Luận văn Hồi quy bội tuyến tính hồi quy phi tuyến và ứng dụng

1 HỒI QUY BỘI TUYẾN TÍNH 6

1.1 Nhắc lại tói quy đơn tuyến tính 6

1.2 Các mữ hĩnh hòi quy bội 13

1.2.1 Sự cAn thiết phải đưa ra nhiẻu biẻn dự báo 13

1.2.2 Mô hình bậc nhất với hai biếu dự báo 14

1.2.3 Mỡ hình bậc nhất với nhiều lain hai biẾn dự báo 17

1.2.4 Mô hỉnh hồi quy tuyến tính tổng quát 17

1.3 Dạng ma trận của mũ hình hồi quy tuyến tính tổng quát 23

1.4 Ước lượng các hệ số hồi quy 25

1.5 Ưóc lượng mẫu và phẳn dư

1.6 Các kết quả phản tích phương sai

1.7 Các kết luận vè các tham số tói quy

1.8 Ước lương trung binh đáp ứng và dự báo quan sát mái

8 S 8 8 8

1.9 Chắn doán và biện pháp khác phục

2 HỎI QUY PHI TUYẾN VÀ MÔ HÌNH MẠNG Nơ RON 42

2.1 Mỏ hình hồi quy tuyến tính và phi tuyến 42

2.2 Ước lượng các tham số hồi quy 47

2.3 Ước lượng bỉnh phương cục tiểu trong hồi quy phi tuyến 48

2.3.1 Nghiệm cùa phương trình chuán 49

2.3.2 Tím kiếm số true tiép - Phương pháp Gauss-Newton . 50

2.3.3 Các thủ tục tìm Idếm trực tiép khác 55

2.4 Xây dưng và chẩn doán mữ hỉnh 56

2.5 Các kết luận vè tham số hồi quy phi tuyến 57

2.5.1 Ước lượng phương sai sai sổ 57

2.5.2 DỊnh lí mỉu lớn 57

2.5.3 Khi nào dinh lý mẫn lớn dừng dược? 58

 

pdf108 trang | Chia sẻ: mimhthuy20 | Lượt xem: 706 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Hồi quy bội tuyến tính hồi quy phi tuyến và ứng dụng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluanvanthacsi_chuaphanloai_172_3011_1870035.pdf
Tài liệu liên quan