Luận văn Sự tham gia của cán bộ đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong quản lý nhà nước ở tỉnh Phú Yên

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, PHỤ LỤC

MỞ ĐẦU.1

1. Lý do chọn đề tài luận văn.1

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn .3

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn .3

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn.4

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn.6

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn.7

7. Kết cấu luận văn.7

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỰ THAM GIA CỦA CÁN BỘ ĐOÀN

THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH VÀO HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ

NHÀ NƯỚC .8

1.1. Các khái niệm.8

1.2.Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng và Nhà nước.11

1.3. Tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước .18

1.4. Nội dung tham gia của cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

vào hoạt động quản lý nhà nước.20

1.5. Các yếu tố bảo đảm sự tham gia của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí

Minh vào hoạt động quản lý nhà nước.29

Tiểu kết chương 1.33

pdf123 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 18/03/2022 | Lượt xem: 120 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Sự tham gia của cán bộ đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong quản lý nhà nước ở tỉnh Phú Yên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH”, Chiến lược phát triển thanh niên, Quy chế Cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quy chế phối hợp giữa Đoàn thanh niên và các cấp chính quyền, đội ngũ cán bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng cùng cấp, sự phối hợp của chính quyền và các ban ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Cấp ủy, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể luôn muốn trẻ hóa đội ngũ cán bộ của địa phương, đơn vị mình từ nguồn cán bộ Đoàn. Bảng 2.2. Thống kê chất lượng số người hưởng lương thuộc tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên (tính đến hết ngày 31/12/2017) TT Tổng số (Người ) ĐTN cấp tỉnh ĐTN cấp huyện và tương đương ĐTN cấp cơ sở Đoàn cấp huyện, thị xã, thành phố Đoàn tương đương cấp huyện Đoàn cấp xã, phường, thị trấn Đoàn cơ sở các khối khác liv 1. Tổng số người hưởng lương ngân sách 340 46 43 38 156 57 - Công chức 219 23 34 14 112 36 - Viên chức 53 14 0 24 0 15 - Hợp đồng 68 3 2 1 0 0 0 - Hợp đồng khác 65 7 8 0 44 6 - Nữ 98 23 11 9 47 8 - Nữ lãnh đạo 42 1 4 6 23 8 - Dân tộc thiểu số 29 0 2 25 2 - Số đảng viên 257 31 40 14 133 39 2. Phân tích tổng số người theo: a- Học hàm, học vị, trình độ chuyên môn: - Tiến sĩ 0 0 0 0 0 0 - Thạc sĩ 38 3 6 20 1 8 - Đại học 209 37 31 17 85 39 - Cao đẳng 38 3 3 0 25 7 - Trung cấp 52 1 2 1 45 3 - Sơ cấp, 2 2 0 0 0 0 b- Trình độ lý luận chính trị: - Cao cấp, cử nhân 16 12 3 1 0 0 - Trung cấp 141 4 20 12 86 19 - Sơ cấp 126 28 17 21 27 33 c- Độ tuổi: - Đến 30 tuổi 164 19 27 15 60 43 - Từ 31-40 tuổi 156 17 16 13 96 14 - Từ 41-50 tuổi 10 10 0 0 0 0 (Nguồn Ban tổ chức kiểm tra Tỉnh đoàn, năm 2018) Căn cứ theo số liệu tổng hợp từ bảng 2.2. ta có thể rút ra một số nội dung sau: Tổng số lượng cán bộ Đoàn trong toàn tỉnh là 340 đồng chí, trong đó 257/340 (chiếm tỷ lệ 75,6%) cán bộ Đoàn trong toàn tỉnh là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó 100% cán bộ Đoàn chủ chốt là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, được Đảng giáo dục và rèn luyện, trưởng thành từ thực tế, có tinh thần giác ngộ cách mạng cao và tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; thường xuyên được tuyên truyền, giáo dục, học tập nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng, bồi đắp lòng yêu nước và lòng lv tự hào dân tộc; không ngừng học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt để đáp ứng sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào TTN của địa phương. Tỷ lệ nữ là cán bộ Đoàn chiếm tỷ lệ 29% (98/340) và tỷ lệ nữ lãnh đạo công tác Đoàn chiếm tỷ lệ 12,3% (42/340), đây đều là hai tỷ lệ tương đối thấp cần phải tính toán tăng lên, đành rằng hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi là công tác rất vất vả, cần phải đi cơ sở nhiều, phải giao tiếp và thời gian công việc không ổn định thường sẽ khó khăn, vất vả hơn cho cán bộ Đoàn là phụ nữ, tuy nhiên cần phải hài hòa tỷ lệ vì phụ nữ luôn có ưu thế trong việc giao tiếp, tiếp cận đoàn viên, thanh niên để trao đổi tâm sự, phụ nữ luôn rất cẩn thận và tỉ mỉ nên sẽ rất phù hợp đối với công tác quản lý hồ sơ đoàn vụ, đoàn tịch Về phân tích số liệu theo trình độ, có thể thấy rằng số lượng cán bộ Đoàn có trình độ từ đại học đến thạc sỹ chiếm đa số 72,6% (247/340) đây là điều đáng phấn khởi khi thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn tỉnh Phú Yên từ năm 2013 đến nay, trình độ của cán bộ Đoàn đã được nâng lên tuy nhiên các cấp ủy Đảng cần hết sức lưu ý trong quá trình bổ nhiệm vị trí khác khi cán bộ đoàn trưởng thành, vì theo đúng chuyên môn nghiệp vụ thì họ sẽ dễ dàng phát huy tốt, thích ứng nhanh với môi trường làm việc mới. Về trình độ chính trị, tỷ lệ cán bộ Đoàn được đào tạo trung cấp là 41,5% (141/340) và sơ cấp là 37% (126/340) đây là một tỷ lệ chưa hợp lý đối với lực lượng cán bộ Đoàn, cần phải đẩy mạnh công tác đào tạo lý luận chính trị từ trung cấp đến cao cấp cho lớp cán bộ trẻ này vì khi được quan tâm, sắp xếp được đào tạo giáo dục sớm thì lớp cán bộ kế cận sẽ luôn vững vàng về tư tưởng chính trị, có lập trường kiên định, bên cạnh đó việc được đào tạo nâng cao về trình độ lý luận chính trị thì sẽ góp phần cho công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên của người cán bộ đoàn được hiện quả hơn. lvi Về độ tuổi, số cán bộ từ 31 tuổi đến 40 tuổi chiếm tỷ lệ 46% (156/340) trong đó ở khối Xã, Phường, Thị trấn 61,5% (96/156, tỷ lệ giữa số cán bộ khối Xã, Phường, Thị trấn so với tổng số cán bộ Đoàn toàn tỉnh), điều này đặt ra thách thức lớn cho cấp ủy các địa phương ở cơ sở, cần phải có kế hoạch để chuẩn bị bố trí cho lực lượng cán bộ Đoàn sẽ trưởng thành trong thời gian sắp tới (hết tuổi theo Quy chế cán bộ đoàn), mặc khác đây cũng là thuận lợi khi cấp cơ sở có lớp cán bộ kế cận dồi dào trong điều kiện đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ (2020-2025) sắp diễn ra, các cấp ủy Đảng cần hết sức quan tâm đến lực lượng kế cận này, đồng thời các cấp bộ Đoàn cũng chuẩn bị sẵn sàng các phương án trong quy hoạch để kịp thời tham mưu cho cấp ủy Đảng những phương án nhân sự mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời kỳ mới. Theo kết quả khảo sát tại phiếu số 1 về nội dung “Đánh giá chất lượng sự tham gia của cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong quản lý nhà nước tại tỉnh Phú Yên” được gửi cho lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện thị thành phố những đơn vị có Cán bộ Đoàn chuyển đến công tác sau khi thôi nhiệm vụ, chỉ tính đối với cán bộ làm việc từ 06 tháng trở lên, giai đoạn từ năm 2012 - 2017. Kết quả, trong tổng số lượng cán bộ Đoàn được thuyên chuyển công tác là 38 đồng chí cho thấy rằng: Về trình độ: đại học là 73,7%, cao đẳng là 26,3% tuy nhiên khi nhận công tác mới thì có đến 57,9% số cán bộ phải được cho đi đào tạo lại nhằm phù hợp với điều kiện công tác mới, đây có thể là sự lãng phí trong đào tạo dành cho cán bộ trẻ, điều này đặt ra vấn đề khi thuyên chuyển công tác cán bộ Đoàn thì cần xem xét kỹ chuyên môn của họ để tạo điều kiện cho họ công tác sau này, khỏi mất thời gian và tiền bạc để đào tạo lại. Về trình độ chính trị: Có 68,4% có trình độ trung cấp và 31,6% có trình độ cao cấp, không có trình độ sơ cấp điều này cho thấy rằng trong quá trình công tác của cán bộ Đoàn thì các cấp ủy Đảng luôn bố trí sắp xếp để họ lvii được tham gia các lớp đào tạo về chính trị nhằm chuôi rèn bản lĩnh chính trị, giữ vững lập trường cách mạng. Về mức độ hoàn thành nhiệm vụ và thái độ làm việc: Thì các đơn vị mới tiếp nhận cán bộ Đoàn đều đánh giá cao hiệu quả công việc của các cán bộ Đoàn được chuyển đến với mức đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và thái độ làm việc rất tốt đề trên 50%, điều này thể hiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ là cán bộ đoàn, họ đã được đào tạo trong môi trường năng động, trau dồi bản lĩnh và có tinh thần phấn đấu luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong khuôn khổ của khảo sát theo phiếu khảo sát số 1, tác giả cũng đã tiếp nhận 02 nhóm ý kiến cơ bản như sau: Nhóm 1: Cán bộ Đoàn sau khi được chuyển công tác về cơ quan quản lý nhà nước có khả năng tiếp cần công việc nhanh, tinh thần làm việc năng nổ, có khả năng làm khá tốt ở nhiều nhiệm vụ khác nhau. Tuy nhiên, đôi khi thiếu sự kiềm chế trong khi tiếp xúc với người dân, ít mạnh dạn có ý kiến trong các cuộc họp. Nhóm 2: Chuyên môn công tác thiếu tính chuyên sâu, cần phải đào tạo thêm về chuyên môn. Có bản lĩnh chính trị tương đối vững vàng, sẵn sàng nhận nhiều nhiệm vụ mà cơ quan giao cho. Có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp xung quanh, luôn nhiệt tình trong công việc, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp và nhân dân. 2.2. Tình hình tham gia của cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vào hoạt động quản lý nhà nước tại tỉnh Phú Yên 2.2.1. Tham gia tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của  Nhà nước cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh  Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm thực hiện và tiếp tục phối hợp với các ban, ngành trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, quốc phòng an ninh, ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia với nhiều mô hình mới thiết thực, góp phần nâng cao lviii ý thức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi như tổ chức các hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu luật an toàn giao thông, phiên tòa giả định, tuyên truyền lưu động tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia góp ý các văn bản dự thảo pháp luật, đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi bổ sung năm 2013, toàn tỉnh đã tổ chức 7290 hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thu hút gần 2,2 triệu lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia, nhận cảm hóa và giúp đỡ 1015 thanh niên chậm tiến, trong đó 450 thanh niên trở nên tiến bộ và tham gia sôi nổi vào các hoạt động cộng đồng. Công tác giáo dục pháp luật, tuyên truyền chính sách của nhà nước luôn được các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh gắn liền với các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên, thanh niên. Phương thức giáo dục của Đoàn ngày càng được đổi mới, trong nhiệm kỳ (2012-2017) các cấp bộ Đoàn đã tích cực nghiên cứu, ứng dụng các mô hình, phương thức giáo dục mới để tăng tính hấp dẫn đối với thanh thiếu nhi, trong đó chú trọng phát huy nhân tố tự giáo dục, tự rèn luyện của mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi. Đặc biệt, thường xuyên tổ chức các hoạt động góp phần định hướng giá trị đạo đức, lối sống cho thanh niên thông qua gương “người thật, việc thật”, những điển hình tiên tiến, tấm gương sáng trên các lĩnh vực, đối tượng. Các chương trình hành động cách mạng của Đoàn là môi trường rèn luyện tích cực đối với sự phát triển nhân cách, đạo đức và định hướng lối sống của thanh thiếu nhi qua đó giúp cho họ tự tin hơn trong cuộc sống, rèn luyện bản lĩnh trưởng thành hơn, tính tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, lòng nhân ái, tương thân tương trợ lẫn nhau trong thanh niên ngày càng rõ nét. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp bộ Đoàn triển khai đồng bộ, thường xuyên gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số lix 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phù hợp với từng đối tượng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị với nhiều hình thức khác nhau. Qua đó, đã xuất hiện các mô hình hay, cách làm tốt, gương người tốt, việc tốt, gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác được tuyên dương các cấp, góp phần cổ vụ, động viên tạo động lực để thanh thiếu niên rèn luyện, phần đấu và trường thành, trong nhiệm kỳ qua đã có gần 2.000 tập thể, cá nhân được tuyên dương cấp cơ sở, 481 tập thể, cá nhân được tuyên dương cấp huyện, 41 tập thể và 91 cá nhân được tuyên dương cấp tỉnh, 09 cá nhân được tuyên dương cấp toàn quốc. Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh triển khai thực hiện đầy đủ Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóc cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”, đẩy mạnh thực hiện đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, giai đoạn 2015-2020”, Nghị quyết số 02-NQ/TWĐTN ngày 22/8/2013 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X về “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2013-2017”. Qua đó, đã góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, thúc đẩy hoàn thiện đức - trí - thể - mỹ cho đoàn viên, thanh niên đồng thời tổ chức thực hiện có hiểu quả các chính sách, pháp luật mà nhà nước ban hành góp phần ổn định tình hình chính, an toàn trật tự xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Bên cạnh công tác giáo dục là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của tổ chức Đoàn, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh luôn tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh niên, kịp thời tham gia giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề phức tạp phát sinh ở cơ sở, hiện nay có 19 tổ nắm bắt dư luận xã hội trong thanh niên trong đó có 18 tổ cấp huyện và 01 tổ cấp tỉnh với hơn 300 thành viên là cán bộ, đoàn viên, thành lập 150 trang facebook Đoàn - Hội - lx Đội cấp tỉnh, huyện, cơ sở tuyên truyền hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn luôn xác định bồi dưỡng truyền thống, lý tưởng cách mạng từ đó khơi dậy lòng yêu nước trong lớp trẻ thì việc thực hiện chính sách, pháp luật sẽ gắn liền và được thực hiện một cách tự nhiên, hiệu quả do đó các cấp bộ đoàn toàn tỉnh thường xuyên triển khai các hoạt động giáo dục truyền thống bằng các hình thức như hội thi tìm hiểu lịch sử, đưa đoàn viên thanh niên về các địa danh lịch sử, những việc làm cụ thể như nhận chăm sóc, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, tổ chức động viên thăm hỏi gia đình thương bệnh binh, thân nhân các gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, tu tạo mộ nghĩa trang liệt sỹ, thắp nên tri ân nhân kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ Trong nhiệm kỳ 2012-2017, đã có hơn 2.700 hoạt động giáo dục truyền thống được tổ chức thu hút khoảng 1,3 triệu đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống được triển khai thực hiện hiểu quả bằng nhiều giải pháp phong phú, sáng tạo, hấp dẫn làm chuyển biến sâu sắc về tư tưởng, nhận thức, hành động trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” gắn với thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐ ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện lề lối tác phong làm việc của cán bộ Đoàn”, Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh” tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, qua đó góp phần định hình giá trị nhân cách, nhân ái, tinh thần sẽ chia, nghĩa tình và trách nhiệm với cộng đồng trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Tổ chức Đoàn đã chủ động phối hợp với các trường trong giáo dục đạo đức, lối sống, ứng xử văn minh, phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội và các hành vi lệch chuẩn cho học sinh, sinh viên. lxi Nhờ công tác giáo dục chính trị tư tưởng được đẩy mạnh, xem trọng công tác giáo dục đạo đức lối sống nên đã góp phần hỗ trợ đắc lực cho công tác giáo dục pháp luật và chính sách trong đoàn viên, thanh niên. Có thể dễ nhận thấy rằng, hiện nay phần lớn đoàn viên, thanh niên đều được tiếp cận với nhiều nguồn thông tin, những chủ trương và chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước luôn được cập nhật thường xuyên thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và trong đó vai trò tuyên truyền, giáo dục của Đoàn Thanh niên góp phần quan trọng, từ đó làm cho số lượng thanh niên am hiểu về pháp luật ngày càng được nâng cao. Cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tỉnh Phú Yên thường xuyên được quan tâm, cho tham gia học tập nhiều lớp giáo dục pháp luật và phổ biến chính sách mới, trong 5 năm qua đã có hơn 3.500 lượt cán bộ Đoàn tham gia học tập hơn 300 lớp tập huấn, phổ biến chính sách pháp luật. Và việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐ ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện lề lối tác phong làm việc của cán bộ Đoàn”, Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh” được quán triệt nghiêm túc đến tất cả cán bộ Đoàn trong toàn tỉnh, nhằm nêu gương cho đoàn viên, thanh thiếu nhi. Mỗi cán bộ Đoàn là một báo cáo viên, tuyên truyền viên về pháp luật và chính sách, mỗi hành động tuân thủ đúng pháp luật của người cán bộ Đoàn là phương pháp tuyên truyền trực quan tốt nhất cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân, cán bộ Đoàn luôn phải biết, nắm vững chính sách, pháp luật cơ bản để có thể tuyên truyền một cách dễ hiểu nhất cho nhân dân, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Theo kết quả khảo sát từ phiếu khảo sát số 2 về “Chất lượng tham gia của cán bộ Đoàn trong toàn tỉnh trong việc tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên trên địa bàn tỉnh” dành cho UVBCH Tỉnh đoàn nhận được kết quả rằng 88,5% phiếu đánh giá rất tốt và lxii 11,5% phiếu đánh giá tốt cho thấy theo sự nhìn nhận của các đồng chí UVBCH Tỉnh đoàn rằng cán bộ đoàn trong toàn tỉnh làm tốt việc tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật nhà nước cho đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh, với tỷ lệ phiếu đánh giá rất cao trên 88,5% thì phản ánh sự đánh giá rất cao chất lượng cán bộ Đoàn hiện nay trong công tác này. Tuy nhiên, tại kết quả khảo sát phiếu khảo sát số 3 về “chất lượng tham gia của cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh trong việc tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên trên địa bàn tỉnh” các đồng chí UVBCH Tỉnh đoàn chỉ đánh giá có 76,9% cơ sở Đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ, trong khi đó có 15,4% đánh giá cơ sở Đoàn chưa thực hiện tốt nhiệm vụ này. Điều này cho thấy rằng ở những cơ sở Đoàn có cán bộ Đoàn chưa tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên, thanh niên thì nơi ấy các cơ sở Đoàn cũng không thực hiện được tốt nhiệm vụ của đơn vị mình. 2.2.2. Tham gia xây dựng tổ chức bộ máy chính quyền và đội ngũ  cán bộ, công chức ở địa phương Đất nước ta đang thực hiện đường lối đổi mới và ngày càng hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế thế giới, do đó nguồn nhân lực hành chính cũng có những đổi mới nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trong thời gian qua đội ngũ cán bộ công chức đã có nhiều đóng góp cho việc xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt là từ khi nước ta chuyển sang quản lý nền kinh tế theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tỉnh Phú Yên cũng đang trong giai đoạn hội nhập và bức phá, phát triển với nhiều thành công nổi bật được ghi nhận trong nhiều năm qua, đội ngũ cán bộ công chức dần được trẻ hóa, đảm bảo về chuyên môn, nghiệp vụ, phù hợp vị trí việc làm hơn, do đó vai trò của Đoàn Thanh niên trong việc bồi dưỡng về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, hỗ trợ thêm về chuyên môn nghiệp vụ để đội ngũ cán lxiii bộ, công chức trẻ đủ bản lĩnh, tự tin trong quá trình hội nhập và phát triển là điều cần thiết. Công tác nâng cao chất lượng đoàn viên, đặc biệt là đoàn viên trẻ là cán bộ công chức, lực lượng vũ trang được BTV Tỉnh đoàn quan tâm. Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới với 5 tiêu chí rèn luyện, 10 tiêu chí hành động được triển khai thực hiện, trên cơ sở đó BTV Tỉnh đoàn tiếp tục ban hành chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2015-2017 với nội dung theo từng đối tượng, hiện nay toàn tỉnh có 50. 944 đoàn viên, tỷ lệ đoàn viên tham gia chương trình rèn luyện đoàn viên đạt trên 85% trong đó đoàn viên xuất sắc, khá đạt 97,6%, đoàn viên trung bình là 2,4% [8, tr41]. Chương trình sinh hoạt đoàn nơi cư trú được quan tâm triển khai, bước đầu tạo sự gắn kết giữa đoàn viên, thanh niên khối công nhân viên chức, lực lượng vũ trang và trường học với đoàn viên, thanh niên ở địa bàn dân cư, tiêu biểu là mô hình đoàn viên, thanh niên công nhân viên chức, lực lượng vũ trang về sinh hoạt nơi cư trú của Thị đoàn Sông Cầu, mô hình Hành trình Xanh hướng về cơ sở và Bốn cùng cơ sở của Huyện đoàn Sơn Hòa; mô hình Sinh hoạt chi đoàn luân phiên, sinh hoạt theo cụm của Huyện đoàn Đồng Xuân , công tác quản lý đoàn viên được chú trọng cả 3 mặt là tư tưởng, tổ chức và chuyên môn. Nhằm đẩy mạnh hoạt động của các cơ sở Đoàn chưa đạt yêu cầu, BTV Tỉnh đoàn đã phân công Ban, cán bộ phụ trách địa bàn, thường xuyên bám sát cơ sở, nhất là phân công UVBCH Tỉnh đoàn giúp đỡ các cơ sở Đoàn khó khăn, chưa đạt vững mạnh kết quả có 1 đơn vị từ vững mạnh đã đạt vững mạnh xuất sắc, 2 đơn vị từ trung bình đạt vững mạnh, 5 đơn vị từ khá đạt vững mạnh, 1 đơn vị từ trung bình đạt khá [8, tr43]. Tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu kết nghĩa giữa các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc từ đó đã đẩy mạnh cũng như hỗ trợ nguồn lực tổ chức các phong trào đoàn tại các huyện còn nhiều khó khăn. Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới được đầu tư chỉ đạo thực hiện từ công tác tuyển dụng, quy lxiv hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đến bố trí sử dụng, luân chuyển cán bộ. Chú trọng việc trẻ hóa và chuẩn hóa cán bộ Đoàn, đổi mới chất lượng và hình thức đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ công tác, góp phần đáp ứng yêu cầu theo Quy chế cán bộ Đoàn. Công tác tham mưu, tạo nguồn và bố trí sử dụng nguồn cán bộ trẻ đi vào nề nếp, tạo ra bước chuyển cán bộ quan trọng trong công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, đảm bảo yêu cầu của Đảng về điều động cán bộ. Các cấp bộ Đoàn thường xuyên tổ chức các hội thi, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở, tuyên dương 82 cán bộ Đoàn tiêu biểu xuất sắc, giới thiệu đề nghị tuyên dương 10 Bí thư Chi đoàn giỏi [8, tr52]. Công tác tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân được triển khai dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục của Đoàn. Đặc biệt, trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, nắm bắt dư luận trong đoàn viên, thanh niên và phối hợp lực lượng vũ trang đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện Nghị quyết 25- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, thông qua đẩy mạnh cuộc vận động “Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, các cấp bộ Đoàn tập trung nâng cao chất lượng công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, nâng cao chất lượng Đảng viên mới. Trong nhiệm kỳ, đã giới thiệu 9.458 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét và kết nạp 6.678 đoàn viên ưu tú vào đảng, chiếm tỷ lệ 70,6% đảng viên [8, tr55] kết nạp vào Đảng tại tỉnh Phú Yên. Trong xây dựng chính quyền, các tổ chức Đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên gương mẫu thực hiện chính sách, pháp luật, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, bầu cử Quốc hội khóa XIV, giới thiệu đại biểu đại diện tham gia ứng cử vào các cơ quan Nhà nước các cấp. Nhiều đồng chí cán bộ Đoàn đã được tín nhiệm, giao trọng trách tại nhiều vị trí quan trọng của bộ máy chính quyền các cấp. Trong tham gia xây dựng các đoàn thể nhân dân, các cấp bộ Đoàn vận động đoàn lxv viên, thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ thành viên của các tổ chức, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể khác trong việc tổ chức các phong trào quần chúng tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Bảng 2.3. Cán bộ Đoàn tham gia vào cấp ủy các cấp tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2015 – 2020 (tính đến tháng 6/2018) Đơn vị/Nội dung phân tích Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp xã Số lượng người 1 8 77 + Phụ nữ 0 2 19 + Dân tộc thiểu số 0 2 9 + Tôn giáo 0 0 0 (Nguồn Ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh đoàn, năm 2018) Căn cứ số liệu cán bộ Đoàn tham gia vào cấp ủy cho thấy được sự phấn đấu và được các cấp ủy Đảng ghi nhận của lực lượng cán bộ Đoàn trong toàn tỉnh (Chỉ thống kê số lượng cán bộ Đoàn ở cấp huyện, thị, thành phố không tính cán bộ Đoàn tương đương cấp huyện): Cấp tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn được bổ sung tham gia BCH Đảng bộ Tỉnh từ giữa năm 2017 (nhiệm kỳ 2012-2017 của Đoàn Thanh niên có sự thay đổi nhân sự Bí thư Tỉnh đoàn từ năm 2016, đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn được điều động về nhận nhiệm vụ Bí thư Huyện ủy Đông Hòa do đó đến tháng 5/2017 BCH Đảng bộ Tỉnh quyết định bổ sung đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn đương nhiệm vào chức danh UVBCH Tỉnh ủy) Cấp huyện, có 8/9 đồng chí Bí thư huyện, thị, thành đoàn đương nhiệm được bầu vào chức danh UVBCH huyện, thị, thành ủy, chỉ có 01 đồng chí mới nhận nhiệm vụ Bí thư Huyện đoàn Sông Hinh từ cuối năm 2017 chưa được bầu, tuy nhiên số lượng Bí thư Huyện đoàn là nữ chiếm tỷ lệ thấp chỉ (2/8) đạt 25%, về số lượng đồng bào dân tộc thiểu số cũng chiếm tỷ lệ (2/8) đạt 25%, tuy nhiên đây là một tỷ lệ cao vì trên địa bàn tỉnh Phú Yên chỉ có 3 huyện/9 huyện, thị, thành phố là có đồng bào dân tộc thiểu số là Đồng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh. lxvi Cấp xã, có 77/112 đồng chí Bí thư Đoàn các xã, phường, thị trấn đương nhiệm được bầu vào chức danh UVBCH Đảng bộ xã, phường, thị trấn chiếm tỷ lệ 68% đây là tỷ lệ tương đối cao, trong đó chỉ có 19/77 đạt (25%) đồng chí là nữ đây là tỷ lệ thấp. Bảng 2.4. Cán bộ đoàn tham gia vào Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021 (tính đến tháng 6/2018) Đơn vị/Nội dung phân tích Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp xã Số lượng người 0 7 54 + Phụ nữ 0 1 11 + Dân tộc thiểu số 0 2 6 + Tôn giáo 0 0 0 (Nguồn Ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh đoàn, năm 2018) T

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_su_tham_gia_cua_can_bo_doan_thanh_nien_cong_san_ho.pdf
Tài liệu liên quan