Luận văn Hoàn thiện hệ thõng kênh phân phối sân phẩm của công ty cổ phan gas petrolimex

(Bản scan)

DANH MỤC Sơ ĐỔ

DANH MỤC BẢNG BIỂl’

MỜ ĐẨƯ 1

CHƯƠNG 1: CO SỚ LÝ LƯẬN VỀ KÊNH PHÂN PHỔI SÀN PHẨM 4

1.1Bàn chát cùa các kênh phân phói 4

1.1.1Vai trò cùa các kành phàn phôi trong kinh doanh 4

1.1.2Định nghĩa vé kênh phân phổi 4

1.1.3Chức năng cùa kênh phân phổi 5

1.2Cáu trúc và tổ chức kênh phán phói sàn phẩm 6

1.2-1 Cấu trúc kênh phân phối 6

9

1.2.2Các dòng chày trong kởnh phàn phối

1.2.3Tổ chức và hoạt động của kênh phân phối 14

1.3(.'ác nhãn tổ ành hlràng toi hoạt động cùa kênh phán phoi sàn phám 22

1.3.1.Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 22

1.3.2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp 27 CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG HOẠT ĐÔNGCỦA CÁC KÊNH PHÂN PHỐI

SÀN PHẨM CỦA CÔNG TY có PHẦN GAS PETROLIMEX (PGC)

2.1Tổng quan vẻ Cóng ty cổ phán gas petrolimex

2.1.1Sự ra đời và phát triển cùa Công ty cổ phán gas pctrolimcx

2.1.2Các yếu tò nguón lực cùa công ty 32

2.2Thực trạng hoạt động cũa các kênh phân phoi sản phấm cùa PGC 37

2.21 Hệ thóng kênh phân phôi Gas Pctrolimcx cùa công ty PGC 37

2.2.2Cõng tác quản trị kành phân phối cùa công ty PGC 43

2.2.3Hoạt dộng Marketing hỗ trợ trong phân phổi sàn phẩm của công ty 47

2.3lình hình tiêu thụ vã đánh giá kết quà tiêu thụ sán phấm cùa cõng ty 52

2.31 Ttnh hình tiêu thụ sàn phẩm

Ố 8 8

52

 

pdf97 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 218 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Hoàn thiện hệ thõng kênh phân phối sân phẩm của công ty cổ phan gas petrolimex, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_hoan_thien_he_thong_kenh_phan_phoi_san_pham_cua_con.pdf
Tài liệu liên quan