Luận văn Quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Xay Nha Bu Ly, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN .

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .

MỞ ĐẦU. 1

1. Lý do chọn đề tài. 1

2. Tình hình nghiên cứu đề tài . 3

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. 6

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu. 6

5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu. 6

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài. 7

7. Cấu trúc của luận văn. 7

Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ TRẬT TỰ, AN

TOÀN XÃ HỘI. 8

1.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC

VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI. 8

1.1.1. Một số khái niệm. 8

1.1.2. Đặc điểm của quản lý nhà nƣớc về trật tự, an toàn xã hội. 13

1.1.3. Mục đích quản lý nhà nƣớc về trật tự, an toàn xã hội. 14

1.2. NGUYÊN TẮC VÀ YÊU CẦU QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ TRẬT

TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI . 16

1.2.1. Nguyên tắc quản lý nhà nƣớc về trật tự, an toàn xã hội . 16

1.2.2. Yêu cầu quản lý nhà nƣớc về trật tự, an toàn xã hội. 18

1.3. NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ

HỘI. 26

1.3.1. Quản lý nhà nƣớc về phòng, chống ma túy và mại dâm. 26

1.3.2. Quản lý nhà nƣớc về đấu tranh phòng, chống tội phạm . 26

pdf108 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 17/03/2022 | Lượt xem: 435 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Xay Nha Bu Ly, nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n truyền phòng, chống ma túy theo cả chiều rộng và chiều sâu, có chất lƣợng, hiệu quả, bƣớc đầu đã kiềm chế đƣợc tốc độ gia tăng ngƣời nghiện mới, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện, giảm tỉ lệ tái nghiện. Công an tỉnh thƣờng xuyên tham mƣu cho Ban chỉ đạo phòng, chống ma túy của tỉnh duy trì hoạt động của lực lƣợng tình nguyện viên có hiệu quả, chất lƣợng. Làm tốt công tác điều tra cơ bản, đánh giá cụ thể, chính xác tình hình, tập trung lực lƣợng phát hiện sớm các điểm về ma túy, các đối tƣợng mua bán, tàng trữ vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy. Chú trọng các 40 đối tƣợng từ nơi khác đến thuê trọ, các hoạt động ở địa bàn công cộng nhƣ công viên, các khu dự án, nhà xây dựng chƣa đi vào sử dụng. Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các cán bộ, chiến sĩ tăng cƣờng công tác nắm tình hình, kiểm tra hành chính phát hiện, bắt giữ, xử lí nghiêm các tụ điểm ma túy. Kết quả các mặt công tác trong QLNN về đấu tranh phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh nhƣ sau: + Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Tham mƣu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh đƣa nội dung đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy vào trong nghị quyết, chƣơng trình nhiệm vụ công tác hàng năm để chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, khu dân cƣ, các làng quán triệt sâu sắc và cùng phối hợp thực hiện công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn. Căn cứ Chỉ thị số 137/CTTcủa Chủ tịch tỉnh về mặt quản lý trật tự xã hội. Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV/AISD và ma túy, mại dâm tỉnh Xay Nha Bu Ly đƣợc thành lập với 19 thành viên, trong đó Công an tỉnh là cơ quan thƣờng trực. Ban Chỉ đạo đã xây dựng chƣơng trình, kế hoạch, đôn đốc kiểm tra các hoạt động phòng, chống ma túy của các ban ngành, đoàn thể, tham mƣu đề xuất kịp thời những vấn đề còn tồn tại, đề xuất khen thƣởng những tổ chức tích cực... + Về công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa tệ nạn ma túy. Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền, giáo dục về nguyên nhân, tác hại của ma túy và những biện pháp phòng ngừa, phát hiện đƣợc tăng cƣờng, vừa theo chuyên đề, vừa lồng ghép trong các chƣơng trình khác nhau và đƣợc tiến hành sâu, rộng với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú đã đem lại hiệu quả thiết thực. Nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên về tác hại và hậu quả của ma túy đã đƣợc nâng lên một bƣớc đáng kể. Chỉ tính riêng trong năm 2016, công an tỉnh 41 đã phối hợp cùng Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch của tỉnh tổ chức đƣợc 294 lƣợt tuyên truyền trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng; tổ chức các cuộc tập huấn, hội thảo, tọa đàm đƣợc 57 buổi với 355 lƣợt ngƣời tham dự; xét xử lƣu động 3 vụ về ma túy tại cơ sở có hàng trăm ngƣời tham dự. Thông qua việc sâu sát, cán bộ, chiến sĩ công an đã nắm đƣợc số các đối tƣợng có nguy cơ nghiện hút cao, số đối tƣợng tái nghiện và phát hiện kịp thời đối tƣợng nghiện mới, đề xuất biện pháp giải quyết có hiệu quả. Mặt khác, công an tỉnh đã hƣớng dẫn lực lƣợng tình nguyện viên tiếp cận để tuyên truyền tƣ vấn trực tiếp đối với các đối tƣợng, các gia đình có con em mắc nghiện. Chỉ tính riêng trong năm 2016, lực lƣợng này đã tƣ vấn cho 21 hộ dân có con em mắc nghiện ma túy và 08 hộ dân có con em là ngƣời có nguy cơ mắc nghiện cao; đã vận động 03 hộ gia đình ký cam kết đƣa con em đi cai nghiện tự nguyện tại trung tâm; đã phát hiện 06 tin có giá trị liên quan đến hoạt động của các đối tƣợng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. + Về công tác đấu tranh. Trong công tác điều tra cơ bản. Trong 5 năm qua, công an tỉnh đã tiến hành công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình các tụ điểm, nhà hàng, các cơ sở kinh doanh nhạy cảm về an ninh, trật tự. Tính đến 12/2016, số cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, dịch vụ có điều kiện là 62. Đã phát hiện 03 điểm nghi vấn hoạt động ma túy và đã tiến hành bắt giữ, xóa điểm. Trong công tác phòng ngừa. Công an đã thƣờng xuyên tiến hành triệu tập các loại đối tƣợng, trong đó có đối tƣợng có tiền án tiền sự về ma túy lên trụ sở để giáo dục, răn đe, phòng ngừa, kết hợp với khai thác tin tức, phục vụ công tác nghiệp vụ. Năm 2016, đã phát hiện, điều tra bắt giữ 130 vụ với 126 đối tƣợng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, xử lý hình sự 10 vụ với 12 đối tƣợng, xử lý hành chính 03 vụ với 14 đối tƣợng. Đã tiến hành thu gom 03 đối tƣợng nghiện 42 ma túy lang thang đƣa vào trung tâm cai nghiện bắt buộc, đƣa 02 ngƣời vào trƣờng giáo dƣỡng, đƣa 01 đối tƣợng tàng trữ trái phép chất ma túy ra xét xử lƣu động. Năm 2017, công an tỉnh Xay Nha Bu Ly đã đƣa 11 đối tƣợng ra kiểm điểm trƣớc dân, lập hồ sơ và đƣa 06 đối tƣợng đi cơ sở giáo dục, trƣờng giáo dƣỡng, 15 đối tƣợng đi cai nghiện bắt buộc, xét xử lƣu động 08 đối tƣợng. Cùng năm 2017, xử lý đƣợc 200 vụ, bắt 282 ngƣời vi phạm về buôn bán ma túy (trong đó có 42 nữ); thu giữ 119.786 viên ma túy; 2.522,52 gam thuốc phiệm, 1,4 gam thuốc I, 9 chiếc xe ô tô, 59 chiếc xe máy, 99 chiếc điện thoại, 01 máy tính xách tay, 08 khẩu súng với 49 viên đạn. Kết quả đấu tranh: Trong 5 năm, từ 2012 đến 2017, Công an tỉnh đã điều tra khám phá 408 vụ buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, số vụ sử dụng trái phép chất ma túy là 22 vụ. Số ngƣời buộc đƣa vào trung tâm điều trị cai nghiện là 1.095 ngƣời (trong đó có 74 nữ). 2.1 Tình hình xử lý đối với các đối tượng buôn bán, sử dụng ma túy Năm Xử lý (vụ) Bắt (ngƣời) Đƣa đi cai nghiện (ngƣời) Đƣa vào trƣờng giáo dƣỡng (ngƣời) Xét xử 2016 130 126 03 02 01 2017 200 282 15 06 08 (Nguồn: Công an tỉnh Xay Nha Bu Ly) Giáp với tỉnh Xay Nha Bu Ly là tỉnh Bo Keo. Tình hình tệ nạn về ma túy của tỉnh Bo Keo khá phức tạp. Mặc dù không có tụ điểm buôn bán lớn, nhƣng Bo Keo có khá nhiều ngƣời dân dùng ma túy, đối tƣợng thanh thiếu niên dùng ma túy ngày càng có chiều hƣớng gia tăng. Những đối tƣợng dùng ma túy, sau khi bị xử lý đƣợc trả về địa phƣơng, khi về địa phƣơng lại tái phạm. Chính vì tình hình buôn bán, sử dụng ma túy của Bo Keo phức tạp nên 43 nhiều đối tƣợng chạy qua chạy lại giữa Bo Keo và Xay Nha Bu Ly, làm cho Xay Nha Bu Ly cũng trở thành điểm nóng về ma túy. - Về phòng, chống mại dâm: Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong công tác phòng, chống mại dâm, nhƣng tệ nạn này vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Hoạt động mại dâm kín đáo, tinh vi, tổ chức nhỏ nhƣng ở diện rộng, không chỉ trong phạm vi tỉnh mà còn phạm vi toàn quốc. Hoạt động của bọn tội phạm về mại dâm không chỉ xảy ra ở trung tâm tỉnh mà còn xảy ra ở các huyện, xã. Tác hại của mại dâm,cũng nhƣ tất cả các loại tệ nạn xã hội khác, mại dâm cũng mang lại bệnh tật và hậu quả cho cơ thể, và vấn nạn cho xã hội. Đƣa đến các tác hại nhƣ: Tác hại về sức khỏe làm lây nhiễm qua đƣờng tình dục, HIV/AIDS làm tổn thƣơng tinh thần: những ngƣời bị tổn thƣơng tinh thần nặng đến mức không có thể xây dựng hay giữ gìn bất kỳ một liên hệ nào về tình bạn lẫn tình cảm; tác hại về xã hội: nếu việc mua, bán dâm bị phát hiện sẽ dẫn tới bất hòa, làm tan vỡ hạnh phúc gia đình, đe dọa nghiêm trọng chế độ hôn nhân một vợ một chồng mà con ngƣời xác lập. Trong thời gian qua, Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch tỉnh Xay Nha Bu Ly đã phối hợp với các ngành hữu quan lồng ghép tuyên truyền phòng, chống mại dâm trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thông qua việc: + Đƣa các tiêu chí về an ninh trật tự, không tham gia tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm vào các tiêu chí gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu dân cƣ văn hóa; quy ƣớc làng, khu dân cƣ văn hóa. + Xây dựng tiêu chuẩn khu dân cƣ, làng an toàn về an ninh trật tự. + Xây dựng tiêu chí khu dân cƣ, làng lành mạnh không có tệ nạn mại dâm. Phong trào xây dựng gia đình văn hoá tiếp tục phát triển, thông qua việc thực hiện 3 tiêu chuẩn gia đình văn hoá ở cộng đồng dân cƣ, đã xuất hiện 44 nhiều gƣơng điển hình, tiên tiến trên từng lĩnh vực nhƣ: gia đình làm kinh tế giỏi; gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, hiếu thảo, mẫu mực trong nuôi dạy con cháu; hiếu học; vƣợt nghèo, vƣợt khó, vun bồi tình nghĩa xóm làng, tích cực tham gia xây dựng cầu, đƣờng ở nông thôn; tham gia công tác xây dựng nhà tình nghĩa, tình thƣơng; chăm lo giúp đỡ ngƣời nghèo; chăm lo cho hộ chính sách, chăm lo cho bệnh nhân nghèo và ngƣời tàn tật; thực hiện tốt việc cƣới, việc tang theo tinh thần tiến bộ, văn minh, tiết kiệm; tham gia phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao; giữ gìn tốt vệ sinh môi trƣờng; tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội... và còn rất nhiều gia đình văn hoá tiêu biểu, tiên tiến, điển hình trên các lĩnh vực khác. Từ phong trào xây dựng gia đình văn hoá, ý thức tự giác của từng thành viên trong gia đình nâng lên, những giá trị văn hoá gia đình truyền thống đƣợc giữ vững và phát huy, đặc biệt là nội dung phòng, chống bạo lực gia đình; thực hiện bình đẳng giới, gắn 4 chức năng gia đình vào 3 tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hoá, xây dựng gia đình văn hoá với tinh thần công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nƣớc. Việc lồng ghép các nội dung, chƣơng trình của Mặt trận Xây dựng Tổ quốc và các ngành, đoàn thể vào phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã tạo ra nhịp nhàng đồng bộ, chặt chẽ và kịp thời ở cơ sở, đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh hàng năm. Hàng năm, trên địa bàn tỉnh có 75 đến 80% làng, khu dân cƣ, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự; có 80 - 85% làng đạt chuẩn lành mạnh, không có mại dâm. Tăng cƣờng công tác kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những cơ sở hoạt động kinh doanh dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm. Lấy phòng ngừa làm cơ bản góp phần làm giảm tình hình phức tạp về mại dâm, TTATXH tại một số địa bàn trọng điểm. 45 Tăng cƣờng công tác tuyên truyền về nguyên nhân, hậu quả, tác hại của tệ nạn mại dâm. Công tác tuyên truyền có ý nghĩa quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài, cần đƣợc tiến hành thƣờng xuyên, liên tục. Để việc tuyên truyền đạt hiệu quả có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đơn vị liên quan, bằng hình thức xây dựng cơ chế phối hợp trong công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch, các mục tiêu cần đạt đƣợc. Tuyên truyền tại cơ sở, địa bàn trọng điểm, các gia đình, khu dân cƣ, thông tin, phổ biến pháp luật có liên quan đến phòng, chống mại dâm, vạch rõ thủ đoạn xảo quyệt của bọn tội phạm này đã đƣợc chú trọng. Mại dâm luôn là mối hiểm họa đối với con ngƣời. Tệ nạn này có những ảnh hƣởng tiêu cực đến an ninh, trật tự, sự phát triển kinh tế - xã hội Nó còn ảnh hƣởng đến đạo đức, thuần phong mỹ tục, sức khỏe và sự tồn vong của giống nòi. Để quản lý tốt vấn đề này phải đƣợc sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của chính quyền, các đoàn thể tăng cƣờng phối hợp nhịp nhàng đầy trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ gia đình, nhà trƣờng, xã hội nhất là phát huy vai trò của tổ nhân dân tự quản, câu lạc bộ các đoàn thể, kiên quyết xử lý các đối tƣợng lôi kéo, xúi giục, gây ra tệ nạn xã hội để mỗi gia đình, mỗi tổ nhân dân tự quản, mỗi cơ quan, đơn vị trở thành một pháo đài phòng, chống tệ nạn mại dâm, góp phần tạo điều kiện xây dựng văn hóa nông thôn mới. 2.2 Tình hình xử lý đối với các đối tượng mại dâm Năm Số vụ Số ngƣời bị xử lý Số cơ sở bị xử lý Số ngƣời đƣa đi phục hồi nhân phẩm 2016 12 26 03 05 2017 27 52 15 08 (Nguồn: Công an tỉnh Xay Nha Bu Ly) 46 Luông Pha Bang là tỉnh giáp Xay Nha Bu Ly, là tỉnh cố đô nên du lịch khá phát triển. Chính vì vậy, tình hình mại dâm của Luông Pha Bang cũng phức tạp hơn Xay Nha Bu Ly. 2.2.2. Quản lý nhà nƣớc về đấu tranh phòng, chống tội phạm Đấu tranh phòng, chống tội phạm là một lĩnh vực đƣợc Đảng và Nhà nƣớc CHDCND Lào đặc biệt quan tâm. Trong mỗi thời kỳ khác nhau, Nhà nƣớc đã có những bổ sung, điều chỉnh về pháp luật, kịp thời ban hành những văn bản phù hợp với đặc điểm tình hình mới, qua đó tăng cƣờng hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm. Với chức năng là lực lƣợng nòng cốt, xung kích trong QLNN về TTATXH, Công an tỉnh Xay Nha Bu Ly đã chủ động bàn bạc, đề xuất những hình thức, biện pháp phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tăng cƣờng các hoạt động phòng ngừa xã hội, hạn chế môi trƣờng, điều kiện dễ phát sinh tội phạm. Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ đƣợc phân công đã tăng cƣờng tuyên truyền, vận động, tổ chức nhân dân tham gia phòng ngừa đấu tranh phòng, chống tội phạm, thực hiện có hiệu quả các Đề án trong Chƣơng trình quốc gia phòng, chống tội phạm, nâng cao ý thức cảnh giác tự bảo vệ tài sản và tố giác tội phạm. Trong hoạt động QLNN về TTATXH, lực lƣợng Công an tỉnh đã phát huy đƣợc hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo toàn dân bảo vệ ANTQ, phối hợp với Mặt trận Xây dựng Tổ quốc và các chi bộ, làng duy trì hoạt động của các “Tiểu ban khu dân cƣ an toàn”, “Khu dân cƣ tự quản, an toàn”, phong trào “Tự phòng, tự quản về An ninh trật tự”, tăng cƣờng các biện pháp công tác phòng ngừa nghiệp vụ, có đối sách kịp thời ngăn chặn các hoạt động của tội phạm. Trong những năm qua, Công an tỉnh đã thực hiện có hiệu quả việc triển khai các biện pháp phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội,thực hiện các kế hoạch về đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, quản lý đối tƣợng từ tỉnh 47 ngoài về, đối tƣợng hoạt động lƣu động, tăng cƣờng công tác phòng, chống tội phạm ở nơi công cộng, địa bàn phức tạp, địa bàn giáp ranh, địa bàn đang xây dựng thủy điện, phòng, chống tội phạm ở lứa tuổi chƣa thành niên và trong học sinh, sinh viên. Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lƣợng cảnh sát khu vực làm tốt công tác nắm tình hình và tuyên truyền, kết hợp giữa phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những sơ hở, thiếu sót, mất cảnh giác trong nhân dân để bọn tội phạm lợi dụng gây án. Chú ý những hộ có tài sản lớn thƣờng xuyên vắng nhà, những địa bàn công cộng. Chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ công an cơ sở thƣờng xuyên tổ chức và phối hợp tuần tra với lực lƣợng Bảo vệ dân phố nhằm nhắc nhở, chấn chỉnh những lơ là, mất cảnh giác trong nhân dân và phát hiện những đối tƣợng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội. Các tổ công tác chuyên trách của Công an tỉnh đã tập trung điều tra khám phá nhanh các vụ án nghiêm trọng, tỉ lệ điều tra chung đạt trên 75% và trọng án đạt trên 95%. Mặt khác, các lực lƣợng nghiệp vụ Công an tỉnh đã chú trọng công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình, phát hiện kịp thời và lập án đấu tranh với các đối tƣợng, các ổ nhóm hình sự chuyên nghiệp, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm. Đặc biệt, trong các dịp lễ, hội, những sự kiện trọng đại của đất nƣớc và tỉnh, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch, huy động tối đa lực lƣợng hiện có, phối kết hợp chặt chẽ với các lực lƣợng khác trong và ngoài ngành mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo TTATXH và đã đạt đƣợc những kết quả khá tốt. Năm 2016, Công an tỉnh đã điều tra khám phá 22 vụ với 38 đối tƣợng, xử lý 11 vụ với 18 đối tƣợng, đã chuyển lên Bộ Công an xử lý 11 vụ với 20 đối tƣợng, xử phạt hành chính 03 vụ với 05 đối tƣợng 48 Năm 2017, Công an tỉnh đã điều tra khám phá đƣợc 14 vụ với 35 đối tƣợng, xử lý 02 vụ với 06 đối tƣợng, đã chuyển lên Bộ Công an xử lý 12 vụ với 29 đối tƣợng, xử phạt hành chính 02 vụ với 06 đối tƣợng. 2.3 Tình hình đấu tranh phòng, chống tội phạm Năm Tổng số Xử lý Chuyển lên Bộ xử lý Vụ Ngƣời Vụ Ngƣời Vụ Ngƣời 2016 22 38 11 18 11 20 2017 14 35 02 06 12 29 (Nguồn: Công an tỉnh Xay Nha Bu Ly) Từ 2012 đến 2017 cho thấy, tình hình tội phạm trên địa bàn diễn biến phức tạp, tăng giảm không đều, điều đáng quan tâm là những vụ trọng án có xu hƣớng giảm. Trong công tác điều tra, tỷ lệ khám phá vụ án tăng từ 75,5% (năm 2012) lên 85,1% (năm 2017). Đó thực sự là thành tích đáng kể của cán bộ, nhân dân và các chiến sĩ công an tỉnh Xay Nha Bu Ly. Trong khi đó, tình hình hình tội phạm trên địa bàn Thủ đô Viêng Chăn, qua khảo sát cho thấy tỷ lệ phạm tội ngày càng gia tăng, số vụ trọng án cũng gia tăng, trong khi đó tỷ lệ phá án giảm từ 81,5% (2012) xuống còn 78,3%, bởi lẽ tình hình phạm tội trên địa bàn Thủ đô ngày càng tinh vi hơn, nên việc phá án gặp khó khăn hơn. 2.2.3. Quản lý nhà nƣớc về giáo dục và cải tạo phạm nhân, ngƣời có quyết định đƣa vào cơ sở giáo dục, trƣờng giáo dƣỡng - Về giáo dục và cải tạo phạm nhân Trên cơ sở Nghị quyết chuyên đề về tăng cƣờng lãnh đạo trong công tác giáo dục phạm nhân, trại viên, học sinh trong tình hình mới giai đoạn 2015- 2020 của Đảng uỷ Cục Cảnh sát trại giam, Công an tỉnh Xay Nha By Ly thực hiện nhiệm vụ QLNN về thi hành án hình sự và hỗ trợ tƣ pháp; công tác quản lí trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc... ngày càng có nền nếp và chất lƣợng, hiệu quả hơn. 49 Một trong những công tác nổi bật trong thời gian qua đó là tích cực đổi mới hình thức, nội dung công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân, trại viên, học sinh. Từng bƣớc hoàn thiện chƣơng trình giáo dục công dân và phƣơng pháp tổ chức giáo dục khi phạm nhân đang chấp hành án phạt tù, phù hợp với từng loại phạm nhân. Bên cạnh đó, đã có nhiều phƣơng pháp giáo dục sinh động với tƣ duy năng động, linh hoạt, hiệu quả, nâng cao tính nhân văn, nhân đạo, nhằm khơi dậy tính thiện để phạm nhân, trại viên, học sinh tự giác tích cực cải tạo. Điển hình nhƣ việc tổ chức cho phạm nhân, trại viên viết bài nói về cuộc sống tƣơng lai sau khi ra tù, xây dựng tủ sách và phát động phong trào đọc sách. Công an tỉnh đã phối hợp với Đoàn thanh niên ký và thực hiện tốt kế hoạch giáo dục, cải tạo phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên; hợp tác với Hội Luật gia về phổ biến, giáo dục và tƣ vấn cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù và tái hoà nhập cộng đồng; tổ chức thực hiện đúng chế độ, chính sách về ăn, mặc, ở, khám chữa bệnh đối với phạm nhân, trại viên, học sinh; chỉ đạo chặt chẽ công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, động viên tinh thần, vật chất các đối tƣợng ốm đau, hoàn cảnh khó khăn. Tỷ lệ phạm nhân, trại viên tử vong do bệnh tật hiểm nghèo giảm theo từng năm. Công an tỉnh đã kiện toàn, bồi dƣỡng đội ngũ cán bộ quản giáo và chỉ đạo, hƣớng dẫn tổ chức thành công Hội thi Cảnh sát quản giáo giỏi; tham mƣu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức thành công việc điều tra, khảo sát tình hình ngƣời chấp hành xong án phạt tù về cƣ trú tại các địa phƣơng và đảm bảo tái hoà nhập cộng đồng đối với ngƣời chấp hành xong án phạt tù. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội, bƣớc đầu đƣợc sự hƣởng ứng tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong việc giúp đỡ ngƣời chấp hành xong án phạt tù và hoà nhập cộng đồng. 50 Thông qua tổ chức lao động, hƣớng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân, trại viên, học sinh đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác giáo dục. Mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu ngành nghề phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phƣơng, trong đó tăng cƣờng các ngành nghề thủ công, lao động trong nhà xƣởng. Đã tổ chức hàng trăm lớp dạy nghề, truyền nghề cho phạm nhân; nhiều phạm nhân sau khi trở về địa phƣơng đã phát huy tốt tay nghề học đƣợc ở trại để tăng gia sản xuất, tạo thu nhập chính đáng, ổn định cuộc sống. Công an tỉnh đã tổ chức thực hiện đặc xá cho phạm nhân với số lƣợng lớn song vẫn đảm bảo an ninh, trật tự đƣợc dƣ luận đánh giá cao về chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nƣớc. Công tác hậu cần, kỹ thuật chuyển biến mạnh mẽ từ phục vụ sang chủ động đảm bảo, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác, chiến đấu; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ chiến sĩ cũng nhƣ phạm nhân, trại viên, học sinh đƣợc cải thiện, cơ sở vật chất nơi giam giữ đƣợc sạch sẽ hơn. - Về giáo dục ngƣời có quyết định đƣa vào cơ sở giáo dục, trƣờng giáo dƣỡng. Nguyên nhân vi phạm pháp luật chủ yếu do các em văn hóa thấp, nhận thức xã hội hạn chế, ý thức pháp luật kém, lối sống tự do, buông thả, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt, khó khăn, thiếu ngƣời quan tâm, quản lý, chăm sóc, giáo dục nên dẫn đến vi phạm pháp luật. Sau khi triển khai thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, số lƣợng học sinh đƣa vào các các cơ sở giáo dục, trƣờng giáo dƣỡng (có 1trƣờng tại trung tâm tỉnh). Đặc điểm nổi bật của học sinh các cơ sở giáo dục, trƣờng giáo dƣỡng là nhận thức hạn chế, phần lớn đã vi phạm pháp luật nhiều lần, trộm cắp, có lối sống tự do, buông thả, vô kỷ luật, thiếu sự quản lý, giáo dục của gia đình, sa vào tệ nạn xã hội và nhiều thói quen xấu. Một số em thực hiện hành vi có dấu hiệu của tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, cƣớp tài sản. Nhiều em do 51 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nƣơng tựa phải lang thang trộm cắp, kiếm sống bằng mọi cách. Nhiều em bỏ nhà đi lang thang, tụ tập, tham gia các băng nhóm trộm cƣớp, nghiện ma tuý, cờ bạc, mại dâm, nhiễm HIV/AIDS,. Do đó, vấn đề tổ chức quản lý, đƣa các em vào cuộc sống có tổ chức, kỷ luật chặt chẽ và điều chỉnh, xây dựng nhân cách cho các em để trở thành ngƣời có ích cho xã hội là một công việc vô cùng khó khăn, phức tạp. 2.2.4. Quản lý nhà nƣớc về an toàn giao thông Ban ATGT tỉnh đã tham mƣu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh có kế hoạch chỉ đạo các ban, ngành, hội, đoàn thể xây dựng kế hoạch đảm bảo trật tự ATGT; xây dựng Chƣơng trình hành động triển khai thực hiện “Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cƣơng của ngƣời thực thi công vụ”; tăng cƣờng công tác tuyên truyền về ATGT. Ban ATGT tỉnh đã chú trọng phối hợp với các cơ quan liên quan để tăng cƣờng tuyên truyền trật tự giao thông trong các trƣờng, các cơ quan của nhà nƣớc, các công ty, doanh nghiệp cả tỉnh. UBND tỉnh triển khai nhiều đợt ra quân kiểm tra tải trọng phƣơng tiện giao thông, nhất là đối với xe ben, xe tải; phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Chi cục quản lý đƣờng bộ thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra, xử lý các phƣơng tiện của cá nhân nhập khẩu trai pháp luật từ Thái Lan. Riêng năm 2017 xử lý các trƣờng hợp nhập khẩu trái phép với số phƣơng tiện là 500 chiếc. UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh xây dựng kế hoạch đảm bảo TTATGT theo từng quý; ban hành các văn bản triển khai nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND, Ban ATGT nhƣ tăng cƣờng kiểm tra, xử lý xe quá tải trọng, gây ô nhiễm môi trƣờng; đảm bảo TTATGT trong các dịp lễ; kiểm tra, an toàn giao thông gần các chợ, các tuyến đƣờng trên địa bàn; kiểm tra, rà soát, xử lý các 52 bất cập về hạ tầng giao thông, xử lý các điểm đen về giao thông; kiểm tra an toàn giao thông đƣờng bộ. Các hội, đoàn thể tỉnh phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai công tác đảm bảo TTATGT, nội dung tập trung vào tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT cho ngƣời dân trên địa bàn; UBND các huyện xây dựng kế hoạch đảm bảo TTATGT và kế hoạch triển khai từng nhiệm vụ cụ thể về ATGT trên địa bàn các huyện. Ban ATGT tỉnh chỉ đạo tăng cƣờng tuyên truyền về văn hóa giao thông đƣờng bộ. Trong năm 2016 - 2017, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đã tập trung tổ chức tuyên truyền bằng nhiều nội dung, hình thức đa dạng, hƣớng đến nhiều đối tƣợng nhằm mục tiêu từng bƣớc thay đổi tƣ duy, ý thức và lối ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông cho nhân dân trên địa bàn, qua đó thu hút đƣợc đông đảo quần chúng tham gia. Tổ chức tuyên truyền, vận động ký cam kết bảo đảm TTATGT và vệ sinh môi trƣờng đối với các doanh nghiệp vận tải hoạt động trên địa bàn; phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch xây dựng các chuyên mục ATGT trên Đài, xây dựng các panô tuyên truyền trực quan có nội dung về TTATGT trên nhiều tuyến đƣờng trọng điểm. Sở Giáo dục và Thể thao tổ chức triển khai tuyên truyền về ATGT đến toàn thể giáo viên và học sinh bằng các hình thức nhƣ sinh hoạt chào cờ đầu tuần, các hoạt động ngoại khóa, thi tìm hiểu về ATGT, qua các chƣơng trình văn nghệ...; duy trì các đội xung kích ATGT tham gia đảm bảo TTATGT trƣớc cổng trƣờng. Ban ATGT đã phối hợp với Ủy ban Xây dựng Tổ quốc tỉnh, các ngành, đoàn thể lập kế hoạch tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông trên địa bàn với nhiều hình thức đa dạng. 53 Công an tỉnh đã cùng các lực lƣợng chức năng của tỉnh vận động quần chúng tham gia xây dựng, duy trì các tuyến phố “Văn minh - Đô thị”, làng văn hóa. Mặt khác, Công an tỉnh đã thƣờng xuyên cùng Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch tuyên truyền về vai trò, nội dung, yêu cầu của công tác giữ gìn trật tự đô thị, ATGT trên địa bàn. Nhờ những nỗ lực trên, cho đến nay, 100% các hộ trên địa bàn đã ký cam kết với những nội dung cụ thể giảm thiểu tai nạn giao thông. Năm 2016, tỉnh có 107 vụ tai nạn giao thông, gây hỏng 91 chiếc xe, 63 ngƣời bị thƣơng nhẹ, 48 ngƣời bị thƣơng nặng, 39 ngƣời chết. Năm 2017 đã xử lý 256 trƣờng hợp vi phạm trật tự giao thông (căn cứ Nghị quyết số 188/TTg, ngày 03/07/2007 của Thủ tƣớng về xử phạt vi phạm pháp luật giao thông đƣờng bộ và đảm bảo an toan đƣờng bộ). Toàn tỉnh có 135 vụ tai nạn giao thông, gây hỏng195

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_quan_ly_nha_nuoc_ve_trat_tu_an_toan_xa_hoi_tren_dia.pdf
Tài liệu liên quan