VBX âæåüc sæî duûng cho caïc muûc âêch khaïc nhau phuì håüp våïi mäi træåìng Microsoft Visual Basic khaï nhiãöu.Cáúu hçnh maïy tênh âoìi hoíi tháúp,cáúu truïc láûp trçnh âån giaín nhæng hiãûu quaí cho pheïp ngæåìi láûp trçnh dãù laìm quen våïi phong caïch láûp trçnh trong mäi træåìng Window Microsort Visual Basic cho pheïp taûo ra saín pháøm laìm viãûc âäüc láûp (file .EXE).Âiãöu naìy cho pheïp ngæåìi láûp trçnh taûo ra caïc saín pháøm pháön mãöm mäüt caïch nhanh choïng hån,âån giaín hån trong mäi træåìng Windows. Version 5.0:Hãû thäúng thæ viãûn sæî duûng laì DLL vaì caïc thæ viãûn OLE theo cäng nghãû måïi OCX.Phiãn baín naìy tháût sæû coï æu âiãøm trong mäi træåìng láûp trçnh cho Windows 98,nãúu cáúu hçnh cuía maïy tênh cuía ngæåìi sæî duûng âaïp æïng âæåüc caïc æïng duûng cao cáúp.Täø chæïc cuía Microsort Visual Basic 5.0 phæïc taûp hån so våïi nhiãöu phiãn baín træåïc âoï. Microsort Visual Basic cho pheïp taûo ra caïc saín pháøm âäüc ( File .EXE) .Âiãöu naìy cho pheïp ngæåìi láûp trçnh taûo ra caïc saín pháøm pháön mãöm mäüt caïch nhanh choïng hån,âån giaín hån trong mäi træåìng Windows. II.2.Täø chæïc láûp trçnh trãn Microsort Visual Basic II.2.1.Project Mäüt saín pháøm láûp trçnh trong mäi truåìng Microsort Visual Basic âæåüc täø chæïc thaình mäüt Project.Thaình pháön cå baín cuía Project bao gäöm: MDI Form:Mäüt Project coï thãø coï mäüt maìn hçnh laìm viãûc theo chãú âäü Multi Document Interface. Forms:Caïc maìn hçnh laìm viãûc trong Project Module:Âæåüc sæî duûng âãø khai baïo caïc Sub,Function,Type,Constant täøng quaït trong Project. Class Module:Khai baïo ccaï låïp âäúi tæåüng trong Project. II.2.2.Controls Caïc âäúi tæåüng sæî duûng trong caïc form cuía Project laì caïc thæ viãûn kiãøu VBX hoàûc OCX.Mäùi âäúi tæåüng âãöu âàûc træng(mäüt caïch täøng quaït) båíi caïc Properties vaì Events.Caïc âäúi tæåüng cuía Microsort Visual Basic coï thãø phán chia thaình caïc nhoïm sau: Caïc âäúi tæåüng chuáøn cuía mäüt mäi træåìng Microsort Windows(Command Button,ListBox,ComboBox,Frame,PictureBox...). Caïc âäúi tæåüng do Microsort cung cáúp(Data Control,Rich Text Control,...). Caïc âäúi tæåüng do haîng pháön mãöm thæï 3 häù tråü. Âàûc biãût,Data Control häù tråü truy cáûp CSDL khaïc nhau(dæûa trãn Database Jet Engine),taûo nãn thãú maûnh cuía ngän ngæî trong caïc baìi toaïn quaín lyï. Nhæ váûy,láûp trçnh trãn Microsort Visual Basic coï thãø khaïi quaït nhæ sau: Xáy dæûng Project trãn cå såî phán têch hãû thäúng baìi toaïn. Thiãút kãú xáy dæûng caïc Form vaì caïc âäúi tæåüng. Âiãöu khiãøn tênh cháút caïc âäúi tæåüng vaì viãút maî lãûnh xæî lyï trãn caïc sæû kiãûn cuía caïc âäúi tæåüng. II.3.Kyî thuáût láûp trçnh trãn Microsort Visual Basic II.3.1.Viãút chæång trçnh Nhæ âaî trçnh baìy åí trãn,caïc maî lãûnh âæåüc viãút trong caïc Sub hoàûc caïc Function.Caïc haìm do ngæåìi láûp trçnh tæû âënh nghéa,vaì coï thãø laì caïc sæû kiãûn cuía âäúi tæåüng.Cáúu truïc caïc lãûnh cuía Microsort Visual Basic âån giaín vaì dãù hiãøu.Khi thæûc hiãûn chæång trçnh tuìy thuäüc vaìo caïc sæû kiãûn cuû thãø maì thæûc hiãûn caïc âoaûn lãûnh tæång æïng.Caïch khai baïo caïc biãún cuîng tæång tæû nhæ mäüt säú nhän ngæî láûp trçnh khaïc,gäöm caïc biãún toaìn cuûc vaì caïc biãún âëa phæång.Kiãøu dæî liãûu trong mäi truåìng Windows cuîng coï mäüt säú khaïc biãût,chàông haûn kiãøu String coï âäü daìi 64KB. Microsort Visual Basic häù tråü sæî duûng Query trong chæång trçnh cuía mçnh.Do váûy viãûc xæî lyï dæî liãûu coï nhiãöu thuáûn låüi,âàûc biãût våïi CSDL Microsort Access. Trong quaï trçnh viãút chæång trçnh,mäüt váún âãö quan tám laì báøy läùi vaì xæî lyï läùi.Âáy cuîng coï thãø xem nhæ mäüt tiãu chê âaïnh giaï mæïc âäü hoaìn haío cuía saín pháøm pháön mãöm. II.3.2.Test chæång trçnh vaì gåí räúi Khi chaûy thæí chæång trçnh coï thãø sæî duûng cäng cuû gåí räúi khaï maûnh cuía Microsort Visual Basic(Debug).Cäng cuû naìy cho pheïp âiãöu chènh pháön maî lãûnh ngay trong khi thæûc hiãûn chæång trçnh âäúi våïi läùi khäng nghiãm troüng. II.3.3.Thiãút kãú CSDL Âãø thiãút kãú CSDL coï thãø sæî duûng mäüt trong caïc cäng cuû sau: Sæî duûng phiãn baín Microsort Access tæng æïng våïi phiãn baín Microsort Visual Basic. Sæî duûng trçnh Data Manager âæåüc cung cáúp keìm theo. II.3.4.Thiãút kãú caïc baïo caïo Âãø thiãút kãú máùu biãøu baïo caïo coï thãø sæî duûng mäüt trong caïc cäng cuû sau: Sæî duûng phiãn baín Crystal Reports tæång æïng våïi phiãn baín Microsort Visual Basic. Sæî duûng trçnh Report Manager âæåüc cung cáúp keìm theo. Vãö baín cháút âáy laì cäng cuû häù tråü,saín pháøm pháön mãöm cuía haîng Crystal Report Pro,häù tråü cho viãûc thiãút kãú máùu biãøu baïo caïo trãn mäüt säú hãû CSDL khaïc nhau,trong âoï coï Microsort Access.Coï thãø kãút näúi caïc baïo caïo âoï vaìo trong chæång trçnh viãút bàòng Microsort Visual Basic thäng qua Custom Control tæng æïng(VBX hoàûc OCX). II.3.5.Giao tiãúp våïi caïc æïng duûng khaïc Mæïc âäü hoaìn thiãûn saín pháøm pháön mãöm cuîng coï thãø dæåüc âaïnh giaï trãn cå såî khaí nàng khai thaïc caïc taìi nguyãn hiãûn coï cuía hãû âiãöu haình vaì cuía caïc saín pháøm æïng duûng khaïc coï sàôn.Giao tiãúp caíu chæång trçnh viãút trãn Microst Visual Basic coï thãø thæûc hiãûn theo mäüt trong caïc caïch sau: Sæî duûng caïc thæ viãûn hãû thäúng cuía Windows tæång æïng (USER,KERNEL,GDI,...) Sæî duûng caïc thæ viãûn DLL thäng qua caïc haìm APL Sæî duûng chuáøn giao tiãúp DDE. Sæî duûng caïc giao tiãúp OLE thäng qua caïc Custom Control. II.Hoaìn thiãûn saín pháøm pháön mãöm Sau khi láûp trçnh xong saín pháøm pháön mãöm täút nghiãûp theo yï âäö phán têch vaì thiãút kãú hãû thäúng ban âáöu cuía baìi toaïn,cáön thæûc hiãûn mäüt säú cäng viãûc sau: Test saín pháøm ( Alpha vaì Beta) vaì täúi æu hoïa Xáy dæûng hãû thäúng tråü giuïp theo chuáøn Help File cuía Microsort Windows,bao gäöm näüi dung hæåïng dáùn sæî duûng,tråü giuïp theo ngæî caính theo cäng viãûc trong chæång trçnh vaì hãû thäúng ToolTip. File tråü giuïp âæåüc thiãút kãú theo caïc bæåïc sau: Cáúu truïc tuán thuí theo cáúu truïc cuía Windows Help File Xáy dæûng näüi dung Help File trãn Microsort Word theo cuï phaïp cuía Windows Help File ,bao gäöm pháön näüi dung ( Content),caïc Topic,caïc hçnh aính cáön thiãút. Læu File dæåïi daûng Rich Text Format. Taûo Help Project Sæî duûng trçnh biãn dëch Microsort Help Compiler âãø biãn dëch thaình file tråü giuïp. Kãút näúi Help File vaìo chæång trçnh thäng qua thuäüc tênh APP.HelpFile hoàûc chæïc nàng Help file trong thæûc âån Option\project;Caïc Topic ngæî caính coï thãø kãút näúi våïi caïc âäúi tæåüng cuía chæång trçnh thäng qua thuäüc tênh HelpContextID.Sau thao taïc naìy file tråü giuïp seî âæåüc kêch hoaût mäùi khi báúm phêm F1. Viãút taìi liãûu hæåïng dáùn sæî duûng pháön mãöm. Taûo âéa vaì trçnh Setup cho saín pháøm. Æïng duûng sau khi hoaìn thaình coï thãø taûo thaình mäüt bäü âéa caìi âàût våïi sæû tråü giuïp cuía trçnh Setup Wizard âæåüc cung cáúp keìm theo Microsort Visual Basic.Tuán theo caïc bæåïc cuía trçnh æïng duûng naìy ,keìm theo file CSDL (MDB),Setup Wizard seî taûo ra bäü âéa caìi âàût vaì cheïp lãn âéa mãöm caïc file thæ viãûn cáön thiãút. Trãn cå såî caïc âàût tênh chung trãn,quaï trçnh láûp trçnh coï thãø âæåüc hçnh thaình täøng quaït nhæ sau: Thiãút láûp mäüt Project Thiãút kãú trong Project caïc Module cáön thiãút âãø khai baïo caïc biãún,hàòng säú vaì caïc chæång trçnh con täøng quaït coï thãø sæî duûng trong toaìn bäü Project. Thiãút kãú mäüt MDI Form laìm maìn hçnh chênh cuía Project .Trãn MDI Form naìy,thiãút kãú hãû thäúng thæûc âån,thanh cäng cuû vaì thanh traûng thaïi... Thiãút kãú caïc Form chæïc nàng.Caïc Form chæïc nàng coï thãø sæî duûng mäüt trong hai phæång thæïc:Modal hoàûc Modeless tuìy theo tênh cháút vaì yãu cáöu sæî duûng cuía Form naìy. Trãn form,thiãút kãú caïc âäúi tæåüng cáön thiãút cho thao taïc chæïc nàng cuía Form âoï.Viãút caïc âoaûn maî vaìo caïc sæû kiãûn cuía âäúi tæåüng mäüt caïch træûc tiãúp hoàûc thäng qua mäüt chæång trçnh con .Trãn mäùi form gàõn mäüt phêm báúm âãø âoïng form laûi våïi doìng lãûnh cuäúi Unload Me. Coï thãø thæí nghiãûm tæìng form mäüt âãø thæí vaì sæîa läùi nãúu coï. Làûp caïc bæåïc tæì 2 âãún 6 theo yãu cáöu cuía baìi toaïn. Thiãút kãú caïc máùu baïo caïo trãn Crystal Report Pro,vaì gheïp chuïng vaìo caïc thæûc âån âæåüc daình sàôn cho baïo caïo. Xáy dæûng file tråü giuïp vaì viãút taìi liãûu hæåïng dáùn sæî duûng. Sau khi láûp trçnh xong,taûo EXE file cho Project,taûo bäü âéa caìi âàût. III.Chuyãøn âäøi MHYNDL sang mä hçnh nhë nguyãn KHU VÆÛC Ma_KV Ten_KV diemUT ÂÄÚI TÆÅÜNG DÆÛ THI Ma_DT Ten_DT Diem_UT HÄÖ SÅ THÊ SINH ID SODK Hoten Ngaysinh Dantoc Diachi Nganh Hokhau Khuvuc Uutien Phongthi Mon_1 Mon_2 DiemUT Tien Phach1,2 Tongdiem TN_BC Nam_TN TNCB_CPB DKDTCB_CPB KL_Thi Ghi_chu 1-n 1-1 1-1 1-n 1-n NGAÌNH HOÜC Ma_nganh Ten_nganh Chi_tieu MÄN THI Mon_1 Mon_2 CIF CIF CIF CIF 1-1 1-n 1-1 Âãø chuyãøn âäøi MHYNDL thaình mä hçnh nhë nguyãn,træåïc tiãn ta phaíi âënh nghéa mä hçnh nhë nguyãn laì gç? Mä hçnh nhë nguyãn laì mäüt mä hçnh chè gäöm caïc kãút håüp phán cáúp hai chiãöu coï nghéa laì mä hçnh chè gäöm coï caïc CIF. Hçnh 7:Chuyãøn âäøi MHYNDL sang Mä hçnh nhë nguyãn CHUYÃØN ÂÄØI MÄ HÇNH NHË NGUYÃN THAÌNH MÄ HÇNH LOGIG DÆÎ LIÃÛU CAÏC TÃÛP Nguyãn tàõc chuyãøn âäøi caïc thæûc thãø thaình caïc tãûp:mäùi thæûc thãø âæåüc taûo thaình mäüt Table trong hãû quaín trë cå såî dæî liãûu Microsoft Access vaì tãûp chè muûc cuía noï.Caïc thuäüc tênh cuía thæûc thãø taûo thaình mäüt træåìng tin cuía Table. Tuy nhiãn,mä hçnh logic dæî liãûu caïc tãûp seî khäng âáöy âuí nãúu mäúi liãn hãû giæîa caïc thæûc thãø (CIF) khäng âæåüc chuyãøn âäøi . Sau âáy laì caïc thæûc thãø âaî phán têch trãn caïc pháön trãn âæåüc chuyãøn âäøi thaình caïc pháön trãn âæåüc chuyãøn âäøi thaình caïc baíng Table trong file cå såî dæî liãûu Microsoft Access laì TS2000.MDB. Table Tãûp chè muûc NGAÌNH HOÜC NGANHHOC Caïc træåìng: Khoïa chè muûc âån Ma_nganh Ma_nganh Ten_nganh Chi_tieu Baíng IX:Thæûc thãø NGAÌNH HOÜC Table Tãûp chè muûc KHU VÆÛC KHUVUC Caïc træåìng: Khoïa chè muûc âån Ma_KV Ma_KV Ten_KV Diem_UT Baíng X: Thæûc thãø KHU VÆÛC Table Tãûp chè muûc ÂÄÚI TÆÅÜNG DÆÛ THI DOITUONG Caïc træåìng: Khoïa chè muûc âån Ma_DT Ma_DT Ten_DT Diem_UT Baíng XI: Thæûc thãø ÂÄÚI TÆÅÜNG DÆÛ THI Table Tãûp chè muûc MÄN THI MONTHI Caïc træåìng: Mon_1 Mon_2 Baíng XII: Thæûc thãø MÄN THI Table Tãûp chè muûc HÄÖ SÅ HOSO Caïc træåìng: Khoïa chè muûc âån SoDK Hoten Ngaysinh Dantoc Diachi Hokhau Khuvuc Uutien Mon_1 Mon_2 Diem_UT Tien Phach_1 Phach_2 Tongdiem TN_BC Nam_TN TNCB_CPB DKDTCB_CPB Kl_thi Ghi_chu Baíng XIII: Thæûc thãø HÄÖ SÅ THÊ SINH HÅÜP THÆÏC HOÏA MÄ HÇNH DÆÎ LIÃÛU BÅÍI XÆÎ LYÏ SÆÛ KIÃÛN Mäüt säú thuáût toaïn chênh: Âaïnh säú baïo danh thê sinh Phán phoìng thi. Âaïnh säú phaïch baìi thi caïc män. Täøng håüp âiãøm. Cáûp nháût âiãøm æu

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLUANVAN.DOC
  • rarCHUONGTRINH.rar
Tài liệu liên quan