Luận văn Quân lý tài chính tại công ty cổ phần sản phấm sinh thái (eco.jsc)

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC CHỮ VIẾT TÁT

PHÀN MỜ ĐÀU 1

CHƯƠNG I Cờ SỞ KHOA HỌC CỦA QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

TRONG CÒNG TY Cô PHÀN 5

1.1. Lý luận về tài chinh trong Công ty cồ phần 5

ỉ. ỉ. ỉ. Khái niệm Công ty cồ phần 5

ỉ. 1.2. Khái niệm tài chinh trong Công ty Cô phần 5

1.1.3. Chức nàng của tài chinh trong Công ty cồ phần 8

1.1.4 Đặc điếm cùa tài chinh trong Công ty Cô phần 9

1.1.5 Vai trò của tài chinh trong Công ty cồ phồn 9

1.2 Lý luận quán lý tài chính ưong Công ty cồ phần. 10

1.2.1. Khái niệm, mục tiêu và vai trò quàn lý tài chinh trong Công ty

Cồ phần 10

1.2.2 Các ngụyẻn tấc quàn lý tài chinh Công ty cố phần 11

1.2.3 Nội dung quân lý tài chinh trong Công ty cố phần 13

1.2.4. Các nhân tố ành hướng đền công tác quàn tý tài chinh trong Công ty Cổ phần. 22

1.2.5. Các chi tiêu đành giá hiệu quà công rác quân Ịý tài chính doanh

nghiệp 24

1.3. Kinh nghiệm quân lý tải chính 27

1.3.1. Quản K tài chinh tại chi nhánh tại TP.HCM- Cóng ty CPsãn phẩm

sinh thái 27

1.3.2. Quân K tài chinh tại Cóng ty cố phần Bìbica 28

1.3.3. Bài học kính nghiệm cho Công ty cồ phần Sãn phẩm sinh thái. 28

Tiều kết chương 1 30

CHƯƠNG H THỤC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG Ti’ CÓ PHÀN SẢN PHÀM SINH THÁI (ECO.Jsc) 31

2.1. Giới thiệu chung về Công ty cồ phần Sàn phầm sinh thái 31

2.1.1. Quá trình hinh thành và phát mến 31

2.1.2. Khái quát tinh hình tài chinh và quản lý tài chinh cùa Công ty 36

 

pdf93 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 17/03/2022 | Lượt xem: 607 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Quân lý tài chính tại công ty cổ phần sản phấm sinh thái (eco.jsc), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_quan_ly_tai_chinh_tai_cong_ty_co_phan_san_pham_sinh.pdf
Tài liệu liên quan