Luận văn Quản lý nhà nước về bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông công lập ở tỉnh Phú Yên

D

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1: C SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BỒI

DƯỠNG GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

CÔNG LẬP. 111

1.1. M s ể ề . 111

1.1.1. Bồi dưỡng năng lực sư phạm và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trường

trung học phổ thông công lập .111

1.1.2. Mục tiêu của hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông.166

1.1.3. Nội dung bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên ở các trường trung

học phổ thông.177

1.1.4. Hình thức, phương pháp bồi dưỡng giáo viên ở các trường trung học

phổ thông.188

1.1.5. Nguyên tắc chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng giáo viên.20

1.2.1. Quản lý nhà nước.222

1.2.2. Quản lý nhà nước về bồi dưỡng giáo viên các trường trung học phổ

thông công lập.233

pdf141 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 275 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Quản lý nhà nước về bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông công lập ở tỉnh Phú Yên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
H , ó 272 ạ ạ sỹ; 18 dưỡ ý í ị 84 dưỡ ý í ị (tính đến tháng 7/2016, theo Nguồn: Sở D ĐT h Yên). Đ ạ , ướ dẫ , ể ơ sở d , ạ í ơ sở d e C ẩ ( 2.1) - Về cơ sở vật ch t: ướ ư dự e ướ ạ ó , ẩ ó , ó ò ọ , ò ọ , í ị, ọ s ọ s , ọ ự ý ề ườ ; ị dạ ọ ạ , ư s ổ s , ặ ị ; í e e , (We s e);... ó ầ ạ sự ổ ớ ề ươ dạ ọ . N GD&ĐT T ó ướ ổ ị ể ư sự ạ , ạ ỷ í ề ; ó sự , ể, ó dự ự ề ý; ề ý í d ; ó, ó THPT P Y . 2.1.2.2. Vài nét về giáo dục và đào tạo trung học phổ thông công lập * Về quy mô phát triển giáo dục Tí ọ 2015-2016, P Y d THPT ó 31 ườ , 779 ớ , 13 ớ s ớ ọ 2014-2015 (766 ớ ); ớ 29.112 ọ s , 129 ọ s s ớ ù ọ 2014- 2015 (28.983 ọ s ), ỷ 0,44%. 43 Cơ ạ ướ ườ THPT dạ , . T ó 9 , ị, . B ỗ , ị, ó 2-3 ườ THPT ư ầ ọ ọ s ổ . H , ó ạ ư , ề ạ e ổ s í ầ ư dự , s ườ , ớ ọ ườ ị dạ ọ ầ sự ổ ớ , d d ạ . Đẩ ạ d , í d ầ ư d . T , d THPT ó ướ ể, ể ạ ề ư . S ọ s , ỏ , ọ s ạ , ự , ọ s ỗ ể ườ ạ ọ , ẳ . T ọ s / ớ e ẩ ị ư 45 ọ s / ớ ; / ớ ạ dạ ý ớ ( 2.2). GD&ĐT P Y ó d THPT ó ó ướ ể ư , ề s ư ườ THPT , s ư ớ ọ , ề ư ươ ề ơ , ó ầ sự ể d ướ . 2.2. Thực trạng hoạt động bồi dưỡng giáo viên ở các trường trung học phổ thông tỉnh Ph Yên N ằ , s , ư ề ự ạ ý ạ dưỡ GV ề CBQL GV 6 ườ THPT P Y . C ề ề ự ạ ý ạ dưỡ ự sư ạ GV 6 ườ THPT P Y , ư ể , ạ ờ s í ầ ề . 44 C ù ý ề s ằ ự ạ ị ướ ý ướ ề ạ dưỡ GV ở ườ THPT.  Vài nét về mẫu nghiên cứu và cách thức lý ết quả thống ê - Về mẫu nghiên cứu: Để ọ ẫ ề , ọ ẫ 06 ườ THPT e í: ự T P 01 ườ ; 01 ườ ự ị ; 01 ườ ự ị ; 01 ườ ự ; 01 ườ ó ườ ở ự ề ; 01 ườ ự ó , , e ể . Để ể ự ạ ạ dưỡ GV ý ạ dưỡ GV ở ườ THPT, ề s ở ó ể: - N ó CBQL: 24 H ưở , P ó H ưở 53 ổ ưở ; - N ó GV: 464 GV ; D s 6 ườ s ( 2.3). Đặ ể 6 ườ ọ s ( 2.4). T s ở 2.4 : - N ó ườ ự T P ị ( ườ THPT Lươ V C ườ THPT P Đ P ù ) ó GV ạ ẩ ươ ầ ư 91,9% 22,6%, d ó ề ề ị í ị ý, s GV ó dạ . Hơ d ự ướ ầ ọ s ư ườ ạ ự ò ỏ GV ọ ẩ . - N ó ườ ự ự ề ự ó , , e ể ( ườ THPT L L ườ THCS-THPT Võ T ị S ): ó GV ư ẩ ươ 4,7% 4,1%. M 45 d , ươ dạ ọ ạ ư s ớ ườ ự T P ị . T ầ ọ s ề dạ s ạ ư ơ ò ó GV ườ ự s GV ó ớ dưỡ ẩ . B ạ ó, ò n ề GV d ờ s ó , ị ý ạ ự ó ý ằ ò ớ ằ , ọ , dưỡ . - Cách thức lý ết quả thống ê: S dò, dù ầ ề SPSS (S atistical Package for the Social Sciences) E e ể ý s ó , ề ự ạ ạ dưỡ GV ý ạ dưỡ GV. T ự ạ %, ể d ờ 2 ó ể ư s . Q ó, s s ầ ờ ể ù d ỏ ể í , ổ . C í ư dù ể í ó: x : Đ ể CBQL y : Đ ể GV - Quy ước về cách ác đ nh mức độ đánh giá theo thang điểm hảo sát: + Đ ể ự ự : T 3 dướ 4: R ườ / R T 2 dướ 3: T ườ / H T 1 dướ 2: Í ườ / Í Dướ 1: K ự / K + Đ ể , ầ , : T 3 ở : R ề / R ầ / R T 2 dướ 3: N ề / Cầ / K T 1 dướ 2: Í / K ầ / K 46 2.2.1. Nhận thức về hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên trung học phổ thông 2.2.1.1. Tính cần thiết của hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên trung học phổ thông Q ổ ớ H ưở ở 6 ườ s ề í ầ ạ dưỡ ự sư ạ GV , ề ẳ ị : GV ư ạ ườ sư ạ i dưỡ ể ự sư ạ GV ư s ọ , ằ GV ề ị ờ ọ , ề ổ ớ ọ . 2.2.1.2. Đánh giá về mục tiêu bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên trung học phổ thông T , ọ ỹ ể ư ạ dưỡ GV ơ ầ ề , , ầ ư ẩ ó ẩ ằ ư d , ầ ổ ớ d ặ , ướ ự ự ọ , ự dưỡ GV, ó ư ư dưỡ ớ d ( 2.5). Vớ s ở 2.5 , CBQL GV nhận thức đ ng dưỡ ự sư ạ “C , ở , ỹ sư ạ GV” ớ 61/77 CBQL ý ( 79.2%) 339/464 GV ý ( 73.1%). Tuy n ẫ ò GV CBQL chưa nhận thức đ ng dưỡ ự sư ạ GV ò GV ẩ ạ GV THPT, ẩ ớ ề sư ạ . N , ó sự hác bi t nhận thức CBQL GV ề ý , ự ọ , ự dưỡ GV. Có 41/77 CBQL đánh giá đ ng 47 ( 53.2%), ó ó 148/464 GV ( 31,9%). N ư , GV ư í ề ạ dưỡ ự sư ạ sẽ ạ ầ ề ạ dưỡ . C ư ớ ý, ị õ ạ dưỡ GV sẽ ó ư ầ ư qu , ể ý ạ dưỡ ó . 2.2.2. Đánh giá về nội dung hoạt động bồi dưỡng cho giáo viên trung học phổ thông 2.2.2.1. Đối với nội dung cần bồi dưỡng cho giáo viên M ẩ ớ ư ạ dưỡ ườ GV í ườ T ầ ó ể ạ ướ ể ư ự ự ọ HS. V d dưỡ GV , ớ , ạ ớ ự ễ ươ d ổ , , ý s ề s . K s ề d ầ ể dưỡ GV , CBQL GV ở 6 ườ ể ư s : ( 2.6). Q 2.6, ó ể : + CBQL cho rằ d r t cần thiết dưỡ GV, ó ạ ươ , SGK ớ ( x 3.69), ư (1); Lự ọ d PPDH í ự ( x 3.66), ư (2); G sư ạ ( x 3.58), ư (3); Đổ ớ ươ ể , ọ HS ( x 3.57), ư (4); P ươ ướ dẫ HS ự ọ , ư (5). N d dưỡ ề ề ự ọ e ọ ( x 2.94); ươ 48 ọ d ( x 2.96) Kỹ ọ ườ ( x 3.09) ư CBQL ở mức độ há cần thiết ạ . + Đ ớ GV: ầ ớ GV ề ù ể ớ CBQL ằ d : C ạ ươ , SGK ớ (( y 3.58), (1)); Đổ ớ ươ ể , ọ HS (( y 3.47), (2)); Lự ọ d ươ dạ ọ í ự (( y 3.46), (3)); G sư ạ (( y 3.43), (4)); P ươ ướ dẫ HS ự ọ (( y 3.26), (5)) cần thiết nh t. T ó, d : ươ ọ ( y 2.77); ề ự ọ e ọ ( y 2.93); ổ ạ d ờ ớ ( y 2.96) ư há cần thiết. N ư , ó ể s CBQL GV ề ằ d ầ dưỡ GV , ớ , ớ ươ d ổ , ặ ọ ề ề ạ PPDH ể d ự dạ ở ổ . 2.2.2.2. Thực trạng triển hai nội dung hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên trung học phổ thông T ờ , ươ dưỡ ề ự sư ạ GV ị GV ề d ươ ù ớ ầ ầ dưỡ GV, ầ ổ ớ ươ SGK ổ . T ớ d GV ầ dưỡ , s d ẫ ư ù ư ư dưỡ ườ (b 2.7). T s ở 2.7, ó sự CBQL GV ớ s d ư s : + CBQL ằ ự d dưỡ GV ở mức há thường uyên (ĐTB = 2.68) : Lự ọ d PPDH í ự (1); N d ươ ớ (2); 49 Đổ ớ ươ ể , ọ HS (3); Ứ d – s d ươ ỹ dạ ọ (4). C d ò ạ ó ự ư ít thường uyên. Đ ề ù , CBQL ằ d dưỡ ù ở tương đối há, d ư há phù hợp (ĐTB = 2.90) : Lự ọ d PPDH í ự (1); Ứ d g tin – s d ươ ỹ dạ ọ (2); Đổ ớ ươ ể , ọ HS (3). C d ò ạ ư ở tương đối ít phù hợp ư ươ ọ , ề ự ọ e ọc. + GV ề ư dưỡ ườ ươ ơ CBQL ( y 2.38). GV ằ ư dưỡ thường uyên nhiều nh t ự ọ d ươ dạ ọ í ự ( y 2.72); ổ ớ ươ ể , ọ HS ( y 2.63). Ít được bồi dưỡng thường uyên ề ề ự ọ e ọ ( y 2.01) ỹ ọ ườ ( y 2.06). Về ù ư GV (ĐTB = 2.53) ỏ s d dưỡ ư ớ sự GV ư d ạ dạ GV. N ư , ặ dù GV ổ ư dưỡ ườ ư ạ dưỡ ạ ườ ự dưỡ d ư dưỡ ờ ẫ ư ư sự GV, ề GV ẫ ò dạ ớ , d ư d PPDH í ự dạ d HS. Đó í ạ dưỡ GV ờ ư . 2.2.3. Hình thức, phương pháp bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông 50 2.2.3.1. Hình thức bồi dưỡng Q s ổ dưỡ ư ý CBQL GV ề ù ể , ề ý ằ s ẫ ư ù ớ ạ s GV ( 2.8). T 2.8 : + H dưỡ e ạ B GD&ĐT ó 14.29% CBQL 16.59% GV ằ GV ư dưỡ ớ , d ó ù ư th p ( x 1.09; y 1.71 ). + H dưỡ e ạ Sở GD&ĐT ư CBQL GV ó ổ thường uyên GV ( ớ 96.1% CBQL 93.97% GV ý). T , ư CBQL há phù hợp ( x 2.22), ò GV ạ ít phù hợp ( y 1.84). N d ể dưỡ ạ ớ s GV ở ườ ư ư ổ ề ờ , ị ể ư ư ự sự . + H ườ ự ổ dưỡ ườ ư ự tương đối cao há phù hợp cho GV ( x 2.49; y 2.35). Đ ạ ể ườ ổ ư ọ ổ ể ạ ù ề ạ ỗ ườ , ự ổ CBQL. C ó 72.73% CBQL 84.27% GV ườ ó ổ dưỡ . + H GV ự dưỡ , ư ư ầ CBQL GV ư dưỡ chủ yếu GV ờ (98.7% CBQL 93.1% GV ý) 51 há phù hợp ớ ạ s CBQL GV ( x 2.52; y 2.50). Đ ề ó ó ĩ s CBQL GV ề ự dưỡ GV. T , s ự , GV ự dưỡ ò í ự ỗ GV, s CBQL ườ ọ ư ị ướ , ổ ể ể sự ạ ự . + Đ ớ dưỡ ẩ , GV dưỡ ẩ ư há th p (24.68% CBQL 18.75% GV) chưa phù hợp ( x 1.6; y 1.74). N d ầ ớ GV ạ ề ạ ( ầ ớ ọ s ạ ọ ), ò ó ó ề , ặ ơ , . B ạ ó, í s GV ó ọ ị s ạ ọ ạ ọ ư ề . Đ ớ QLGD ạ P Y ở ẽ ể d e ướ ạ ò ỏ ạ , dưỡ ó , ó ị ớ ổ . N ư , CBQL GV ề ự , dưỡ , ằ ầ ườ ổ dưỡ ạ ườ ơ sở ò ự dưỡ ỗ GV sẽ í ư ề ườ , ó sẽ ạ ự ạ dưỡ GV . 2.2.3.2. hương pháp bồi dưỡng P ươ dưỡ ọ ạ dưỡ . P ươ dưỡ ọ ổ ớ ươ ọ GV ươ dưỡ ườ ổ ọ e ó ọ ể sư ạ . Q s ự ươ dưỡ , CBQL GV ở 6 ườ ó ề ươ dưỡ ư s : ( 2.9) 52 K s ở 2.9 CBQL GV ề ằ s d há thường uyên ươ ( x 2.92; y 2.8) ọ ằ ( x 2.78; y 2.59). T ề ó ươ thuy ó ọ ạ tương đối há ( x 2.78; y 2.65). Đ ớ ươ ự ít được thực hi n thường uyên ( x 2.53; y 2.34) ư ư há hi u quả ( x 2.73; y 2.57). V s d ươ ạ dưỡ ư ề, , , do ít được thực hi n thường uyên n ít hi u quả. N ư , ó ể ị ằ ươ s d ư ầ ớ dưỡ . V ầ ặ ù ọ , í ầ ó dưỡ ể ự ọ ươ ù ơ ở ươ dưỡ GV ó ặ ù . Tổ , ướ dẫ GV í ự , , s ạ ọ , ạ ề GV ư ó ó kinh dự d ươ , ổ ớ ươ dạ ọ - d , dưỡ ự dưỡ , ó ư , ạ dưỡ ớ ó ư ớ ư . 2.2.4. Thời gian tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên trung học phổ thông T ờ dưỡ ù ó ầ ổ ạ dưỡ . Lự ọ ờ ổ dưỡ ù sẽ ư GV ( 2.10). Q s ý CBQL GV, ờ phù hợp nh t ướ ọ , ươ ọ ư dự ẩ ị ể (94.8% CBQL 92.9% GV ý). B ạ ó, 87.0% CBQL 53 77.6% GV ằ ổ è há phù hợp ớ GV, ờ GV ươ ỗ , ó ể ọ , . N , s ườ THPT ( ư e ) ổ ề ổ dưỡ e ề sẽ GV ọ ỏ ẫ ư ề ơ , ó 85.7% CBQL 73.9% GV ý e trun . 2.2.5. Kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông Để ự dưỡ GV, ầ ó ể , , í ý , dạ ể ỗ GV s ư ọ HS. K s ý ề ể ư dưỡ , ư ư s ( 2.11): Q s , CBQL GV ề ằ ự ể , s dưỡ ư ư ự ườ ó . H ể ư ự há thường uyên ạ (42.9% CBQL 44.2% GV ó ự ), s (46.8% CBQL 50.0% GV ý), ó ự ư ề . T , ạ ư s CBQL GV ý ể phù hợp cho V ( x 2.29; y 2.24), sẽ ư sự ọ ỏ GV s ư dưỡ . H ạ ư GV tương đối phù hợp ( y 2.09), ư CBQL ằ ể ít phù hợp ớ GV ( x 1.79). Tuy nh ý CBQL GV ề ể ề . 2.2.6. Hiệu quả hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông ( 2.12) 54 K s ở 2.12 ầ CBQL GV ườ ề ó ươ ề ể d dưỡ dạ ọ d ; ó d ư ể dạ ọ há nhiều P ươ s ạ ề ( x 2.97; y 2.88); Đổ ớ ươ ể , ọ HS ( x 2.94; y 2.84); C ạ ươ , SGK ớ ( x 2.87; y 2.69); N d ươ ớ ( x 2.92; y 2.74); P ươ ướ dẫ HS ự ọ ( x 2.78; y 2.94); Ứ d – s d ươ ỹ dạ ọ ( x 2.77; y 2.70). M s d ư ể r t ít ỹ ọ ườ ( x 1.88; y 1.98); P ươ ọ d ( x 1.90; y 1.79). G sư ạ d ư CBQL GV ó dưỡ tương đối thường uyên ư d d dạ d ạ ở mức độ trung bình ( x 2.49; y 2.33). Tó ạ , í ó ể ằ ớ ầ dưỡ GV ù d , , ươ ờ dưỡ ớ GV ư , ể d s dưỡ ẫ ư ư ầ ự . H ạ dưỡ ư ư GV. D ó ể ạ dưỡ GV ó ầ ư ể ể ự ọ í . 2.3. Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên ở các trường Trung học phổ thông tỉnh Ph Yên Q ý ạ dưỡ GV THPT ý ườ THPT, ó dưỡ , ạ ạ GV ó ầ ự sư ạ ể ó ể í ự , ạ ự ư . Để ự ạ ý ạ ề 55 dưỡ GV ở P Y , , ể ề ự ý ườ ọ CBQL ườ THPT ạ P Y . 2.3.1. Xây dựng kế hoạch, chương trình bồi dưỡng giáo viên V dự ạ , ươ dưỡ ó ý ĩ ị ư ý, ó d ị ướ ạ dưỡ d ễ e ề , ị í ự ( ự , ơ sở , í) ờ , ... ầ . T ự , s dự ạ , ươ dưỡ GV ở ườ THPT, CBQL GV ư s : ( 2.13) C d ể ư ư s : - Tìm hiểu về nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên Để dự ạ dưỡ ù , ư GV ó í ể ề ầ dưỡ GV ọ . T , s , CBQL GV ít được các trường thực hi n thường uyên ( x 1.99; y 1.83), ề ưở ỏ ự ọ GV. Hầ CBQL ở ườ dự ạ dưỡ GV ư ể ầ ầ dưỡ GV dự ý d , ầ dưỡ ư ổ . M GV í d dưỡ , ị ặ ó ý ờ ơ, , ó dưỡ GV ư ạ , ó ĩ dự ạ sẽ ự í . Đ ề ù ớ CBQL GV ề ự ở ườ ( x 1.87; y 1.85). Q ỏ s ớ H T ưở ườ P Đ P ù ườ THPT L L ề ó ể ề 56 ầ dưỡ GV, T ầ /C ở 2 ườ ằ ự ư ề ặ í d ó ờ , í ự ể ự ề s , ể ầ dưỡ GV. - Thiết lập mục tiêu hoạt động bồi dưỡng giáo viên V ạ dưỡ ó ý ĩ ọ ý ư ạ dưỡ GV. Tù e ờ ể , ư ầ dưỡ dự ạ dưỡ , CBQL ề ư , ể ó ý ĩ . M dưỡ ư dướ dạ ị ư ặ ị í ( õ s ư GV dưỡ , ọ ề ư s dưỡ , ờ dưỡ ) ư ườ ự dưỡ . Đ CBQL GV , mức độ thực hi n và hi u quả CBQL ở ườ đạt mức trung bình ( x 2.18; y 2.16) ( x 2.09; y 2.03). V dẫ ự ạ ề ạ dưỡ GV ư ư ị õ ề ờ í ư GV ạ ư ư ạ dưỡ ờ ư ư . - Quy hoạch đối tượng tham gia bồi dưỡng C d ạ dưỡ , í ầ dưỡ ể ề ọ ặ GV, CBQL ở ườ ạ GV ề ặ : , ự , ẩ ề , ẩ ạ ơ sở ề ầ dưỡ ớ . T ó CBQL ườ , ặ H ưở sẽ ạ d ạ , ạ ư dưỡ ươ ớ d ạ dưỡ ó ớ ư sẽ dưỡ . K s CBQL GV ư ự ở ườ tương đối há thường 57 uyên ( x 2.44, y 2.15) ư mức độ hi u quả lại chưa cao ( x 2.23, y 2.11). Đ ề ó ỏ ạ ư dưỡ ư ạ ư sự í GV. N d dự ạ dưỡ GV ở ườ ư ầ GV ư ư ổ ổ í , , í ề , ự ự sự GV. - Nắm vững ế hoạch bồi dưỡng giáo viên của Bộ, Sở D ĐT Trong v dự ạ , ươ dưỡ GV ở ườ THPT, ạ dưỡ GV ý ầ ọ ớ CBQL ở ườ . Đ CBQL GV ạ dưỡ ở ườ ư ự há thường uyên ( x 2.40, y 2.23), ể ườ dự ạ dưỡ GV . T , ạ dưỡ ạ ư CBQL ườ d ít hi u quả dự ạ ườ , e ý CBQL GV ườ s ( x 2.01, y 2.04). N ạ ó ể d ạ dưỡ B GD&ĐT, Sở GD&ĐT ư s ớ ầ ự ườ , sự ị ướ , ạ ự ể. - Xây dựng ế hoạch bồi dưỡng giáo viên trong ế hoạch hoạt động năm học của trường CBQL GV ư ự há thường uyên ớ ể ( x 2.40 y 2.24) ầ ạ ạ ườ . Tù e ọ ầ ư GV ỗ ườ ó ạ dưỡ ọ , ọ . Đ CBQL GV ườ 58 s ở mức độ trung bình ( x 2.01 y 2.11), ó ĩ ở ề ườ , CBQL ư ự sự ọ ề ư dự ạ dưỡ GV ạ ạ ọ . Đ ư ạ dưỡ ư . - Xác đ nh nội dung, hình thức, phương pháp bồi dưỡng cho cả năm học Để dưỡ ạ ư ư dự ầ ọ ự d , ươ , dưỡ s ù ớ GV ó ườ ý ườ ọ dự ươ dưỡ GV. CBQL ườ ị õ d , ươ ầ dưỡ GV ạ , ọ ọ . Đ ề ề ự CBQL ườ . K s CBQL GV ư ự tương đối thường uyên ạ dưỡ ( x 2.38 y 2.18), ư ít hi u quả ( x 1.90 y 2.09). K ị d , , ươ dưỡ ư ư CBQL ở ườ ầ ư ư . - Hướng dẫn các tổ chuyên môn ây dựng ế hoạch bồi dưỡng Để ý ạ , CBQL ườ ầ ướ dẫ GV dự ạ QLGD dự ạ ổ, ó GV ự dạ ọ , ự d HS, ự ý ớ . C e CBQL GV CBQL ườ ự há thường uyên ( x 2.38 y 2.13) tương đối hi u quả ( x 2.14 y 2.15). K ỏ CBQL ườ ọ ổ dưỡ GV. 59 N , s dự ạ , ươ dưỡ GV ở ườ CBQL ườ ư dự ạ , ươ dưỡ ể ự GV. T í ư ự há thường uyên tương đối đạt hi u quả ư ạ ư dưỡ ; ướ dẫ ổ dự ạ dưỡ ; ị d , ươ , dưỡ ọ ư ạ chưa ch ý ể ầ dưỡ GV. Đ ề í ý d ầ GV ở ườ THPT ư ớ ạ dưỡ ạ ườ . N , dự ạ dưỡ ó , ò ù ự , ý dự ướ ườ CBQL ườ ọ ; ầ ườ ý e dọ . D ó, ớ í ư ư ầ ó ướ ờ ớ ể ạ ư . 2.3.2. Tổ chức, chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng giáo viên Tổ , ạ ự ạ dưỡ GV ườ ề : ự , , ờ , í, K ổ ự , ầ . CBQL, GV ư s ( 2.14): Q s ó ể í ó sự CBQL GV ổ , ạ dưỡ GV ở ườ . N , ổ , ạ ạ dưỡ GV CBQL ườ THPT ờ ư chưa thực hi n thường uyên chưa thực sự hi u quả. C ể ư s : - Xây dựng ban chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng giáo viên của trường Để ý ạ dưỡ GV ạ s s , dự ạ dưỡ ở ườ ầ . T , e CBQL GV s , 60 ít thực hi n thường uyên ( x 2.03 y 1.96). N ó , í ổ ạ . B ạ ạ dưỡ ư ạ dưỡ ư ổ , ạ e ạ B GD&ĐT Sở GD&ĐT, ò ạ dưỡ H ưở ườ ó . C í , CBQL GV ườ s hông đánh giá cao hi u quả ( x 1.97 y 1.96). - Hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể nội dung và cách thức tổ chức hoạt động bồi dưỡng cho tổ chuyên môn. H ạ dưỡ GV ờ dưỡ ề ươ dạ d ể ạ dạ ọ ò ổ ọ . CBQL ầ ướ dẫ , ạ Tổ ò ự dưỡ GV ổ. T , CBQL GV ư CBQL ở ườ ự ở mức độ trung bình ( x 2.21 y 2.14) ò ít hi u quả ( x 2.19 y 1.88). Đ ề ó ò Tổ dưỡ GV ư ư ạ ề . - Hướng dẫn, chỉ đạo, tạo điều kiện cho giáo viên thực hiện kế hoạch tự bồi dưỡng B ạ ạ ạ d ổ, ó , ườ ổ , ù e ự B ườ ự dưỡ , ề d ó ầ dưỡ e ạ dự . M GV ự dưỡ CBQL, B ở ườ ầ ó sự ị ướ , ạ ạ ề ể GV ự . T e , CBQL GV ằ ó ự ư ít thường uyên ( x 2.08 y 2.12), 61 hi u quả chưa cao ( x 1.96 y 1.81). Có ể , ự dưỡ GV ò í ự , ư ó sự , ạ ướ dẫ í ạ ườ , ư d ở ó e ự ọ , ự dưỡ GV. - Tổ chức hoạt động bồi dưỡng tập trung theo kế hoạch tập huấn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Đ ề ư d d ạ dưỡ GV ư ể dị è ờ ẩ ị sự ổ ó ĩ ự d ( d , ổ SGK,). Hầ ườ ề ổ ự e sự ạ ự Sở GD&ĐT. V , s CBQL GV ề ư ự há thường uyên ( x 2.36 y 2.32) CBQL há hi u quả ( x 2.34). T , GV d s dưỡ ư ư e dõ , ổ , . C í , e GV, ó ò nhiều hạn chế ( y 2.11). - Tổ chức thực hiện các chuyên đề bồi dưỡng thường uyên ở trường Tổ e ề ể ư ự sư ạ GV ườ . V ổ ườ sẽ GV ổ s , ớ . T , ó GV ó s , í ổ ò ạ ờ ổ e CBQL ít thực hi n ít hi u quả ở ườ ( x 1.86). GV ó tương đối thường uyên ( y 2.24) ư ư ổ hông cao ( y 1.98). 62 - Tổ chức thực hiện các chuyên đề bồi dưỡng thường uyên ở tổ chuyên môn Đ CBQL GV , ổ ề dưỡ ở ổ ít thực hi n thường uyên ( x 1.97 y 2.12). N d ư ạ ý ư Tổ ưở ườ ư ự sự ó ổ ề dưỡ ườ . H ổ chưa được đánh giá cao ( x 1.97 y 1.94). Đ ề ổ ề ở ổ ò í ự , ư ư sự ầ ư ườ ể ư dưỡ GV. - Tổ chức tọa đàm, giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm với các trường bạn Mỗ ườ ó ể ạ d ặ ù ề ị í ị ý ư CBQL, GV ề , ọ ỏ kinh ngh ườ ẫ sẽ í ổ ạ dưỡ GV. T ự , e GV CBQL , ổ ọ , ư , ổ ườ ề , ít được thực hi n thường uyên ( x 1.86 y 1.94) ít hi u quả ( x 1.86 y 1.86). Q ổ ý ớ s H ưở , d ư ó ẩ ể ư ạ ỗ ườ ư ư GV ổ ổ , dự ờ ườ í ư , d ễ ơ ư ọ ỏ dạ ẫ . - Theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện hoạt động bồi dưỡng M ổ ạ ó ư , ó sự e dõ , s ự dưỡ . T , e CBQL 63 GV ườ s , ư CBQL ở ườ ự h chưa thường uyên ( x 1.88 y 1.94) ít hi u quả ( x 1.90 y 1.99). Lý d ự ư dưỡ , ầ ề s s ớ ư . V ề ạ , ổ ự ạ ườ ề ư d ể , dưỡ ườ ạ ư ư ý . - Phối hợp các lực lượng trong hoạt động bồi dưỡng CBQL ự ư ạ dưỡ ít được thực hi n thường uyên, ể ( x 2.00), trong khi ạ ằ ư ự tương đối thường uyên ớ ể ( y 2.15). Sự ề ư s ự CBQL ươ í ạ dưỡ GV. Đ ề ự ư ạ dưỡ GV, CBQL GV ằ này đạt hi u quả chưa cao ( x 1.92 y 1.99). Có ể ạ dưỡ GV ớ ớ ườ ư ể B GD&ĐT. D ý ề , ư ư ó sự ạ ề dưỡ GV, í í ớ ự ư ạ dưỡ CBQL ườ THPT . H ưở ở ườ ầ ư ổ ự e ầ , ạ Sở. C ườ ầ ư ư ó ạ ề dưỡ GV, ư ầ ư ề , ể ề ự sư ạ GV ườ . Q ỏ CBQL s ườ ư s , ọ ằ ự ó ư ề ý ư í ườ ạ ườ ọ . Đ ề ó 64 dẫ ớ ự ư d ề , ặ ẽ, . 2.3.3. Quản lý các điều kiện hỗ trợ hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông Để GV í ự ớ ạ dưỡ ự dưỡ ạ ề ể ỗ GV ọ ọ . C ề ỗ GV ỗ í ọ , ạ ề ề ờ , ầ ươ , ị ườ ọ ạ dưỡ ự dưỡ . N , ể ạ ự GV ầ dự e ưở GV dưỡ ự dưỡ . K s ý CBQL GV ườ ề ý ư ư ở 2.16. T s , ó ể ý ề ỗ ạ dưỡ ở ườ THPT ư ở trung bình há. C ể ư s : - Về việc huy động nguồn kinh phí cho hoạt động bồi dưỡng T ườ ớ dưỡ d B GD&ĐT Sở GD&ĐT ổ í ư í s , ó ạ ị ị í dù ạ dưỡ GV, ạ , ọ í ọ . Hầ GV ề ư ầ í . T ớ ạ dưỡ d ườ ự ổ GV ự dưỡ ù e sự ỹ ỗ ườ GV ư ỗ ầ . V , ể ó í d d , ưở ự í ổ ọ s . K s ý CBQL GV ườ ự tương đối thường uyên ( x 2.18 y 2.07) tương đối hi u quả ( 65 x 2.26 y 2.11). Đ ề ó CBQL ườ ự ươ ỗ ề í ể GV dưỡ . - Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện Hầ ườ THPT ề ị ề ơ sở , ươ ị dạ - ọ . T , ề ó ư dưỡ GV e ướ ạ ườ e ướ ự . GV ư ư ị í , ó ạ e e ; ó , ị ể ỗ GV ó ể , ự ư ; s , dạ ư ư ơ QLGD ớ we s e d ; ươ e ị dạ HS GV ó ơ s d , T e ề ị ơ sở , ị dưỡ , CBQL GV ằ ự ườ ạ trung bình – há ( x 2.21 y 2.24). V ư CBQL GV tương đối há cao ( x 2.18 y 2.32). Có ể ở P Y , ị ơ sở , ị, ươ ể ạ dạ ó , dưỡ ó ư CBQL ườ ầ ư , ể ạ dưỡ GV. - Cung cấp tài liệu học tập Để ý ạ dưỡ GV ó GV tro ọ , GV ầ ư ầ ọ ướ dưỡ ể ý d ó dưỡ ơ ổ dưỡ . T ự , dưỡ ườ ư s ạ ư ư , ò sơ s ề s . B ạ ó, dưỡ ườ , GV ị ĩ ị . Đ ề , CBQL GV ằ ự tương đối 66 thường uyên ( x 2.22 y 2.21) trung bình – há ( x 2.16 y 2.04). Q ổ ý ớ s GV ườ ằ CBQL ò í “ ầ ” ư “ ”, ó ĩ ư ư GV ự sự ể , d s ạ ò , ư ề ó GV ặ . - Tạo điều kiện về thời gian, môi trường sư phạm Có ề ể ạ ề ề ặ ờ ư s ờ ó ể ý, d ề CBQL GV, ọ , dự ườ sư ạ ọ . T e , CBQL GV ằ ườ ự chưa tốt ớ ể ươ ( x 2.03 y 2.18) cho ự ( x 1.96 y 2.54) . S CBQL ườ ư s ọ í ờ ể GV ọ dưỡ . Đ GV ư ớ ạ dưỡ . - Có chế độ, hình thức khuyến khích, động viên các GV có kết quả bồi dưỡng tốt T ự ầ e ưở ề ẫ ầ ể ể dươ ươ ọ . V e ưở ể ư ý ĩ dự ơ sở ể , ự . Q s dưỡ GV , ó ể ầ ườ ư ó í s e ưở GV ó í dưỡ . N d í ạ dưỡ ạ ẹ í d , ể s dưỡ ư ự dẫ ư GV. K s ý GV 67 ự ở ườ ít thường uyên ( x 2.06 y 2.06) ự chưa cao ( x 2.04 y 2.30). N , s ó ể CBQL GV ườ ẩ ị ơ sở , ị, ươ ẩ ị ọ GV CBQL ở ườ ó í CBQL GV ư . T , e , ề ư ỗ ớ “ ầ ” ư “ ” ể GV ó ể ọ dưỡ . V , ể ư ý ầ ó ề ườ ề ạ dưỡ d ễ e ạ dưỡ . 2.3.4. Sự phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động bồi dưỡng giáo viên ở các trường Trung học phổ thông tỉnh Phú Yên H ạ dưỡ GV ạ ó , ườ d ó ò ỏ ơ ổ ạ ươ ổ ị . C ự ư dưỡ ườ ọ ( , ưở , ý ạ ), ơ QLGD (B ườ , Sở B ) ườ dưỡ ( sư ạ , ý ạ , ) ó ặ ẽ ớ ớ “ ” ươ , ó GV ườ ự ị ề ầ dưỡ , ờ ự ọ ự ; ườ dưỡ ờ ò ướ dẫ GV, ể ; ơ ý ướ dẫ ầ ườ ọ , ườ ọ ườ dưỡ , ý, ề ạ . T ự , ề ự ý ạ dưỡ GV Sở GD&ĐT ườ ò . Mọ ươ , ạ ề ự e dọ B Sở Sở ườ THPT; B GD&ĐT ề ườ ĐHSP, ớ Sở ể ườ , s ó 68 ườ GV dưỡ . Sở GD&ĐT ườ THPT ư ư B ạ dưỡ , ó ổ ớ dưỡ ạ e . T e s ý ạ dưỡ ở ườ , ù e ự í ườ ý ở ườ ườ ớ , ớ Tổ ớ GV ó . N ạ GV d ạ , ầ ể GV ơ ó ơ ị ó . 2.3.5. Kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng giáo viên K ể ọ ý. K ể - ể ạ ơ, e dõ ề dưỡ , ó ạ dưỡ ự GV. T ó, ườ ý ớ ó ể , ề , í ổ ạ e ướ ạ . V ể , dự ươ , ạ ư ị ; ó í, ẩ ự ể ạ , ó ể ị í , ị ư ặ sự ể, ề , ể. K CBQL ề ý ể , ạ dưỡ GV ư ở 2.15 ư s : S s , ự ể - ạ dưỡ ở ườ chưa thường uyên hi u quả chưa cao. C ể í ự ể ư ư s : - Qui định hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá hoạt động bồi dưỡng Để ý ể , dễ ự í , CBQL ườ ầ ị õ , ươ ể , ạ dưỡ GV ể ọ ự ướ . Vớ ( x 2.05 y 2.22) ự ở tương đối 69 thường uyên ( x 2.04 y 1.93) e CBQL GV ở ườ s chưa cao. Đ ề ó CBQL ư s s ớ ể , GV s dưỡ . - Qui định tiêu chí kiểm tra đánh giá hoạt động bồi dưỡng C í ớ ẩ GV ề ự sư ạ , B ườ ầ dự ị õ í ể ể , GV s dưỡ , ơ sở ể GV ó dưỡ . Đ ề ó ị í ể , ý ườ , CBQL GV ề ít được thực hi n thường uyên ( x 2.08 y 2.06) hi u quả chưa cao ( x 2.12 y 2.03). S dưỡ GV ò í ị í , ư ự . - Phối hợp các lực lượng có liên quan trong đánh giá Để í ầ ó sự ặ ẽ ự ư ườ , B , ổ ạ dưỡ . K s ý CBQL GV ằ ự ạ mức trung bình ( x 2.04; 2.06 y 2.09; 1.91). Đ ề ư ó sự ặ ẽ ể ý ườ ể , GV s dưỡ . - Tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm sau đợt bồi dưỡng S ỗ ạ ự ạ ạ dưỡ , GV ầ ư ể ề ạ ù ơ . Đ ơ sở ọ ể CBQL ở ườ ó ể ự ạ , ươ dưỡ , ư só ạ ổ ự ể ó ó í dưỡ s . T e , 70 CBQL GV ằ chưa được tiến hành thường uyên ( x 1.96 y 2.06) ớ ư ý chưa cao ( x 2.01 y 1.89). Đ só ọ ý ạ dưỡ ư ó ề s ể ị ư . - Xử lý các giáo viên không đạt yêu cầu sau bồi dưỡng Có ưở , ạ ớ dưỡ ỗ GV sẽ ạ ò ẫ ể GV í ự ó ớ ạ dưỡ . K í dạ ớ GV ạ ẩ ự sư ạ s ể , sẽ ạ ự GV ọ ể ề dạ . T ự , ầ ườ chưa làm tốt , ò ể ý GV ạ ầ , ý ù ớ CBQL GV ề ự ( x 1.99 y 2.01) ( x 1.90 y 1.79). Đ ề í ạ ư dạ GV ư ề , ề GV ư ự dạ ẫ ư ớ , dư . 2.4. Đánh giá chung quản lý nhà nước về bồi dưỡng giáo viên các trường trung học phổ thông công lập 2.4.1. Kết quả đạt được T ờ , ươ BDTX GV THPT ạ ề í . T ơ ị ườ THPT ị ề ự e sự ạ Sở GD&ĐT dự ạ ổ GV ơ ị ự ý ạ dưỡ ườ ầ ọ . Đ t ị GV ề d ươ ù ớ ầ ầ dưỡ ; GV ư ề ề í ị, - , dưỡ ẩ í ị, ạ ề , ể ự dạ ọ , ự d ự 71 e ầ ẩ ề , ầ ọ , ọ , ầ ể d ị ươ , ầ ổ ớ ư d . B ạ ó, GV ó ý ự ọ , ự dưỡ ; ự rè ; ự ự BDTX; ự ổ , ý ạ ự ọ , ự dưỡ ườ , sở d ạ . 2.4.2. Những hạn chế cần khắc phục T s ự ạ , QLNN ề dưỡ GV THPT ờ ạ ư s ự ị ờ ề ạ ầ : - H ạ dưỡ GV ư ể ề B GD&ĐT ườ ò ạ dưỡ GV ạ ườ ư . C ề , ể ầ ọ GV ư ư B ườ ọ . Đó í ạ dưỡ GV ờ ư ự ò í ; - M s d dưỡ ư ư ầ ự dạ , ò ặ ý , ư s ọ ươ ọ ư ướ dẫ s d ị ạ dạ ọ ầ ư ó; ươ dưỡ ư dạ , ư ư í í ự ự dưỡ GV, ư sự ý GV. C ẩ ự ề , ỹ ư ư ị õ , ể , GV s dưỡ ư ự ư GV ư ó ầ , ự trong dưỡ ; - N ề GV ự ò ớ ó sẵ , ó ơ , ớ ằ . Hơ , d ươ ổ GV GV ể 72 . N , ở s ườ ư ó ư , e ưở , ỏ GV ọ . N ề GV ư ư ầ , ề dưỡ ư ó ự ọ í ự . C í ề ó ý ạ dưỡ ờ ư ; - V dự ạ ư s ớ ầ dưỡ GV ạ ư QLNN ề dưỡ . Đ ầ ớ ự ươ ườ ý. Ở ề ườ , CBQL ặ H ưở ườ dự ạ dưỡ GV ạ ư ề “ ổ , ể , , ầ ọ ” GV, dẫ sự ề ề ơ ọ GV; - C ạ , ổ dưỡ GV ở ọ ư QLGD ý ướ ầ ể ươ dạ ớ ạ ổ dưỡ ạ GV ở ườ . Mặ dù ư ể , ự , dưỡ ạ ó ể, ó ể . Bở , s dưỡ ạ ư ó ý ể ể ý ườ ư ạ ầ . C í , ự ạ dưỡ ạ ườ ư ườ ; - T ờ , ư sự ò dưỡ GV, s ườ sư ạ d ự dạ ổ ướ dẫ ý s , í ự . T ó, ườ ổ í ể ạ ó ể ó ể ờ ọ , í 73 ề ư ó dưỡ , ạ ầ ; - X dự í s GV ư ỏ ạ ạ dưỡ GV ờ . P ầ ớ GV ư í e , ườ ư ó ỗ , ạ ề GV ề ặ ể ự ớ dưỡ ; - Cơ sở , ề ươ ư ạ dưỡ . V ị ầ ơ sở ươ dạ ọ ạ sẽ GV ó ọ ơ ; - Sự ặ ẽ ớ ơ ị ổ ạ dưỡ sẽ ó ý. V ạ ư ý dưỡ ớ í s d , ẫ ò ạ , ý ; - V dự ự ể ổ ạ dưỡ sẽ ư dưỡ . Có ư sẽ . T ự , ầ ớ dưỡ e , ổ ạ dưỡ ườ ề s ư . T ự ạ dưỡ ự sư ạ GV ườ ư ể ể ưở ơ ị. Cầ ó ư dưỡ GV ớ ể, ự , ư ị , ươ ướ , , . T ườ ầ , ó ư ể ề ề . P ươ dưỡ GV ể ơ ị è e ề ( ướ , d , , ầ ). 74 Tiểu kết Chương 2 Mặ dù GV ổ ư dưỡ ườ ư ạ dưỡ ạ ườ ự dưỡ ư d ư dưỡ ờ ẫ ư ư sự GV, ề GV ẫ ò dạ ớ , d ư d PPDH í ự dạ d HS. V QLNN ề dưỡ GV THPT ờ ạ ư s ự ị ờ ề ạ ầ : h ạ dưỡ GV ư ể ề B GD&ĐT ườ ; d dưỡ ư ư ầ ự dạ ; ề GV ự ò ớ ó sẵ , ó ơ , ớ ằ ; dự ạ ư s ớ ầ dưỡ GV; ư ườ ể , ạ dưỡ ; dự í s GV ư ỏ ; ơ sở , ề ươ ư ạ dưỡ . Để ư ý ạ dưỡ ở ườ THPT ạ ươ , ưở ườ THPT P Y ầ ó í ự , ý ề ạ BDGV ể ạ ớ ; ý ạ ư ; x ể ạ , ể , , ó dự ơ sở í ự ạ ý ạ dưỡ ở ườ T ọ ổ P Y . T ư s ị ướ í ướ ề dưỡ ườ ọ ổ ở P Y ờ . 75 Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP Ở TỈNH PHÚ YÊN 3.1. Định hướng quản lý nhà nước đối với giáo dục trung học phổ thông tỉnh Ph Yên đến năm 2030 3.1.1. Dự báo tình hình phát triển mạng lưới trường THPT tỉnh Phú Yên đến năm 2030 G ạ 2016 – 2020: Đầ ư 4 ườ THCS&THPT Võ T ị S , N ễ V X (T A ); N ễ K , Võ N G (T . S Cầ ) 4 ườ THCS

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_quan_ly_nha_nuoc_ve_boi_duong_giao_vien_trung_hoc_p.pdf
Tài liệu liên quan