Luận văn Quản trị nhân sự tại ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Quảng Ninh

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN .ii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT . vii

DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH, SƠ ĐỒ .viii

DANH MỤC BẢNG .viii

DANH MỤC CÁC HÌNH . ix

TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . x

LỜI MỞ ĐẦU. 1

1. Tính cấp thiết của đề tài . 1

2. Tổng quan nghiên cứu liên quan đến đề tài . 2

3. Mục tiêu, mục đích nghiên cứu . 3

3.1. Mục tiêu nghiên cứu . 3

3.2. Mục đích nghiên cứu . 4

4. Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu . 4

5. Phương pháp nghiên cứu . 4

6. Kết cấu luận văn . 5

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

TRONG NGÂN HÀNG. 6

1.1 Tổng quan về nhân sự . 6

1.1.1 Khái niệm nhân sự . 6

1.1.2 Khái niệm về quản trị nhân sự . 7

1.2 Tổng quan về quản trị nhân sự . 8

1.2.1 Vai trò của quản trị nhân sự . 8

1.2.2 Tầm quan trọng của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp . 9

1.2.3 Vai trò và chức năng của bộ phận quản trị nhân sự trong doanh nghiệp 10

1.2.3.1 Vai trò của bộ phận quản trị nhân sự . 10

1.2.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của bộ phận quản trị nhân sự . 11

1.3 Nội dung quản trị nhân sự . 13

1.3.1 Mục tiêu của quản trị nhân sự . 13

pdf122 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 22/02/2022 | Lượt xem: 236 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Quản trị nhân sự tại ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Quảng Ninh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h - Chi nhánh Quảng Ninh. Hai là, hệ thống định mức nhân sự đang áp dụng tại Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Quảng Ninh. Kế hoạch nhân sự được thực hiện so với các chỉ tiêu mà Ngân hàng TMCP An Bình Việt Nam giao cho sẽ cho biết Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Quảng Ninh cần bao nhiêu nhân sự với cơ cấu lao động tăng thêm bao nhiêu so với kế hoạch để phát triển Chi nhánh với trình độ tương ứng. Ba là, thực tế sử dụng nhân sự tại chi nhánh của năm trước. Chi nhánh Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Quảng Ninh có thể thu thập và phân tích số liệu đến ngày 31 tháng 12 của năm trước về quy mô lao động, cơ cấu lao động theo trình độ, giới tính, độ tuổi, chức năng theo hình thức hợp đồng, số lượng tuyển dụng trong năm, số lượng thuyên chuyển, nghỉ hưutừ đó, Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Quảng Ninh xác định được mức độ đáp ứng của số lượng hiện có đối với kế hoạch kinh doanh. A. Quy trình lập và duyệt kế hoạch nhân sự Quá trình hoạch định nhân sự trong ngân hàng cần được thực hiện trong mối liên hệ mật thiết với quá trình hoạch định và thực hiện các chính sách kinh doanh chung của ngân hàng. Do đặc điểm về phân cấp quản lý trong công tác quản trị nhân sự cũng như trong tất cả các công tác kinh doanh khác, quy trình xây dựng kế hoạch nhân sự của Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Quảng Ninh khá phức tạp, bao gồm các giai đoạn sau: A.1 Giai đoạn 1: xây dựng kế hoạch nhân sự 39 Vào tháng 10 hàng năm, trên cơ sở hướng dẫn xây dựng kế hoạch của Ngân hàng TMCP An Bình, chi nhánh Quảng Ninh tiến hành xây dựng kế hoạch về nhân sự cho năm sau. Chi nhánh căn cứ vào phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ được hội sở chính giao cho như kế hoạch phát triển sản phẩm, dịch vụ mới; kế hoạch doanh thu; hệ thống định mức nhân sự và hệ thống tiêu chuẩn chức danh đang áp dụng tại ngân hàng để tính toán định biên lao động cho năm kế hoạch. Trên cơ sở thống kê, phân tích số nhân viên hiện có Chi nhánh Quảng Ninh tính toán được số nhân sự tăng giảm trong năm và cân đối nhu cầu nhân sự để lập kế hoạch. Về nội dung kế hoạch nhân sự tại Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Quảng Ninh đã đang thực hiện các nội dung sau: * Tính toán định biên lao động: Số lượng lao động được tính toán cho từng loại công việc, từng loại chức danh, từng bộ phận căn cứ vào khối lượng công việc, định mức lao động, cân đối giữa lao động cần tăng thêm và lao động cần giảm đi. Định biên nhân sự Chi nhánh Quảng Ninh được xác định bằng công thức: Tdb = Tcn + Tpv + Tql + Tbs Trong đó: Tdb: Định biên lao động của ngân hàng Tcn : Định biên lao động công nghệ Tpv : Định biên lao động phục vụ và bổ trợ Tql : Định biên lao động quản lý Tbs : Định biên lao động bổ sung căn cứ vào kế hoạch sản phẩm dịch vụ và doanh thu, kế hoạch phát triển mạng lưới mà Chi nhánh Quảng Ninh xác định định biên lao động ứng với từng bộ phận trên cơ sở nhu cầu, khối lượng công việc, đặc điểm tổ chức lao động. * Tính toán định biên lao động quản lý: 40 Sau khi xác định được nội dung công việc của chức danh, Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Quảng Ninh tiến hành phân loại các nội dung công việc theo thời gian: nội dung công việc làm hàng ngày, tuần, tháng.Căn cứ cơ chế quản lý, chế độ làm việc, quy trình quản lý, xác định được khối lượng làm việc trong năm, xác định thời gian cần thiết để hoàn thành một lần nội dung công việc trong 1 năm. Định biên lao động quản lý được tính toán theo công thức Tql = (∑ Tyc/nam)/Tn Tql: Định biên lao động quản lý (tính cho từng chức danh) Tyc: Tổng số giờ lao động yêu cầu các nội dung công việc của chức danh trong 1 năm * Tính toán định biên lao động bổ sung: Định biên lao động bổ sung để đảm bảo thực hiện chế độ ngày, giờ nghỉ theo quy định của Luật lao động bao gồm số ngày nghỉ phép, nghỉ việc riêng bình quân cho một định biên lao động (tính theo thống kê kinh nghiệm), số giờ rút ngắn cho nữ giới khi đang trong thời gian thai sản, thời gian hội họp, thời gian học tập * Xác định lao động tăng thêm trong năm kế hoạch: Trên cơ sở những căn cứ xây dựng kế hoạch nhân sự như đã trình bày ở trên, Chi nhánh tiến hành xác định số nhân sự tăng thêm trong năm kế hoạch với những yêu cầu về trình độ, ngành nghề phù hợp với nhu cầu của Chi nhánh. Số nhân sự này là sẽ được tuyển mới. * Xác định lao động giảm năm kế hoạch: Xác định lao động giảm chủ yếu dựa vào số lao động đến tuổi nghỉ hưu, số lao động xin nghỉ việc hoặc thuyên chuyển. * Xác định lao động bình quân năm kế hoạch: Lao động bình quân năm kế hoạch được xác định theo công thức: Lao động BQ năm kế hoạch = Lao động có đến 31/12 năm trước + Lao động tăng thêm năm kế hoạch - Lao động giảm năm kế hoạch 41 A.2 Giai đoạn 2: Xác định kế hoạch nhân sự cho các đơn vị trực thuộc. Trên cơ sở xem xét mức độ phù hợp và đúng đắn của các kế hoạch nhân sự với kế hoạch phát triển các Chi nhánh ở các huyện/ thị xã bộ phận hành chính nhân sự sẽ tiến hành điều chỉnh lại kế hoạch nhân sự cho các đơn vị nếu cần A.3 Giai đoạn 3: Bảo vệ kế hoạch ở Hội sở chính và giao kế hoạch nhân sự. Bộ phận hành chính nhân sự sẽ tiến hành tổng hợp các kế hoạch đã được duyệt thành kế hoạch chung của Chi nhánh và bảo vệ trước Ban kế hoạch của Hội sở chính ABBank. Sau khi được duyệt ABBank Quảng Ninh sẽ giao cho các đơn vị trực thuộc A.4 Giai đoạn 4: Thực hiện kế hoạch: kế hoạch sẽ được thực hiện tại các đơn vị trực thuộc trong suốt năm kế hoạch. Tùy thuộc vào tình hình kinh doanh cụ thể mà các đơn vị có thể thực hiện đúng theo các kế hoạch hoặc có thêm chênh lệch so với kế hoạch. A.5 Giai đoạn 5: Kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch. Việc kiểm tra được thực hiện dưới hình thức báo cáo. Hàng quý, các đơn vị trực thuộc sẽ báo lên Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Quảng Ninh tình hình thực hiện kế hoạch nhân sự của đơn vị mình. Cuối năm kế hoạch, các đơn vị sẽ có báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch nhân sự cho Chi nhánh, đánh giá những mặt được, chưa được, nêu ra nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục. B. Nhận xét, đánh giá công tác lập kế hoạch nhân sự Thứ nhất, về phương pháp xây dựng kế hoạch. Qua phân tích ở trên, có thể thấy rằng, kế hoạch nhân sự được lập ra chưa sát với thực tế sử dụng nhân viên của Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Quảng Ninh. Sở dĩ như vậy vì: - Cơ sở lập kế hoạch là định mức nhân sự. Nhưng hiện nay, một số định mức không còn phù hợp với thực tế. Bên cạnh đó một số sản phẩm, dịch vụ mới vẫn chưa có định mức rõ ràng, khiến cho việc xét duyệt nhân sự cũng gặp nhiều khó khăn để thẩm định. 42 - Việc đánh giá tình hình sử dụng nhân sự làm căn cứ kế hoạch nhân sự còn yếu, gần như không được đánh giá mà chỉ sử dụng số liệu thực tế lao động tại đơn vị một số năm trước để ước lượng nhân sự cho năm kế hoạch. Điều này ảnh hưởng tới việc xác định cầu nhân sự và cung nhân sự nội bộ ngân hàng là không chính xác. - Việc lập kế hoạch nhân sự còn căn cứ vào các kế hoạch khác như kế hoạch tăng doanh thu nhờ huy động vốn, hoạt động cho vay,.nên khi các cơ sở này không được xây dựng tốt thì tất nhiên việc lập kế hoạch nhân sự sẽ không tốt. Sự phụ thuộc lẫn nhau đã làm cho các bộ phận tạo thành mắt xích liên kết, nếu một khâu yếu sẽ làm cho các bộ phận khác hoạt động không tốt. Thứ hai, về quy trình lập và duyệt kế hoạch nhân sự. Quy trình lập và duyệt kế hoạch nhân sự nằm trong quy trình lập và duyệt hệ thống kế hoạch của ABBANK. Nhược điểm của quy trình này là phức tạp với thời gian xét duyệt lâu. Thực trạng này làm cho các đơn vị trực thuộc bị thụ động trong công tác hoạch định nhân sự, mất thời gian chờ đợi kế hoạch được duyệt, làm ảnh hưởng tới quá trình kinh doanh của Chi nhánh. Như đã đề cập ở trên, việc hệ thống định mức chưa hoàn thiện đã gây ra khó khăn cho công tác xét duyệt kế hoạch vì thiếu cơ sở để thẩm định. Bên cạnh đó, Chi nhánh khó nắm bắt và theo sát cụ thể tình hình kinh doanh của từng đơn vị trực thuộc. 2.2.3 Công tác tuyển dụng nhân sự Việc tuyển dụng nhân viên làm việc tại Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Quảng Ninh phải căn cứ vào kế hoạch kinh doanh, đảm bảo phát triển về chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng đối với Chi nhánh. Chi nhánh Quảng Ninh chỉ được tuyển dụng và sử dụng nhân viên khi điều kiện kinh doanh thay đổi theo tình hình thực tế và được giao chỉ tiêu từ Hội sở chính Ngân hàng TMCP An Bình. Tính toán số lượng nhân sự cần tuyển dụng NSi : Số lượng nhân sự chức danh i cần tuyển dụng NSi = NSĐBi – NSHĐi + NSBSi 43 Trong đó: NSĐBi : Nhân sự định biên của chức danh i năm kế hoạch NSHĐi :Nhân sự đã ký hợp đồng nhân sự dài hạn của chức danh i đến 31/12 năm thực hiện NSBSi :Nhân sự bổ sung cho những người nghỉ hưu, thuyên chuyển công tác, chấm dứt hợp đồng lao động chức danh năm kế hoạch. Nhu cầu tuyển dụng sẽ tổng hợp các chức danh khác nhau trong đơn vị. Công tác tuyển dụng nhân sự trải qua quy trình các bước sau: - Bước 1: Xác định công việc và nhu cầu tuyển dụng nhân sự. Hàng năm, bộ phận hành chính nhân sự căn cứ vào nhu cầu sử dụng lao động trong toàn địa bàn của Chi nhánh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch tuyển dụng về số lượng cần tuyển và các vị trí cần tuyển - Bước 2: Thông báo nhu cầu tuyển dụng nhân sự. Sau khi có thông báo phê duyệt bổ sung nhân sự, Chi nhánh sẽ tiến hành thông báo tuyển dụng nhân sự trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài phát thanh, đài truyền hình địa phương với các yêu cầu cụ thể: số lượng cần tuyển, yêu cầu về tiêu chuẩn từng vị trí cần tuyển, hồ sơ dự tuyển, trình độ, thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ - Bước 3: Thu nhận và nghiên cứu hồ sơ. Bộ phận Hành chính nhân sự sẽ tiến hành việc thu nhận hồ sơ và nghiên cứu hồ sơ các ứng viên. Việc nghiên cứu hồ sơ để loại bỏ các ứng viên không đạt tiêu chuẩn, yêu cầu mà Chi nhánh đã đề ra theo công việc cần tuyển. Việc nghiên cứu thu nhận hồ sơ được cán bộ nhân sự trong bộ phận hành chính nhân sự thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao vì xác định được nhiệm vụ quan trọng là giúp Chi nhánh giảm được chi phí cho các quá trình tuyển dụng nhân sự ở các giai đoạn tiếp theo. - Bước 4: Tổ chức thi tuyển. Thực hiện thi theo 2 vòng + Vòng 1: Phỏng vấn. Tại vòng này, nhà tuyển dụng gặp gỡ, phỏng vấn một số vấn đề về tên, tốt nghiệp trường nào, sở trường, điểm mạnh, điểm yếu, một số câu hỏi về chuyên môn, kinh nghiệm 44 + Vòng 2: Thi viết gồm 3 môn: test IQ, tiếng anh ngân hàng; nghiệp vụ cho vị trí ứng tuyển. -Bước 5: Tuyển dụng. Thí sinh trúng tuyển sẽ được Giám đốc ra quyết định về việc tạm tuyển vào thử việc theo quy định của Bộ luật lao động. Trong thời gian thử việc nhân sự này sẽ được tham gia các khóa đào tạo cho cán bộ mới tuyển dụng do Ngân hàng TMCP An Bình tổ chức và được cấp giấy chứng nhận. Nguồn tuyển dụng tại Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Quảng Ninh khá đa dạng thể hiện ở bảng dưới đây: Bảng 2.3: Nguồn tuyển dụng tại Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Quảng Ninh Tuyển dụng Năm 2018 Số lượng (Người) Tỷ lệ (%) 1. Nguồn nội bộ trong ngân hàng 18 14% 2. Ứng viên nộp đơn qua quảng cáo 40 32% 3. Ứng viên từ các trường ĐH, CĐ 47 38% 4. Nguồn tuyển khác 20 16% Tổng số 125 100% Nguồn: Bộ phận hành chính nhân sự 45 Hình 2.2: Biểu đồ hiển thị nguồn tuyển dụng tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Quảng Ninh Nguồn: Bộ phận hành chính nhân sự Biểu đồ trên cho ta thấy số lượng các ứng viên nộp đơn tham gia dự tuyển vào chi nhánh có 125 người. Tuyển dụng chủ yếu của ngân hàng là nguồn quảng cáo chiếm 32% cách này giúp ngân hàng tìm nhân tài nhanh nhẹn, năng động, sáng tạo đáp ứng nhu cầu tuyển dụng. Ứng viên từ các trường cao đẳng, đại học chiếm 38%, con số này cho biết ngân hàng đang chú ý dần tới xu hướng nguồn nhân sự chất lượng cao, được trang bị kiến thức đầy đủ theo các chuyên ngành, có thể phục vụ cho ngân hàng trong một thời gian dài. -Bước 6: Ký hợp đồng có xác định thời hạn. Số nhân viên mới được tuyển dụng sau thời gian thử việc và được cấp giấy chứng nhận qua khóa đào tạo cán bộ mới được tuyển dụng thì được ký hợp đồng lao động có thời hạn 01 năm. Sau thời hạn 01 năm, phòng chuyên môn, nghiệp vụ hoặc các phòng giao dịch tiến hành họp xét quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ. Căn cứ kết quả họp xét đó Giám đốc chi nhánh quyết định cử cán bộ được tham dự kỳ thi sát hạch hoặc chấm dứt hợp đồng lao động. Cán bộ thi đạt kỳ thi sát hạch sẽ được ký hợp đồng lao động có kỳ hạn 03 năm. Sau thời hạn 03 năm, phòng chuyên môn, nghiệp vụ hoặc các phòng giao dịch tiến hành họp xét đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ. Căn cứ kết quả họp xét đó Giám đốc chi nhánh quyết định cử cán bộ được tham dự kỳ thi sát hạch hoặc chấm dứt hợp đồng lao động. Cán bộ thi đạt sát hạch sẽ được ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Quy chế tuyển dụng Các điều kiện theo Quy chế tuyển dụng lao động của Ngân hàng TMCP An Bình ban hành theo Quyết định 29/QĐ-HĐQT.14 ngày 27/01/2014 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP An Bình. Điều kiện chung trong quy chế tuyển dụng - Công dân Việt Nam có đủ 18 tuổi trở lên, có đủ sức khỏe để làm việc, có nhu cầu làm việc theo quy định của Bộ luật lao động. 46 - Đạt các tiêu chuẩn tuyển dụng của Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Quảng Ninh (trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, trình độ tin học phù hợp với vị trí tuyển dụng). Cụ thể như sau: + Về độ tuổi: không quá 30. + Ngoại hình: Nam giới cao 1m 65 trở lên, nữ giới cao 1m55 trở lên. - Không trong thời gian bị kỷ luật hành chính hay bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Không bị pháp luật (hoặc tòa án) cấm làm những việc mà Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Quảng Ninh cần tuyển dụng. Điều kiện riêng - Về trình độ chuyên môn: + Nhân viên tuyển dụng vào làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Quảng Ninh phải tốt nghiệp hệ đào tạo chính quy các trường Đại hoặc trường cao đẳng, đúng chuyên ngành cần tuyển dụng; có trình độ tin học đáp ứng yêu cầu công việc vủa vị trí tuyển dụng. + Nhân viên tuyển dụng để làm một số công việc như văn thư lưu trữ, lái xe ô tôphải có trình độ chuyên môn phù hợp; có bằng cấp tối thiểu là trung cấp văn thư lưu trữ; bằng lái xe ô tô. + Nhân viên tuyển dụng làm công tác bảo vệ, lao công tạp vụ phải có trình độ tốt nghiệp phổ thông trung học (văn hóa 12/12 hoặc 10/10 trước đây). - Về tuổi đời: + Nhân viên tuyển dụng phải có tuổi đời từ đủ 18 tuổi đến không quá 30 tuổi đối với tuyển dụng mới, không quá 40 tuổi đối với các trường hợp đang công tác trong các đơn vị khác. Trường hợp khác do Giám đốc quyết định + Nhân viên tuyển dụng vào làm công tác bảo vệ, lao công tạp vụ phải có tuổi đời từ 18 đến không quá 40 tuổi. 47 * Nhận xét quy trình tuyển dụng: Ban lãnh đạo ngân hàng luôn xác định tầm quan trọng của nhân sự có chất lượng nên quy trình tuyển dụng luôn được tuân thủ nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo tính minh bạch, công bằng. Dưới đây là mức độ đánh giá của 110 câu trả lời phiếu điều tra: Bảng 2.4: Đánh giá kết quả tuyển dụng theo một số tiêu chí Tiêu chí Đánh giá mức độ (%) Tốt Bình thường Không tốt 1. Quy trình tuyển dụng khoa học, minh bạch, khách quan 57,3 38,2 4,5 2. Nguồn tuyển phong phú 68,2 28,2 3,6 3. Hình thức đa dạng 96,4 3,6 0 4. Phát huy khả năng tư duy, sáng tạo 62,5 34,5 3 (Nguồn: tác giả điều tra ) - Ưu điểm - Ban Giám đốc chi nhánh luôn quan tâm trong công tác tuyển dụng nên công tác tuyển dụng tại chi nhánh được thực hiện theo đúng quy định hiện hành của ngân hàng. Nhân viên mới được tuyển dụng có đủ sức khỏe và trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của công việc. - Số nhân viên mới được tuyển dụng phải trải qua thời gian thử việc, tham gia khóa đào tạo, hết thời hạn hợp đồng 1 năm, 3 năm phải được tập thể nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ thì mới được thi sát hạch. Do vậy những nhân viên được tuyển phải thường xuyên cố gắng tự học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng làm việc, yêu ngành, yêu nghề, tâm huyết với công việc; - Quá trình tuyển dụng được cán bộ trong chi nhánh tiến hành với tinh thần trách nhiệm cao cho nên kết quả nhận được là khá tốt và chi phí bỏ ra cho quá trình tuyển dụng trên tinh thần tiết kiệm, tránh lãng phí; 48 - Quy trình tuyển dụng được tiến hành chặt chẽ, công khai, khách quan và khoa học theo đúng quy chế tuyển dụng của Ngân hàng TMCP An Bình; - Áp dụng linh hoạt các hình thức tuyển dụng nhân sự; sử dụng nguồn tuyển phong phú và đa dạng. Vì vậy Chi nhánh đã thu hút được nhân sự có chất lượng tốt - Nhược điểm - Nguồn tuyển dụng nhân sự có trình độ chuyên môn cao còn ít. Do đó chi nhánh cần có những chính sách đãi ngộ nhằm thu hút được nhân sự có trình độ cao; - Cách thức tuyển mộ còn hạn chế, Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Quảng Ninh không thông báo rộng rãi với thời lượng lâu trên báo đài nên đã hạn chế số lượng và chất lượng ứng cử nộp đơn tuyển dụng; - Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Quảng Ninh chưa đánh giá hiệu quả của hoạt động tuyển dụng. Hàng năm Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Quảng Ninh cần phải tổ chức đánh giá hoạt động tuyển dụng nhằm nâng cao chất lượng tuyển dụng. 2.2.4 Công tác đào tạo và phát triển nhân sự Để sử dụng nhân sự một cách có hiệu quả nhất và để thích ứng với sự thay đổi liên tuch của môi trường kinh doanh cũng như nắm bắt được tâm lý nhu cầu của khách hàng thì chi nhánh đã thường xuyên chăm lo tới công tác đào tạo và phát triển nhân sự. + Thử việc đối với nguồn tuyển mới CBCNV - NLĐ khi vào thử việc phải được đào tạo các vấn đề sau: hội nhập ABB, các sản phẩm dịch vụ của ABB, nghiệp vụ cơ bản của vị trí mình được tuyển dụng. - Học nội quy và quy chế của Ngân hàng TMCP An Bình nói chung và của Chi nhánh Quảng Ninh nói riêng. - Thời gian, chế độ trong thời gian thử việc (hợp đồng thử việc). Đối với nhân sự có trình độ đại học, cao đẳng: thời gian thử việc không quá 60 ngày. Đối với nhân sự khác: thời gian thử việc không quá 6 ngày. Trong thời gian thử việc 49 nhân sự được hưởng 70% tiền lương cấp bậc, chức vụ hoặc theo công việc được giao, được hưởng chế độ ăn ca, bồi dưỡng độc hại, được trang bị bảo hộ theo quy định. - Trưởng các đơn vị, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có trách nhiệm đôn đốc; hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ, nội quy kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất, ý thức tổ chức kỷ luật cho người thử việc. Trong thời gian thử việc + Nếu vi phạm quy chế, nội quy và quy định sẽ đình chỉ thử việc. + Nếu gây thiệt hại kinh tế thì phải có trách nhiệm bồi thường hoàn toàn thiệt hại vật chất gây ra. - Bộ phận hành chính nhân sự phối hợp với bảo vệ, y tế, công đoàn cơ quan kiểm tra đột xuất để phát hiện ra các tệ nạn xã hội. - Hết thời gian thử việc người lao động phải viết báo cáo kết quả thử việc. - Các phòng/ban trực tiếp nhận người thử việc phải xác nhận bằng văn bản về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức tổ chức của người thử việc và kết luận. Đồng thời phải chịu trách nhiệm về nhận xét của mình. - Nếu được tiếp nhận vào làm việc tại chi nhánh cá nhân phải viết cam kết về thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao, chấp hành mọi nội quy, quy chế, quy định của đơn vị. - Trong thời gian làm việc tại chi nhánh nếu kiểm tra phát hiện thấy mắc các tệ nạn xã hội thì được xử lý theo đúng quy định hiện hành. - Hình thức hợp đồng và trả lương đối với CBCNV-NLĐ khi hết hạn thử việc được tuyển vào làm việc thì được hưởng 100% lương. Việc ký hợp đồng 1 năm hay 3 năm không ảnh hưởng tới việc tiền lương và mọi quyền lợi khác. Ngoài các tiêu chuẩn quy định ở trên chi nhánh có chính sách ưu tiên cho các đối tượng sau: + Ưu tiên cho người trình độ cao, bằng khá giỏi, bằng chính quy 50 + Ưu tiên cho con em CBNV trong chi nhánh + Ưu tiên cho những người lao động có kinh nghiệm trong một số các lĩnh vực khác có liên quan như thuế, kiểm toán hỗ trợ được công việc hiện tại của NLĐ; người địa phương, chơi được các môn thể thao, có tinh thần hăng hái tham gia các hoạt động đoàn thể Nhận thức được vai trò quan trọng của nguồn lực con người trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt trong điều kiện hội nhập, tự do cạnh tranh, với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin, với yêu cầu của khách hàng ngày càng cao về chất lượng dịch vụ và chất lượng phục vụ, Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Quảng Ninh tiến hành thường xuyên đào tạo và đào tạo lại đội ngũ nhân sự của mình để có thể đáp ứng được các yêu cầu về trình độ trong hoàn cảnh mới. Trình tự thực hiện công tác đào tạo ở Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Quảng Ninh */ Xác định nhu cầu đào tạo. Nhu cầu đào tạo được lập theo hướng dẫn của Ngân hàng TMCP An Bình, Chi nhánh Quảng Ninh dựa vào nhu cầu đào tạo của các đơn vị trực thuộc gửi lên để xây dựng kế hoạch đào tạo các ngành nghề, cấp, trình độ và loại hình đào tạo, dự toán kinh phí */ Lựa chọn đối tượng đào tạo Việc lựa chọn người đi đào tạo xuất phát từ quy hoạch đào tạo của chi nhánh. Đối tượng cử đi đào tạo là các cán bộ các phòng/ ban trực thuộc sự quản lý của chi nhánh. Khi lựa chọn nhân sự đi đào tạo Chi nhánh Quảng Ninh dựa vào các căn cứ: những quy định, chính sách và hướng dẫn của Nhà nước, của ABBank về đào tạo; căn cứ thực tế công việc, nhu cầu, nguyện vọng và động lực của nhân sự. */ Thực hiện quá trình đào tạo Quá trình đào tạo sẽ được thực hiện tại một số nơi như : tại các trường Đại học/các Trung tâm đào tạo, tại Ngân hàng nhà nước cấp tỉnh, tại Hội sở chính của Ngân hàng TMCP An Bình và tại Chi nhánh Quảng Ninh. 51 -Đào tạo tại các trường Đại học/ các Trung tâm đào tạo. Trình tự tiến hành như sau: + Chi nhánh sẽ lập kế hoạch nhu cầu đào tạo cho năm kế hoạch. + Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị trực thuộc, Chi nhánh Quảng Ninh sẽ gửi đề xuất đào tạo cho Khối QTNNL của Hội sở chính. Khối QTNNL sẽ cân đối nhu cầu đào tạo của toàn hệ thống và gửi kế hoạch đào tạo hàng năm cho các trường Đại học/Trung tâm đào tạo. + Các trường Đại học/Trung tâm đào tạo ra thông báo tuyển sinh gửi trực tiếp cho Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Quảng Ninh với đầy đủ thông tin về ngành học, thời gian, địa điểm + Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Quảng Ninh lập hồ sơ cá nhân và gửi danh sách người dự tuyển cho cơ sở đào tạo. + Khi có kết quả tuyển sinh, Giám đốc chi nhánh Quảng Ninh ra quyết định cử người đi học. - Đào tạo tại Ngân hàng nhà nước cấp tỉnh. Trình tự tiến hành + Ngân hàng nhà nước Quảng Ninh sẽ gửi thông báo về các khóa đào tạo nghiệp vụ cho các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. + Căn cứ vào nhu cầu đào tạo và kinh phí đào tạo được phê duyệt, Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Quảng Ninh ra quyết định cử người đi đào tạo, sau khi đã đối chiếu, sắp xếp nhân sự hợp lý. - Đào tạo tại Trung tâm đào tạo của Ngân hàng TMCP An Bình. Trình tự tiến hành + Căn cứ vào tình hình thực tế của lực lượng nhân sự toàn hệ thống Ngân hàng TMCP An Bình, Trung tâm đào tạo của Ngân hàng sẽ lên kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo ngắn ngày hoặc dài ngày cho từng nhóm đối tượng gửi cho các chi nhánh. 52 + Các chi nhánh căn cứ nhu cầu đạo tạo của lực lượng nhân sự tại đơn vị tiến hành đăng ký và cử nhân sự tham gia đào tạo. Sau các khóa đào tạo sẽ có các bài kiểm tra/thi để kiểm tra kết quả đào tạo của từng khóa. -Đào tạo tại Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Quảng Ninh. Trình tự tiến hành: + Căn cứ trên tình hình thực tế Ban giam đốc chi nhánh sẽ quyết định việc thành lập các khóa đào tạo nghiệp vụ tại chỗ để bổ sung kiến thức cho cán bộ nhân viên có nghiệp vụ còn non, yếu. + Bộ phận hành chính nhân sự dựa trên chỉ thị của Ban giám đốc sẽ sắp xếp thời gian các khóa đào tạo, cán bộ đứng lớp và danh sách cần đào tạo rồi trình kế hoạch cho Ban giám đốc phê duyệt. Việc đào tạo ngay tại Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Quảng Ninh có thuận lợi là tiến hành được nhanh chóng, số lượng người được đào tạo kịp thời, phù hợp với nhu cầu của chi nhánh; tiết kiệm được thời gian và kinh phí đào tạo. Thực tế cho thấy công tác đào tạo tại chỗ ở Chi nhánh Quảng Ninh đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực, chất lượng đào tạo cao do nhân viên được thực hành ngay sau khi học lý thuyết, nội dung đào tạo sát và phù hợp lại tiết kiệm được chi phí. Hàng năm Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Quảng Ninh tổ chức thêm được 4 đến 6 lớp tập huấn tại chỗ, đối tượng chủ yếu là nhân sự là giao dịch viên, chuyên viên quan hệ khách hàng các cấp Sau khi được đào tạo, lực lượng này đã phát huy được kiến thức và làm việc khá hiệu quả. Bảng 2.5: Tình hình thực hiện công tác đào tạo năm 2016-2017 của Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Quảng Ninh TT Chương trình đào tạo Năm 2016 Năm 2017 So sánh 2017/2016 Mức % 1 Dài hạn 5 9 4 80 53 2 Ngắn hạn 18 24 6 33,3 Tổng cộng 23 33 10 113

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_quan_tri_nhan_su_tai_ngan_hang_tmcp_an_binh_chi_nha.pdf
Tài liệu liên quan