Luận văn Nghiên cứu hiệu quả sử dụng dung dịch điện hoạt hoá anolit và catolit trong chăn nuôi gà tại Thái Nguyên

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU . 1

1. Tính cấp thiết của đề tài . 1

2. Mục tiêu của đề tài . 3

3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. 3

Chƣơng 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 4

1.1. Cơ sở khoa học của đề tài . 4

1.1.1. Cơ sở khoa học của việc sử dụng dung dịch điện hoạt hoá

anolit và catolit trong chăn nuôi gà . 4

1.1.1.1. Nguyên lý hoạt động của thiết bị ACAWA . 4

1.1.1.2. Khả năng khử trùng của dung dịch ĐHH . 6

1.1.1.3. Tính ưu việt của dung dịch ĐHH anolit và catolit trong

phòng trừ dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. 7

1.1.1.4. Các ứng dụng của dung dịch ĐHH trong chăn nuôi gia cầm . 8

1.1.2. Cơ sở khoa học của việc nghiên cứu sự di truyền các tính trạng

năng suất của gia cầm . 12

1.1.3. Cơ sở khoa học của việc nghiên cứu khả năng sinh trưởng, khả

năng cho thịt của gà . 13

1.1.4. Cơ sở khoa học ảnh hưởng của môi trường tới sức sản xuất của

gà thịt . 14

1.1.5. Cơ sở khoa học về khả năng sinh sản . 18

1.1.6. Sức sống và khả năng đề kháng bệnh của gia cầm . 23

1.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước. 25

1.2.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước . 25

1.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước . 26

1.2.3. Nguồn gốc và một số đặc điểm của giống gà Lương Phượng . 28

Chƣơng 2. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 29

2.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu . 29

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu . 29

2.1.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu . 29

2.2. Nội dung nghiên cứu . 29

2.2.1. Nghiên cứu mức độ ô nhiễm môi trường chuồng nuôi . 29

2.2.2. Thí nghiệm sử dụng dung dịch điện hoạt hoá trong chăn nuôi

gà Lương Phượng . 30

2.2.2.1. Đối với gà thịt . 30

2.2.2.2. Đối với gà sinh sản . 34

2.3. Phương pháp nghiên cứu và sử lý số liệu . 38

2.3.1. Phương pháp nghiên cứu . 39

2.3.1.1. Phương pháp nghiên cứu mức độ ô nhiễm môi trường

chuồng nuôi gà. 39

2.3.1.2. Phương pháp thí nghiệm sử dụng dung dịch ĐHH trong

chăn nuôi gà Lương Phượng . 39

2.3.2. Phương pháp xử lý số liệu . 40

Chƣơng 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN . 42

3.1. Kết quả nghiên cứu mức độ ô nhiễm môi trường chuồng nuôi gà

Lương Phượng. 42

3.1.1. Nồng độ một số khí độc trong chuồng nuôi . 42

3.1.2. Mức độ nhiễm khuẩn Salmonella và E.coli trong chuồng nuôi . 43

3.2. Kết quả thí nghiệm sử dụng dung dịch ĐHH trong chăn nuôi gà

Lương Phượng. 45

3.2.1. Đối với gà Lương Phượng nuôi thịt . 45

3.2.1.1.Tỷ lệ nuôi sống . 45

3.2.1.2. Sinh trưởng tích luỹ của gà Lương Phượng nuôi thịt . 47

3.2.1.3. Sinh trưởng tuyệt đối của gà Lương Phượng nuôi thịt . 50

3.2.1.4. Sinh trưởng tương đối của gà Lương Phượng nuôi thịt . 52

3.2.1.5. Tiêu thụ thức ăn của gà Lương Phượng nuôi thịt . 53

3.2.1.6. Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng . 55

3.2.1.7. Sơ bộ hạch toán kinh tế đàn gà Lương Phượng nuôi thịt . 56

3.2.2. Kết quả đối với gà Lương Phượng sinh sản . 58

3.2.2.1. Tỷ lệ nuôi sống của gà Lương Phượng qua các tuần tuổi . 58

3.2.2.2. Năng suất trứng và tỷ lệ đẻ bình quân của gà Lương Phượng ở

các tuần tuổi . 60

3.2.2.3. Khối lượng trứng gà Lương Phượng ở các tuần tuổi . 62

3.2.2.4. Tỷ lệ trứng đạt tiêu chuẩn làm giống . 64

3.2.2.5. Tỷ lệ trứng có phôi và kết quả ấp nở của gà Lương Phượng. 65

3.2.2.6. Tình hình mắc bệnh trên gà Lương Phượng sinh sản . 67

3.2.2.7. Sơ bộ hạch hiệu quả kinh tế đàn gà thí nghiệm . 68

KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ ĐỀ NGHỊ . 70

1. Kết luận . 70

1.1. Sử dụng dung dịch điện hoạt hoá làm giảm mức độ ô nhiễm môi

trường chuồng nuôi . 70

1.2. Sử dụng dung dịch điện hoạt hoá đã có tác dụng tích cực đến sinh

trưởng, sinh sản của gà Lương Phượng, nâng cao hiệu quả kinh tế . 70

2. Tồn tại, đề nghị. 72

2.1. Tồn tại . 72

2.2. Đề nghị . 72

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 73

pdf87 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1821 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu hiệu quả sử dụng dung dịch điện hoạt hoá anolit và catolit trong chăn nuôi gà tại Thái Nguyên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên cứu hiệu quả sử dụng dung dịch điện hoạt hoá anolit và catolit trong chăn nuôi gà tại Thái Nguyên.pdf
Tài liệu liên quan