Luận văn Nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh dịch vụ ở hợp tác xã nông nghiệp sau chuyển đổi theo luật hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tây

Lời nói đầu. 1

1. Tính cấp thiết của đề tài 1

2. Mục đích nghiên cứu 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2

4. Phương pháp nghiên cứu 2

5. Kết cấu của đề tài 3

 

Chương I. Một số vấn đề lý luận chung về HTX nông nghiệp 4

I. Lý luận về HTX nông nghiệp. 4

1. Khái niệm về HTX nông nghiệp 4

2. Vai trò và đặc điểm của HTX nông nghiệp. 5

3. Những điểm khác nhau cơ bản giữa HTX nông nghiệp hoạt động theo luật HTX và HTX nông nghiệp kiểu cũ trước đây 6

4. Các hình thức của HTX nông nghiệp. 8

5. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh dịch vụ ở HTX nông nghiệp. 9

II. Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về phát triển HTX nông nghiệp trong những năm qua 10

1. Chính sách trước khi có luật HTX. 11

2. Chính sách sau khi có luật HTX. 12

3. Chính sách phát triển HTX nông nghiệp ở tỉnh Hà Tây. 13

III. Kinh nghiệm phát triển HTX nông nghiệp ở một số nước trên thế giới. 13

1. Kinh nghiêm phát triển HTX nông nghiệp ở Mỹ 13

2. Kinh nghiệm phát triển HTX nông nghiệp ở Cộng hoà Liên bang Đức 15

3. Kinh nghiệm phát triển HTX nông nghiệp ở Nhật Bản 17

4. Kinh nghiệm phát triển HTX nông nghiệp ở Thái Lan. 19

5. Một số nhận xét và bài học rút ra từ HTX nông nghiệp ở một số nước trên thế giới. 21

 

Chương II. Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ ở HTX nông nghiệp sau chuyển đổi luật HTX trên địa bàn tỉnh Hà Tây 23

I. Những đặc điểm tự nhiên - kinh tế - xã hội của tỉnh hà tây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh dịch vụ ở HTX nông nghiệp. 23

1. Điều kiện tự nhiên. 23

2. Cơ sở hạ tầng 24

3. Dân số và lao động 26

4. Tình hình phát triển kinh tế của tỉnh Hà Tây: 27

5. Đánh giá chung 28

II. Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ ở HTX nông nghiệp sau chuyển đổi theo luật HTX trên địa bàn tỉnh Hà Tây. 30

1. Tình hình chuyển đổi HTX nông nghiệp sau khi có luật HTX 30

2. Nội dung hoạt động kinh doanh dịch vụ ở HTX nông nghiệp 31

3. Thực trạng tổ chức quản lý ở các HTX nông nghiệp. 39

4. Đánh giá chung hoạt động kinh doanh dịch vụ của HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tây. 54

 

Chương III. Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh dịch vụ ở HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tây 60

I. Một số yêu cầu của việc nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh dịch vụ ở HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tây. 60

II. Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh dịch vụ ở HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tây. 60

1. Tổ chức lại bộ máy quản lý, đào tạo cán bộ HTX. 60

2. Tăng cường công tác kế hoạch hoá. 60

3. Thực hiện tốt chế độ kế toán. 60

4. Tăng cường công tác quản lý vốn ở HTX. 60

5. Hoàn thiện các chính sách của Nhà nước đối với các HTX nông nghiệp. 60

 

Kết luận. 60

 

Danh mục tài liệu tham khảo 60

 

doc86 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1899 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh dịch vụ ở hợp tác xã nông nghiệp sau chuyển đổi theo luật hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tây, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh dịch vụ ở HTX nông nghiệp sau chuyển đổi theo luật HTX trên địa bàn tỉnh Hà Tây.doc
Tài liệu liên quan