Luận văn Quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục ở tỉnh Thanh Hóa

LỜI CAM ĐOAN .i

LỜI CẢM ƠN.ii

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT. iii

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ.iv

MỞ ĐẦU.1

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ

THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC.10

1.1. Một số vấn đề lý luận chung . 10

1.1.1. Các khái niệm cơ bản .10

1.1.2. Đặc điểm của quản lý nhà nước về công tác thi đua khen thưởng.15

1.1.3. Sự cần thiết của quản lý nhà nước về công tác thi đua khen thưởng .17

1.2. Nội dung và các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về công tác thi

đua khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục . 20

1.2.1. Nội dung quản lý nhà nước về công tác thi đua khen thưởng trong lĩnh vực

giáo dục.19

1.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về công tác thi đua khen

thưởng trong lĩnh vực giáo dục.31

TIỂU KẾT CHƯƠNG 1.33

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI ĐUA KHEN

THƯỞNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC TẠI TỈNH THANH HÓA .34

2.1. Điều kiện tự nhiên và hệ thống giáo dục của tỉnh Thanh Hóa. 34

2.1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của Tỉnh .34

2.1.2. Hệ thống giáo dục của Tỉnh.36

2.2. Tình hình quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng trong lĩnh vực giáo

dục tại tỉnh Thanh Hóa. 37

2.2.1. Khái quát về tình hình giáo dục của tỉnh Thanh Hóa .38

pdf108 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 17/03/2022 | Lượt xem: 343 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục ở tỉnh Thanh Hóa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iáo dục và đào tạo tỉnh Thanh Hóa: Theo quy định của UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở Giáo dục và đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục ở tại địa phương, trong đó có công tác thi đua khen thưởng. Hiện nay, Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Thanh Hóa giao Văn phòng Sở là thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng của ngành; hướng dẫn, tổ chức, kiểm tra, đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Theo đó, Văn phòng Sở bố trí 02 cán bộ chuyên trách và 01 chuyên viên phối hợp theo dõi công tác thi đua khen thưởng của ngành giáo dục và đào tạo. Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo quyết định thành lập Hội đồng thi đua - Khen thưởng của Sở, có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn giúp Giám đốc Sở thực 43 hiện tốt về công tác quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục; thẩm định xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo thẩm quyền của Giám đốc Sở và trình các cấp khen thưởng. Đối với cấp huyện:Thực hiện Nghị định số 12/2010/NĐ-CP ngày 26/02/2010, Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/05/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Thông tư 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Tỉnh Thanh Hóa có 27 huyện, Thị xã, thành phố. Theo đó, mỗi đơn vị có 01 Phó thủ trưởng cơ quan phụ trách 02 chuyên viên theo dõi phụ trách công tác thi đua khen thưởng, trong đó có phòng Giáo dục và các đơn vị trực thuộc. Ở các huyện, thị xã, thành phố, ngoài bộ phận chuyên trách làm công tác thi đua khen thưởng là các phòng Nội vụ, thì các phòng Giáo dục đều bố trí cán bộ, công viên chức kiêm nhiệm làm công tác thi đua khen thưởng. Ở cấp huyện, Hội đồng thi đua - Khen thưởng cấp huyện có nhiệm vụ tham mưu giúp Chủ tịch UNBD huyện thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng trên địa bàn, trong đó có nội dung về thi đua khen thưởng ngành Giáo dục và đào tạo. Hội đồng thi đua - Khen thưởng cấp huyện giúp Chủ tịch UBND huyện xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể thuộc các bậc học do UBND cấp huyện quản lý. Ở cấp cơ sở (các trường, cơ sở giáo dục) đều bố trí người kiêm nhiệm theo đội phụ trách công tác thi đua khen thưởng. Ngoài ra, ở các trường, các cơ sở giáo dục còn có Hộ đồng thi đua khen thưởng cấp cơ sở, có nhiệm vụ giúp thủ trưởng cơ quan đơn vị trong việc bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng để trình các cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định. 44 Bảng 2.1: Số lượng, cơ cấu công chức, viên chức làm công tác thi đua khen thưởng ngành Giáo dục và đào tạo tỉnh Thanh Hóa (tính đến hết năm 2018) Đơn vị tính: Người Đơn vị, Bậc học Số lượng CB, CVC làm công tác thi đua Chuyên trách Kiêm nhiệm Thời gian công tác Công đoàn Hành chính Giáo viên Cán bộ quản lý Trên 03 năm Dưới 03 năm Sở Giáo dục 2 2 2 Phòng Giáo dục 27 16 8 3 22 5 Trường mầm non 320 215 20 30 55 250 70 Trường Tiểu học 286 196 27 26 37 228 58 Trường Trung học 267 191 22 28 26 152 115 Trường Phổ thông 76 27 8 12 29 42 34 TTHN, GDTX 27 2 4 18 3 19 8 Trường Đại học, Cao đẳng 6 1 4 1 5 1 Tổng cộng 1011 2 648 93 117 151 720 291 (Nguồn: Tổng hợp từ Sở Giáo dục và đào tạo, Phòng giáo dục các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Thanh Hóa) Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua khen thưởng. Đội ngũ cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác thi đua khen thưởng tiếp tục được đổi mới: Hầu hết đã từng qua công tác giảng dạy và quản lý giáo dục, có trình độ chuyên môn Đại học trở lên, nhiệt tình, chịu khó, vững vàng về nghiệp vụ, tham mưu tổ chức chỉ đạo các hoạt động thi đua có hiệu quả, góp sức cùng 45 nhà trường, đơn vị và toàn ngành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Tỉnh Thanh Hóa đã và đang tiếp tục quan tâm kiện toàn hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp bảo đảm hoạt động chất lượng, hiệu quả. Chú ý đào tạo, bồi dưỡng, bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng đủ về số lượng, có năng lực thực tiễn, có phẩm chất đạo đức để việc tham mưu, thực hiện có hiệu quả cao hơn. Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động làm công tác thi đua khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục, tỉnh luôn quan tâm việc tập huấn, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản liên quan của Đảng, Nhà nước để nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Tuy nhiên hiện nay, CC, VC, NLĐ làm công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố làm công tác kiêm nhiệm, các cơ sở giáo dục chủ yếu là Chủ tịch công đoàn cơ sở nên không có nhiều thời gian nghiên cứu về thi đua, khen thưởng, chưa được học tập nghiên cứu nhiều về thi đua, khen thưởng, chủ yếu tham dự lớp tập huấn, thực hiện theo văn bản hướng dẫn về thi đua, khen thưởng, không được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên (từ trước đến nay chưa có cơ sở đào tạo nguồn nhân lực làm công tác thi đua, khen thưởng), chủ yếu tham gia lớp tập huấn ngắn hạn do Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức và thực hiện theo văn bản quy định về thi đua, khen thưởng. Mặc dù có Luật Thi đua, Khen thưởng, các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của trung ương, địa phương và của ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đối với các cơ sở giáo dục, nhưng CC, VC, NLĐ làm công tác thi đua, khen thưởng còn hạn chế về công tác tuyên truyền, hướng dẫn đến giáo viên, nhân viên chưa hiệu quả, chẳng hạn như: Hồ sơ trình xét 46 thi đua, khen thưởng của các cơ sở giáo dục còn nhiều sai sót, thực hiện chưa đúng quy định; báo cáo thành tích của nhiều CC, VC, NLĐ không theo mẫu quy định, không đúng thể thức văn bản, do đó hồ sơ phải sửa nhiều lần, từ đó mất nhiều thời gian, không đảm bảo tiến độ trình khen thưởng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cao. Bên cạnh đó, báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân chưa nêu được thành tích nổi bật; không phân biệt được giữa danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Bên cạnh đó, một số CC, VC, NLĐ chưa tham mưu kịp thời hay những đề xuất cho phong trào thi đua có tính chất chuyên đề hoặc đột xuất nhằm mang lại hiệu quả cho công tác giảng dạy và học tập một cách thiết thực, phù hợp với điều kiện, đặc điểm tình hình của đơn vị. Có thể nói, các đơn vị thường chỉ quan tâm đến tổ chức khen thưởng thường niên hàng năm hơn là tổ chức phát động phong trào thi đua, do đó tính mới, tính sáng tạo trong công tác thi đua sẽ bị buông lỏng. Đối với khen thưởng cũng dựa trên cơ sở đề nghị, đề xuất của tập thể, cá nhân, từ đó đề nghị khen thưởng cấp trên. 2.2.2.3. Hoạt động tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về công tác thi đua khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục tỉnh Thanh Hóa Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003. Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định 91/2017/NĐ- CP ngày 31/7/2017 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh tại Tờ 47 trình số 149/TTr-BTĐKT ngày 02/8/2011. Ngày 30/08/2011, UBND Thanh Hóa ban hành quyết định số 4479/2011/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bao gồm: nội dung thi đua, tổ chức phong trào thi đua, tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua, các hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng. Quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng; thẩm quyền quyết định khen thưởng và trao tặng danh hiệu thi đua. Lễ trao tặng và đón nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Quỹ thi đua khen thưởng; quyền lợi và nghĩa vụ của các tập thể, cá nhân tham gia các phong trào thi đua, khen thưởng; cơ quan quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp; vi phạm và xử lý vi phạm; khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi đua, khen thưởng.Cung các nội dung về công tác thi đua, khen thưởng có liên quan khác không quy định trong văn bản này thì thực hiện theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản pháp luật có liên quan. Gần đây nhất, ngày 13/11/2018, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND thay thếQuyết định số 4479/2011/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóabao gồm: Nguyên tắc thi đua, khen thưởng, tổ chức phong trào thi đua, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng; trao tặng và đón nhận; thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng; quỹ thi đua khen thưởng; lưu trữ hồ sơ khen thưởng. Trong giai đoạn từ năm 2013 - 2018 cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội của tỉnh, lĩnh vực quản lý về thi đua khen thưởng trong giáo dục tỉnh Thanh Hóa đã có những phát triển mới và những thành tựu đáng kể đó là: Về công tác thi đua:Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 03/6/1998 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 04/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Trong thời gian qua, 48 công tác thi đua khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục tại tỉnh Thanh Hóa ngày càng đi vào chiều sâu và có nề nếp. Sở Giáo dục Thanh Hóa đã xác định được mục đích của thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, đưa phong trào thi đua của ngành từng bước phát triển toàn diện, gắn với việc đổi mới sáng tạo trong dạy và học, đồng thời đáp ứng được yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong những năm tiếp theo. Hàng năm, căn cứ vào nhiệm vụ năm học, Sở Giáo dục Thanh Hóa hướng dẫn Quy chế hoạt động thi đua khối đến các khối thi đua. Qua đó, các khối thi đua căn cứ điều kiện thực tế của khối đã cụ thể hóa tiêu chí thi đua của Sở Giáo dục Thanh hóa, tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua với hoạt động chấm chéo, bình bầu suy tôn, xét đề nghị khen vào dịp cuối năm học. Sở Giáo dục Thanh hóa tổ chức tuyên dương và trao thưởng tại Hội nghị tổng kết năm học của ngành. Hàng năm Sở Giáo dục Thanh Hóa đều có hướng dẫn các đơn vị, cơ sở giáo dục về thi đua thường niên cũng như thi đua đột xuất và các phong trào thi đua theo hướng dẫn từ trung ương đến địa phương theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng. Về phương pháp tổ chức các phong trào thi đua: Trong 5 năm học qua (năm học 2013 - 2014 đến năm học 2017 - 2018), việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước của ngành đã thể hiện rõ được vai trò, trách nhiệm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, các tổ chức đoàn thể. Hàng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Giáo dục Thanh Hóa tổ chức tổng kết và ký kết giao ước 08 Khối thi đua trực thuộc Sở Giáo dục Thanh Hóa trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và đơn vị trực thuộc. Các phong trào thi đua đã thực sự được nâng lên về chất và đi vào chiều sâu; CC, VC, NLĐ trong toàn ngành tham gia đông 49 đảo và có tính tự giác cao. Nhiều tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến đã được nêu gương, biểu dương, góp phần quan trọng cho thành công của phong trào thi đua yêu nước của ngành về phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục, giảng dạy trong tình hình mới. Phong trào thi đua yêu nước được diễn ra trong suốt năm học, theo từng thời điểm, của từng phong trào ngắn hạn hay chuyên đề phù hợp thực tế, hòa vào phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, huyện, thị, của riêng ngành Giáo dục và đào tạo Thanh Hóa. Cụ thể như sau: Phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”: Đây là phong trào thi đua xuyên suốt, cốt lõi của ngành Giáo dục và Đào tạo. Phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực: Thực hiện phát động của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục Thanh Hóa đã triển khai trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa về phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và đã cụ thể hóa 9 tiêu chí theo 5 nội dung quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ phong trào, các đơn vị, cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến phổ thông đã tạo ra khung cảnh sư phạm khang trang, lớp học thân thiện, thúc đẩy mối quan hệ thầy - trò tốt dần lên, có nhiều hoạt động vui tươi, lành mạnh; các di tích lịch sử đã được giáo viên, học sinh chăm sóc, tu sửa và phát huy các giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc. Những việc làm cụ thể, thiết thực đã góp phần làm chuyển biến từ nhận thức đến hành động của đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, học sinh và sinh viên. Điều đó đã chứng minh cho hiệu quả thiết thực của phong trào. Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Sở Giáo dục Thanh Hóa đã phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục và đào tạo tỉnh phát động cuộc vận động mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo trong toàn thể CC, VC, NLĐ toàn ngành. 50 Tuy nhiên, phong trào thi đua ở một số cơ sở giáo dục còn mang tính hình thức. Đa số đơn vị, khi phong trào thi đua mới được phát động thì hăng hái tham gia, nhưng sau một thời gian ngắn thì lại buông lỏng, ít được quan tâm, tiếp tục tích cực tham gia... Công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục tại tỉnh Thanh Hóa chưa kịp thời nắm bắt những vấn đề từ thực tiễn đặt ra, chưa thu hút, lôi cuốn, phát huy, tạo được động lực cho công tác thi đua từ cơ sở. Phong trào thi đua chưa phát triển đồng đều và rộng khắp tại các cơ sở giáo dục; nhiều trường học còn lúng túng trong việc đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức phong trào thi đua. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến chưa đáp ứng được yêu cầu theo nội dung Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị (Khoá IX) về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014, của Bộ Chính trị Khoá XI „„về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”. Về khen thưởng phong trào thi đua: Sở Giáo dục Thanh Hóa đã cụ thể hóa về đối tượng, tiêu chí, hình thức và mức khen cho các phong trào thi đua, khen thưởng đột xuất, các thành tích trong Hội thi. Bên cạnh đó, Sở Giáo dục Thanh Hóa luôn quan tâm, chú trọng công tác khen thưởng các thành tích đột xuất, xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ nhà giáo; khen thưởng, động viên và đề nghị UBND tỉnh khen thưởng đối với thành tích cấp quốc gia như học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý đạt được các giải học sinh giỏi quốc gia, giáo viên dạy giỏi toàn quốc,... Qua đó, Sở Giáo dục Thanh Hóa tổ chức trao thưởng, tuyên dương những tập thể và cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh nhà. Trong 5 năm học qua, lĩnh vực giáo dục tỉnh Thanh Hóa đã khen thưởng 48 Gia đình Nhà giáo tiêu biểu; 315 giáo viên đạt danh hiệu “Viên phấn 51 vàng”, 820 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Dân vận khéo và đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen 12 tập thể, 25 cá nhân trong phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Đặc biệt, lĩnh vực giáo dục tỉnh Thanh Hóa biểu dương 186 cá nhân gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2013 - 2018 và được UBND tỉnh Thanh Hóa biểu dương 54 cá nhân gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2013 - 2018 [51, tr.8]. Về khen thưởng thường niên theo năm học: Trong những năm qua, do đổi mới về công tác TĐKT và qua kết quả của các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt" đã góp phần đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh ta vượt qua khó khăn, thử thách, từng bước phát triển trên tất cả các lĩnh vực: Quy mô mạng lưới giáo dục được mở rộng, Chất lượng giáo dục đại trà được nâng lên, chất lượng giáo dục mũi nhọn có bước đột phá; Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cơ bản đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, nâng cao chuẩn hoá về trình độ đào tạo, tận tâm, tận tuỵ với nghề, hết lòng thương yêu học sinh; Kết quả Phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, Phổ cập giáo dục THCS được gĩư vững thành quả. Cơ sở vật chất và trang thiết bị trường học ngày càng được tăng cường xây dựng theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá và xã hội hoá; Phong trào xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được quan tâm; Công tác Xã hội hoá giáo dục, công tác Khuyến học, khuyến tài tiếp tục thu được những kết quả tốt đẹp trở thành điểm sáng của cả nước. Đây, không những là niềm vinh dự, tự hào của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên mà còn là niềm phấn khởi tự hào của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh nói chung. Thực tiễn cho thấy, công tác thi đua khen thưởng ngày càng trở thành một trong những công cụ hỗ trợ đắc lực trong QLNN. Nhưng nếu chúng ta không làm đúng mục đích, ý nghĩa thì nó sẽ có tác dụng ngược cho công tác động viên, khuyến khích mọi người tham gia thi đua. Kết quả theo dõi, tổng 52 kết, đánh giá việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ở một số cơ sở giáo dục tại địa phương cho thấy còn một số bất cập sau: nhận xét, bình bầu thi đua theo lối cảm tính, nể nang, xét theo tính chất bình quân, nặng về tình cảm. Cách xét thi đua, khen thưởng trên đã dẫn đến việc cào bằng giữa người thật sự có nỗ lực, có cố gắng với người chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nó không tạo ra động lực để lôi cuốn, khuyến khích sự năng động, sáng tạo của người lao động. Người xứng đáng được khen cũng không còn cảm thấy vinh dự, tự hào. Người xứng đáng khen mà không được khen sẽ cảm thấy bất mãn, tự ti và không còn muốn phấn đấu. Nhằm để động viên, khích lệ, khen thưởng giáo viên trực tiếp nuôi dạy, giáo viên trực tiếp giảng dạy và nhân viên phục vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT, ngày 31/12/2015 quy định tỷ lệ Chiến sĩ thi đua cơ sở không quá 15% số cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến của đơn vị, trong đó bảo đảm không quá 1/3 là cán bộ quản lý. Nhưng trong thực tế, tỷ lệ khen thưởng cán bộ quản lý cao hơn so với tỷ lệ giữa cán bộ quản lý và giáo viên trực tiếp giảng dạy, nhân viên. Tại các cơ sở giáo dục đa số có số lượng CC, VC, NLĐ lớn, khoảng trên dưới 100 CC, VC, NLĐ thì có 15 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, thực hiện theo quy định không quá 1/3 cho cán bộ quản lý thì sẽ không quá 5 cá nhân, nhưng trong các cơ sở giáo dục thì có từ 2 - 4 cán bộ quản lý. Như vậy, trong thời gian qua, số cán bộ quản lý đa số đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, tỷ lệ khen thưởng còn lại cho danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở ít so với tỷ lệ giáo viên trực tiếp giảng dạy và nhân viên phục vụ. Từ đó cho thấy, một bộ phận CC, VC, NLĐ không quan tâm đến công tác thi đua, không phấn đấu trong công tác, làm giảm hiệu suất lao động nói chung và chất lượng giáo dục nói riêng. Mặc dù Bộ Giáo dục và Đào tạo muốn hạn chế số lượng khen thưởng cán bộ quản lý, nhưng quy định chưa phù hợp đối với các cơ sở giáo dục, tỷ lệ khen thưởng của cán bộ quản lý vẫn cao. 53 Công tác khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục tại tỉnh Thanh Hóa thời gian qua chưa bám sát phong trào thi đua, vẫn còn tình trạng khen thưởng tràn lan, trùng lắp và chưa công bằng, khách quan. Nhiều tiêu chuẩn, hình thức, phương pháp khen thưởng duy trì lâu làm mất tính hấp dẫn, không động viên khích lệ được CC, VC, NLĐ trong ngành. Việc xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng ở một số trường học chưa đúng tiêu chuẩn quy định, có biểu hiện hình thức. Khi xét khen thưởng, các cơ sở giáo dục phần lớn tập trung đề nghị danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng chủ yếu cho cán bộ quản lý (Ban Giám hiệu), Tổ trưởng tổ chuyên môn hoặc khen thưởng trường có quy mô lớn, ít chú ý tôn vinh những trường quy mô nhỏ. Bảng 2.2: Số liệu khen thưởng cấp Nhà nước từ năm học 2013 - 2014 đến năm học 2017 - 2018 Đơn vị tính: Người Danh hiệu thi đua/ Hình thức khen thưởng Đối tượng Năm 2013 2014 Năm 2014 2015 Năm 2015 2016 Năm 2016 2017 Năm 2017 2018 Nhà giáo Ưu tú Cá nhân Cán bộ quản lý 4 - 4 - - Giáo viên, nhân viên 4 - 3 - - Huân chương lao động hạng Ba Tập thể Cá nhân Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng CP 4 4 4 4 4 Bằng khen của Thủ tướng chính phủ Tập thể 25 2 3 2 2 Cá nhân Cán bộ quản lý 40 18 8 21 19 Giáo viên, 82 26 9 39 28 54 nhân viên Bằng khen của Bộ Giáo dục và đào tạo Tập thể 3 1 1 2 2 Cá nhân Cán bộ quản lý 6 0 4 2 2 Giáo viên,nhân viên 14 22 17 16 16 Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh 27 27 29 52 51 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh Cá nhân Cán bộ quản lý 68 63 57 80 23 Giáo viên, nhân viên 195 192 163 113 58 Bằng khen của UBND tỉnh Tập thể 56 44 66 87 50 Cá nhân Cán bộ quản lý 164 135 163 136 74 Giáo viên, nhân viên 538 518 816 601 260 Tập thể Lao động xuất sắc 262 240 305 237 232 (Nguồn: Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thanh Hóa; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua của Sở Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2013- 2018 và tổng kết phong trào thi đua của Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2018) Tuy nhiên, qua thực tiễn, việc triển khai thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng cũng như văn bản dưới Luật còn chưa cụ thể về đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, nội dung còn chung chung, tiêu chí chưa cụ thể, rõ ràng, còn mang nhiều định tính, do đó ảnh hưởng đến công tác QLNN về thi đua khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục tại tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua. 55 Quá trình triển khai công tác QLNN về thi đua, khen thưởng của của lĩnh vực giáo dục tại Thanh Hóa trong thời gian qua chưa thật sự thiết thực mà chủ yếu là hướng dẫn bằng văn bản đến các đơn vị, cơ sở giáo dục. Do đó, các đơn vị, cơ sở giáo dục thực hiện công tác thi đua, khen thưởng còn nhiều bất cập, hạn chế. Nếu tiêu chí thi đua không rõ ràng, chưa cụ thể thì việc xét khen thưởng sẽ dẫn đến bình quân, khó phân biệt được những tập thể xuất sắc với tập thể khá cũng như giữa cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; bình bầu xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp chưa có tinh thần trách nhiệm cao, bình bầu, suy tôn xét khen thưởng còn theo tư tưởng nể nang, thiên về tình cảm. Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác thi đua, khen thưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã thực hiện đầy đủ những quy định về chính sách về thi đua, khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng. Ở địa phương, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND, ngày 19/11/2014 về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng đến các sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương để thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Mục đích của công tác thi đua, khen thưởng là khen thưởng đúng người, đúng việc, thực hiện theo nguyên tắc có đăng ký thi đua mới xét khen thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng và theo phương châm chính xác, công khai, công bằng, kịp thời. Để đưa công tác thi đua, khen thưởng của các cơ sở giáo dục trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đi vào nề nếp và ngày càng thiết thực, nhằm thúc đẩy, lôi cuốn phong trào thi đua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chia khối thi đua giữa các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và đơn vị trực thuộc thành 4 khối thi đua. Qua đó, ngành đã cụ thể hóa hướng dẫn 56 thi đua, khen thưởng của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc hướng dẫn Quy chế hoạt động thi đua khối về nội dung, tiêu chuẩn, cũng như tổ chức thực hiện. 2.2.2.4. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thi đua khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục tỉnh Thanh Hóa Xác định được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, S

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_quan_ly_nha_nuoc_ve_thi_dua_khen_thuong_trong_linh.pdf
Tài liệu liên quan