Luận văn Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo cảnh quan quần thể di tích lăng miếu Triệu Tường, tỉnh Thanh Hóa

 

MỤC LỤC

PHẦN 1: MỞ ĐẦU

1. Lý do lựa chọn đề tài . 1

2. Mục đích nghiên cứu . 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . . 2

4. Phương pháp nghiên cứu . . 3

5. Cấu trúc luận văn . . 3

PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

Chương 1: Tổng quan về quy hoạch bảo tồn, tôn tạo cảnh quan tại một số quần thể di tích .

5

1.1. Một số thuật ngữ sử dụng trong luận văn. 5

1.2. Thực trạng lý luận và quy hoạch bảo tồn, tôn tạo cảnh quan di tích ở Việt Nam và một số nước trên thế giới . 7

1.2.1. Về lý luận . 7

1.2.2. Công tác quy hoạch bảo tồn, tôn tạo cảnh quan di tích ở Việt Nam và một số nước trên thế giới .

14

1.2.2.1 Tại Việt Nam . 14

a) Khu di tích Cổ Loa . 14

b) Khu di tích Lam Kinh . 18

1.2.2.2 Tại một số nước trên Thế giới . 20

a) Singapore . 20

b) Nhật Bản . 21

1.2.3. Một số nhận định tổng quát . 26

1.3. Tổng quan về cảnh quan quần thể di tích lăng miếu Triệu Tường- những tiềm năng và thách thức .

26

1.3.1. Vị trí . 26

1.3.2. Lịch sử hình thành . 28

1.3.3. Các giá trị của quần thể di tích lăng miếu Triệu Tường . 30

1.3.4. Hiện trạng cảnh quan quần thể di tích lăng miếu Triệu Tường 32

Kết luận chương 1 . 39

Chương 2: Các cơ sở khoa học và lý luận bảo tồn, tôn tạo cảnh quan quần thể di tích lăng miếu Triệu Tường

2.1. Các cơ sở pháp lý . 41

2.1.1. Các cơ sở pháp lý của Việt nam . 41

2.1.2. Các hiến chương, văn kiện quốc tế về bảo tồn di sản văn hóa trên thế giới . 43

2.2. Các cơ sở lịch sử . 46

2.3. Các cơ sở khảo cổ học . 55

2.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới cảnh quan quần thể di tích lăng miếu Triệu Tường 57

2.4.1. Yếu tố tự nhiên . 57

2.4.2. Yếu tố văn hoá - lịch sử . 57

2.4.3. Yếu tố kinh tế - xã hội . 58

2.5. Các nguyên tắc trong bố cục tạo hình kiến trúc cảnh quan truyền thống Việt Nam . 59

2.5.1. Các nguyên tắc chung . 59

2.5.2. Thuyết phong thuỷ và các quy định của Nho Giáo trong xây dựng . 60

Kết luận chương 2 . 64

Chương 3: Ứng dụng các luận cứ khoa học trong quy hoạch bảo tồn, tôn tạo cảnh quan quần thể di tích lăng miếu Triệu Tường

65

3.1 Quan điểm và mục tiêu trong quy hoạch bảo tồn, tôn tạo cảnh quan quần thể di tích lăng miếu Triệu Tường .

65

3.1.1 Quan điểm trong quy hoạch bảo tồn, tôn tạo cảnh quan quần thể di tích lăng miếu Triệu Tường .

65

 

3.1.2 Mục tiêu trong quy hoạch bảo tồn, tôn tạo cảnh quan quần thể di tích lăng miếu Triệu Tường .

65

3.2 Đề xuất mô hình quy hoạch bảo tồn, tôn tạo cảnh quan quần thể di tích lăng miếu Triệu Tường .

66

3.2.1 Đối với các di tích đơn lẻ . 66

3.2.2 Đối với các quần thể các di tích . 68

3.3 Đề xuất các giải pháp quy hoạch bảo tồn, tôn tạo cảnh quan quần thể di tích lăng miếu Triệu Tường .

70

3.3.1. Giải pháp quy hoạch bảo tồn (khoanh vùng bảo vệ di tích) . 70

3.3.2. Giải pháp quy hoạch không gian . . 74

3.3.3. Giải pháp bảo tồn, tôn tạo các yếu tố cảnh quan tự nhiên . 79

3.3.4. Giải pháp bảo tồn, tôn tạo các di tích kiến trúc . 83

3.3.5. Giải pháp về hạ tầng kỹ thuật . 86

3.3.6. Giải pháp về phát huy giá trị cảnh quan quần thể di tích lăng miếu Triệu Tường . 89

Kết luận chương 3 . 92

PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 93

Kết luận 93

Kiến nghị 94

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 96

PHỤ LỤC . 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pdf100 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2266 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo cảnh quan quần thể di tích lăng miếu Triệu Tường, tỉnh Thanh Hóa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf2. NOI DUNG MOI.pdf
  • doc0.bia.doc
  • doc01.LoiCamOn.doc
  • doc1.muc luc.doc
  • doc3.phu luc.doc
  • doc4.tai lieu tham khao.doc
  • xlsphu luc - bang.xls
  • pptpp.ppt