Luận văn Nâng cao khả năng đáp úng các quy định và tiêu chuấn quốc tế về môi trường đối với một số mặt hàng xuát khấu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

(Bản scan)

CHƯƠNG I:

1.1. MÓI QUAN HỆ GIỮ A THƯƠNG MẠI VÀ MÒI TRƯỜNG 8

1.1.1. BÁN CHẤT MÓI QUAN HẸ GIỪA THƯƠNG MẠI VÀ MỎI TRƯỞNG. 8

1.1.2. ÁNH HƯỞNG CÙA MÒI TRƯỜNG ĐÓI VỚI THƯƠNG MẠI 10

1.1.3. ÁNH HƯỚNG CỦA THƯƠNG MẠI TỞ1 MÔI TRƯỜNG 11

1.1 HẸ THỐNG CÁC QUY ĐỊNH VÀ TIÊƯ CHƯẢN QƯÓC TÉ VẾ MÒI

TRƯỜNG LIÊN QUAN ĐẾN THƯƠNG MẠI 14

1.2.1. CÁC QUY ĐINH MỎI TRƯỜNG TRONG CÁC HIỆP Đ|NH CÙA WTO 14

1.2.2. CÁC QUY Đ|NH MÕI TRƯỜNG LIỄN QUAN ĐÉN THƯƠNG MẠI

TRONG CÁC CÒNG ƯÓC QUÓC TÉ VẺ MÔI TRƯỜNG 21

1.2.3. MỘT SỐ TIÊU CHUÂN MỎI TRƯỞNG QUÔC TÉ LIÊN QUAN ĐẾN

THƯƠNG MẠI 22

13. TÁC DỘNG CỦA CẤC QƯY ĐỊNH VÀ TIỀU CHƯÁ.N MÔI TRƯỜNG DÓI

VỚI THƯƠNG MẠI QUỐC TÉ HIỆN NAY 25

1.3.1. TÁC DỘNG TÍCH cực 25

1.3.2. TÁC ĐỘNG TIÊU CƯC: 27

1.4. KINH NGHIỆM QUỐC TÉ TRONG VIỆC ĐÁP ỦNG CÁC TIÊƯ CHUẢN

VÀ QƯY ĐỊNH VÈ MÔI TRƯỜNG ĐÉ PHÁT TRIÉN THƯƠNG .MẠI VÀ BÁO

VỆ MÔI TRƯỜNG. 29

 

pdf106 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 10/03/2022 | Lượt xem: 65 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nâng cao khả năng đáp úng các quy định và tiêu chuấn quốc tế về môi trường đối với một số mặt hàng xuát khấu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_nang_cao_kha_nang_dap_ung_cac_quy_dinh_va_tieu_chua.pdf
Tài liệu liên quan