Luận văn Phát triển hoạt động môi giới tại công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .

DANH MỤC BẢNG.

DANH MỤC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ.

MỞ ĐẦU. 1

CHưƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ

LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY

CHỨNG KHOÁN. 4

1.1. Tổng quan tài liệu. 4

1.2. Những vấn đề cơ bản về công ty chứng khoán. 8

1.2.1. Công ty chứng khoán và mô hình hoạt động của công ty chứng

khoán . 8

1.2.2. Hoạt động môi giới của công ty chứng khoán

1.2.3. Phát triển hoạt động môi giới của công ty chứng khoán.

CHưƠNG 2: PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Phương pháp luận.

2.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể.

2.2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu .

2.2.2. Phương pháp xử lý dữ liệu.

CHưƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

3.1. Khái quát về Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt

3.1.1. Thông tin khái quát .

3.1.2. Khái quát hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần chứng khoán

Tân Việt .

pdf15 trang | Chia sẻ: lanphuong92 | Lượt xem: 604 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Phát triển hoạt động môi giới tại công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------o0o--------- NGUYỄN TRUNG ĐỨC PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội - 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------------------- NGUYỄN TRUNG ĐỨC PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. HOÀNG KHẮC LỊCH XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN TS. Hoàng Khắc Lịch TS. Lê Trung Thành Hà Nội – 2016 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ................ Error! Bookmark not defined. DANH MỤC BẢNG ....................................... Error! Bookmark not defined. DANH MỤC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ ................ Error! Bookmark not defined. MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 1 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ............................................................................................. 4 1.1. Tổng quan tài liệu ....................................................................................... 4 1.2. Những vấn đề cơ bản về công ty chứng khoán .......................................... 8 1.2.1. Công ty chứng khoán và mô hình hoạt động của công ty chứng khoán ......................................................................................................... 8 1.2.2. Hoạt động môi giới của công ty chứng khoánError! Bookmark not defined. 1.2.3. Phát triển hoạt động môi giới của công ty chứng khoán ....... Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨUError! Bookmark not defined. 2.1. Phƣơng pháp luận ..................................... Error! Bookmark not defined. 2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu cụ thể ............... Error! Bookmark not defined. 2.2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu ...... Error! Bookmark not defined. 2.2.2. Phương pháp xử lý dữ liệu ............ Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆTError! Bookmark not defined. 3.1. Khái quát về Công ty cổ phần chứng khoán Tân ViệtError! Bookmark not defined. 3.1.1. Thông tin khái quát ....................... Error! Bookmark not defined. 3.1.2. Khái quát hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt ................................................... Error! Bookmark not defined. 3.2. Hoạt động môi giới tại công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt ....... Error! Bookmark not defined. 3.2.1. Tổ chức nhân sự bộ phận môi giới Error! Bookmark not defined. 3.2.2. Biểu phí môi giới ........................... Error! Bookmark not defined. 3.2.3. Các dịch vụ chăm sóc khách hàng và hỗ trợ hoạt động môi giới .. Error! Bookmark not defined. 3.2.4. Thực trạng phát triển hoạt động môi giới tại công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt ................................................ Error! Bookmark not defined. 3.3. Đánh giá sự phát triển hoạt động môi giới tại công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt ................................................ Error! Bookmark not defined. 3.3.1. Những kết quả đạt được ................ Error! Bookmark not defined. 3.3.2. Hạn chế ......................................... Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆTError! Bookmark not defined. 4.1. Quan điểm và mục tiêu phát triển thị trƣờng chứng khoán đến 2020 ......................................................................... Error! Bookmark not defined. 4.1.1. Quan điểm phát triển .................... Error! Bookmark not defined. 4.1.2. Mục tiêu phát triển ........................ Error! Bookmark not defined. 4.2. Định hƣớng phát triển công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt ........ Error! Bookmark not defined. 4.3. Các giải nhằm pháp phát triển hoạt động môi giới tại công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt ..................................... Error! Bookmark not defined. 4.3.1. Nâng cao năng lực cạnh tranh ...... Error! Bookmark not defined. 4.3.2. Nguồn vốn ..................................... Error! Bookmark not defined. 4.3.3. Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tinError! Bookmark not defined. 4.3.4.Về dịch vụ hỗ trợ ............................ Error! Bookmark not defined. 4.3.5. Thay đổi chính sách khách hàng theo hướng tập trung phát triển khách hàng lớn đồng thời khai thác tối đa khách hàng nhỏError! Bookmark not defined. 4.4. Một số kiến nghị ....................................... Error! Bookmark not defined. 4.4.1. Đối với Ủy ban chứng khoán Nhà nướcError! Bookmark not defined. 4.4.2. Đối với Hiệp hội các nhà kinh doanh chứng khoán .............. Error! Bookmark not defined. 4.4.3. Đối với công ty cổ phần chứng khoán Tân ViệtError! Bookmark not defined. KẾT LUẬN ..................................................... Error! Bookmark not defined. Tài liệu tham khảo ............................................................................................. 9 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Tính đến nay, thị trƣờng chứng khoán (TTCK) Việt Nam đang dần trở thành một kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế , một phần không thể thiếu đối với nền kinh tế đất nƣớc. Thị trƣờng càng phát triển, sự cạnh tranh giữa các công ty chứng khoán trong lĩnh vực môi giới càng khốc liệt hơn, đòi hỏi các công ty chứng khoán không ngừng đổi mới và phát triển hoạt động của mình. Theo công bố thị phần môi giới quý 4/2015 của 10 Công ty chứng khoán (CTCK) dẫn đầu tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX): 7 vị trí dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ trong quý 4 không có sự thay đổi nào so với quý trƣớc đó. Chứng khoán Sài Gòn (SSI) tiếp tục đứng đầu khi chiếm lĩnh 12,92% thị phần tại HSX, kế tiếp là CTCP chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC), thứ 3 là CTCP chứng khoán Bản Việt... CTCK KIS Việt Nam từ vị trí thứ 10 trong quý trƣớc đã leo lên vị trí thứ 8 với thị phần 4,21%; Chứng khoán FPT tụt xuống thứ 10 với 3,9%. Vấn đề cạnh tranh giành giật miếng bánh thị phần môi giới giữa các công ty chứng khoán đang diễn ra rất gay gắt. Chính vì vậy, việc phát triển hoạt động môi giới của công ty chứng khoán là hết sức cần thiết. Đã có một số đề tài nghiên cứu trƣớc đó đề cập đến vấn đề phát triển hoạt động môi giới của công ty chứng khoán nhƣ: Giải pháp phát triển hoạt động môi giới chứng khoán tại Công ty chứng khoán Vndirect (2009); Giải pháp phát triển nghiệp vụ môi giới chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall (2010); Phát triển hoạt động môi giới của công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Á (2014) Công ty cổ phần (CTCP) chứng khoán Tân Việt cũng là một doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ chứng khoán trên TTCK Việt Nam với tầm 2 nhìn dài hạn là“Trở thành một trong những định chế trung gian tài chính hàng đầu trong lĩnh vực chứng khoán, trong đó hoạt động Môi giới, Dịch vụ tín dụng làm chủ đạo”.Tuy nhiên, hiện nay hoạt động môi giới của công ty vẫn chƣa đạt đƣợc kết quả nhƣ kỳ vọng – đó là lọt vào top 10 Công ty chứng khoán có thị phần lớn nhất thị trƣờng chứng khoán. Đây chính là lý do mà tôi chọn vấn đề “Phát triển hoạt động môi giới tại Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt” làm đề tài nghiên cứu với mong muốn sẽ tìm ra đƣợc giải pháp góp phần phát triển hoạt động môi giới cho công ty. 2. Mục đích nghiên cứu Luận văn có mục đích nghiên cứu là hoạt động môi giới và phát triển hoạt động môi giới của công ty chứng khoán; tìm hiểu thực trạng hoạt động môi giới chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt để phân tích đánh giá sự phát triển của nghiệp vụ này. Từ đó đề xuất một số giải pháp cụ thể cho công ty nhằm phát triển hoạt động môi giới chứng khoán trong những năm tiếp theo. 3. Câu hỏi nghiên cứu Luận văn đƣợc thực hiện để trả lời câu hỏi chính là: Giải pháp nào để phát triển hoạt động môi giới của Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt? Để trả lời câu hỏi nghiên cứu chính, luận văn cần trả lời các câu hỏi liên quan sau: 1. Hoạt động môi giới của công ty chứng khoán là gì? 2. Phát triển hoạt động môi giới của công ty chứng khoán là gì? 3. Tại sao phải phát triển hoạt động môi giới của công ty chứng khoán? 4. Những chỉ tiêu nào đƣợc sử dụng để đánh giá sự phát triển hoạt động môi giới của công ty chứng khoán? 5. Các nhân tố ảnh hƣởng đến sự phát triển hoạt động môi giới của công ty chứng khoán? 3 6. Thực trạng phát triển hoạt động môi giới của Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt nhƣ thế nào? 7. Nguyên nhân hạn chế và các biện pháp nhằm phát triển hoạt động môi giới của công ty? 4. Phƣơng pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập số liệu Số liệu thứ cấp: Các số liệu đƣợc thu thập từ các báo cáo của Sở giao dịch chứng khoán; báo cáo tài chính và các báo cáo có liên quan của CTCP chứng khoán Tân Việt từ 2011 đến 2015; các tạp chí, website có liên quan. Phương pháp xử lý và phân tích số liệu: Phƣơng pháp thống kê mô tả, phân tích tổng hợp 5. Đối tƣợng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu thực trạng hoạt động môi giới của công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt thông qua các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển hoạt động môi giới. Phạm vi nghiên cứu: Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt từ 2011 đến 2015. 6. Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, tài liệu tham khảo, phụ lục và kết luận, luận văn đƣợc kết cấu gồm 4 chƣơng: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về phát triển hoạt động môi giới tại công ty chứng khoán Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Thực trạng phát triển hoạt động môi giới tại Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt Chương 4: Giải pháp phát triển hoạt động môi giới tại Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt 4 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 1.1. Tổng quan tài liệu Môi giới chứng khoán là một trong những nghiệp vụ cơ bản của công ty chứng khoán(CTCK), đây đƣợc xem nhƣ là nghiệp vụ gần nhƣ không thể không có đối với các CTCK. Nắm đƣợc thị phần lớn về môi giới chứng khoán sẽ tạo điều kiện cho các nghiệp vụ giá trị gia tăng khác phát triển theo. Ví dụ nhƣ, ký quỹ, ứng trƣớc tiền bán chứng khoán, ứng trƣớc cổ tức, tƣ vấn đầu tƣ Phát triển hoạt động môi giới của CTCK đóng một vai trò hết sức quan trọng, nhất là trong bối cảnh nhƣ ở Việt Nam hiện nay, khi mà sự cạnh tranh giành giật thị phần môi giới giữa các CTCK diễn ra ngày càng gay gắt hơn. Chính vì vậy mà ở Việt Nam cũng đã có nhiều tác giả nghiên cứu về hoạt động môi giới này của CTCK. Ở trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu của mình, tôi xin kể ra một vài nghiên cứu sau: Theo nghiên cứu của Nguyễn Thị Minh Nguyệt (2007), tác giả tiến hành nghiên cứu thực trạng các dịch vụ chứng khoán đƣợc cung cấp tại CTCK Ngân hàng đầu tƣ và phát triển Việt Nam (BSC), trong đó bao gồm cả nghiệp môi giới chứng khoán. Khi phân tích đánh giá nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tác giả sử dụng một số chỉ tiêu nhƣ số lƣợng tài khoản mở, thị phần môi giới, doanh thu môi giới và các dịch vụ hỗ trợ chứng khoán. Tác giả đã chỉ ra rằng để phát triển nghiệp vụ này tại BSC thì cần phải hoàn thiện quy trình nghiệp vụ môi giới, nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên và phát triển mạnh hơn nữa các sản phầm phụ trợ. Thứ nhất, đề tài luận văn thạc sỹ của Nguyễn Nhƣ Quỳnh (2011), Đại học Đà Nẵng. Trong đề tài này tác giả cũng nghiên cứu theo phƣơng pháp 5 định tính. Thông qua việc nghiên cứu thực trạng hoạt động môi giới tại công ty chứng khoán Rồng Việt, bằng các chỉ tiêu định lƣợng nhƣ số lƣợng doanh thu, số lƣợng tài khoản, giá trị giao dịch tác giả đã chỉ ra những hạn chế mà công ty gặp phải trong hoạt động môi giới của mình. Điểm mới trong nghiên cứu này là tác giả đã tiến hành khảo sát về chất lƣợng hoạt động môi giới thông qua phiếu điều tra đối với khách hàng. Sau cùng, xuất phát từ các nguyên nhân hạn chế, tác giả cũng đã đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động môi giới tại công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt. Thứ hai, bài viết “Một góc nhìn về hoạt động môi giới chứng khoán” đăng trên trang điện tử Vinacorp.vn, ngày 09/02/2012. Trong bài viết này, tác giả đi phân tích vai trò của hoạt động môi giới chứng khoán trên thị trƣờng chứng khoán. Sau đó tác giả đƣa ra nhận xét quá trình hoạt động của CTCK nói chung và nghiệp vụ môi giới chứng khoán nói riêng luôn tồn tại những mặt hạn chế, đặc biệt là các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động môi giới chứng khoán. Do đó, theo tác giả cần đƣa ra đƣợc các giải pháp hoàn thiện pháp luật trong hoạt động môi giới chứng khoán. Hoặc bài viết “Vai trò của hoạt động môi giới trong công ty chứng khoán” của Phạm Đăng Quang (2013) đăng trên Thời báo Tài chính. Đối với bài viết này, tác giả đã chỉ ra sự quan trọng của hoạt động môi giới và tác động của hoạt động môi giới chứng khoán tới sự phát triển của CTCK. Tác giả đã nhận định, cần phải nâng cao chất lƣợng và phát triển hoạt động môi giới để có thể phát triển hoạt động của công ty chứng khoán. Thứ ba, luận văn thạc sỹ của Trƣơng Văn Trí (2012), Đại học Đà Nẵng. Trong nghiên cứu này, tác giả đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về Công ty chứng khoán và hoạt động môi giới của CTCK. Sau đó phân tích thực trạng hoạt động môi giới tại CTCP chứng khoán Sài gòn Thƣơng Tín thông qua các chỉ tiêu đánh giá nhƣ quy mô giao dịch, số lƣợng chi nhánh, doanh thu môi 6 giới Từ việc phân tích thƣc trạng, tác giả đã chỉ ra đƣợc một số nguyên nhân khiến cho hoạt động môi giới tại còn bị hạn chế và đề xuất một số giải pháp phù hợp nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển hoạt động môi giới tại CTCP chứng khoán Sài Gòn Thƣơng Tín. Thứ tƣ, đề tài luận văn thạc sỹ của Bùi Thanh Trà (2013), Đại học dân lập Phƣơng Đông. Với mẫu khảo sát hơn 200 khách hàng, sử dụng thang đo SERVQUAL và phần mềm SPSS, tác giả đã tiến hành phân tích và đánh giá chất lƣợng dịch vụ môi giới tại SSI. Sau đó, xuất phát từ các hạn chế và nguyên nhân, tác giả đƣa ra những giải pháp góp phần phát triển hoạt động môi giới tại Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn. Thứ năm, nghiên cứu của Phạm Thị Lan (2014) đƣợc thực hiện bằng việc tập trung nghiên cứu hoạt động môi giới của công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS) trong giai đoạn 2011 – 2013. Kết quả của nghiên cứu này đã chỉ ra một vài vấn đề mà DAS gặp phải và gây cản trở cho sự phát triển hoạt động môi giới của công ty này, đó là: số lƣợng tài khoản mở mới ngày càng gia tăng nhƣng số lƣợng tài khoản thƣờng xuyên giao dịch thì vẫn còn ít. Mặt khác, quy mô của các tài khoản cũng không lớn nên giá trị giao dịch cũng vì thế mà hạn chế. Tiếp theo là thiếu về số lƣợng nhân viên môi giới có trình độ chuyên nghiệp để cung cấp cho khách hàng dịch vụ môi giới hoàn chỉnh nhất. Cuối cùng là sự hạn chế về mạng lƣới cung cấp dịch vụ do vẫn chỉ cung cấp ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh chứ chƣa có các kênh ở các tỉnh thành khác. Sau đó tác giả cũng đề xuất đƣợc một số giải pháp nhằm phát triển hoạt đông môi giới tại DAS. Thứ sáu, bài viết “Nghề môi giới chứng khoán – sai một lý, đi cả tỷ” của Hoàng Sỹ Tiến (2016) đăng trên trang báo điện tử CafeF.vn ngày 06/03/2016. Bài viết này nói đến rủi ro mà ngƣời môi giới có thể phải trong quá trình tác nghiệp. Trong bài viết này, chính tác giả đã kể lại những trải nghiệm của 7 mình qua 10 năm làm nghề môi giới chứng khoán. Theo đánh giá của mình, tác giả cho rằng nhân viên môi giới chứng khoán tại Việt Nam trƣớc và sau năm 2009 có sự khác biệt rất nhiều. Nếu trƣớc 2009, nhân viên môi giới chỉ có nhiệm vụ nhận lệnh và đặt lệnh cho khách hàng thì từ năm 2009, yêu cầu của môi giới cao hơn rất nhiều, họ cần phải có hiểu biết về thị trƣờng và hiểu biết khách hàng của mình để đƣa ra những lời tƣ vấn, quyết định hợp lý. Một số môi giới cấp cao thậm chí còn nhận ủy thác, giao dịch hộ tài khoản khách hàng. Qua những câu chuyện trong thực tế làm việc, tác giả đã rút ra rằng: rủi ro có xác suất cao nhất mà ngƣời môi giới chứng khoán thƣờng xuyên mắc phải đó là việc đặt nhầm lệnh cho khách hàng. Thứ bảy, đề tài luận văn thạc sỹ của Phan Thị Hồng Hà (2016), Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội. Trong đề tài này, thông qua việc phân tích các chỉ tiêu định lƣợng và định tính, tác giả đã chỉ ra đƣợc các thành quả đat đƣợc, những hạn chế và nguyên nhân khiến cho hoạt động môi giới của FPT còn chƣa nhƣ kỳ vọng. Các nguyên nhân đó bao gồm: nguồn nhân lực còn thiếu; chất lƣợng thông tin tƣ vấn và tài liệu báo cáo không đƣợc khách hàng đánh giá cao; chính sách khách hàng của FPT chƣa hợp lý khi hƣớng tới nhóm khách hàng cá nhân và khách hàng trong nƣớc; và cuối cùng là chính sách cán bộ của FPT còn bộc lộ nhiều hạn chế về chính sách thƣởng, hoa hồng cho nhân viên. Từ đó tác giả đề xuất đƣợc một số giải pháp giúp hoạt động môi giới của FPT phát triển hơn. Tóm lại, các nghiên cứu đều đi theo định hƣớng chung là nghiên cứu thực trạng hoạt động môi giới của các CTCK sau đó tìm ra các vấn đề còn tồn tại để đề xuất các giải pháp nhằm phát triển hoạt động môi giới ở công ty chứng khoán đƣợc nghiên cứu. Hiện nay chƣa có đề tài nào nghiên cứu về giải pháp phát triển hoạt động môi giới tại CTCP chứng khoán Tân Việt, do đó tôi sẽ dựa trên những nghiên cứu ở trên để nghiên cứu cụ thể và chi tiết 8 hoạt động môi giới của CTCP chứng khoán Tân Việt để từ đó tìm ra các giải pháp cụ thể nhằm phát triển hoạt động này. 1.2. Những vấn đề cơ bản về công ty chứng khoán 1.2.1. Công ty chứng khoán và mô hình hoạt động của công ty chứng khoán Công ty chứng khoán là một loại định chế trung gian đặc biệt trên TTCK, thực hiện các hoạt động kinh doanh chứng khoán nhƣ ngành nghề kinh doanh chính. Theo Nguyễn Thị Mùi và Nguyễn Thị Hoài Lê (2010), công ty chứng khoán là tổ chức hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán thông qua việc thực hiện một vài dịch vụ chứng khoán với mục đích tìm kiếm lợi nhuận. Còn theo Nguyễn Văn Nam và Vƣơng Trọng Nghĩa (2002), công ty chứng khoán là một định chế tài chính trung gian thực hiện các nghiệp vụ trên thị trƣờng chứng khoán. Hiện nay trên thế giới tồn tại hai mô hình tổ chức của công ty chứng khoán, đó là mô hình công ty đa năng và mô hình công ty chuyên doanh: Mô hình công ty đa năng Theo mô hình này, các ngân hàng thƣơng mại hoạt động với tƣ cách là chủ thể kinh doanh chứng khoán, bảo hiểm và kinh doanh tiền tệ. Mô hình này chia thành hai loại: - Loại đa năng một phần: các ngân hàng muốn kinh doanh chứng khoán phải lập công ty độc lập hoạt động tách rời. - Loại đa năng hoàn toàn: các ngân hàng đƣợc kinh doanh chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm bên cạnh kinh doanh tiền tệ. Ƣu điểm của mô hình này là ngân hàng có thể kết hợp nhiều lĩnh vực kinh doanh, nhờ đó giảm bớt rủi ro cho hoạt động kinh doanh chung và có khả năng chịu đựng các biến động của thị trƣờng chứng khoán. Mặt khác, 9 Tài liệu tham khảo Tiếng Việt 1. Phan Thị Hồng Hà, 2016.Phát triển hoạt động môi giới tại Công ty cổ phần chứng khoán FPT. Luận văn Thạc sĩ, Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội. 2. Trần Thị Thái Hà, 2000.Một số vấn đề hình thành và phát triển nghề môi giới chứng khoán. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Ủy ban chứng khoán Nhà nƣớc. 3. Bùi Thị Thanh Hƣơng, 2010. Giáo trình Môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán – UBCK Nhà nước. Hà Nội: Nhà xuất bản Tài chính. 4. Phạm Thị Lan, 2014.Phát triển hoạt động môi giới của công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Á.Luận văn Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng, Học viện Tài chính. 5. Nguyễn Hoài Lê và Nguyễn Thị Mùi, 2010. Giáo trình Kinh doanh chứng khoán. Hà Nội: Nhà xuất bản Tài chính. 6. Nguyễn Hoàng Nam và Vƣơng Trọng Nghĩa, 2002. Giáo trình Thị trường chứng khoán. Hà Nội: Nhà xuất bản Tài chính. 7. Nguyễn Thị Minh Nguyệt, 2007.Phát triển dịch vụ chứng khoán của công ty chứng khoán Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam. Luận văn Thạc sĩ, Đại học Kinh tếThành phố Hồ Chí Minh. 8. Nguyễn Nhƣ Quỳnh, 2011.Phát triển hoạt động môi giới tại Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt. Luận văn Thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng. 9. Bùi Thanh Trà, 2013.Nâng cao chất lượng hoạt động môi giới tại Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – SSI. Luận văn Thạc sĩ, Đại học dân lập Phƣơng Đông. 10. Trƣơng Văn Trí, 2012.Phát triển hoạt động môi giới của công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn Thương Tín. Luận văn Thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng. Internet 1. Hoàng Sỹ Tiến (2016). Nghề môi giới chứng khoán – sai một lý, đi cả tỷ”.< khoan-sai-1-ly-di-ca-ty-20160215142938327.chn> [Ngày truy cập: 20 tháng 10 năm 2016]. 10 2. Vinacorp.vn. 2016. Một góc nhìn về hoạt động môi giới chứng khoán.< gioi-chung-khoan/ct-500419> [Ngày truy cập: 18 tháng 10 năm 2016].

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf00050007808_9147_2006227.pdf
Tài liệu liên quan