Luận văn Những biện pháp phát triển năng lực vận dụng kiến thức văn học của học sinh vào làm văn nghị luận văn học ở trường THPT

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN. 3

MỤC LỤC. 4

MỘT SỐ CHÚ THÍCH CỦA LUẬN VĂN . 6

PHẦN MỞ ĐẦU. 7

1. Lý do chọn đề tài .7

2. Lịch sử nghiên cứu .10

3. Mục đích nghiên cứu.14

4. Nhiệm vụ nghiên cứu .14

5. Đóng góp của đề tài.15

6. Giới hạn của đề tài .15

7. Phương pháp nghiên cứu.16

8. Cấu trúc của luận văn.16

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ĐỂ XÁC LẬP

BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN

THỨC VĂN HỌC CỦA HỌC SINH VÀO LÀM VĂN NGHỊ

LUẬN VĂN HỌC Ở TRƯỜNG THPT . 18

1. Vai trò đặc biệt quan trọng của việc vận dụng kiến thức trong qúa

trình nhận thức và học tập. .18

2. Quan hệ giữa kiến thức văn học vài bài làm văn nghị luận văn học. . 34

CHƯƠNG 2: NHỮNG BIỆN PHÁP HÌNH THÀNH, RÈN

LUYỆN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC VĂN HỌC VÀO

BÀI LÀM VĂN NLVH CỦA HỌC SINH THPT . 78

1. Hướng dẫn học sinh ghi nhí kiến thức theo hệ thống và biết huy động

kiến thức có hiệu quả vào bài làm văn.782. Hướng dẫn học sinh tích hợp kiến thức lý thuyết làm bài văn NLVHvới kiến thức về tác phẩm văn học cụ thể, văn học sử, lý luận văn học. 86

3. Hướng dẫn học sinh luôn có ý thức đặt vấn đề cần giải quyết trong

mối quan hệ hữu cơ với những kiến thức về tác giả, tác phẩm, dòmg vănhọc, .88

4. Hướng dẫn học sinh sử dụng biện pháp so sánh trong quá trình viếtbài.91

5. Giáo viên đổi mới cách ra đề và cách đánh giá bài làm của học sinh. 95

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ THỂ NGHIỆM. 99

1. Mục đích thể nghiệm.99

2. Nội dung thể nghiệm .99

3. Phương pháp thể nghiệm.99

4. Thiết kế thể nghiệm.99

PHẦN KẾT LUẬN. 112

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 117

pdf121 trang | Chia sẻ: lavie11 | Ngày: 16/12/2020 | Lượt xem: 216 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Những biện pháp phát triển năng lực vận dụng kiến thức văn học của học sinh vào làm văn nghị luận văn học ở trường THPT, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cña Nam Cao, thiÕt nghÜ dï ®Ò v¨n cã yªu cÇu nghÞ luËn trªn ph­¬ng diÖn nµo cña tac phÈm th× ng­êi viÕt bµi còng nªn quan t©m ®Õn nhËn ®Þnh: “§«i m¾t” lµ “tuyªn ng«n nghÖ thuËt” cña mét thÕ hÖ nhµ v¨n ®i theo kh¸ng chiÕn. §Õn víi nhËn ®Þnh nµy, ng­êi viÕt ph¶i dïng ®Õn kiÕn thøc v¨n häc sö ®Ó chøng minh cho nhËn ®Þnh cña m×nh lµ cã c¬ së, cã lý. Mét vµi nÐt vÒ néi dung kiÕn thøc v¨n häc sö mµ häc sinh cÇn tr×nh bµy lµ: “§«i m¾t” ra ®êi sau c¸ch m¹ng th¸ng T¸m n¨m 1945 thµnh c«ng. §©y lµ giai ®o¹n mµ tÊt c¶ c¸c nhµ v¨n nhµ th¬ kh«ng thÓ “ngñ yªn” víi phong c¸ch nghÖ thuËt s¸ng t¸c vèn cã cña m×nh. Nãi nh­ NguyÔn §×nh Thi, ®©y lµ giai ®o¹n “nhËn ®­êng”, víi NguyÔn Tu©n, ®©y lµ giai ®o¹n “lét x¸c”, víi TÕ Hanh lµ giai ®o¹n muèn “l×a ta”. Nam Cao, tr­íc khi trë thµnh mét nhµ v¨n hiÖn thùc, nh÷ng s¸ng t¸c ®Çu tay cña «ng chÞu ¶nh h­ëng kh¸ râ cña v¨n häc l·ng m¹n. “T©m hån m¬ méng cña tuæi trÎ cïng víi nh÷ng t¸c ®éng cña v¨n ch­¬ng l·ng m¹n ®­¬ng thêi ®· khiÕn «ng h­íng tíi xu h­íng “nghÖ thuËt vÞ nghÖt huËt” tho¸t ly thùc tÕ”[12; 473]. Nh­ng sau ®ã Nam Cao ®· lªn ¸n v¨n ch­¬ng tho¸t li, v¨n ch­¬ng “chØ t¶ ®­îc c¸i bÒ ngoµi cña x· héi”. §Õn sau c¸ch m¹ng, Nam Cao say mª tËn tuþ trong mäi c«ng t¸c phôc vô kh¸ng chiÕn víi t©m huyÕt: Lîi Ých c¸ch m¹ng, lîi Ých d©n téc lµ trªn hÕt. Cßn NguyÔn Tu©n, “Tr­íc c¸ch m¹ng th¸ng T¸m, c¸i t«i NguyÔn Tu©n vÒ c¨n b¶n lµ c¸i t«i c¸ nh©n chñ nghÜa ®èi lËp víi x· héi. Håi Êy, sèng hay viÕt, ®èi víi «ng chØ lµ ®Ó t×m m×nh, ®Ó thùc hiÖn c¸i c¸ nh©n m×nh cho ®Õn kú cïng. ThÕ giíi kh¸ch quan lµ kh«ng ®¸ng kÓ, gi¸ trÞ cña ngßi bót lµ b¶n ng· ng­êi nghÖ sÜ cã ®éc ®¸o hay kh«ng. NguyÔn Tu©n, tù vÏ m×nh nh­ mét con ng­êi c« ®éc mµ kiªu ng¹o”[42]. Sau c¸ch m¹ng th¸ng T¸m, NguyÔn Tu©n cã sù chuyÓn h­íng trªn c¶ hai ph­¬ng diÖn néi dung t­ t­ëng vµ thÓ lo¹i s¸ng t¸c. TÊt c¶ c¸c nhµ v¨n lóc nµy ®ang b¨n kho¨n trªn con ®­êng ®i t×m cho m×nh ®èi t­îng ph¶n ¸nh cña nÒn v¨n häc míi, c¸c vÊn ®Ò nh­ lËp tr­êng, quan ®iÓm cña ng­êi cÇm bót lóc nµy nh­ thÕ nµo cho ®óng víi vai trß cña mét ng­êi v¨n nghÖ sü tiÕn bé, c¸ch m¹ng. “ §«i m¾t” ra ®êi lµ kÕt qu¶ trong nhËn thøc cña Nam Cao vµ còng chÝnh lµ néi dung cã ý nghÜa thêi sù ®èi víi ho¹t ®éng s¸ng t¸c v¨n häc lóc bÊy giê. TÊt c¶ v¨n nghÖ sü ph¶i x¸c ®Þnh vµ tr¶ lêi døt kho¸t cho nh÷ng c©u hái: ViÕt cho ai – viÕt cho nh©n d©n lao ®éng; viÕt vÒ c¸i g× - viÕt vÒ hiÖn thùc kh¸ng chiÕn mµ nh©n d©n lµ nh©n vËt trung t©m; viÕt ®Ó lµm g×? – viÕt ®Ó gãp phÇn phôc vô cho sù nghiÖp kh¸ng chiÕn cña toµn d©n téc; viÕt nh­ thÕ nµo ? – viÕt ph¶i cã c¸i nh×n toµn diÖn míi mÎ vÒ cuéc sèng, ph¶i ®µo s©u ®Ó ph¸t hiÖn nh÷ng vÎ ®Ñp bªn trong cña con ng­êi chø kh«ng chØ dõng l¹i ë c¸i nh×n hêi hît bªn ngoµi. Bµi lµm v¨n NLVH cã søc thuyÕt phôc kh«ng chØ ë nguån kiÕn thøc v¨n häc sö mµ viÖc huy ®éng kiÕn thøc lý luËn v¨n häc lµ rÊt cÇn thiÕt ®Ó bµi NLVH cã c¬ së lý thuyÕt v÷ng vµng tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng miªu t¶ liÖt kª dµi dßng, ph©n tÝch, b×nh luËn trµn lan, c¶m tÝnh thiÕu c¨n cø khoa häc. V× vËy cÇn cã ý thøc th­êng xuyªn vËn dông kiÕn thøc lý luËn v¨n häc vµo bµi lµm. Nhµ v¨n, nhµ th¬ lµ ng­êi s¸ng t¹o nªn t¸c phÈm cña m×nh còng lµ nh÷ng ng­êi hiÓu biÕt vÒ kiÕn thøc lý luËn v¨n häc, kiÕn thøc lý luËn v¨n häc trë thµnh nguyªn t¾c chØ ®¹o néi dung s¸ng t¸c. Ng­îc l¹i kiÕn thøc lý luËn v¨n häc trë thµnh nh÷ng c«ng cô, ph­¬ng tiÖn më ®­êng gióp mçi ng­êi t×m ®Õn c¸i hay c¸i ®Ñp, chiÒu s©u cña mçi t¸c phÈm. ChÝnh v× thÕ trong bµi NLVH, nh÷ng hiÓu biÕt vÒ lý luËn v¨n häc gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ nghÞ luËn. Nãi nh­ gi¸o s­ NguyÔn §¨ng M¹nh: “S¸ng t¹o nghÖ thuËt cã quy luËt cña nã vµ t×m hiÓu, kh¸m ph¸ t¸c phÈm nghÖ thuËt còng ph¶i tu©n thñ nh÷ng nguyªn t¾c, nh÷ng quy luËt nhÊt ®Þnh”[41]. §Ó th«ng hiÓu mäi kiÕn thøc lý luËn v¨n häc, ®èi víi häc sinh THPT lµ ®iÒu kh«ng dÔ dµng vµ còng kh«ng ph¶i lµ môc ®Ých d¹y häc ë cÊp häc nµy. Song chØ víi nh÷ng kiÕn thøc lý luËn v¨n häc ®­îc cung cÊp trùc tiÕp qua c¸c bµi häcvÒ lý luËn v¨n häc vµ gi¸n tiÕp ®­îc tr×nh bµy, c¾t nghÜa qua c¸c giê häc t¸c phÈm v¨n häc cô thÓ, v¨n häc sö ®· lµ nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n, cèt lâi ®ñ ®Ó häc sinh nhËn thøc ®­îc vÒ v¨n häc còng nh­ cã ®­îc c¬ së ®Ó gióp häc sinh lµm tèt bµi lµm v¨n NLVH. Víi mét ®Ò v¨n NLVH yªu cÇu thao t¸c nghÞ luËn ph©n tÝch hoÆc b×nh gi¶ng vÒ TPVH, kiÕn thøc lý luËn v¨n häc chung nhÊt vÒ t¸c phÈm mµ c¸c em häc sinh cÇn hiÓu: TPVH lµ mét chØnh thÓ nghÖ thuËt. Tõ ®ã häc sinh hiÓu ®­îc mét t¸c phÈm v¨n häc sÏ lµ mét tËp hîp chi tiÕt, h×nh ¶nh cã quan hÖ h÷u c¬ víi nhau, kh«ng cã chi tiÕt h×nh ¶nh nµo thõa, kh«ng thÓ bá bÊt cø mét chi tiÕt, h×nh ¶nh nµo mµ kh«ng lµm mÊt tÝnh hoµn chØnh cña t¸c phÈm. §ång thêi häc sinh l¹i cÇn hiÓu r»ng, trong mét chØnh thÓ nghÖ thuËt Êy, c¸c chi tiÕt kh«ng cã vÞ trÝ vµ vai trß ngang nhau. §èi víi t¸c phÈm tù sù, häc sinh ph¶i n¾m ®ùoc chi tiÕt nghÖ thuËt næi tréi, t×nh huèng truyÖn cã ý nghÜa bao trïm lµm nªn gi¸ trÞ nghÖ thuËt ®Ých thùc cña t¸c phÈm. T×nh huèng ChÝ PhÌo gÆp ThÞ Në trong truyÖn ng¾n “ChÝ PhÌo” cña nhµ v¨n Nam Cao, t×nh huèng nh©n vËt Trµng trë vÒ xãm ngô c­ cïng mét ng­êi ®µn bµ l¹ vµo c¨n nhµ tåi tµn trong bèi c¶nh x¸m xÞt cña n¹n ®ãi khñng khiÕp mïa xu©n n¨m 1945 trong truyÖn ng¾n “Vî nhÆt” cña Kim L©n lµ nh÷ng t×nh huèng truyÖn thÓ hiÖn tËp trung gi¸ trÞ thÈm mü cña t¸c phÈm. §èi víi c¸c t¸c phÈm tr÷ t×nh häc sinh ph¶i ph¸t hiÖn nh÷ng c©u thÇn, m¾t ch÷: ¤i nh÷ng c¸nh ®ång quª ch¶y m¸u Dây thép gai đâm nát trời chiều Nh÷ng ®ªm dµi hµnh qu©n nung nÊu Bçng bån chån nhí m¾t ng­êi yªu ( §Êt n­íc – NguyÔn §×nh Thi ) Th«ng hiÓu ®iÒu ®ã, khi lµm bµi sÏ tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng lan man, kh«ng ®i ®óng träng t©m cña vÊn ®Ò. §ång thêi häc sinh l¹i lu«n lu«n ý thøc ph©n tÝch, b×nh gi¶ng c¸c chi tiÕt, h×nh ¶nh ph¶i ®­îc ®Æt trong cÊu tróc chØnh thÓ t¸c phÈm. Bëi nÕu ph©n tÝch,b×nh gi¶ng t¸ch rêi chØnh thÓ còng kh«ng cã ý nghÜa g×. HiÓu t¸c phÈm v¨n häc lµ mét chØnh thÓ nghÖ thuËt cßn gióp häc sinh lu«n nhí t×m hiÓu gi¸ trÞ néi dung th«ng qua h×nh thøc nghÖ thuËt. HÇu hÕt trong c¸c bµi lµm v¨n NLVH, c¸c em kh«ng g¾n kÕt gi÷a néi dung vµ h×nh thøc trong khi tiÕp nhËn t¸c phÈm v¨n häc. Do ®ã viÖc tr×nh bµy néi dung dÔ dÉn ®Õn g­îng Ðp, ¸p ®Æt, thiÕu c¬ së. Cßn phÇn tr×nh bµy nghÖ thuËt chØ lµ ®Ó cã ý, mµ kh«ng biÕt viÕt ra nh»m môc ®Ých g×. Mét trong nh÷ng néi dung kiÕn thøc lý luËn v¨n häc gÇn gòi mµ häc sinh cÇn n¾m ®­îc ®Ó vËn dông vµo bµi lµm v¨n NLVH lµ kiÕn thøc vÒ lo¹i thÓ. Cã kiÕn thøc vÒ lo¹i thÓ häc sinh sÏ chñ ®éng trong viÖc t×m h­íng gi¶i quyÕt cho nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra trong bµi NLVH. Víi mét bµi v¨n yªu cÇu ph©n tÝch hay b×nh gi¶ng mét t¸c phÈm v¨n häc lµ th¬ tr÷ t×nh, häc sinh ph¶i hiÓu ®­îc th¬ tr÷ t×nh lµ tiÕng nãi trùc tiÕp cña t©m hån nhµ th¬ hoÆc cña nh©n vËt tr÷ t×nh tr­íc c¸c hiÖn t­îng ®êi sèng ®­îc thÓ hiÖn mét c¸ch trùc tiÕp, lµ nh÷ng lêi thèt lªn ®Çy c¶m xóc. “TÝnh chÊt c¸ thÓ ho¸ cña c¶m nghÜ vµ tÝnh chÊt chñ quan ho¸ cña sù thÓ hiÖn lµ nh÷ng dÊu hiÖu tiªu biÓu cña th¬ tr÷ t×nh”. V× vËy nh÷ng quan hÖ kh«ng gian, thêi gian cña h×nh t­îng th¬, nh÷ng h×nh ¶nh trong th¬ th­êng kh«ng tu©n theo logic kh¸ch quan cña ®êi sèng. Cho nªn ph©n tÝch nh÷ng t¸c phÈm tr÷ t×nh cÇn chó ý ®Õn t©m tr¹ng vµ logic cña t©m tr¹ng trong th¬. T¹i sao Hµn M¹c Tö l¹i viÕt “Giã theo lèi giã m©y ®­êng m©y”(§©y th«n VÜ D¹ - Hµn M¹c Tö ). Giã thæi m©y bay nghÜa lµ giã m©y ph¶i cïng chiÒu nh­ng Hµn M¹c Tö l¹i thÊy giã, m©y kh¸c lèi. Bëi ®ã chÝnh lµ sù biÓu hiÖn theo logic t©m tr¹ng cña nhµ th¬. ë lo¹i v¨n tù sù ,nãi chung nhµ v¨n t«n träng logic kh¸ch quan cña sù vËt, cña t©m lý vµ hµnh vi c¸c nh©n vËt. Còng lµ t¸c phÈm tù sù nh­ng “Hai ®øa trΔ cña Th¹ch Lam lµ truyÖn ng¾n tr÷ t×nh, “Vî nhÆt” cña Kim L©n l¹i lµ mét truyÖn ng¾n tr÷ t×nh hiÖn thùc, “Ch÷ ng­êi tö tï” cña NguyÔn Tu©n lµ mét truyÖn ng¾n tr÷ t×nh l·ng m¹n giµu kÞch tÝnh, “Mïa l¹c” cña NguyÔn Kh¶i l¹i lµ truyÖn ng¾n tr÷ t×nh thÕ sù. Víi mçi kiÓu lo¹i trong c¸c truyÖn ng¾n nãi trªn l¹i cÇn ph¶i cã nh÷ng con ®­êng tiÕp cËn kh¸c nhau. Khi nghÞ luËn vÒ t¸c phÈm “Rõng xµ nu” cña NguyÔn Trung Thµnh hay “M¶nh tr¨ng cuèi rõng” cña NguyÔn Minh Ch©u, häc sinh kh«ng thÓ nghÞ luËn mµ kh«ng dùa trªn khuynh h­íng s¸ng t¸c theo c¶m høng sö thi (Rõng xµ nu) vµ c¶m høng l·ng m¹ng (M¶nh tr¨ng cuèi rõng) biÓu hiÖn trong t¸c phÈm. N¾m v÷ng néi dung cña khuynh h­íng s¸ng t¸c theo c¶m høng sö thi, häc sinh cã c¬ së ®èi chiÕu víi t¸c phÈm ®Ó chøng minh cho nhËn ®Þnh cña m×nh lµ chÝnh x¸c vµ ph©n tÝch t¸c phÈm theo ®Æc ®iÓm ®ã . Khuynh h­íng sö thi ®­îc biÓu hiÖn cô thÓ: “vÒ ®Ò tµi: c¸c t¸c phÈm v¨n häc th­êng h­íng vÒ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ®êi sèng cña céng ®ång; vÒ chñ ®Ò: khuynh h­íng sö thi ca ngîi nh÷ng phÈm chÊt kÕt tinh cho vÎ ®Ñp vµ kh¸t väng cña c¶ mét d©n téc; vÒ h×nh ¶nh: khuynh h­íng nµy th­êng chän nh÷ng h×nh ¶nh hïng vÜ, tr¸ng l¹”[55]. §èi chiÕu vµo t¸c phÈm “Rõng xµ nu”: ChÊt sö thi béc lé qua chñ ®Ò cña t¸c phÈm: NguyÔn Trung Thµnh viÕt truyÖn ng¾n “Rõng xµ nu” vµo gi÷a n¨m 1965 - thêi kú C¸ch m¹ng MiÒn nam ®øng tr­íc nh÷ng thö th¸ch v« cïng to lín vµ nÆng nÒ, nh­ng ý chÝ quyÕt t©m cÇm ch¾c vò khÝ chiÕn ®Êu gi¶i phãng MiÒn nam thèng nhÊt ®Êt n­íc vÉn kh«ng hÒ thay ®æi. C©u nãi cña cô MÕt trong t¸c phÈm thÓ hiÖn ý chÝ ®ã: “ Nhí lÊy, ghi lÊy. Sau nµy tau chÕt råi, bay ph¶i nãi l¹i cho con ch¸u: chóng nã ®· cÇm sóng, m×nh ph¶i cÇm gi¸o”; ChÊt sö thi béc lé qua cèt truyÖn : “Rõng xµ nu” lµ c©u chuyÖn lång ghÐp gi÷a c©u chuyÖn vÒ cuéc ®êi ®au th­¬ng, bi tr¸ng cña T.Nó ®­îc cô MÕt kÓ l¹i víi c©u chuyÖn vÒ cuéc næi dËy cña nh©n d©n lµng X« man quyÕt dïng b¹o lùc c¸ch m¹ng ®Ó chèng l¹i sù tµn b¹o cña kÎ thï; ChÊt sö thi béc lé qua h×nh ¶nh, ©m h­ëng, giäng ®iÖu: H×nh ¶nh c©y xµ nu, rõng xµ nu lµ biÓu t­îng cña søc sèng m·nh liÖt cña thiªn nhiªn vµ con ng­êi T©y Nguyªn. H×nh t­îng nh©n vËt cô MÕt, Tnó, d©n lµng X« man kÕt tinh cho phÈm chÊt kiªn c­êng bÊt khuÊt cña nh©n d©n c¸c d©n téc T©y Nguyªn. C©u chuyÖn vÒ cuéc ®êi Tnó ®­îc cô MÕt kÓ trong mét ®ªm d­íi ¸nh löa bËp bïng mang ©m h­ëng vµ kh«ng khÝ cña lêi kÓ khan gîi nhí ®Õn nh÷ng ng­êi anh hïng tiªu biÓu cho søc m¹nh vµ kh¸t väng cña céng ®ång T©y Nguyªn nh­ §¨m S¨n, Xinh Nh·. §Õn ®©y, cho dï sù tr×nh bµy viÖc vËn dông kiÕn thøc v¨n häc vµo bµi lµm v¨n NLVH ch­a ®­îc chi tiÕt song qua nh÷ng g× ®· tr×nh bµy ë trªn chóng ta cã thÓ thÊy râ ®­îc tÇm quan träng cña viÖc vËn dông c¸c lo¹i kiÕn thøc v¨n häc vµo bµi lµm sÏ lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh cho chÊt l­îng cña bµi v¨n NLVH. 2.5.2 VËn dông tèt kiÕn thøc v¨n häc vµo bµi lµm v¨n NLVH sÏ gióp cho bµi viÕt ®­îc phong phó s©u s¾c. “Tr×nh ®é t­ duy cña con ng­êi th­êng quyÕt ®Þnh theo khèi l­îng kiÕn thøc mµ con ng­êi cã ®­îc” [49]. Muèn viÕt ®­îc mét bµi v¨n NLVH cã néi dung s©u s¾c, phong phó, ®ßi hái häc sinh ph¶i cã n¨ng lùc t­ duy ph¸t triÓn vµ mét vèn kiÕn thøc v¨n häc s©u réng. “KiÕn thøc v¨n häc dåi dµo sÏ båi d­ìng n©ng cao t­ t­ëng vµ t©m hån chóng ta, sÏ chuyÓn ho¸ thµnh n¨ng lùc c¶m thô v¨n häc tinh tÕ, nh¹y bÐn, nhuÇn nhuyÔn, n¨ng khiÕu thÈm mü thªm ph¸t triÓn, mÆt kh¸c cßn n©ng cao kh¶ n¨ng biÓu ®¹t t­ t­ëng, t×nh c¶m mét c¸ch chÝnh x¸c vµ cã tÝnh h×nh t­îng, gîi c¶m. Chóng ta sÏ biÕt rung ®éng tr­íc c¸i hay, c¸i ®Ñp cña v¨n ch­¬ng, biÕt t¸i hiÖn trong trÝ t­ëng t­îng nh÷ng nh©n vËt ®iÓn h×nh, nh÷ng h×nh t­îng nghÖ thuËt ®éc ®¸o, ®Æc s¾c tõ nh÷ng thiªn truyÖn, vÇn th¬ ®· ®­îc häc, biÕt dùng dËy sù sèng ®· ®äng l¹i im l×m trong ch÷ nghÜa”. MÆt kh¸c, søc liªn t­ëng sÏ s©u réng, cã kh¶ n¨ng liªn hÖ, so s¸nh trªn mét diÖn bao la vÒ kh«ng gian vµ thêi gian, biÕt ph¸t hiÖn nh÷ng ®iÓm s¸ng thÈm mü, biÕt l¾ng nghe nh÷ng “©m vang c¶m xóc” trong t¸c phÈm, giµu vèn liÕng th¬ v¨n ®Ó trÝch dÉn. ë ®©y viÖc vun ®¾p, båi d­ìng trÝ t­ëng t­îng, giµu cã, phong phó míi cã thÓ dùng l¹i c¶ khung c¶nh cña c©u chuyÖn, t¸i hiÖn l¹i cuéc sèng trong t¸c phÈm, lµm cho c¸c nh©n vËt trong truyÖn, kÝ nh­ hiÓn hiÖn b»ng x­¬ng b»ng thÞt, ho¹t ®éng ®i ®øng nãi n¨ng nh­ trong cuéc ®êi thùc. Cã nh­ vËy ta míi thùc sù sèng víi t¸c phÈm, víi t¸c gi¶, nhËp th©n vµo sè phËn c¸c nh©n vËt, tõ ®ã míi hiÓu s©u ®­îc néi dung vµ ý nghÜa cña t¸c phÈm. Tãm l¹i: BÒ dµy kiÕn thøc vÒ c¸c t¸c phÈm, t¸c gi¶ sÏ t¹o ra tiÒm lùc dù tr÷ cÇn thiÕt vµ sù mÉn c¶m nghÖ thuËt ®Ó ®i vµo thÕ giíi cña t¸c phÈm, thÕ giíi cña v¨n häc[5;186]. Trong qu¸ tr×nh häc tËp, häc sinh ®­îc tiÕp xóc víi rÊt nhiÒu t¸c phÈm v¨n ch­¬ng thuéc c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau cña nhiÒu nÒn v¨n ho¸ trªn thÕ giíi. §ã lµ nguån kiÕn thøc bæ trî rÊt quan träng gióp häc sinh n©ng cao nhËn thøc trong khi lµm bµi b»ng viÖc so s¸nh ®èi chiÕu nh÷ng nh©n vËt, hiÖn t­îng v¨n häc trong t¸c phÈm v¨n häc kh¸c, tõ ®ã thÊy ®­îc sù ®éc ®¸o, nh÷ng ®iÓm hÊp dÉn kh¸c nhau cña tõng t¸c phÈm v¨n häc ®em l¹i hoÆc cã thÓ t×m thÊy nh÷ng tiÕng nãi tri ©m, ®ång t×nh vÒ mét néi dung nh©n sinh nh­ng ®­îc thÓ hiÖn b»ng nh÷ng phong c¸ch nghÖ thuËt kh¸c nhau. Nhµ v¨n Nam Cao qua truyÖn ng¾n “§«i m¾t” ®· phª ph¸n c¸ch sèng Ých kû, h­ëng l¹c, c¸ nh©n chñ nghÜa, xa rêi nh©n d©n cña nh©n vËt Hoµng trong bèi c¶nh d©n téc ®ang dån søc cho cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p giµnh l¹i ®éc lËp tù do cho d©n téc. Bµi lµm v¨n cña häc sinh sÏ s©u s¾c h¬n nÕu c¸c em biÕt liªn hÖ víi t¸c phÈm “Gi· tõ vò khÝ” cña nhµ v¨n MÜ – E. Hªminguª. Kh«ng chØ dõng l¹i ë th¸i ®é phª ph¸n nh­ nhµ v¨n Nam Cao, t¸c gi¶ E. Hªminguª ®· kh¼ng ®Þnh cho ®éc gi¶ thÊy ®­îc: T×m kiÕm cuéc sèng h­ëng l¹c c¸ nh©n trong hoµn c¶nh ®Êt n­íc chiÕn tranh kh«ng nh÷ng kh«ng ®¹t ®­îc mµ cßn gÆp ph¶i ®au khæ, bÊt h¹nh. Trong khi lµm bµi v¨n nghÞ luËn v¨n häc, viÖc më réng tr­êng liªn t­ëng ®Õn c¸c t¸c phÈm kh¸c lµ viÖc lµm cÇn thiÕt ®Ó tõ ®ã kh«ng ph¶i ®Ó thÊy t¸c phÈm v¨n häc nµo hay h¬n mµ qua ®ã ®Ó hiÓu s©u h¬n tÝnh míi mÎ, sù kh¸c biÖt trong nh÷ng c¸ch biÓu hiÖn kh¸c nhau ë tõng t¸c gi¶. Cïng thÓ hiÖn kh¸t väng t×nh yªu løa ®«i m·nh liÖt cho dï Xu©n DiÖu viÕt bµi th¬ “BiÓn” lóc b­íc sang tuæi n¨m m­¬i, cßn Xu©n Quúnh viÕt “Sãng” khi hai nh¨m tuæi, cïng sö dông h×nh ¶nh con sãng Èn dô cho nh©n vËt tr÷ t×nh nh­ng Xu©n DiÖu vµ Xu©n Quúnh ®· x©y dùng h×nh t­îng nh©n vËt tr÷ t×nh trong th¬ kh¸c nhau. So s¸nh gi÷a hai t¸c phÈm “BiÓn” vµ “Sãng” lµ ®Ó thÊy ®Æc tÝnh kh¸c nhau trong t×nh yªu gi÷a nam giíi vµ n÷ giíi. Xu©n Quúnh ®· thÓ hiÖn kh¸t väng sù say ®¾m trong t×nh yªu ®Çy n÷ tÝnh: Mét t×nh yªu võa nång nµn võa ®Ëm ®µ, chung thuû, tuyÖt ®èi, cao c¶ ®Çy hy sinh, lóc gi÷ déi vµ dÞu ªm, khi ån µo vµ lÆng lÏ. D÷ déi vµ dÞu ªm ån µo vµ lÆng lÏ . Tr­íc mu«n trïng sãng bÓ Em nghÜ vÒ anh, em ... «i con sãng nhí bê Ngµy ®ªm kh«ng ngñ ®­îc Lßng em nhí ®Õn anh C¶ trong m¬ cßn thøc .. DÉu xu«i vÒ ph­¬ng b¾c DÉu ng­îc vÒ ph­¬ng nam N¬i nµo em còng nghÜ H­íng vÒ anh - mét ph­¬ng. Ng­îc l¹i h×nh ¶nh con sãng trong bµi th¬ “BiÓn” cña Xu©n DiÖu t­îng tr­ng cho “anh”- mét t×nh yªu ®Çy nam tÝnh, ®am mª cuång nhiÖt, muèn ®­îc tËn h­ëng, chiÕm lÜnh. Anh xin lµm sãng biÕc H«n m·i c¸t vµng em H«n thËt khÏ, thËt ªm H«n ªm ®Òm m·i m·i §· h«n råi h«n l¹i Cho ®Õn m·i mu«n ®êi §Õn tan c¶ ®Êt trêi Anh míi th«i dµo d¹t .. Còng cã khi µo ¹t Nh­ nghiÕn n¸t bê em .. Nh­ h«n m·i ngµn n¨m kh«ng tho¶, Bëi yªu bê l¾m l¾m, em ¬i! §Ó néi dung bµi lµm v¨n nghÞ luËn v¨n häc ®­îc s©u s¾c kh«ng thÓ thiÕu viÖc vËn dông kiÕn thøc v¨n häc sö vµo trong qu¸ tr×nh nghÞ luËn. “Tõ gãc ®é v¨n häc, cã thÓ ®i s©u vµo tiÕn tr×nh, quy luËt h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña t©m hån, b¶n lÜnh, cèt c¸ch cña mét d©n téc, cña con ng­êi, qua ®ã cã ®iÒu kiÖn liªn hÖ, so s¸nh ®Ó hiÓu s©u h¬n søc sèng cña mét d©n téc th­êng ®­îc ph¶n ¸nh s©u s¾c, ®­îc ghi l¹i trong c¸c t¸c phÈm, sù kiÖn, hiÖn t­îng v¨n häc, trong nh÷ng thµnh tùu cña mét giai ®o¹n v¨n häc nhÊt ®Þnh. Tõ ®iÓm nh×n ®ã, khi t×m hiÓu, ph©n tÝch t¸c phÈm cña mét nhµ v¨n (trong hoÆc ngoµi n­íc) ta cã thÓ ®i s©u h¬n vµo néi dung t­ t­ëng cña t¸c phÈm vµ t­ t­ëng t×nh c¶m cña t¸c gi¶” [5;188]. Trong qu¸ tr×nh tiÕp nhËn t¸c phÈm v¨n häc lu«n tån t¹i mét kho¶ng c¸ch gi÷a b¹n ®äc víi t¸c phÈm. Cã nhiÒu yÕu tè t¹o nªn kho¶ng c¸ch trong tiÕp nhËn nh­ tr×nh ®é, kinh nghiÖm sèng, vèn hiÓu biÕt vÒ v¨n ch­¬ng, së thÝch, giíi tÝnh, nghÒ nghiÖp, thêi ®¹i . VËn dông kiÕn thøc v¨n häc sö vµo qu¸ tr×nh t×m hiÓu t¸c phÈm cã ý nghÜa rÊt lín trong viÖc rót ng¾n kho¶ng c¸ch trong tiÕp nhËn. §èi víi häc sinh,viÖc lµm bµi v¨n NLVH vÒ mét t¸c phÈm v¨n häc cµng c¸ch xa hiÖn t¹i cµng gÆp nhiÒu khã kh¨n. NÕu ph¶i nghÞ luËn vÒ mét t¸c phÈm v¨n häc thêi kú trung ®¹i, thiÕt nghÜ häc sinh ph¶i dùa vµo kiÕn thøc v¨n häc sö ®Ó n¾m ®­îc qu¸ tr×nh h×nh thµnh giai ®o¹n v¨n häc trung ®¹i víi nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng vÒ ®Ò tµi, chñ ®Ò, néi dung vµ c¸ch ph¶n ¸nh thÓ hiÖn theo t©m t­, t×nh c¶m cña ng­êi trung ®¹i. Mét sè kiÕn thøc vÒ v¨n häc sö mµ häc sinh THPT cÇn n¾m ®­îc vÒ v¨n häc giai ®o¹n nµy ®Ó lµm bµi v¨n NLVH nh­: HiÓu ®­îc t¸c gi¶ trung ®¹i trªn mét tÇm nh×n kh¸i qu¸t ®Òu x©y dùng t¸c phÈm cña m×nh b»ng nh÷ng c«ng thøc tu tõ vµ cèt truyÖn cã s½n, c¸c t¸c gi¶ v¨n häc trung ®¹i ph­¬ng ®«ng g¾n v¨n víi ®¹o. T¸c gi¶ v¨n häc trung ®¹i ViÖt Nam chÞu ¶nh h­ëng s©u s¾c cña v¨n häc ch÷ H¸n vµ mang dÊu vÕt cña c¸c t¸c gi¶ cña nÒn v¨n ho¸ Trung Hoa lóc bÊy giê. Néi dung chñ yÕu cña nh÷ng t¸c phÈm v¨n häc trung ®¹i khi Êy lµ nh÷ng t¸c phÈm hoÆc lµ mang tÝnh quan ph­¬ng, hµnh chÝnh, hµnh ®¹o, häc thuËt, lµm theo chøc tr¸ch, phËn vÞ, liªn can ®Õn ®êi sèng nhµ vua vµ thÇn d©n hoÆc lµ nh÷ng t¸c phÈm cã tÝnh chÊt phi quan ph­¬ng, lµm lóc nhµn h¹ liªn quan tíi t©m sù, sinh ho¹t ®êi th­êng ®Òu mang tÝnh hµnh ®éng tÝch cùc trong t¸c ®éng tíi ng­êi kh¸c hoÆc thÇn linh. Ngoµi ra mét sè ®Æc ®iÓm næi bËt trong ph­¬ng thøc biÓu hiÖn th¬ ca trung ®¹i lµ quan niÖm vÒ kh«ng gian vµ thêi gian. Thêi gian vò trô bÊt biÕn, tÜnh t¹i vµ thêi gian con ng­êi tøc thêi gian con ng­êi ®· ®­îc ý thøc tr­íc thùc tÕ tuæi t¸c, thä yÓu vµ sù bÊt lùc cña con ng­êi, kh«ng gian nghÖ thuËt trong th¬ ca trung ®¹i lµ kh«ng gian tho¸t tôc, kh«ng gian biÕn dÞch, kh«ng gian lu©n l¹c, kh«ng gian trÇn tôc vµ kh«ng gian thÕ tôc ho¸. §©y ch­a ph¶i lµ toµn bé nh÷ng kiÕn thøc vÒ v¨n häc trung ®¹i nh­ng qua ®ã ®Ó nãi lªn r»ng viÖc n¾m ®­îc cµng nhiÒu tri thøc vÒ v¨n häc sö cña mét thêi kú, mét giai ®o¹n th× cµng gióp cho häc sinh nhanh chãng v­ît qua nh÷ng trë ng¹i trªn ®­êng ®i tíi chiÕm lÜnh t¸c phÈm, h¬n n÷a lµ ®Ó gióp häc sinh hiÓu s©u s¾c vÒ t¸c phÈm. NÕu mét ®Ò v¨n NLVH yªu cÇu häc sinh ph©n tÝch bµi th¬: “ ThuËt hoµi” cña Ph¹m Ngò L·o: Hoµnh sãc giang s¬n c¸p kû thu Tam qu©n tú hæ khÝ th«n ng­u Nam nhi vÞ liÔu c«ng danh tr¸i Tu thÝch nh©n gian thuyÕt Vò HÇu Häc sinh muèn lµm ®­îc bµi v¨n tèt, tr­íc khi ph©n tÝch bµi th¬ nµy, thiÕt nghÜ ph¶i n¾m ®­îc mét sè hiÓu biÕt c¬ b¶n vÒ bµi th¬ nh­ sau: §©y lµ bµi th¬ thuéc vÒ giai ®o¹n v¨n häc trung ®¹i. Dùa vµo ý nghÜa nhan ®Ò bµi th¬: “ThuËt hoµi” nghÜa lµ tá lßng gióp hiÓu ®­îc ®©y lµ bµi th¬ cã tÝnh chÊt phi quan ph­¬ng, thÓ hiÖn t©m sù cña nhµ th¬. T¸c gi¶ Ph¹m Ngò L·o lµ mét vÞ t­íng v¨n vâ toµn tµi, ®­îc phong chøc ®iÖn so¸i th­îng t­íng qu©n. Thi ph¸p trong bµi th¬ còng lµ thi ph¸p chung cña thi ca v¨n häc trung ®¹i: H×nh ¶nh trong bµi lµ h×nh ¶nh khæng lå cña con ng­êi mang tÇm cì vò trô trªn bèi c¶nh giang s¬n, s«ng nói. NÕu th¬ tr÷ t×nh lµ sù biÓu hiÖn cña thÕ giíi chñ quan cña ý thøc con ng­êi th× ph¹m vi chñ quan trong bµi th¬ trªn lµ chÝ h­íng hoµi b·o, nã h­íng con ng­êi nh×n vµo mét miÒn lý t­ëng, khao kh¸t trong t©m t­, ®ång thêi cßn h­íng ng­êi ®äc vµo vÞ thÕ, ®Þa vÞ, c¶nh ngé cña chÝnh m×nh trong thÕ giíi: Ng­êi ®µn «ng sinh ra lµ cã nî tang bång, lËp c«ng b¸o quèc, chØ ai tr¶ ®­îc c¸i nî Êy th× míi xøng víi danh hiÖu “nam tö”. ViÖc lùa chän ®iÓn cè lµ ®Æc tr­ng trong th¬ ca trung ®¹i: ®iÓn cè Vò HÇu, häc sinh cÇn ph¶i chó gi¶i ®Ó hiÓu ®­îc tÇng ý nghÜa mµ t¸c gi¶ göi g¾m qua ®iÓn cè nµy.Còng cÇn l­u ý thªm vÒ c¸ch biÓu hiÖn chñ thÓ cña nhµ th¬ trong th¬ trung ®¹i. §ã lµ sù thiÕu v¾ng chñ tõ biÓu thÞ chñ thÓ. §äc bµi th¬ trªn sÏ kh«ng thÊy cã chñ tõ, ®iÒu ®ã khiÕn cho ®éc gi¶ thÊy chñ thÓ tr÷ t×nh râ rµng lµ Ph¹m Ngò L·o mµ kh«ng chØ cã Ph¹m Ngò L·o. §ã lµ mét con ng­êi võa c¸ thÓ võa tæng hîp phæ qu¸t, cã kh¶ n¨ng g©y ®ång c¶m m¹nh mÏ. N¾m v÷ng mét sè ®iÓm nh­ trªn, ng­êi lµm v¨n nghÞ luËn míi cã c¬ së ®Ó ®i s©u vµo néi dung t­ t­ëng cña t¸c phÈm vµ t­ t­ëng t×nh c¶m cña t¸c gi¶, tõ ®ã míi cã thÓ hiÓu hÕt ®­îc néi dung phong phó cña t¸c phÈm . Tãm l¹i, viÖc tÝch luü vèn hiÓu biÕt cµng phong phó, dåi dµo, s©u réng vÒ t¸c gi¶, t¸c phÈm cô thÓ, kÕt hîp víi nguån kiÕn thøc v÷ng ch¾c vÒ v¨n häc sö vµ cã mét tr×nh ®é lý luËn v¨n häc v÷ng vµng cµng gióp cho häc sinh lµm bµi v¨n NLVH cã ®iÒu kiÖn ®Ó liªn hÖ, so s¸nh, ®èi chiÕu mét c¸ch réng r·i, s©u s¾c. Sù kÕt hîp ba lo¹i kiÕn thøc v¨n häc: v¨n häc sö, lý luËn v¨n häc, t¸c phÈm v¨n häc cô thÓ trong mét bµi lµm v¨n NLVH chÝnh lµ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ mét bµi lµm v¨n NLVH. 2.6 Kh¶o s¸t thùc tr¹ng n¨ng lùc vËn dông kiÕn thøc v¨n häc trong bµi lµm v¨n NLVH cña häc sinh ë tr­êng THPT vµ c¸ch chÊm bµi cña gi¸o viªn. 2.6.1 Môc ®Ých kh¶o s¸t: Kh¶o s¸t lµ mét ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu khoa häc cã t¸c dông hç trî ®¾c lùc trong viÖc ®iÒu tra hiÖn tr¹ng cho vÊn ®Ò cÇn nghiªn cøu. V× vËy ®Ó phôc vô cho ®Ò tµi cña luËn v¨n, c«ng viÖc kh¶o s¸t thùc tr¹ng n¨ng lùc vËn dông kiÕn thøc v¨n häc trong bµi lµm v¨n NLVH cña häc sinh ë tr­êng THPT lµ nh»m t×m hiÓu t×nh h×nh häc sinh lµm bµi v¨n NLVH ë nh÷ng khÝa c¹nh sau: - N¨ng lùc vËn dông kiÕn thøc v¨n häc trong bµi lµm v¨n NLVH cña häc sinh ë møc ®é nµo. - Häc sinh th­êng vËn dông lo¹i kiÕn thøc v¨n häc nµo, møc ®é vËn dông cña lo¹i kiÕn thøc ®ã trong bµi lµm v¨n. - Trong khi vËn dông kiÕn thøc v¨n häc, häc sinh th­êng m¾c ph¶i lçi g×. - Häc sinh vËn dông kiÕn thøc v¨n häc vµo toµn bé qu¸ tr×nh cña bµi viÕt hay ë tõng giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh viÕt bµi. - Häc sinh th­êng gÆp khã kh¨n g× trong khi vËn dông kiÕn thøc v¨n häc sö vµo bµi lµm v¨n NLVH. - N¨ng lùc vËn dông kiÕn thøc v¨n häc trong bµi lµm v¨n NLVH cña häc sinh cã sù tiÕn bé qua c¸c líp häc tõ líp 10 ®Õn líp 12 kh«ng? - Gi¸o viªn chÊm bµi cã chó ý ®Õn ph­¬ng diÖn vËn dông kiÕn thøc v¨n häc vµo bµi lµm v¨n NLVH cña häc sinh. 2.6.2 §èi t­îng kh¶o s¸t Nh­ chóng ta ®· thÊy, chuyÖn “bÕp nóc”cña viÖc lµm bµi v¨n NLVH lµ rÊt phøc t¹p, ®a d¹ng. ChÝnh v× vËy mµ trªn c¸c lo¹i s¸ch, b¸o gÇn gòi víi c¸c em häc sinh ®· cã rÊt nhiÒu nh÷ng bµi viÕt h­íng dÉn vÒ kü n¨ng, kinh nghiÖm ®Ó c¸c em cã thÓ lµm tèt mét bµi v¨n NLVH. T¹p chÝ V¨n häc vµ tuæi trÎ cña Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc - Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o còng ®· tæng kÕt r»ng: KÓ tõ nh÷ng sè b¸o ®Çu tiªn cña t¹p chÝ ®­îc xuÊt b¶n cho ®Õn ngµy nay (h¬n 10 n¨m) th× sè l­îng c¸c em häc sinh trªn c¶ n­íc thuéc c¸c tr­êng häc kh¸c nhau ®Òu viÕt th­ bµy tá nh÷ng khã kh¨n lµm thÕ nµo ®Ó viÕt ®­îc mét bµi v¨n NLVH cho tèt. §iÒu chóng ta cÇn l­u ý lµ kiÕn thøc v¨n häc kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi chÊt l­îng cña bµi v¨n NLVH. Cho nªn tÝnh øng dông cña luËn v¨n sÏ dµnh cho ®èi t­îng häc sinh, ®Æc biÖt lµ ®èi víi häc sinh ë tr­êng THPT. V× tÝnh øng dông réng cña luËn v¨n nªn t¸c gi¶ sÏ kh¶o s¸t bµi lµm v¨n NLVH cña c¸c em häc sinh vµ c¸ch chÊm bµi cña gi¸o viªn ë c¸c lo¹i h×nh tr­êng, líp kh¸c nhau. §ã lµ häc sinh ë c¸c tr­êng: THPT TrÇn Phó – Hµ Néi, THPT Amsterdam – Hµ Néi, THPT Lª Quý §«n – H¶i Phßng, THPT An D­¬ng – H¶i Phßng. 2.6.3 Néi dung kh¶o s¸t: Víi bÊt kú lo¹i bµi nghÞ luËn v¨n häc nµo nh­: Ph©n tÝch hoÆc b×nh gi¶ng mét bµi th¬, mét ®o¹n th¬, ®o¹n v¨n, ph©n tÝch mét t©m tr¹ng, mét h×nh ¶nh, mét h×nh t­îng, mét nh©n vËt hay ph©n tÝch hoÆc gi¶i thÝch, chøng minh, b×nh luËn mét vÊn ®Ò thuéc vÒ v¨n häc sö vµ cã thÓ lµ mét kiÓu bµi gi¶i thÝch, b×nh luËn, ph©n tÝch, chøng minh mét vÊn ®Ò thuéc vÒ lý luËn v¨n häc th× ba lo¹i kiÕn thøc: KiÕn thøc vÒ c¸c t¸c phÈm cô thÓ, kiÕn thøc vÒ v¨n häc sö, kiÕn thøc vÒ lý luËn v¨n häc ®Òu ®ång thêi xuÊt hiÖn trong bµi lµm v¨n NLVH. Ba lo¹i kiÕn thøc nµy sÏ bæ sung, hç trî nhau ®Ó gióp häc sinh gi¶i quyÕt ®­îc vÊn ®Ò ®Æt ra trong ®Ò bµi. Cho nªn néi dung kh¶o s¸t cña ®Ò tµi ®­îc chóng t«I tiÕn hµnh qua c¸c bµi kiÓm tra lµm v¨n NLVH víi c¸c thao t¸c nghÞ luËn kh¸c nhau cña n¨m häc 2005 - 2006. 2.6.4 Ph­¬ng ph¸p kh¶o s¸t: Chóng t«i tiÕn hµnh ph©n tÝch c¸c bµi lµm v¨n NLVH cña c¸c em häc sinh, c¸ch ®¸nh gi¸ cña gi¸o viªn theo c¸c tiªu chÝ mµ trong phÇn môc ®Ých kh¶o s¸t ®· chØ ra. Sau khi ph©n tÝch sÏ tiÕn hµnh tæng hîp vµ ph©n lo¹i c¸c d÷ liÖu ®· thu ®­îc råi tæng kÕt kÕt qu¶ kh¶o s¸t ®Ó cã mét c¸i nh×n tæng quan vÒ n¨ng lùc vËn dông kiÕn thøc v¨n häc cña häc sinh trong bµi lµm v¨n NLVH. 2.6.5 KÕt qu¶ kh¶o s¸t: Sau qu¸ tr×nh nghiªn cøu trªn 1.000 bµi lµm cña häc sinh ë hai bèn líp thuéc bèn tr­êng THPT kh¸c nhau, chóng t«i thu ®­îc kÕt qu¶ kh¶o s

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftvefile_2013_05_08_5552189294_6665_1872292.pdf
Tài liệu liên quan