Luận văn Quản lý kho dược theo chuẩn GSP

Mục Lục

Trang

Phần mở đầu . 11

Chương 1. GIỚI THIỆU ĐỀTÀI . 12

1.1 Đặt vấn đề. 12

1.2 Đềcương chi tiết . 15

1.3 Tóm tắt nội dung của luận văn . 18

Chương 2. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG. 20

2.1 Công việc nhập nguyên phụliệu, bao bì, hóa chất- thuốc thử. 20

2.1.1 Hoạt động nhập nguyên phụliệu . 20

2.1.2 Qui trình nhập nguyên phụliệu . 22

2.2 Công việc nhập thành phẩm, vật tưy tế. 22

2.2.1 Hoạt động nhập thành phẩm . 23

2.2.2 Qui trình nhập thành phẩm . 23

2.3 Công việc xuất thành phẩm, vật tưy tế. 24

2.3.1 Hoạt động xuất thành phẩm . 24

2.3.2 Qui trình xuất thành phẩm . 24

2.4 Công việc theo dõi chất lượng . 24

2.4.1 Hoạt động theo dõi chất lượng . 24

2.4.2 Qui trình theo dõi chất lượng . 25

2.5 Công việc kiểm kê . 25

2.5.1 Hoạt động kiểm kê . 25

2.5.2 Qui trình kiểm kê . 26

2.6 Công việc theo dõi nhập xuất . 26

2.6.1 Hoạt động theo dõi nhập xuất . 26

2.6.2 Qui trình theo dõi nhập xuất . 27

Phần phân tích - thiết kế . 28

Chương 3. KẾT QUẢPHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG . 29

Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quảnlý kho

Trang 6

3.1 Mô hình triển khai ứng dụng . 30

3.2 Sơlược vềcách hoạt động của hệthống: . 31

3.2.1 Bộphận quản trịhệthống . 31

3.2.2 Ban giám đốc . 31

3.2.3 Tổng kho . 31

3.2.4 Trưởng kho nguyên phụliệu . 31

3.2.5 Trưởng kho hóa chất – thuốc thử: . 31

3.2.6 Trưởng kho bao bì . 32

3.2.7 Trưởng kho thành phẩm . 32

3.2.8 Trưởng kho vật tưy tế. 32

3.2.9 Thủkho nguyên phụliệu . 32

3.2.10 Thủkho hóa chất – thuốc thử. 32

3.2.11 Thủkho bao bì . 32

3.2.12 Thủkho thành phẩm . 32

3.2.13 Thủkho vật tưy tế. 32

3.3 Yêu cầu chức năng . 33

3.3.1 Danh sách các công việc . 33

3.3.2 Danh sách các qui định . 35

3.3.3 Các biểu mẫu liên quan . 37

3.3.4 Bảng phân công trách nhiệm . 49

3.4 Yêu cầu phi chức năng . 55

3.4.1 Tính tiến hóa . 55

3.4.2 Tính tiện dụng . 55

3.4.3 Tính hiệu quả. 56

3.4.4 Tính bảo mật . 56

3.4.5 Tính toàn vẹn dữliệu . 61

Chương 4. KẾT QUẢPHÂN TÍCH - THIẾT KẾ. 62

4.1 Phân tích thiết kếUse-Case . 62

4.1.1 Mô hình Use-Case . 62

4.2 Mô hinh Thực Thể- Kết Hợp . 145

Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quảnlý kho

Trang 7

4.2.1 Mô hình . 145

4.2.2 Mô tảchi tiết các thực thể. 146

4.2.3 Mô tảchi tiết Mối Kết Hợp . 149

4.3 Thiết kếdữliệu . 151

4.3.1 Mô Hình Quan Hệ. 152

4.4 Danh sách các ràng buộc toàn vẹn . 161

4.4.1 Kiểm tra miền giá trịdữliệu . 161

4.4.2 Kiểm tra ràng buộc toàn vẹn dữliệu . 161

4.5 Thiết kế đối tượng xửlý . 162

4.5.1 Mô tảcác đối tượng . 162

4.5.2 Sơ đồphối hợp hoạt động tổng thểcác đối tượng. 168

4.6 Sơ đồphối hợp hoạt động chi tiết theo nghiệp vụ. 177

4.7 Màn hình tổng thể. 190

4.7.1 Sơ đồliên kết các màn hình . 190

4.7.2 Danh sách các màn hình . 191

4.7.3 Báo cáo . 193

Phần cài đặt chương trình . 198

Chương 5. CÀI ĐẶT . 199

5.1 Môi trường phát triển ứng dụng . 199

5.2 Cài đặt chương trình . 199

5.2.1 Kết quảcài đặt chương trình . 200

Chương 6. TỔNG KẾT . 231

6.1 Tự đánh giá vềkết quảcủa đềtài . 231

6.2 Hướng phát triển đềtài . 231

6.3 Tài liệu tham khảo . 231

6.4 Lời kết . 232

Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quảnlý kho

Trang 8

Danh mục bảng

Trang

Bảng 1- Danh sách các công việc Kho nguyên phụliệu, hóa chất – thuốc thử. 33

Bảng 2- Danh sách các công việc Kho bao bì . 34

Bảng 3- Danh sách các công việc Kho thành phẩm, vật tưy tế. 34

Bảng 4- Bảng mô tảcác qui định nguyên phụliệu . 35

Bảng 5- Bảng mô tảcác qui định bao bì . 35

Bảxng 6- Bảng mô tảcác qui định thành phẩm . 36

Bảng 7 - BẢNG TRÁCH NHIỆM YÊU CẦU NGHIỆP VỤNGUYÊN PHỤLIỆU . 49

Bảng 8 - BẢNG TRÁCH NHIỆM YÊU CẦU NGHIỆP VỤBAO BÌ . 51

Bảng 9 - BẢNG TRÁCH NHIỆM YÊU CẦU NGHIỆP VỤTHÀNH PHẨM . 53

Bảng 10: Bảng . 55

Bảng 11 - BẢNG PHÂN QUYỀN SỬDỤNG . 58

Bảng 12 - Danh sách Actor . 62

Bảng 13 - Danh sách Use-case . 62

pdf232 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 2292 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Quản lý kho dược theo chuẩn GSP, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ống in ra máy in ¬ Các dòng sự kiện khác Không có c) Cwws3dác yêu cầu đặc biệt Không có. d) Điều kiện tiên quyết Người dùng phải đăng nhập thành công vào hệ thống e) Điều kiện chuyển tiếp Nếu use-case thành công, danh sách phiếu tiếp nhận bao bì sẽ hiển thị trên màn hình Nếu không, trạng thái hệ thống không thay đổi. 1.1.10.1 Đặc tả Use–case XemPhieuTNNTP(Xem phiếu tiếp nhận thành phẩm) a) Tóm tắt ¬ Use-case này cho phép người dùng (ban giám đốc, tổng kho, trưởng kho thành phẩm, thủ kho nguyên thành phẩm)xem phiếu tiếp nhận thành phẩm. b) Dòng sự kiện ¬ Dòng sự kiện chính Use-case bắt đầu khi người dùng muốn xem phiếu tiếp nhận thành phẩm ¾ Hệ thống hiển thị tất cả phiếu tiếp nhận thành phẩm ¾ Người dùng chọn một phiếu tiếp nhận ¾ Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của phiếu tiếp nhận Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho Trang 79 ¾ Người dùng tra cứu theo từng tiêu chí ¾ Hệ thống hiển thị danh sách theo tiêu chuẩn tra cứu ¾ Người dùng sử dụng chức năng xuất báo cáo ¾ Hệ thống kết xuất báo cáo cho người dùng ¾ Người dùng chọn chức năng in ¾ Hệ thống in ra máy in ¬ Các dòng sự kiện khác Không có c) Các yêu cầu đặc biệt Không có. d) Điều kiện tiên quyết Người dùng phải đăng nhập thành công vào hệ thống e) Điều kiện chuyển tiếp Nếu use-case thành công, danh sách phiếu tiếp nhận thành phẩm sẽ hiển thị trên màn hình Nếu không, trạng thái hệ thống không thay đổi. 1.1.11.1 Đặc tả Use–case XemPhieuNhapNPL(Xem phiếu nhập nguyên phụ liệu) a) Tóm tắt ¬ Use-case này cho phép người dùng(ban giám đốc, tổng kho, trưởng kho nguyên phụ liệu, thủ kho nguyên phụ liệu) xem phiếu nhập nguyên phụ liệu. b) Dòng sự kiện ¬ Dòng sự kiện chính Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho Trang 80 Use-case bắt đầu khi người muốn xem phiếu nhập nguyên phụ liệu ¾ Người dùng chọn chức năng xem phiếu nhập nguyên phụ liệu ¾ Hệ thống hiển thị tất cả phiếu nhập nguyên phụ liệu ¾ Người dùng chọn một phiếu nhập ¾ Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của phiếu nhập ¾ Người dùng tra cứu theo từng tiêu chí ¾ Hệ thống hiển thị danh sách theo tiêu chuẩn tra cứu ¾ Người dùng sử dụng chức năng xuất báo cáo ¾ Hệ thống kết xuất báo cáo cho người dùng ¾ Người dùng chọn chức năng in ¾ Hệ thống in ra máy in ¬ Các dòng sự kiện khác Không có c) Các yêu cầu đặc biệt Không có. d) Điều kiện tiên quyết Người dùng phải đăng nhập thành công vào hệ thống e) Điều kiện chuyển tiếp Nếu use-case thành công, danh sách phiếu nhập nguyên phụ liệu sẽ hiển thị trên màn hình Nếu không, trạng thái hệ thống không thay đổi. Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho Trang 81 1.1.12.1 Đặc tả Use–case XemPhieuNhapBB(Xem phiếu nhập bao bì) a) Tóm tắt ¬ Use-case này cho phép người dùng(ban giám đốc, tổng kho, trưởng kho bao bì, thủ kho bao bì) xem phiếu nhập bao bì. b) Dòng sự kiện ¬ Dòng sự kiện chính Use-case bắt đầu khi người muốn xem phiếu nhập bao bì ¾ Người dùng chọn chức năng xem phiếu nhập bao bì ¾ Hệ thống hiển thị tất cả phiếu nhập bao bì ¾ Người dùng chọn một phiếu nhập ¾ Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của phiếu nhập ¾ Người dùng tra cứu theo từng tiêu chí ¾ Hệ thống hiển thị danh sách theo tiêu chuẩn tra cứu ¾ Người dùng sử dụng chức năng xuất báo cáo ¾ Hệ thống kết xuất báo cáo cho người dùng ¾ Người dùng chọn chức năng in ¾ Hệ thống in ra máy in ¬ Các dòng sự kiện khác Không có c) Các yêu cầu đặc biệt Không có. d) Điều kiện tiên quyết Người dùng phải đăng nhập thành công vào hệ thống Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho Trang 82 e) Điều kiện chuyển tiếp Nếu use-case thành công, danh sách phiếu nhập bao bì sẽ hiển thị trên màn hình Nếu không, trạng thái hệ thống không thay đổi. 1.1.13.1 Đặc tả Use–case XemPhieuNhapTP(Xem phiếu nhập thành phẩm) a) Tóm tắt ¬ Use-case này cho phép người dùng(ban giám đốc, tổng kho, trưởng kho thành phẩm, thủ kho thành phẩm) xem phiếu nhập thành phẩm. b) Dòng sự kiện ¬ Dòng sự kiện chính Use-case bắt đầu khi người muốn xem phiếu nhập thành phẩm ¾ Người dùng chọn chức năng xem phiếu nhập thành phẩm ¾ Hệ thống hiển thị tất cả phiếu nhập thành phẩm ¾ Người dùng chọn một phiếu nhập ¾ Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của phiếu nhập ¾ Người dùng tra cứu theo từng tiêu chí ¾ Hệ thống hiển thị danh sách theo tiêu chuẩn tra cứu ¾ Người dùng sử dụng chức năng xuất báo cáo ¾ Hệ thống kết xuất báo cáo cho người dùng ¾ Người dùng chọn chức năng in ¾ Hệ thống in ra máy in Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho Trang 83 ¬ Các dòng sự kiện khác Không có c) Các yêu cầu đặc biệt Không có. d) Điều kiện tiên quyết Người dùng phải đăng nhập thành công vào hệ thống e) Điều kiện chuyển tiếp Nếu use-case thành công, danh sách phiếu nhập thành phẩm sẽ hiển thị trên màn hình Nếu không, trạng thái hệ thống không thay đổi. 1.1.14.1 Đặc tả Use–case XemPhieuXuatNPL(Xem phiếu xuất nguyên phụ liệu) a) Tóm tắt ¬ Use-case này cho phép người dùng (ban giám đốc, tổng kho, trưởng kho nguyên phụ liệu, thủ kho nguyên phụ liệu)xem phiếu xuất nguyên phụ liệu. b) Dòng sự kiện ¬ Dòng sự kiện chính Use-case bắt đầu khi người muốn xem phiếu xuất nguyên phụ liệu ¾ Người dùng chọn chức năng xem phiếu xuất nguyên phụ liệu ¾ Hệ thống hiển thị tất cả phiếu xuất nguyên phụ liệu ¾ Người dùng chọn một phiếu xuất ¾ Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của phiếu xuất Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho Trang 84 ¾ Người dùng tra cứu theo từng tiêu chí ¾ Hệ thống hiển thị danh sách theo tiêu chuẩn tra cứu ¾ Người dùng sử dụng chức năng xuất báo cáo ¾ Hệ thống kết xuất báo cáo cho người dùng ¾ Người dùng chọn chức năng in ¾ Hệ thống in ra máy in ¬ Các dòng sự kiện khác Không có c) Các yêu cầu đặc biệt Không có. d) Điều kiện tiên quyết Người dùng phải đăng nhậpthành công vào hệ thống e) Điều kiện chuyển tiếp Nếu use-case thành công, danh sách phiếu xuất nguyên phụ liệu sẽ hiển thị trên màn hình Nếu không, trạng thái hệ thống không thay đổi. 1.1.15.1 Đặc tả Use–case XemPhieuXuatBB(Xem phiếu xuất bao bì) a) Tóm tắt ¬ Use-case này cho phép người dùng (ban giám đốc, tổng kho, trưởng kho bao bì, thủ kho bao bì) xem phiếu xuất bao bì. b) Dòng sự kiện ¬ Dòng sự kiện chính Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho Trang 85 Use-case bắt đầu khi người muốn xem phiếu xuất bao bì ¾ Người dùng chọn chức năng xem phiếu xuất bao bì ¾ Hệ thống hiển thị tất cả phiếu xuất bao bì ¾ Người dùng chọn một phiếu xuất ¾ Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của phiếu xuất ¾ Người dùng tra cứu theo từng tiêu chí ¾ Hệ thống hiển thị danh sách theo tiêu chuẩn tra cứu ¾ Người dùng sử dụng chức năng xuất báo cáo ¾ Hệ thống kết xuất báo cáo cho người dùng ¾ Người dùng chọn chức năng in ¾ Hệ thống in ra máy in ¬ Các dòng sự kiện khác Không có c) Các yêu cầu đặc biệt Không có. d) Điều kiện tiên quyết Người dùng phải đăng nhậpthành công vào hệ thống e) Điều kiện chuyển tiếp Nếu use-case thành công, danh sách phiếu xuất bao bì sẽ hiển thị trên màn hình Nếu không, trạng thái hệ thống không thay đổi. 1.1.16.1 Đặc tả Use–case XemPhieuXuatTP(Xem phiếu xuất thành phẩm) a) Tóm tắt Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho Trang 86 ¬ Use-case này cho phép người dùng(ban giám đốc, tổng kho, trưởng kho thành phẩm, thủ kho thành phẩm) xem phiếu xuất thành phẩm. b) Dòng sự kiện ¬ Dòng sự kiện chính Use-case bắt đầu khi người muốn xem phiếu xuất thành phẩm ¾ Người dùng chọn chức năng xem phiếu xuất thành phẩm ¾ Hệ thống hiển thị tất cả phiếu xuất thành phẩm ¾ Người dùng chọn một phiếu xuất ¾ Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của phiếu xuất ¾ Người dùng tra cứu theo từng tiêu chí ¾ Hệ thống hiển thị danh sách theo tiêu chuẩn tra cứu ¾ Người dùng sử dụng chức năng xuất báo cáo ¾ Hệ thống kết xuất báo cáo cho người dùng ¾ Người dùng chọn chức năng in ¾ Hệ thống in ra máy in ¬ Các dòng sự kiện khác Không có c) Các yêu cầu đặc biệt Không có. d) Điều kiện tiên quyết Người dùng phải đăng nhậpthành công vào hệ thống e) Điều kiện chuyển tiếp Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho Trang 87 Nếu use-case thành công, danh sách phiếu xuất thành phẩm sẽ hiển thị trên màn hình Nếu không, trạng thái hệ thống không thay đổi. 1.1.17.1 Đặc tả Use–case TDNhapXuatNPL(Theo dõi nhập xuất nguyên phụ liệu) a) Tóm tắt ¬ Use-case này cho phép người dùng (ban giám đốc, tổng kho, trưởng kho nguyên phụ liệu, thủ kho nguyên phụ liệu) xem theo dõi nhập xuất nguyên phụ liệu. b) Dòng sự kiện ¬ Dòng sự kiện chính Use-case bắt đầu khi người muốn xem phiếu theo dõi nhập xuất nguyên phụ liệu ¾ Người dùng chọn chức năng theo dõi nhập xuất nguyên phụ liệu ¾ Người dùng chọn khoảng thời gian cần theo dõi ¾ Hệ thống hiển thị phiếu theo dõi nhập xuất của tất cả các nguyên phụ liệu trong khỏang thời gian yêu cầu ¾ Người dùng chọn một nguyên phụ liệu cụ thể ¾ Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết phiếu theo dõi nhập xuất của nguyên phụ liệu đó ¾ Người dùng sử dụng chức năng xuất báo cáo ¾ Hệ thống kết xuất báo cáo cho người dùng ¾ Người dùng chọn chức năng in ¾ Hệ thống in ra máy in Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho Trang 88 ¬ Các dòng sự kiện khác Không có c) Các yêu cầu đặc biệt Không có. d) Điều kiện tiên quyết Người dùng phải đăng nhậpthành công vào hệ thống e) Điều kiện chuyển tiếp Nếu use-case thành công, danh sách các nguyên phụ liệu sẽ hiển thị trên màn hình Nếu không, trạng thái hệ thống không thay đổi. 1.1.18.1 Đặc tả Use–case TDNhapXuatBB(Theo dõi nhập xuất bao bì) a) Tóm tắt ¬ Use-case này cho phép người dùng (ban giám đốc, tổng kho, trưởng kho bao bì, thủ kho bao bì) xem theo dõi nhập xuất bao bì. b) Dòng sự kiện ¬ Dòng sự kiện chính Use-case bắt đầu khi người muốn xem phiếu theo dõi nhập xuất bao bì ¾ Người dùng chọn chức năng theo dõi nhập xuất bao bì ¾ Người dùng chọn khoảng thời gian cần theo dõi ¾ Hệ thống hiển thị phiếu theo dõi nhập xuất của tất cả các bao bì trong khỏang thời gian yêu cầu Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho Trang 89 ¾ Người dùng chọn một bao bì cụ thể ¾ Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết phiếu theo dõi nhập xuất của bao bì đó ¾ Người dùng sử dụng chức năng xuất báo cáo ¾ Hệ thống kết xuất báo cáo cho người dùng ¾ Người dùng chọn chức năng in ¾ Hệ thống in ra máy in ¬ Các dòng sự kiện khác Không có c) Các yêu cầu đặc biệt Không có. d) Điều kiện tiên quyết Người dùng phải đăng nhậpthành công vào hệ thống e) Điều kiện chuyển tiếp Nếu use-case thành công, danh sách các bao bì sẽ hiển thị trên màn hình Nếu không, trạng thái hệ thống không thay đổi. 1.1.19.1 Đặc tả Use–case TDNhapXuatTP(Theo dõi nhập xuất thành phẩm) a) Tóm tắt ¬ Use-case này cho phép người dùng(ban giám đốc, tổng kho, trưởng kho thành phẩm, thủ kho thành phẩm) xem theo dõi nhập xuất thành phẩm. b) Dòng sự kiện Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho Trang 90 ¬ Dòng sự kiện chính Use-case bắt đầu khi người muốn xem phiếu theo dõi nhập xuất thành phẩm ¾ Người dùng chọn chức năng theo dõi nhập xuất thành phẩm ¾ Người dùng chọn khoảng thời gian cần theo dõi ¾ Hệ thống hiển thị phiếu theo dõi nhập xuất của tất cả các thành phẩm trong khỏang thời gian yêu cầu ¾ Người dùng chọn một thành phẩm cụ thể ¾ Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết phiếu theo dõi nhập xuất của thành phẩm đó ¾ Người dùng sử dụng chức năng xuất báo cáo ¾ Hệ thống kết xuất báo cáo cho người dùng ¾ Người dùng chọn chức năng in ¾ Hệ thống in ra máy in ¬ Các dòng sự kiện khác Không có c) Các yêu cầu đặc biệt Không có. d) Điều kiện tiên quyết Người dùng phải đăng nhậpthành công vào hệ thống e) Điều kiện chuyển tiếp Nếu use-case thành công, danh sách các thành phẩm sẽ hiển thị trên màn hình Nếu không, trạng thái hệ thống không thay đổi. Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho Trang 91 1.1.20.1 Đặc tả Use–case TDChatLuongNPL (Theo dõi chất lượng nguyên phụ liệu) a) Tóm tắt ¬ Use-case này cho phép người dùng xem theo dõi chất lượng nguyên phụ liệu. b) Dòng sự kiện ¬ Dòng sự kiện chính Use-case bắt đầu khi người muốn xem phiếu theo dõi chất lượng nguyên phụ liệu ¾ Người dùng chọn khoảng thời gian cần theo dõi ¾ Hệ thống hiển thị phiếu theo dõi chất lượng của tất cả các nguyên phụ liệu trong khỏang thời gian yêu cầu ¾ Người dùng chọn một nguyên phụ liệu cụ thể ¾ Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết phiếu theo dõi chất lượng của nguyên phụ liệu đó ¾ Người dùng sử dụng chức năng xuất báo cáo ¾ Hệ thống kết xuất báo cáo cho người dùng ¾ Người dùng chọn chức năng in ¾ Hệ thống in ra máy in ¬ Các dòng sự kiện khác Không có c) Các yêu cầu đặc biệt Không có. d) Điều kiện tiên quyết Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho Trang 92 Người dùng phải đăng nhậpthành công vào hệ thống e) Điều kiện chuyển tiếp Nếu use-case thành công, danh sách các nguyên phụ liệu sẽ hiển thị trên màn hình Nếu không, trạng thái hệ thống không thay đổi. 1.1.21.1 Đặc tả Use–case TDChatLuongBB (Theo dõi chất lượng bao bì) a) Tóm tắt ¬ Use-case này cho phép người dùng xem theo dõi chất lượng bao bì. b) Dòng sự kiện ¬ Dòng sự kiện chính Use-case bắt đầu khi người muốn xem phiếu theo dõi chất lượng bao bì ¾ Người dùng chọn khoảng thời gian cần theo dõi ¾ Hệ thống hiển thị phiếu theo dõi chất lượng của tất cả các bao bì trong khỏang thời gian yêu cầu ¾ Người dùng chọn một bao bì cụ thể ¾ Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết phiếu theo dõi chất lượng của bao bì đó ¾ Người dùng sử dụng chức năng xuất báo cáo ¾ Hệ thống kết xuất báo cáo cho người dùng ¾ Người dùng chọn chức năng in ¾ Hệ thống in ra máy in Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho Trang 93 ¬ Các dòng sự kiện khác Không có c) Các yêu cầu đặc biệt Không có. d) Điều kiện tiên quyết Người dùng phải đăng nhậpthành công vào hệ thống e) Điều kiện chuyển tiếp Nếu use-case thành công, danh sách các bao bì sẽ hiển thị trên màn hình Nếu không, trạng thái hệ thống không thay đổi. 1.1.22.1 Đặc tả Use–case TDChatLuongTP (Theo dõi chất lượng thành phẩm) a) Tóm tắt ¬ Use-case này cho phép người dùng xem theo dõi chất lượng thành phẩm. b) Dòng sự kiện ¬ Dòng sự kiện chính Use-case bắt đầu khi người muốn xem phiếu theo dõi chất lượng thành phẩm ¾ Người dùng chọn khoảng thời gian cần theo dõi ¾ Hệ thống hiển thị phiếu theo dõi chất lượng của tất cả các thành phẩm trong khỏang thời gian yêu cầu ¾ Người dùng chọn một thành phẩm cụ thể ¾ Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết phiếu theo dõi chất lượng của thành phẩm đó Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho Trang 94 ¾ Người dùng sử dụng chức năng xuất báo cáo ¾ Hệ thống kết xuất báo cáo cho người dùng ¾ Người dùng chọn chức năng in ¾ Hệ thống in ra máy in ¬ Các dòng sự kiện khác Không có c) Các yêu cầu đặc biệt Không có. d) Điều kiện tiên quyết Người dùng phải đăng nhậpthành công vào hệ thống e) Điều kiện chuyển tiếp Nếu use-case thành công, danh sách các thành phẩm sẽ hiển thị trên màn hình Nếu không, trạng thái hệ thống không thay đổi. 1.1.23.1 Đặc tả Use–case BCTonKhoNPL (báo cáo tồn kho nguyên phụ liệu) a) Tóm tắt ¬ Use-case này cho phép người dùng xem báo cáo tồn kho nguyên phụ liệu. b) Dòng sự kiện ¬ Dòng sự kiện chính Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho Trang 95 Use-case bắt đầu khi người muốn xem báo cáo tồn kho nguyên phụ liệu ¾ Người dùng chọn khoảng thời gian cần báo cáo ¾ Người dùng chọn các tiêu chuẩn cần báo cáo ¾ Hệ thống hiển thị thông tin tồn kho của các nguyên phụ liệu được chọn trong khỏang thời gian yêu cầu ¾ Người dùng sử dụng chức năng xuất báo cáo ¾ Hệ thống kết xuất báo cáo cho người dùng ¾ Người dùng chọn chức năng in ¾ Hệ thống in ra máy in ¬ Các dòng sự kiện khác Không có c) Các yêu cầu đặc biệt Không có. d) Điều kiện tiên quyết Người dùng phải đăng nhậpthành công vào hệ thống e) Điều kiện chuyển tiếp Nếu use-case thành công, danh sách tồn kho các nguyên phụ liệu sẽ hiển thị trên màn hình Nếu không, trạng thái hệ thống không thay đổi. 1.1.24.1 Đặc tả Use–case BCTonKhoBB (báo cáo tồn kho bao bì) a) Tóm tắt Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho Trang 96 ¬ Use-case này cho phép người dùng xem báo cáo tồn kho bao bì. b) Dòng sự kiện ¬ Dòng sự kiện chính Use-case bắt đầu khi người muốn xem báo cáo tồn kho bao bì ¾ Người dùng chọn khoảng thời gian cần báo cáo ¾ Người dùng chọn các tiêu chuẩn cần báo cáo ¾ Hệ thống hiển thị thông tin tồn kho của các bao bì được chọn trong khỏang thời gian yêu cầu ¾ Người dùng sử dụng chức năng xuất báo cáo ¾ Hệ thống kết xuất báo cáo cho người dùng ¾ Người dùng chọn chức năng in ¾ Hệ thống in ra máy in ¬ Các dòng sự kiện khác Không có c) Các yêu cầu đặc biệt Không có. d) Điều kiện tiên quyết Người dùng phải đăng nhậpthành công vào hệ thống e) Điều kiện chuyển tiếp Nếu use-case thành công, danh sách tồn kho các bao bì sẽ hiển thị trên màn hình Nếu không, trạng thái hệ thống không thay đổi. Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho Trang 97 1.1.25.1 Đặc tả Use–case BCTonKhoTP (báo cáo tồn kho thành phẩm) a) Tóm tắt ¬ Use-case này cho phép người dùng xem theo báo cáo tồn kho thành phẩm. b) Dòng sự kiện ¬ Dòng sự kiện chính Use-case bắt đầu khi người muốn xem báo cáo tồn kho thành phẩm ¾ Người dùng chọn khoảng thời gian cần báo cáo ¾ Người dùng chọn các tiêu chuẩn cần báo cáo ¾ Hệ thống hiển thị thông tin tồn kho của các thành phẩm được chọn trong khỏang thời gian yêu cầu ¾ Người dùng sử dụng chức năng xuất báo cáo ¾ Hệ thống kết xuất báo cáo cho người dùng ¾ Người dùng chọn chức năng in ¾ Hệ thống in ra máy in ¬ Các dòng sự kiện khác Không có c) Các yêu cầu đặc biệt Không có. d) Điều kiện tiên quyết Người dùng phải đăng nhậpthành công vào hệ thống e) Điều kiện chuyển tiếp Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho Trang 98 Nếu use-case thành công, danh sách tồn kho các thành phẩm sẽ hiển thị trên màn hình Nếu không, trạng thái hệ thống không thay đổi. 1.1.26.1 Đặc tả Use–case BCHanDungNPL(báo cáo hạn dùng nguyên phụ liệu) a) Tóm tắt ¬ Use-case này cho phép người dùng xem theo báo cáo hạn dùng nguyên phụ liệu. b) Dòng sự kiện ¬ Dòng sự kiện chính Use-case bắt đầu khi người muốn xem báo cáo hạn dùng nguyên phụ liệu ¾ Người dùng chọn khu vực cần báo cáo ¾ Người dùng chọn khoảng thời gian cần báo cáo ¾ Hệ thống hiển thị thông tin hạn dùng của các nguyên phụ liệu được chọn trong khỏang thời gian yêu cầu ¾ Người dùng sử dụng chức năng xuất báo cáo ¾ Hệ thống kết xuất báo cáo cho người dùng ¾ Người dùng chọn chức năng in ¾ Hệ thống in ra máy in ¬ Các dòng sự kiện khác Không có c) Các yêu cầu đặc biệt Không có. Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho Trang 99 d) Điều kiện tiên quyết Người dùng phải đăng nhậpthành công vào hệ thống e) Điều kiện chuyển tiếp Nếu use-case thành công, danh sách hạn dùng các nguyên phụ liệu sẽ hiển thị trên màn hình Nếu không, trạng thái hệ thống không thay đổi. 1.1.27.1 Đặc tả Use–case BCHanDungBB(báo cáo hạn dùng bao bì) a) Tóm tắt ¬ Use-case này cho phép người dùng xem theo báo cáo hạn dùng bao bì. b) Dòng sự kiện ¬ Dòng sự kiện chính Use-case bắt đầu khi người muốn xem báo cáo hạn dùng bao bì ¾ Người dùng chọn khu vực cần báo cáo ¾ Người dùng chọn khoảng thời gian cần báo cáo ¾ Hệ thống hiển thị thông tin hạn dùng của các bao bì được chọn trong khỏang thời gian yêu cầu ¾ Người dùng sử dụng chức năng xuất báo cáo ¾ Hệ thống kết xuất báo cáo cho người dùng ¾ Người dùng chọn chức năng in ¾ Hệ thống in ra máy in ¬ Các dòng sự kiện khác Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho Trang 100 Không có c) Các yêu cầu đặc biệt Không có. d) Điều kiện tiên quyết Người dùng phải đăng nhậpthành công vào hệ thống e) Điều kiện chuyển tiếp Nếu use-case thành công, danh sách hạn dùng các bao bì sẽ hiển thị trên màn hình Nếu không, trạng thái hệ thống không thay đổi. 1.1.28.1 Đặc tả Use–case BCHanDungTP(báo cáo hạn dùng thành phẩm) a) Tóm tắt ¬ Use-case này cho phép người dùng xem theo báo cáo hạn dùng thành phẩm. b) Dòng sự kiện ¬ Dòng sự kiện chính Use-case bắt đầu khi người muốn xem báo cáo hạn dùng thành phẩm ¾ Người dùng chọn khu vực cần báo cáo ¾ Người dùng chọn khoảng thời gian cần báo cáo ¾ Hệ thống hiển thị thông tin hạn dùng của các thành phẩm được chọn trong khỏang thời gian yêu cầu ¾ Người dùng sử dụng chức năng xuất báo cáo ¾ Hệ thống kết xuất báo cáo cho người dùng ¾ Người dùng chọn chức năng in Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho Trang 101 ¾ Hệ thống in ra máy in ¬ Các dòng sự kiện khác Không có c) Các yêu cầu đặc biệt Không có. d) Điều kiện tiên quyết Người dùng phải đăng nhậpthành công vào hệ thống e) Điều kiện chuyển tiếp Nếu use-case thành công, danh sách hạn dùng các thành phẩm sẽ hiển thị trên màn hình Nếu không, trạng thái hệ thống không thay đổi. 1.1.29.1 Đặc tả Use–case BCHanThuLaiNPL(báo cáo hạn thử lại nguyên phụ liệu) a) Tóm tắt ¬ Use-case này cho phép người dùng xem theo báo cáo hạn thử lại nguyên phụ liệu. b) Dòng sự kiện ¬ Dòng sự kiện chính Use-case bắt đầu khi người muốn xem báo cáo hạn thử lại nguyên phụ liệu ¾ Người dùng chọn khu vực cần báo cáo ¾ Người dùng chọn khoảng thời gian cần báo cáo ¾ Hệ thống hiển thị thông tin hạn thử lại của các nguyên phụ liệu được chọn trong khỏang thời gian yêu cầu ¾ Người dùng sử dụng chức năng xuất báo cáo Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho Trang 102 ¾ Hệ thống kết xuất báo cáo cho người dùng ¾ Người dùng chọn chức năng in ¾ Hệ thống in ra máy in ¬ Các dòng sự kiện khác Không có c) Các yêu cầu đặc biệt Không có. d) Điều kiện tiên quyết Người dùng phải đăng nhậpthành công vào hệ thống e) Điều kiện chuyển tiếp Nếu use-case thành công, danh sách hạn thử lại các nguyên phụ liệu sẽ hiển thị trên màn hình Nếu không, trạng thái hệ thống không thay đổi. 1.1.30.1 Đặc tả Use–case BCHanThuLaiNPL(báo cáo hạn thử lại bao bì) a) Tóm tắt ¬ Use-case này cho phép người dùng xem theo báo cáo hạn thử lại bao bì. b) Dòng sự kiện ¬ Dòng sự kiện chính Use-case bắt đầu khi người muốn xem báo cáo hạn thử lại bao bì ¾ Người dùng chọn khu vực cần báo cáo Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho Trang 103 ¾ Người dùng chọn khoảng thời gian cần báo cáo ¾ Hệ thống hiển thị thông tin hạn thử lại của các bao bì được chọn trong khỏang thời gian yêu cầu ¾ Người dùng sử dụng chức năng xuất báo cáo ¾ Hệ thống kết xuất báo cáo cho người dùng ¾ Người dùng chọn chức năng in ¾ Hệ thống in ra máy in ¬ Các dòng sự kiện khác Không có c) Các yêu cầu đặc biệt Không có. d) Điều kiện tiên quyết Người dùng phải đăng nhậpthành công vào hệ thống e) Điều kiện chuyển tiếp Nếu use-case thành công, danh sách hạn thử lại các bao bì sẽ hiển thị trên màn hình Nếu không, trạng thái hệ thống không thay đổi. 1.1.31.1 Đặc tả Use–case BCHanThuLaiNPL(báo cáo hạn thử lại thành phẩm) a) Tóm tắt ¬ Use-case này cho phép người dùng xem theo báo cáo hạn thử lại thành phẩm. b) Dòng sự kiện Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho Trang 104 ¬ Dòng sự kiện chính Use-case bắt đầu khi người muốn xem báo cáo hạn thử lại thành phẩm ¾ Người dùng chọn khu vực cần báo cáo ¾ Người dùng chọn khoảng thời gian cần báo cáo ¾ Hệ thống hiển thị thông tin hạn thử lại của các thành phẩm được chọn trong khỏang thời gian yêu cầu ¾ Người dùng sử dụng chức năng xuất báo cáo ¾ Hệ thống kết xuất báo cáo cho người dùng ¾ Người dùng chọn chức năng in ¾ Hệ thống in ra máy in ¬ Các dòng sự kiện khác Không có c) Các yêu cầu đặc biệt Không có. d) Điều kiện tiên quyết Người dùng phải đăng nhậpthành công vào hệ thống e) Điều kiện chuyển tiếp Nếu use-case thành công, danh sách hạn thử lại các thành phẩm sẽ hiển thị trên màn hình Nếu không, trạng thái hệ thống không thay đổi. 1.1.32.1 Đặc tả Use–case BCKiemKeNPL(báo cáo kiểm kê nguyên phụ liệu) Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho Trang 105 a) Tóm tắt ¬ Use-case này cho phép người dùng xem theo báo cáo kiểm kê nguyên phụ liệu. b) Dòng sự kiện ¬ Dòng sự kiện chính Use-case bắt đầu khi người muốn xem báo cáo kiểm kê nguyên phụ liệu ¾ Người dùng chọn khu vực cần báo cáo ¾ Người dùng chọn thời gian cần báo cáo ¾ Hệ thống hiển thị thông tin kiểm kê của các nguyên phụ liệu ¾ Người dùng sử dụng chức năng xuất báo cáo ¾ Hệ thống kết xuất báo cáo cho người dùng ¾ Người dùng chọn chức năng in ¾ Hệ thống in ra máy in ¬ Các dòng sự kiện khác Không có c) Các yêu cầu đặc biệt Không có. d) Điều kiện tiên quyết Người dùng phải đăn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfQlyduoc-GSP.pdf