Luận văn Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

DANH MỤC HÌNH ẢNH vi

DANH MỤC BẢNG BIỂU vii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ix

PHẦN MỞ ĐẦU: 1

1. Tính cấp thiết của đề tài 1

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2

3.1. Đối tượng nghiên cứu 2

3.2. Phạm vi nghiên cứu 2

4. Phương pháp nghiên cứu 3

5. Cấu trúc của luận văn 3

NỘI DUNG CỦA LUẬN VĂN 4

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CẤP HUYỆN 4

1.1. Cơ sở lý luận về đầu tư xây dựng cơ bản và công tác quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản 4

1.1.1. Khái niệm đặc điểm vai trò và ý nghĩa của đầu tư xây dựng cơ bản 4

1.1.2. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của quản lý đầu tư xây dựng cơ bản 8

1.1.3. Nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản 12

1.1.4. Nội dung quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản cấp huyện 12

1.1.5.Tiêu chí đánh giá công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản 24

1.1.6. Các văn bản quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản cấp huyện 26

1.2. Các yếu tố ảnh hưởng công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản cấp huyện. 28

1.2.1. Cơ chế quản lý: 28

1.2.2. Phân cấp quản lý đầu tư xây dựng cơ bản: 28

1.2.3. Chính sách pháp luật và thể chế kinh tế: 28

1.2.4.Trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức của cán bộ quản lý: 29

1.2.5. Tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội: 30

1.3. Cơ sở thực tiễn công tác quản lý nhà nước về đầu tư XDCB 30

1.3.1. Những kinh nghiệm từ các địa phương 30

1.3.2. Thực trạng về công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản cấp huyện tại Việt Nam 31

1.4. Một số nghiên cứu có liên quan đến đề tài 32

2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế- xã hội huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 35

2.1.1. Đặc điểm địa lý - tự nhiên 35

2.1.2. Tình hình kinh tế - xã hội huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. 38

2.2. Thực trạng đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Sốp Cộp 45

2.2.1. Cơ quan trực tiếp quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản của huyện Sốp Cộp 45

 

docx113 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 18/03/2022 | Lượt xem: 401 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trong giai đoạn 2015- 2020 đầu tư xây dựng hoàn thiện Chợ trung tâm huyện; Đầu tư nâng cấp và xây xây dựng 05 cửa hàng xăng dầu: Trạm xăng dầu Quân đội số 29, khu B với quy mô 600 m2; Cửa hàng xăng dầu lô 25 khu A với quy mô 1000 m2; Cửa hàng xăng dầu ngã ba Huổi Hay xã Púng Bánh với quy mô 600 m2; Cửa hàng xăng dầu trung tâm xã Mường Và với quy mô 600 m2 và cửa hàng xăng dầu Trung tâm xã Mường Lạn với quy mô 600 m2.Tổng vốn đầu tư công trình thương mại, dịch vu 125.3 tỷ đồng. - Hệ thống trường lớp học: Mở rộng, hoàn thiện hệ thống quy mô trường lớp theo hướng đa dạng hóa, khuyến khích phát triển các loại hình giáo dục đào tạo. Nâng tống số trường của toàn huyện từ 33 trường (mầm non, phô thông, trung tâm giáo dục thường xuyên) năm học 2013- 2014 lên 34 trường vào năm học 2015- 2016 và 38 trường vào năm học 2020- 2021. Tổng vốn đầu tư xây dựng hệ thống trường, lớp học giai đoạn giai đoạn 2016- 2020 là 72.045 triệu đồng. Cơ sở hạ tầng y tế: Tập trung đầu tư các dự án nâng cấp cơ sở vật chất y tế. Xây dựng Trung tâm y tế dự phòng huyện sốp Cộp; Trung tâm Dân số KHHGĐ huyện; Trung tâm VSATTP huỵện; nâng cấp 04 trạm y tế xã Công trình công cộng, trụ sở cơ quan hành chính: Trong giai đoạn 2015- 2020 đầu tư xây dựng hoàn thiện trung tâm hành chính huyện và nâng cấp các cơ quan huyện, xây mới trụ sở UBND các xã. Công trình văn hóa: Xây dựng các nhà văn hoá tại các xã, bản, đảm bảo 100% vào năm 2020 số xã có nhà văn hoá xã đạt tiêu chuẩn theo tiêu chí Bộ văn hoá Thế thao và Du lịch ban hành và 100% số bản có nhà văn hoá theo tiêu chuẩn xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao quy mô và chất lượng sinh hoạt văn hoá văn nghệ của nhân dân tại địa bàn dân cư. Tổng vốn đầu tư 81.7triệu đồng, trong đó: giai đoạn 2016- 2020 là 45.8 triệu đồng. 2.3. Thực trạng về công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản của huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, giai đoạn 2015 - 2018. 2.3.1. Công tác lập kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, Chủ trương đầu tư Căn cứ Luật xây dựng, Luật đầu tư công, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật các văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, trong những năm qua Huyện Sốp Cộp đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, Ban Quản lý dự án đầu tư phối hợp tổ chức kiểm tra, rà soát các công trình trên cơ sở đề xuất của chính quyền địa phương (UBND các xã), trình cấp có thẩm quyền lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm trình HĐND huyện thông qua và ban hành Nghị quyết làm cơ sở cho việc đề xuất chủ trương đầu tư cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản cấp huyện. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện lập kế hoạch đầu tư các dự án công trình cơ quan chuyên môn (Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Phòng Tài nguyên môi trường). Cơ quan được giao chủ trì thực hiện lập kế hoạch đầu tư chưa phối hợp đồng bộ với các cơ quan chuyên môn khác để tham gia khi xây dựng kế hoạch, việc kiểm tra thực tế các danh mục công trình, sự cần thiết phải đầu tư, quy mô đầu tư, và đặc biệt là tổng mức đầu tư của dự án chưa được tính toán xác định cụ thể mà chỉ tạm tính. Các danh mục chưa rà soát, đồng bộ cùng quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Về chủ trương đầu tư: Ban quản lý dự án ĐTXD của huyện, UBND các xã được giao làm chủ đầu tư thực hiện các dự án công trình, trong quá trình lập đề xuất chủ trương đầu tư việc xác định các chi phí trong thực hiện dự án, tổng mức đầu tư, Quy mô dự án, các thông số kỹ thuật chưa được kiểm tra kỹ, Cơ quan thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư các công trình khi các chủ đầu tư trình còn hạn chế về năng lực, chuyên môn, do đó việc phê duyệt chủ trương của cấp có thẩm quyền chưa sát với yêu cầu trong thực tiễn triển khai thực hiện dự án. dẫn đến phải điều chỉnh danh mục đầu tư, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, dẫn đễn công tác triển khai dự án chậm tiến độ, hiệu quả không cao. Giai đoạn từ năm 2015 đến 2018 tổng số dự án được phê duyệt đầu tư do Ủy ban nhân dân huyện Quyết định đầu tư và giao cho Ban QLDA đầu tưxây dựng huyện quản lý là 170 dự án. Bảng 2.2. Số dự án được phê duyệt Năm Số dự án được phê duyệt Tỷ lệ (%) Ghi chú 2015 28/170 16,4 2016 37/170 21,8 2017 42/170 24,7 2018 63/170 37 Nguồn : (Ban QLDA huyện Sốp Cộp) 2.3.2. Công tác lập hồ sơ khảo sát, thiết kế đầu tư xây dựng cơ bản - Thực trạng công tác quản lý chất lượng trong khâu khảo sát xây dựng:Căn cứ vào danh mục đầu tư công hành năm, UBND huyện giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát và lập hồ sơ khảo sát, hồ sơ thiết kế dự án cho công trình. Trong quá trình khảo sát, lập hồ sơ thiết kế về cơ bản đơn vị tư vấn đã tuân thủ theo Luật xây dựng, Quy hoạch, các tiêu chuẩn, định mức, thông số kỹ thuậtHồ hơ khảo sát, hồ sơ thiết kế đã được chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu theo quy định.Công tác khảo sát xây dựng cũng đã đáp ứng được nhu cầu về lập dự án và triển khai các bước về thiết kế xây dựng công trình đem lại việc đảm bảo cho chất lượng công trình được xây dựng an toàn kinh tế mang lại hiệu quả cho nhà đầu tư. Bên cạnh những kết quả đã đạt được tuy nhiên trong thực tế các công trình trong quá trình thi công vẫn còn xảy ra một số tình trạng công trình xây dựng không đảm bảo chất lượng, gặp sự cố dẫn đến phải xử lý gây lãng phí và mất thời gian...mà nguyên nhân là do khảo sát không chính xác không phản ánh được thực trạng nền đất địa chất tại địa điểm xây dựng không dự báo được những thay đổi về điều kiện địa chất công trình. Đã có nhiều biện pháp đưa ra để khắc phục những tồn tại trong khâu khảo sát tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế nên chưa giải quyết được dứt điểm nên hiệu quả chưa cao. Đơn vị thuê lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng và phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng còn sơ sài chưa sát với thực tế. Năng lực của một số đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế còn hạn chế về kinh nghiệm, cũng như trình độ do đó trong công tác lập hồ sơ của một số đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế vẫn còn vẫn còn chưa tính toán đầy đủ các thông số kỹ thuật, việc áp dụng các định mức đơn giá còn sai sót, thừa, thiếu. Do đó trong quá trình thẩm định còn phải điều chỉnh nhiều, làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai của dự án. Hoạt động khảo sát xây dựng như: thị sát đo vẽ, thu thập phân tích nghiên cứu và đánh giá tổng hợp điều kiện thiên nhiên của vùng địa điểm xây dựng về địa hình địa mạo địa chất thủy văn địa chất công trình các quá trình và hiện tượng địa chất vật lý khí tượng thủy văn hiện trạng công trình chưa đầy đủ, nguyên nhân là do: Công tác bố trí người chưa phù hợp chuyên môn để kiểm tra lại nghiệp vụ lập khảo sát xây dựng và giám sát công tác khảo sát xây dựng và nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát. Mặt khác Ban QLDA, các chủ đầu tư chưa chú ý đến việc chỉ sử dụng tài liệu khảo sát xây dựng để thiết kế khi kết quả khảo sát đáp ứng được các yêu cầu của bước thiết kế phù hợp với địa chất và địa lý tự nhiên tại địa điểm xây dựng. Mặc dù Ban QLDA, các chủ đầu tư có tổ chức giám sát công tác khảo sát xây dựng của nhà thầu, nhưng chưa được thường xuyên mà chủ yếu để mặc đơn vị tư vấn tự thực hiện nên dẫn tới chất lượng công tác khảo sát đạt còn phụ thuộc nhiều vào độ tự giác của nhà thầu tư vấn nên hiệu quả khảo sát một số công trình chưa cao. Theo tìm hiểu của tác giả tại một số công trình dự án cán bộ Ban QLDA thậm chí còn không ra hiện trường để nghiệm thu trực tiếp mà chỉ nghiệm thu trên hồ sơ như khảo sát dự án Xây dựng trường Tiểu học Mường Lạn, dự án xây dựng trường mầm non xã Sam Kha dự án nhà ở bán trú học sinh xã Mường Lèo huyện Sốp Cộp. Thực trạng về công tác khảo sát xây dựng trên địa bàn huyện Sốp Cộp trong thời gian vừa qua được thể hiện qua bảng số liệu 2.3 Bảng 2.3. Tình hìnhkhảo sát xây dựng trên địa bàn huyện Sốp Cộp Năm Số dự án công trình khảo sát Tỷ lệ (%) Ghi chú 2015 5/28 17,8 - Đề cương khảo sát sơ sài - Sai sót về tiêu chuẩn - Khảo sát lại 2016 7/37 18,9 - Đề cương khảo sát sơ sài - Sai sót về tiêu chuẩn - Khảo sát lại 2017 8/42 19 - Đề cương khảo sát sơ sài - Sai sót về tiêu chuẩn - Khảo sát lại 2018 6/63 9,5 - Đề cương khảo sát sơ sài - Sai sót về tiêu chuẩn - Khảo sát lại Nguồn : (Ban QLDA huyện Sốp Cộp) Qua số liệu ta thấy: Rất nhiều công trình sai sót về mặt kỹ thuật, chất lượng khảo sát thiết kế nhiều sai sót không sát với thực tế gây lãng phí ngân sách nhà nước, ảnh hưởng chất lượng công trình. - Thực trạng công tác quản lý chất lượng trong khâu thiết kế xây dựng:Thiết kế là khâu đầu tiên và cũng là khâu đóng vai trò quan trọng đến chất lượng công trình thi công. Bản vẽ thiết kế thi công phải được trình bày tất cả các phương án và các yếu tố cần thiết phục vụ cho quá trình thi công cần phải được thẩm định đánh giá cẩn thận trước khi đưa vào thi công đảm bảo đúng quy trình của thiết kế. Về chất lượng hồ sơ thiết kế xây dựng tại Ban QLDA, các chủ đầu tư hiện nay còn nhiều bất cập, bản vẽ thiết kế chưa được cán bộ Ban QLDA, cán bộ các chủ đầu tư nghiên cứu cẩn thận hoặc có thể là do chuyên môn của cán bộ chưa cao còn xảy ra hiện tượng tình trạng sao chép bản vẽ giữa các công trình mà không chú ý đến địa chất của từng công trình. Một số dự án hồ sơ thiết kế chưa phù hợp quy mô được phê duyệt không lập nhiệm vụ thiết kế, sai mẫu thiết kế dẫn đến phải chỉnh sửa nhiều lần kéo dài thời gian thực hiện dự án và phải điều chỉnh bổ sung vốn đầu tư Chất lượng hồ sơ thiết kế của một số công trình chưa cao (còn thiếu sót chưa làm đúng quy định, tính toán độ chính xác chưa cao) các công trình đang thi công dở dang phải thay đổi giải pháp kỹ thuật, phải tạm dừng để điều chỉnh thiết kế hoặc thiết kế bổ sung. Các giải pháp thiết kế đưa ra ở một số dự án công trình không phù hợp Một số nhà thầu tư vấn không bám sát quyết định phê duyệt dự án đầu tư mà chỉ dựa trên thiết kế sơ bộ của đơn vị lập dự án đầu tư nên nhiều công trình xây dựng được thiết kế không đúng với mặt bằng quy hoạch tổng thể đã được duyệt hoặc một số hạng mục không có trong dự án đầu tư xây dựng được duyệt hoặc quy mô diện tích vượt so với quy định của tiêu chuẩn định mức về diện tích xây dựng hoặc một số giải pháp thiết kế chưa thật sự hợp lý chưa chú trọng yếu tố thổ nhưỡng địa chất tại khu vực... như công trình Trung tâm dạy nghề huyện giải pháp thiết kế móng cọc đơn vị tư vấn đã quên không tính tới ma sát âm tác dụng lên cọc của công trình. Các sai sót trên đều thuộc về người thiết kế trong khi đã biết rõ về điều kiện địa chất công trình. Hay như ở các công trình đường giao thông nông thôn liên các xã Sốp Cộp –Mường Và- Mường Lạn công trình đường giao thông Bản Phổng Dồm Cang hay g tình huống sụt trượt taluy âm hay dương hoặc lún nền đường mà lỗi do đơn vị thiết kế quên chưa lập giải pháp gia cố chống sụt trượt hay giảm lún thích hợp. Do năng lực cơ quan chuyên môn chủ yếu là cán bộ giám sát do vậy trong công tác thiết kế còn hạn chế, mỗi dự án thì Ban QLDA, các chủ đầu tư đều thuê đơn vị tư vấn thẩm tra thiết kế - dự toán để làm cơ sở thẩm định tuy nhiên thời gian qua đơn vị chủ yếu dựa trên kết quả thẩm tra của đơn vị tư vấn mà ra kết quả thẩm định và lập thủ tục phê duyệt theo quy định chứ chưa chú trọng chất lượng công tác thẩm tra của đơn vị tư vấn, Ban QLDA, các chủ đầu tư chưa nghiên cứu kỹ các quy định của nhà nước về công tác thẩm định phê duyệt thiết kế; chưa áp dụng các quy trình quy chuẩn vào trong công tác thẩm định phê duyệt nên một số dự án phê duyệt thiết kế chưa chính xác dẫn đến duyệt thừa hoặc thiếu khối lượng, một số hạng mục có quy mô chưa phù hợp dự án được duyệt như dự án đầu tư xây dựng mở rộng trường Tiểu học Nà Khi xã Mường Lạn, vị tư vấn lập thiết kế sai các thiết kế mẫu, sai quy mô của dự án được duyệt dẫn đến phải thiết kế lại làm kéo dài thời gian thực hiện dự án và phải điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư từ 6,3 tỷ đồng lên tới hơn 8,4 tỷ đồng. Trong công tác nghiệm thu bàn giao hồ sơ thiết kế, dự toán chưa được quan tâm đúng mức, nhiều hồ sơ chưa đảm bảo chất lượng và số lượng theo quy định nhưng vẫn nghiệm thu, hoặc có những hồ sơ chưa được nghiệm thu nhưng vẫn đưa vào triển khai thực hiện. Mặt khác do điều kiện địa hình huyện Sốp Cộp là huyện miền núi giáp biên giới lại là địa phương nghèo nằm ở vùng sâu vùng sa của tỉnh Sơn La nên công tác đầu tư xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại huyện còn gặp nhiều khó khăn. Bảng 2.4 Tổng hợp các công trình sai sót trong khâu thiết kế xây dựng STT Tên công trình Bộ phận sai sót Nội dung sai sót 1 Trường Tiểu học Mường Lạn Phần móng cọc Phải hiệu chỉnh thiết kế móng cọc từ 17m lên 25m 2 Trường tiểu học Sam Kha Phần móng cọc Phải xử lý mở rộng đài móng tăng số lượng cọc 3 Trường Tiểu học Nà Khi Phần móng cọc Phải hiệu chỉnh thiết kế móng 4 Trụ UBND xã Mường Lạn Phần móng cọc Phải hiệu chỉnh thiết kế móng cọc từ 27 5m lên 35 4m 5 Trường tiểu học Sốp Cộp Phần móng và diện tích xây dựng Phải xử lý thay đổi kết cấu móng, thay đổi diện tích sàn xây dựng 6 Trường THCS Sốp Cộp Tường rào công trình Phải xử lý gia cố kè tường rào 7 Nhà bán trú học Nậm Lạnh San nền công trình Phải xử lý nâng cao trình nền hoàn thiện công trình (Nguồn: Ban QLDA huyện Sốp Cộp) Qua bảng số liệu 2.4 ở trên ta thấy công tác thiết kế thời gian qua còn nhiều sai sót do vậy ta có thể khẳng định khâu thiết kế xây dựng tại huyện Sốp Cộp chưa thực sự đảm bảo. 2.3.3. Công tác tổ chức thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư Công tác thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện được UBND tỉnh phân cấp về cho huyện tổ chức thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư công trình có quy mô vừa và nhỏ theo quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 01/7/2019 của UBND tỉnh Sơn La. UBND huyện giao cho các cơ quan chuyện môn về xây dựng thuộc UBND huyện chủ trì tổ chức thẩm định (Phòng tài chính - Kế hoạch; Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tùy thuộc vào nguồn vốn trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật.Nhìn chung công tác lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự án, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đã tuân thủ theo đúng thẩm quyền và tuân thủ các quy trình, quy định hiện hành về đầu tư xây dựng cơ bản. Các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn phù hợp với quy hoạch chung tổng thể của huyện. Chủ trương, kế hoạch và quy mô đầu tư xây dựng các công trình. Tuy nhiên trong quá trình thẩm định trình một số dự án công trình vẫn chưa đáp ứng được tiến độ và chất lượng thẩm định của một số hồ sơ dự án chất lượng chưa cao, do trình độ chuyên môn của cán bộ còn hạn chế, công tác phối hợp của các phòng ban, tham gia ý kiến vào dự án còn chưa sâu, đơn giá của thị trường thường xuyên biến động. Do đó trong công tác phê duyệt hồ sơ sự án một số công trình tính hiệu quả của dự án chưa cao, chưa sát với tình hình thực tế khi triển khai thi công còn vướng mắc, dẫn đến phải điều chỉnh dự án (từ bước khảo sát, điều chỉnh bổ sung, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh dự án dẫn đến chậm tiến độ của công trình, một số công trình phải cân đối nguồn vốn, điều chỉnh tổng mức đầu tư, điều chỉnh cơ cấu các thành phần chi phí trong dự toán công trình, điều chỉnh giá gó thầu. 2.3.4. Công tác thi công, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng, bảo trì các công trình. Công tác thi công và nghiệm thu:Quản lý thi công, nghiệm thu công trình là công việc chung nhất vì giai đoạn thi cônglà giai đoạn phức tạp nó bao gồm nhiều hoạt động do vậy để đảm bảo chất lượng thi cônglãnh đạo Ban QLDA, các chủ đầu tư đã chỉ đạo đẩy mạnh được công tác quản lý chất lượng, tiến độ thi công từng công trình hạng mục công trình. Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng là yếu tố quan trọng quyết định đến chất lượng công trình xây dựng, nhờ có nhiều tiến bộ khoahọc công nghệ xây dựng với sự gia tăng số lượng và trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý của cán bộ kỹ sư có chuyên môn nghiệp vụ xây dựng. Việc giám sát quản lý chất lượng,tiến độ công trình được phân công cụ thể tới từng đồng chí trong Ban QLDA, các đồng chí của các chủ đầu tư được giao phụ trách. Các đồng chí được phân công nhiệm vụ thường xuyên giám sát thi công, nghiệm thu các công trình về báo cáo tình hình tiến độ thi công với tổ trưởng và lãnh đạo họp giao ban với các bên liên quan để quản lý công trình và có các biện pháp chỉ đạo quyết liệt nếu cần thiết. Đối với những công trình có giá trị quy mô lớn yêu cầu kỹ thuật phức tạp, BanQLDA, đã thành lập các ban điều hành trực tiếp chỉ huy tại hiện trường đôn đốc kỹ thuật,chất lượng, tiến độ, thanh quyết toán thực hiện nghiêm túc công tác nghiệm thu nội bộ.Một số công trình có yêu cầu kỹ thuật cao tính chất phức tạp, cán bộ giám sát đãphối hợp chặt chẽ với đội công trình lập biện pháp thi công tiến độ chi tiết và tuân thủtuyệt đối trong quá trình thi công.Các nguồn vật tư chính đưa vào sử dụng cho công trình đều được cán bộ giám sátkiểm tra chặt chẽ về chất lượng cũng như số lượng theo thiết kế từ đó chất lượng côngtrình được đảm bảo. Công tác chỉ đạo thi công quản lý chất lượng công trình trong những năm gần đây đượcđảm bảo tốt và ngày càng hoạt động hiệu quả. Các công trình được đôn đốc thi công và nhất là các công trình trọng điểm củahuyện được đảm bảo như: Đường giao thông trung tâm hành chính huyện, Công trinhg Bệnh viện, Trụ sở UBND các xã, đều đạt tiến độ và đảm bảo chất lượng.Như vậy công tác quản lý chất lượng, tiến độ thi công từng công trình hạng mụccông trình trong Ban QLDA được đẩy mạnh. Công tác quản lý chất lượng giám sát tiếnđộ thi công đều được phổ biến tới từng Phó Giám Đốc lãnh đạo trong Ban QLDA. Mộttrong những nguyên tắc của quản lý chất lượng đó là cam kết của lãnh đạo đã được đảmbảo, Ban giám đốc, tổ trưởng các tổ kỹ thuật đều biết và hiểu tầm quan trọng của chấtlượng công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng để từ đó triển khai xuống cấp dưới.Thêm vào đó công tác kiểm tra sát xao cũng rất được chú trọng biểu hiện đó là việcBan đã thành lập các tổ phụ trách cụm xã cử cán bộ điều hành trực tiếp chỉ huy tại hiệntrường đôn đốc kỹ thuật, chất lượng, tiến độ ...Công tác quản lý chất lượng đối với chỉ đạo thi công là rất sát xao và đầy đủ. Tuynhiên vẫn còn một số tồn tại trong khâu thi công, nghiệm thu như: Ban QLDA chưa xây dựng hệ thống tổ chức quản lý chất lượng công trình mangtính khoa học chưa có bộ phận kiểm soát đánh giá các hoạt động quản lý chất lượng côngtrình của các cán bộ phụ trách cho nên kết quả thực hiện chủ yếu dựavào năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ kỹthuật phụ trách. Và đa phần trong đó cán bộ kỹ thuật của các tổ xây dựng, giao thông, thủylợi, là cán bộ trẻ kiến thức chuyên môn do bằng kỹ sư chính quy còn ít một số đồng chí họcliên thông trong thòi gian công tác và trình độ quản lý còn hạn chế; kinh nghiệp hiệntrường còn hạn chế nên thiếu tự tin và quyếtđoán trong thực hiện nhiệm vụ.Tại các dự án do cán bộ của Ban QLDA trực tiếp giám sát vai trò của Ban QLDAđược nâng cao. Tuy nhiên vẫn còn hiện tượng cán bộ của Ban QLDA chưa thực sự cótrách nhiệm, vẫn còn vắng mặt trong khi đơn vị thi công đang thực hiện, cán bộ lãnh đạoBan chỉ xuống công trường khi thực hiện công tác nghiệm thu hoặc xử lý kỹ thuật côngtrình nên công tác tự giám sát của Ban QLDA còn nhiều hạn chế.Công tác tổ chức giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình chưa chặt chẽ,chưa thường xuyên. Công tác kiểm tra giám sát của Chủ đầu tư với các nhà thầu xây lắp,tư vấn giám sát vẫn coi nhẹ chưa được quan tâm đúng mức chưa nghiêm túc dẫn đến nhàthầu thi công sai thiết kế được duyệt. Vẫn còn tình trạng cán bộ kỹ thuật chủ đầu tư và tưvấn giám sát không có mặt thường xuyên tại công trình. Cán bộ tham gia quản lý giámsát thi công xây dựng công trình chưa thực hiện hết trách nhiệm của mình như: Chưatham mưu tốt cho lãnh đạo trong việc quản lý chất lượng, khối lượng côngviệc, tiến độ thi công biện pháp khắc phục những sự cố xảy ra trong quá trình thi công chưa kiểm soát tốt các hoạt động quản lý chất lượng của nhà thầu thi công và đơn vị tưvấn giám sát trong quá trình tổ chức thi công xây dựng; quá trình tham gia nghiệm thu,giám sát chỉ dừng lại ởnhững công việc cụ thể mà chưa bao quát được hết tổng thể củacông trình; chưa kiểm tra thường xuyên hồ sơ quản lý chất lượng, bản vẽ hoàn công hồsơ nghiệm thí nghiệm vật liệu, nhật ký công trình... Ban QLDA đã chưa thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tuần hàngtháng với các cán bộ giám sát bởi một số lý do công trường quá xa trụ sở Ban quản lý dựán nên chỉ trao đổi ngắn gọn qua điện thoại. Hoặc cuộc họp giữa các bên liên quan đểđánh giá chất lượng và tiến độ khối lượng công việc đã thực hiện theo tiến độ đã cam kếtcủa nhà thầu. Công tác kiểm soát vật liệu nhập vào công trình thực hiện chưa nghiêm túc theoyêu cầu và tiêu chuẩn của thiết kế còn chưa chặt chẽ đầy đủ. Có nhiều loại vật liệuđưa vào sử dụng cho công trình không được nghiệm thu hoăc có nghiệm thu nhưngkhông đầy đủ nên ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng, tuổi thọ công trình. Năng lực thực sự của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu vàhợp đồng xây dựng không thực tế có nhiều công trình do nhà thầu không đưa đầy đủnhân lực, thiết bị theo cam kết trong hồ sơ dự thầu vào công trường dẫn đến một số côngtrình nhà thầu thi công không đúng cam kết trong hồ sơ dự thầu và hợp đồng đã ký Bảng 2.5. Tổng hợp một số công trình thi công, nghiệm thu chưa đảm bảo chất lượng STT Tên công trình, dự án Năm hoàn thành Các biểu hiện về kém chất lượng công trình 1 Kè trụ sở UBND xã sam kha, Năm 2015 Hiện tượng lún, nứt kè 2 Trụ sở UBND xã Púng Bánh, Năm 2015 Hiện tượng bị lún nền, gạch lát bị phồng vênh 3 Trường tiểu học Mường lạn Năm 2012 Hiện tượng bị nghiêng nhà, nứt tường, 4 Đường giao thông Mường Lạn - Pu hao Năm 2014 Hiện tượng một số tấm bê tông bị bong tróc mặt bê tông, một số ta luy âm, thi công bị sụt trượt. 5 Trường tiểu học Sốp Cộp Năm 2016 Sân bê tông bị rỗ, bị nứt một số tấm bê tông 6 Đường giao thông khu trung tâm hành chính huyện Năm 2016 Một số tấm đan, rãnh thoát nước không đảm bảo mác, bị rỗ, gẫy, nứt, Một số đoạn đường bề tông bị bong, rỗ mặt đường 7 Hệ thống đường rãnh thoátnước, vỉa hè khu dân cư Nà Phe Năm 2016 Nền lút, gạch vỉa hè bị phồng vênh (Nguồn: Ban QLDA huyện Sốp Cộp) Công tác bàn giao và bảo trì công trình:Các dự án đầu tư xây dựng công trình đều được tổ chức nghiệm thu và bàn giao cho đơn vị quản lý và sử dụng công trình theo quy định, trước khi bàn giao công trình, Chủ đầu tư Ban quản lý dự án đã gửi hò sơ đến cơ quan chuyên môn về xây dựng tổ chức kiểm tra chất lượng công trình theo quy định Luật xây dựng, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (kiểm tra về hồ sơ pháp lý, Kiểm tra thực tế tại công trình), cơ quan chuyên môn về xây dựng ban hành thông báo đủ điều kiện để tổ chức bàn giao. Chủ đầu tư tổ chức bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng theo quy định. Các công trinhg sau khi bàn giao đều được bảo hành công trình theo quy định Tuy nhiên trong quá trình bàn giao và bảo trì công trình vẫn còn một số công trình chưa thực hiện tốt công tác bảo hành thường xuyên, công tác bảo trì hàng năm chưa được đơn vị quản lý quan tâm sửa chữa thường xuyên. Một số công trình để hỏng nặng mới trình cấp có thẩm quyền cấp kinh phí để sửa chữa gây lãng phí vốn đầu tư và hiệu quả trong quá trình sủa dụng. 2.3.5. Công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản của huyện Sốp Cộp 2.3.5.1. Thanh tra, kiểm tra: Các dự án công trình trên địa bàn huyện hàng năm đều được tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát công trình theo quy định Qua quá trình trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan chức năng, giám sát của HĐND các cấp, về đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện. Về cơ bản các dự án công trình đã được đầu tư đảm bảo theo trình tự thủ thục quy định, tuân thủ theo các quy định hiện về quản lý dự án đầu tư, phù hợp với phát triển kinh tế xã hội của địa phương đã góp phần vào quá trình phát triển sản xuất, phục vụ đời sống nhân dân, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phồng, nâng cao đời sống, tinh thần, vật chất của nhân dân. Xóa đói giảm nghèo huyện. Tuy nhiên qua kiểm tra, thanh tra, giám sát vẫn còn tồn tại một số công trinhg thi công chưa đảm bảo về thời gian, tiến độ, thi công còn sai lệch so với hồ sơ thiết kế, dự toán được cấp có thẩm quyền tổ chức thẩm định và phê duyệt, việc áp dụng mộ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxluan_van_tang_cuong_cong_tac_quan_ly_nha_nuoc_ve_dau_tu_xay.docx
Tài liệu liên quan