Luận văn Phân tích tài chính tổng công ty xăng dầu Việt Nam petrolimex

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .

DANH MỤC BẢNG BIỂU .

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ.

PHẦN MỞ ĐẦU.1

CHưƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN

VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.4

1.1. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU .4

1.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP .6

1.2.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp .6

1.2.2. Phân tích tài chính doanh nghiệp.

CHưƠNG 2: PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .

2.1. Phương pháp so sánh.

2.2. Phương pháp loại trừ.

2.2.1. Phương pháp thay thế liên hoàn .

2.2.2. Phương pháp số chênh lệch .

2.2.3. Phương pháp cân đối .

2.3. Phương pháp Dupont .

2.3.1. Mô hình Dupont Phân tích thu nhập trên vốn chủ sở hữu (ROE): .

2.3.2. Ưu nhược điểm của mô hình Dupont .

2.3.3. Ứng dụng của mô hình Dupont .

CHưƠNG 3: THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH TẠI TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU

VIỆT NAM PETROLIMEX .

3.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM

3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty.

3.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty .

pdf20 trang | Chia sẻ: lanphuong92 | Ngày: 17/10/2020 | Lượt xem: 794 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Phân tích tài chính tổng công ty xăng dầu Việt Nam petrolimex, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ..................................................... 4 1.1. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ................................................ 4 1.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP .............. 6 1.2.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp ........................................................... 6 1.2.2. Phân tích tài chính doanh nghiệp .................. Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...... Error! Bookmark not defined. 2.1. Phƣơng pháp so sánh .......................................... Error! Bookmark not defined. 2.2. Phƣơng pháp loại trừ .......................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.1. Phương pháp thay thế liên hoàn ................... Error! Bookmark not defined. 2.2.2. Phương pháp số chênh lệch .......................... Error! Bookmark not defined. 2.2.3. Phương pháp cân đối .................................... Error! Bookmark not defined. 2.3. Phƣơng pháp Dupont ......................................... Error! Bookmark not defined. 2.3.1. Mô hình Dupont Phân tích thu nhập trên vốn chủ sở hữu (ROE): ...... Error! Bookmark not defined. 2.3.2. Ưu nhược điểm của mô hình Dupont ............ Error! Bookmark not defined. 2.3.3. Ứng dụng của mô hình Dupont ..................... Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH TẠI TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM PETROLIMEX ..................................... Error! Bookmark not defined. 3.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM Error! Bookmark not defined. 3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty ....... Error! Bookmark not defined. 3.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty ............. Error! Bookmark not defined. 3.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của Petrolimex ......... Error! Bookmark not defined.5 3.1.4. Lĩnh vực kinh doanh và địa bàn kinh doanh . Error! Bookmark not defined. 3.1.5. Tình hình hoạt động kinh doanh trong thời gian quaError! Bookmark not defined.3 3.2. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM Error! Bookmark not defined. 3.2.1. Phân tích cấu trúc tài chính và cân bằng tài chínhError! Bookmark not defined.4 3.2.2. Phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệpError! Bookmark not defined.5 3.2.3. Phân tích rủi ro doanh nghiệp .................... Error! Bookmark not defined.2 3.2.4. Phân tích dự báo các chỉ tiêu tài chính ....... Error! Bookmark not defined.9 3.2.5. Kết luận..104 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ .......... Error! Bookmark not defined.7 4.1. ĐỊNH HƢỚNG KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI ........................... Error! Bookmark not defined.7 4.1.1. Định hướng - tầm nhìn đến năm 2020 của PetrolimexError! Bookmark not defined. 4.1.2. Mục tiêu và nhiệm vụ phát triển .................. Error! Bookmark not defined.7 4.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CHO TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM PETROLIMEX ............. Error! Bookmark not defined.9 4.2.1. Thay đổi cấu trúc tài chính, nâng cao tính tự chủ tài chính ............... Error! Bookmark not defined.9 4.2.2. Tăng cường quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng vốnError! Bookmark not defined.10 4.2.3. Tăng cường quản lý phòng ngừa rủi ro .... Error! Bookmark not defined.11 4.2.3. Hoàn thiện công tác phân tích tài chính doanh nghiệp tại Tổng công ty xăng dầu Việt nam Petrolimex ............................ Error! Bookmark not defined.12 4.3. KIẾN NGHỊ ..................................................... Error! Bookmark not defined.4 4.3.1. Đối với cơ quan chức năng ......................... Error! Bookmark not defined.4 4.3.2. Đối với ngân hàng và tổ chức tín dụng ....... Error! Bookmark not defined.6 KẾT LUẬN ............................................................. Error! Bookmark not defined.7 TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................... 128 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Trong bối cảnh nền kinh tế nƣớc ta đang hội nhập sâu rộng với nền kinh tế toàn cầu, các doanh nghiệp đang cùng hoạt động kinh doanh trong một thị trƣờng rộng lớn với nhiều cơ hội nhƣng cũng đầy thách thức. Với xu hƣớng ngày càng phát triển, tính cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt và khốc liệt, tất cả các doanh nghiệp dù có quy mô lớn hay nhỏ, đơn ngành hay đa ngành, nếu hoạt động kém hiệu quả sẽ không tránh khỏi việc suy thoái và bị đào thải. Do đó muốn đứng vững và phát triển trên thị trƣờng, cũng nhƣ muốn tối đa hóa lợi nhuận, các doanh nghiệp cần phải có các chính sách kinh doanh hợp lý và hiệu quả, đồng thời cũng cần phải nắm bắt thông tin về thị trƣờng về các đối thủ cạnh tranh một cách liên tục và linh hoạt. Việc thƣờng xuyên phân tích tài chính doanh nghiệp sẽ giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp, nhà đầu tƣ, nhà cho vay thấy một cách tổng quát về thực trạng tài chính của doanh nghiệp hiện tại, đồng thời có thể xác định đƣợc đầy đủ và đúng đắn các nguyên nhân, mức độ ảnh hƣởng của các nhân tố đến tình hình tài chính của doanh nghiệp từ đó có thể đƣa ra các giải pháp kinh doanh và đầu tƣ một cách hợp lý và hiệu quả đối với từng thời kỳ cụ thể, với những xu thế phát triển chung của nền kinh tế, để tối đa hóa lợi nhuận cũng nhƣ giúp doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững. Tổng công ty xăng dầu Việt nam (Petrolimex) là một doanh nghiệp lớn với lĩnh vực kinh doanh chính là xuất khẩu và kinh doanh xăng dầu, lọc-hóa dầu. Với thị phần khoảng 50% trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, Petrolimex giữ vai trò chủ đạo trên thị trƣờng nội địa và có ảnh hƣởng lớn đến các nghành nghề kinh doanh khác. Sự phát triển hay giảm sút trong năng lực tài chính của Petrolimex sẽ có tác động không nhỏ đến sự phát triển của các ngành nghề có liên quan đến năng lƣợng dầu mỏ, khí đốt nói riêng và của toàn bộ nền kinh tế Việt nam nói chung. Vì vậy, việc thƣờng xuyên phân tích tài chính của Petrolimex ngày càng trở nên quan trọng và cần thiết không chỉ đối với các nhà quản trị doanh nghiệp mà còn đối với cả các nhà đầu tƣ và cho vay trên thị trƣờng. 2 Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của việc phân tích tài chính trong quá trình quản trị doanh nghiêp, đồng thời biết đƣợc sự tác động không nhỏ của Tập đoàn xăng dầu Việt nam Petrolimex tới nền kinh tế, tác giả đã lựa chọn đề tài “Phân tích tài chính của Tổng công ty xăng dầu Việt nam Petrolimex” để nghiên cứu. Dƣới góc nhìn của nhà quản trị doanh nghiệp, tác giả sẽ tập chung phân tích một cách khái quát về tình hình tài chính của công ty, đồng thời tập chung phân tích một cách kỹ lƣỡng về cơ cấu tài chính của công ty, phân tích các chỉ tiêu tài chính có liên quan đến khả năng thanh toán, hiệu quả hoạt động, khả năng sinh lời và phân tích các rủi ro mà doanh nghiệp đang gặp phải. Từ các kết quả phân tích có đƣợc tác giả sẽ đƣa ra các nhận xét, đánh giá và kết luận về thực trạng tài chính của công ty, dựa vào kết quả phân tích đó để phân tích dự đoán về sự phát triển và tình hình tài chính của công ty trong tƣơng lai. Từ đó tác giả mạnh dạn đƣa ra các giải pháp giúp nâng cao năng lực tài chính của công ty, đồng thời đƣa ra các khuyến nghị với cơ quan nhà nƣớc và các thành phần có liên quan để góp phần ổn định nền kinh tế và phát triển hiệu quả. 2. Câu hỏi nghiên cứu Luận văn tập chung vào việc trả lời các câu hỏi chính sau: - Phân tích tài chính doanh nghiệp bao gồm những nội dung gì? - Thực trạng tài chính của Công ty trong thời gian qua ra sao? Trong thời gian tới nhƣ thế nào? - Những rủi ro mà Công ty đang gặp phải? - Các giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính của công ty? 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: Phân tích và đánh giá thực trạng tài chính tại Tổng công ty xăng dầu Việt nam, tìm ra những nguyên nhân hạn chế trong cơ cấu tài chính, hiệu quả tài chính và các rủi ro doanh nghiệp gặp phải. Từ đó đƣa ra các giải pháp nhằm góp phần khắc phục và nâng cao năng năng lực tài chính của công ty. Nhiệm vụ nghiên cứu: 3 - Hệ thống hóa cơ sở lý luận những vấn đề cơ bản về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính tài chính doanh nghiệp. - Phân tích và đánh giá thực trạng tài chính doanh nghiệp tại Tổng công ty xăng dầu Việt nam . - Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính tại Tổng công ty xăng dầu Việt nam. 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Phân tích tài chính doanh nghiệp tại Tổng công ty xăng dầu Việt nam. Phạm vi nghiên cứu: Phân tích tài tài chính doanh nghiệp tại Tổng công ty xăng dầu Việt nam từ năm 2013 đến năm 2015. 5. Phƣơng pháp nghiên cứu Để thực hiện đề tài tác giả đã sử dụng những phƣơng pháp chủ yếu trong phân tích tài chính bao gồm: - Phƣơng pháp phân tích tổng hợp và phƣơng pháp thống kê - Phƣơng pháp so sánh bằng số tuyệt đối, số tƣơng đối, số bình quân. - Phƣơng pháp loại trừ bằng cách thay thế liên hoàn và số chênh lệch. 6. Cấu trúc của luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của luận văn đƣợc chia thành bốn chƣơng nhƣ sau: Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu Chƣơng 3: Thực trạng tài chính tại Tổng công ty xăng dầu Việt nam Petrolimex Chƣơng 4: Giải pháp và khuyến nghị 4 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Trong thời gian qua có rất nhiều đề tài và công trình nghiên cứu liên quan đến việc phân tích tài chính doanh nghiệp, mỗi công trình đều có những giá trị đánh giá và đóng góp riêng. Sau đây là một số đề tài về phân tích tài chính của doanh nghiệp, đó là: - Ngô Thị Quyên, 2011. Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần xi măng Bút sơn. Luận văn thạc sĩ kinh tế- Đại học kinh tế quốc dân. Luận văn này đã hệ thống lại các phƣơng pháp phân tích tài chính, đánh giá đƣợc cấu trúc tài chính, đánh giá đƣợc hiệu quả hoạt động của công ty cổ phần xi măng Bút sơn. Tuy nhiên đề tài này chƣa có phân tích dự báo tình hình tài chính của công ty trong tƣơng lai. - Trƣơng Thanh Sơn, 2012. Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần bia rượu Đà lạt. Luận văn thạc sĩ Tài chính ngân hàng - Đại học kinh tế - Đại học quốc gia Hà nội. Luận văn này đã tổng hợp các vấn đề lý luận cơ bản về phân tích tài chính, tiến hành phân tích để đánh giá thực trạng về hiệu quả sử dụng nguồn vốn, hiệu quả quản lý tài chính của công ty và đƣa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính. Tuy nhiên, luận văn này chƣa xem xét đến cấu trúc tài chính, cấu trúc tài sản của doanh nghiệp để đánh giá. - Lê Thị Hải Yến, 2012. Phân tích và hoàn thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Siêu thị big C Thăng long. Luận văn thạc sĩ kinh tế - Đại học kinh tế quốc dân. Luận văn này đã sử dụng nội dung lý luận cơ bản của phân tích tài chính doanh nghiệp, vận dụng vào để đánh giá thực trạng tình hình tài chính của công ty, từ đó đƣa ra các giải pháp để hoàn thiện tình hình tài chính. Ngoài ra, đề tài này đã xây dựng mô hình hàng tồn kho tối ƣu áp dụng EOQ cho công ty, xác định quỹ tối đa và tối thiểu kết hợp theo mô hình Baumol và mô hình 5 Miller-orTuy nhiên, các chỉ tiêu phân tích chỉ mang tính rời rạc chƣa có sự kết hợp với nhau và cũng chƣa có dự đoán tình hình tài chính trong tƣơng lai. - Nguyễn Mạnh Cƣờng, 2013. Hoàn thiện công tác phân tích tài chính của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt nam. Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh – Đại học Đà nẵng. Luận văn này cũng đã hệ thống hóa đƣợc những vấn đề lý luận chung vê phân tích tài chính, từ nội dung phân tích đã đƣa ra các phƣơng pháp hoàn thiện vấn đề phân tích tài chính. Tuy nhiên, hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính mới chỉ phân tích cấu trúc tài chính, khả năng thanh toán, hiệu quả hoạt động mà chƣa phân tích rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Để đánh giá những rủi ro mà doanh nghiệp gặp phải, cũng nhƣ mức độ ảnh hƣởng của rủi ro đó đến hoạt động kinh doanh, giúp doanh nghiệp có thể lựa phƣơng án kinh doanh phù hợp. Ngoài các luận văn thạc sĩ nêu trên, trong thời gian qua cũng có khá nhiều các đề tài về phân tích tài chính doanh nghiệp đƣợc đăng trên các tạp chí về chủ đề tài chính doanh nghiệp nhƣ: - Phùng Thị Yến, 2013. Phân tích tài chính đối với doanh nghiệp bất động sản. Tạp chí tài chính. - Phùng Thị Lan Hƣơng, 2013. Phân tích tài chính với việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Việt nam. Tạp chí kinh tế đối ngoại. - Nguyễn Thị Thanh, 2016. Bàn về hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công. Tạp chí tài chính. Các bài báo trên đã đi sâu vào việc phân tích tài chính tại các doanh nghiệp cụ thể thuộc các lĩnh vực ngành nghề khác nhau, đƣa ra các chỉ tiêu phân tích một cách đầy đủ và hợp lý để hệ thống hóa các nội dung về phân tích tài chính. Đồng thời chỉ ra các ƣu nhƣợc điểm của các phƣơng pháp phân tích nhằm lựa chọn phƣơng thức phân tích tối ƣu để đạt hiệu quả phân tích tài chính doanh nghiệp tốt nhất. Tuy nhiên, các bài báo trên chỉ dừng lại ở vấn đề lý thuyết chƣa đi vào phân tích cụ thể các chỉ tiêu để đƣa ra những nhận xét đánh giá tổng thể cho doanh nghiệp. Trên đây là một số đề tài về phân tích tài chính trong thời gian qua, nhìn chung các đề tài đều đã có nhiều đóng góp trong việc hoàn thiện cơ sở lý luận về 6 phân tích tài chính, xây dựng các phƣơng pháp phân tích phù hợp với thực trạng hiện nay, đƣa ra các kết quả phân tích hữu ích cho ngƣời sử dụng. Tuy nhiên, hầu hết các đề tài chỉ tập chung vào phân tích các công ty vừa và nhỏ, các tác giả chỉ dừng lại ở việc phân tích tài chính của công ty một cách khái quát chƣa đi vào phân tích cụ thể, chƣa phản ánh đƣợc mối tƣơng quan ảnh hƣởng giữa các chỉ số phân tích để đƣa ra một cơ sở hợp lý nhằm dự đoán tình hình tài chính của công ty trong tƣơng lai. Từ những hạn chế của các đề tài đã có về phân tích tài chính doanh nghiệp, kế thừa những cơ sở lý luận và phƣơng pháp phân tích đã có, trong luận văn này, đứng trên cƣơng vị là nhà quản trị – ngƣời chịu trách nhiệm trực tiếp đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tác giả sẽ vận dụng các kiến thức đã có để phân tích tài chính của Tổng công ty xăng dầu việt nam Petrolimex với nội dung một cách đầy đủ, sử dụng các kỹ thuật phân tích hợp lý và logic để có thể đánh giá tốt nhất tình hình tài chính của công ty. Từ đó, xây dựng những căn cứ để dự báo về tình hình tài chính và sự phát triển của công ty trong tƣơng lai, đồng thời mạnh dạn đƣa ra các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao năng lực tài chính của công ty trong thời gian tới. 1.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.2.1. Tổng quan về tài chính doanh nghiệp 1.2.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp Tài chính doanh nghiệp là những quan hệ kinh tế biểu hiện dƣới hình thức giá trị phát sinh trong quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm phục vụ cho quá trình tái sản xuất trong mỗi doanh nghiệp và góp phần tích lũy vốn cho nhà nƣớc. 1.2.1.2. Nội dung tài chính doanh nghiệp Tài chính doanh nghiệp bao gồm các nội dung chính sau: Tham gia xem xét, đánh giá để lựa chọn các dự án đầu tƣ hiệu quả và xây dựng kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp. 7 Xác định nhu cầu vốn, tổ chức huy động vốn đáp ứng kịp thời, đầy đủ cho các hoạt động của doanh nghiệp. Tổ chức sử dụng có hiệu quả số vốn hiện có, quản lý chặt chẽ các khoản thu chi vốn bằng tiền, thƣờng xuyên đảm bảo khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Thực hiện tốt việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp. Kiểm soát thƣờng xuyên tình hình hoạt động của doanh nghiệp để đánh giá tổng quát về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó có thể đƣa ra các quyết định đúng đắn về sản xuất và tài chính, xây dựng một kế hoạch tài chính khoa học đảm bảo mọi nguồn tài chính đƣợc sử dụng một cách hiệu quả nhất. 1.2.1.3. Vai trò và chức năng của tài chính doanh nghiệp a. Vai trò của tài chính doanh nghiệp. Huy động và đảm bảo đầy đủ và kịp thời vốn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đây là vai trò rất quan trọng của tài chính doanh nghiệp, ngƣời quản lý cần phải xác định đƣợc chính xác nhu cầu về vốn tại mỗi thời kỳ nhất định, từ đó cân nhắc lựa chọn các hình thức, phƣơng pháp thích hợp để huy động vốn đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổ chức sử dụng vốn kinh doanh tiết kiệm và hiệu quả. Đây đƣợc coi là điều kiện để tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Khi đã có đƣợc nguồn vốn kinh doanh các nhà quản trị cần có những kế hoạch dựa trên những chuẩn mực khắt khe khi lựa chọn các phƣơng án kinh doanh, đầu tƣ để sao việc sử dụng vốn tiết kiệm nhất và đạt hiệu quả cao nhất trong mức rủi ro cho phép. Giám sát, kiểm tra thƣờng xuyên chặt chẽ các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để đánh giá đƣợc thực trạng hoạt động tốt xấu trong doanh nghiệp, từ đó tìm ra các nguyên nhân, các nhân tố ảnh hƣởng để có thể điều chỉnh quá trình kinh doanh nhằm đạt đƣợc các mục tiêu đã đề ra. b. Chức năng của tài chính doanh nghiệp. 8 - Chức năng phân phối: Chức năng phân phối của tài chính doanh nghiệp thể hiện ở việc phân phối thu nhập của doanh nghiệp từ doan thu bán hàng và thu nhập từ các hoạt động khác. Nhìn chung, các doanh nghiệp phân phối nhƣ sau: - Bù đắp các yếu tố đầu vào đã tiêu hao trong quá trình sản xuất kinh doanh nhƣ chi phí nguyên vật liệu, chi phí lao động, chi phí khấu hao, thuế - Phần lợi nhuận còn lại sẽ đƣợc phân phối nhƣ sau: Bù đắp các chi phí không đƣợc trừ, chia lãi cho các đối tác góp vốn, chi trả cổ tức cho cổ đông, phân phối lợi nhuận sau thuế vào các quỹ của doanh nghiệp. + Chức năng giám đốc tài chính: Là khả năng giám sát dự báo tính hiệu quả của quá trình phân phối. Nhờ khả năng này, doanh nghiệp có thể phát hiện thấy những khuyết tật trong kinh doanh để kịp thời điều chỉnh nhằm thực hiện các mục tiêu kinh doanh đã đƣợc hoạt định. Tài chính doanh nghiệp căn cứ vào tình hình thu chi tiền tệ và các chỉ tiêu phản ánh bằng tiền để kiểm soát tình hình đảm bảo vốn sản xuất kinh doanh, tình hình sản xuất kinh doanh và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở đó giúp cho nhà quản lý phát hiện những khâu mất cân đối, những điểm yếu kém trong công tác điều hành quản lý kinh doanh để có quyết định ngăn chặn kịp thời các khả năng tổn thất có thể xảy ra nhằm duy trì và nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc điểm của chức năng giám đốc tài chính là toàn diện, thƣờng xuyên và xuyên suốt quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 1.2.1.4. Tổ chức tài chính doanh nghiệp a. Khái niệm: Tổ chức tài chính doanh nghiệp là việc vận dụng tổng hợp các chức năng của tài chính doanh nghiệp để khởi thảo, lựa chọn và áp dụng các hình thức, phƣơng pháp thích hợp nhằm xây dựng các quyết định tài chính đúng đắn về việc tạo lập và sử dụng quỹ tiền tệ nhằm đạt đƣợc các mục tiêu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong từng thời kỳ nhất định. b. Những nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức tài chính doanh nghiệp 9 - Hình thức pháp lý tổ chức doanh nghiệp: theo hình thức pháp lý tổ chức doanh nghiệp hiện hành, ở nƣớc ta có các loại hình doanh nghiệp chủ yếu sau: Doanh nghiệp nhà nƣớc, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tƣ nhân, công ty hợp danh, doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài Những đặc điểm riêng về mặt hình thức pháp lý tổ chức doanh nghiệp có ảnh hƣởng rất lớn đến việc tổ chức tài chính của doanh nghiệp nhƣ: tổ chức và huy động vốn, phân phối lợi nhuận.. Trình độ quản lý sản xuất và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh: Các doanh nghiệp khác nhau về trình độ quản lý và đặc điểm sản xuất kinh doanh sẽ khác nhau về: Tổ chức vốn sản xuất kinh doanh, kết cấu chi phí sản xuất, phƣơng pháp phân phối kết quả sản xuất kinh doanh, thể thức thanh toán chi trả và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa. 1.2.1.5. Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp Báo cáo tài chính là những bản báo cáo đƣợc lập dựa vào phƣơng pháp kế toán tổng hợp số liệu từ các sổ sách kế toán, theo các chỉ tiêu tài chính phát sinh tại những thời điểm nhất định. Các báo cáo tài chính phản ánh một hệ thống tình hình tài sản của đơn vị tại những thời điểm, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình sử dụng vốn trong thời hạn nhất định. Đồng thời đƣợc giải trình giúp cho các đối tƣợng sử dụng thông tin tài chính nhận biết đƣợc thực trạng tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị để ra quyết định phù hợp. a. Tác dụng và ý nghĩa của báo cáo tài chính Trong nền kinh tế thị trƣờng, đối tƣợng sử dụng các thông tin kinh tế rất rộng rãi: Các nhà quản lý nhà nƣớc, quản lý doanh nghiệp, cổ đông chủ đầu tƣ, chủ tài trợ. Vì vậy, báo cáo tài chính có vai trò quan trọng mà cụ thể là: - Cung cấp những chỉ tiêu kinh tế tài chính cần thiết, giúp kiểm tra phân tích một cách tổng hợp toàn diện, có hệ thóng tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của doanh nghiệp. - Cung cấp nhƣng thông tin số liệu để kiểm tra, giám sát tình hình hạch toán kinh doanh, tình hình chấp hành các chếđộ kinh tế - tài chính của doanh nghiệp. 10 - Cung cấp những thông tin và số liệu cần thiết để phân tích đánh giá những khả năng và tiềm năng kinh tế tài chính của doanh nghiệp, giúp cho công tác dự báo và lập kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp Ngoài các vai trò trên báo cáo tài chính còn có nhiều tác dụng đối với ngƣời sử dụng những thông tin tài chính: - Đối với các nhà quản lý doanh nghiệp: dựa vào các báo cáo kế toán tài chính để nhận biết và đánh giá khả năng, tiềm lực của doanh nghiệp, tình hình vốn công nợ, thu chi tài chính để ra các quyết định cần thiết, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của doanh nghiệp. - Đối với các tổ chức cá nhân ngoài doanh nghiệp nhƣ các nhà đầu tƣ, chủ nợ, ngân hàng các đối tác kinh doanh ... Dựa vào các báo cáo kế toán tài chính để doanh nghiệp để phân tích, đánh giá thực trạng kinh doanh và tài chính của doanh nghiệp, để quyết định phƣơng hƣớng và quy mô đầu tƣ, khả năng hiệp tác, liên doanh cho vay. - Đối với các cơ quan chức năng, cơ quan quản lý nhà n¬ƣớc dựa vào các báo cáo kế toán tài chính doanh nghiệp để kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính tiền tệ của doanh nghiệp có đúng chính sách, chế độ và pháp luật không, tình hình hạch toán chi phí, giá thành, tình hình thực hiện nghiệp vụ với Nhà nƣớc và khách hàng. b. Trách nhiệm, thời hạn lập và gửi báo cáo tài chính Theo quyết định 167/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính tất cả các doanh nghiệp phải lập và gửi các báo cáo tài chính theo đúng quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp. Riêng báo cáo lƣu chuyển tiền tệ tạm thời chƣa quy định là báo cáo bắt buộc phải lập và gửi nhƣng khuyến khích các doanh nghiệp lập và sử dụng các báo cáo lƣu chuyển tiền tệ. + Yêu cầu đối với báo cáo tài chính: - Báo cáo tài chính phải đƣợc lập đúng mẫu theo quy định của Bộ tài chính đã ban hành nhƣ các bảng CĐKT, báo cáo kết quả kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính. 11 - Báo cáo tài chính phải đảm bảo độ chính xác nghĩa là các thông tin số liệu trên báo cáo phải phản ánh đúng thực trạng tài sản, nguồn vốn cũng nhƣ tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. - Báo cáo tài chính phải đảm bảo tính khách quan đó là việc báo cáo tài chính đƣợc công khai cho các cơ quan chức năng, các nhàđầu tƣ - Báo cáo tài chính phải đƣợc trình bày một cách rõ ràng, dễ hiểu đảm bảo cho quá trình kiểm tra, đối chiếu đƣợc thuận lợi. + Thời hạn lập và gửi báo cáo tài chính Theo thông tƣ 200/2014/TT-BTC, Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp phải lập và gửi vào cuối quý, cuối năm tài chính cho các cơ quan quản lý Nhà nƣớc và cho các doanh nghiệp cấp trên theo quy định. Trƣờng hợp có công ty con (công ty trực thuộc) thì phải gửi kèm bản sao báo cáo tài chính cùng quý, cùng năm của công ty con. - Đối với các doanh nghiệp Nhà nƣớc. Các doanh nghiệp hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc Tổng công ty, và các doanh nghiệp hạch toán độc lập không nằm trong các Tổng công ty, thời hạn gửi báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Đối với công ty mẹ, tổng công ty, thời hạn gửi báo cáo tài chính chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. - Đối với các doanh nghiệp tƣ nhân, công ty hợp danh, thời hạn gửi báo cáo tài chính chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. - Đối với các công ty TNHH, công ty cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài và các loại hình hợp tác xã, thời hạn gửi báo cáo tài chính chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Đối v

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf00050007841_0362_2003167.pdf
Tài liệu liên quan