Luận văn Khảo sát ảnh hưởng của thức ăn lên sự tăng trưởng của cá lăng hầm

MỤC LỤC

ĐỀ MỤC TRANG

TÊN ĐỀ TÀI

TÓM TẮT TIẾNG VIỆT ii

TÓM TẮT TIẾNG ANH iii

CẢM TẠ iv

MỤC LỤC v

PHỤ LỤC vii

DANH SÁCH CÁC BẢNG viii

DANH SÁCH CÁC ĐỒ THỊ ix

DANH SÁCH CÁC HÌNH ẢNH x

I. GIỚI THIỆU 1

1.1 Đặt Vấn Đề 1

1.2 Mục Tiêu Đề Tài 1

II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2

2.1 Đặt Điểm Sinh Học của Cá Lăng Hầm 2

2.1.1 Phân Loại 2

2.1.2 Sơ lược đặt điểm sinh thái 2

2.1.3 Phân bố 3

2.1.4 Đặc điểm dinh dưỡng 4

2.1.5 Đặc điểm sinh trưởng 6

2.1.6 Đặc điểm sinh sản 7

2.1.7 Phân biệt đực cái 8

2.2 Cơ Sở Lý Thuyết của Thức An Nuôi Tôm Cá 8

2.2.1 Nhu cầu năng lượng 8

2.2.2 Nhu cầu protein và acid amin 10

2.2.3 Nhu cầu lipid và acid béo 11

2.2.4 Nhu cầu carbohydrat (glucid) 12

2.2.5 Nhu cầu vitamin và khoáng chất 13

2.3 Hiệu Quả Sử Dụng Thức Ăn 14

III. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 15

3.1 Thời Gian và Địa Điểm. 15

3.2 Đối Tượng Nghiên Cứu 15

3.3 Vật Liệu Nghiên Cứu 15

3.4 Phương Pháp Thí Nghiệm 16

3.5 Chuẩn Bị Thức Ăn 17

3.6 Chăm Sóc và Cho Ăn 17

3.6.1 Chăm sóc 17

3.6.2 Cho ăn 18

3.7 Các Chỉ Tiêu Theo Dỏi 18

3.7.1 Tăng trưởng 18

3.7.2 Tỉ lệ sống 19

3.8 Sơ Đồ Bố Trí Thí Nghiệm 20

3.9 Phương Pháp Xử Lý Thống Kê 21

IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 22

4.1 Điều Kiện Môi Trường 22

4.1.1 Nhiệt độ 22

4.1.2 pH 23

4.1.3 Hàm lượng oxy hoà tan (DO) 24

4.1.4 Hàm lượng NH3 24

4.2 Thành Phần Dinh Dưỡng của Thức Ăn Thí Nghiệm 25

4.3 Sự Tăng Trưởng của Cá Lăng Hầm 26

4.3.1 Tăng trưởng về trọng lượng 26

4.3.2 Sự tăng trưởng chiều dài 35

4.3.3 Mối tương quan giữa chiều dài và trọng lượng 41

4.4 Tỉ Lệ Sống 44

V. KÊT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 63

5.1 Kết luận 63

5.2 Đề Nghị 63

TÀI LIỆU THAM KHẢO 65

 

doc76 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1631 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Khảo sát ảnh hưởng của thức ăn lên sự tăng trưởng của cá lăng hầm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docco so trang 1.doc
  • pdfco so trang 1.pdf
Tài liệu liên quan