Luận văn Nghiên cứu hóa học và nhận dạng một số nhóm chất có trong cây chó đẻ răng cưa (Phyllanthus urinaria L., Euphorbiaceae)

MỤC LỤC

Lời cảm ơn

Lời cam đoan

Danh mục các chữ viết tắt dùng trong luận văn

Danh mục các bảng

Danh mục các hình và sơ đồ

MỞ ĐẦU . . . .1

CHưƠNG I. TỔNG QUAN . . .3

1.1. Mô tả thực vật . . .3

1.2. Tác dụng sinh học của chi Phyllanthus . .4

1.2.1 Một số công dụng của chi Phyllanthus . .4

1.2.2 Một số tác dụng dược lý của chi Phyllanthus . .5

1.3 Tình hình nghiên cứu hoá học thực vật của chi Phyllanthus .6

1.3.1 Một số đại diện của nhóm tecpenoit . .6

1.3.2 Một số đại diện của khung axit . . .8

1.3.3 Một số đại diện của Lignan . . .9

1.3.4 Một số đại diện của khung flavonoit . .11

1.3.5 Một số hợp chất phenolic khác . .12

1.3.6 Một số hợp chất nhóm ankaloit . .15

1.4 Tình hì nh nghiên cứu hóa học của loài Phyllanthus urinaria L.16

CHưƠNG II. THỰC NGHIỆM. . .23

2.1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu . .23

2.1.1. Thu mẫu cây, xác định tên khoa học và phương pháp xử lý mẫu .23

2.1.2. Phương pháp phân lập các hợp chất từ các dịch chiết .23

2.1.3. Phương pháp khảo sát và xác định cấu trúc hoá học các hợp chất .24

2.2. Dụng cụ, hoá chất và thiết bị nghiên cứu . .24

2.2.1. Dụng cụ và hoá chất . . .24

2.2.2. Thiết bị nghiên cứu. . .25

2.3. Các dịch chiết từ cây chó đẻ răng cưa (Phyllanthus urinaria L).25

2.3.1. Các dịch chiết . . .25

2.3.2. Khảo sát định tính các dịch chiết . .27

2.3.3. Thử hoạt tính sinh học . . .27

2.4. Phân lập, tinh chế các chất từ . . .29

2.4.1. Dịch chiết n- hexan . . .29

2.4.2. Dịch chiết trong etylaxetat (PE) . .31

2.4.2.1 Chất PE-1. . .31

2.4.2.2 Chất PE-2. . .31

2.4.2.3 Chất PE-3. . .32

CHưƠNG III. THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU. .34

3.1. Nguyên tắc chung . . .34

3.2. Xác định định tính các nhóm chất thiên nhiên .34

3.3. Phân lập và nhận dạng các hợp chất . .35

3.3.1. - sitosterol (PH-1). . .35

3.3.2. 5-Hydroxymetylfufural (PE -1) . .41

3.3.3. Axit gallic (PE-2) . .45

3.3.4. Kampherol (PE-3) . . .49

3.4. Thử hoạt tính sinh học . . .53

KẾT LUẬN. . . . 55

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN . .56

TÀI LIỆU THAM KHẢO . .57

PHỤ LỤC . . . .62

 

pdf110 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1694 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu hóa học và nhận dạng một số nhóm chất có trong cây chó đẻ răng cưa (Phyllanthus urinaria L., Euphorbiaceae), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên cứu hóa học và nhận dạng một số nhóm chất có trong cây chó đẻ răng cưa (Phyllanthus urinaria L, Euphorbiaceae).pdf
Tài liệu liên quan