Luận văn Nghiên cứu các xanthanolid và các thành phần hóa học khác của cây ké đàu ngựa (xanthium strumarium l., asteraceae) mọc ờ Hà Nội

LỜI .MỞ DÀI' 1

CHƯƠNG 1: TÔNG QUAN 3

1.1 GIỚI THIỆU CHUNG VÊ CHI XAXTHIƯM(HỌ ASTERACEAE) 3

1.1.1 Đặc diem thực vặt của chi Xntthium 3

1.1.2 Các loài thuộc chi Xanrhium 4

1.2 Các nghiên cứu hóa học vả hoạt tinh sinh học Ị 5

1.2.1 Các xanthanolid và một số scsquitcrpcn khác 5

1.2.2 Các thiazindion 15

1.2.3 Các hợp chat phenolic 17

1.2.4 Các hợp chắt kaurcn gỉyvosid 20

1.2.5 Các họp chắt thành phần khác 21

1.3 Cây Ké dầu ngựa (Xanrhium strarium L.) 22

1.3.1 Thực vật học 22

1.3.2 Dược tinh của cảy Ké đầu ngụa 23

CHƯƠNG 2: THựC NGHIỆM 27

2.1 Phtnrng pháp nghiên cứa 27

2.1.1 Điều chc cãc phần chict 27

2.1.2 Phản tích, phản tách hỗn hợp và phân lập các hợp chất 27

2.1.3 Xác dịnh cắu trác cảc họp chát 28

2.2 Hoá chát và thiết bị 29

2.3 Điều ché các phàn chiết cây Ké dầu ngựa 30

2.3.1 Nguyên liệu thực vật 30

2.3.2 Điều chẻ các phần chiết từ lá cây Ké đầu ngựa 30

 

pdf93 trang | Chia sẻ: mimhthuy20 | Lượt xem: 481 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu các xanthanolid và các thành phần hóa học khác của cây ké đàu ngựa (xanthium strumarium l., asteraceae) mọc ờ Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluanvan_tranthihien_2014_2372_1869484.pdf
Tài liệu liên quan