Luận văn Thiết kế mô hình điều trị bệnh trĩ hậu môn bằng laser công suất thấp

Đề mục Trang

Trang bìa 1

Nhiệm vụ luận văn 2

Lời cảm ơn 4

Mục lục 5

Danh sách bảng biểu, hình vẽ 7

Lời giới thiệu 9

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH LIÊN QUAN TRỰC

TIẾP ĐẾN ĐỀ TÀI ------------- --------------------------- ------------------------------- 11

1.1Những vấn đề cơ bản về bệnh trĩ hậu môn - ----------------------------------- 11

1.1.1 Giải phẫu học về vùng hậu môn –trực tràng - -------------------- --11

1.1.2 Đặc điểm bệ nh học -- ---------------------- ------------------------------ 15

1.2 Các phương pháp điều trị bệnh trĩ hậu môn - ---------------------------------- 20

1.2.1 Phương pháp điều trị nội khoa - --------------------------------------- 20

1.2.2 Phương pháp đ iều trị bệnh trĩ bằng thủ thuật ----------------------- 21

1.2.3 Phương pháp điều trị bệnh trĩ bằng phẫu thuật -------------------- -22

1.2.4 Phương pháp điều trị bệnh trĩ bằng phương ph áp cổ truyền ----- 24

1.2.5 Sử dụng laser trong điều trị bệnh trĩ hậu môn ---------------------- 26

CHƯƠNG 2. MỤC T IÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA LUẬN VĂN ----------------- 30

2.1Bối cảnh hình thành đề tài -------------------------------- ----------------------- 30

2.2 Mục tiêu của đề tài -------------------------------- -------------------------------- 32

2.3 Nhiệm vụ chính của luận văn -------------------------------- -------------------- 32

Luận Văn Tốt Nghiệp www.bme.vn

SVTH: Nguyễn Văn Hào 5 GVHD: PGS.TS Trần Minh Thái

CHƯƠNG 3. MÔ HÌNH HÓA SỰ LAN TRUYỀN CHÙM TIA LASER

TRONG ỐNG HẬU MÔN TỪ BỀ MẶT HẬU MÔN -- ------------------------- -33

3.1 Cấu trúc ống hậu môn ----------------------------- -------------------- ---------- - 33

3.2 Quang học mô -- ----------------------------------------- --------- ------------------ 34

3.3 Mô phỏng sự lan truyền của chu m tia laser trong mô bằng phương pháp

Monte –Carlo -- -- --------------- -------------- -------------------------------------------- 38

3.4 Kết quả thực hiện mô phỏng -- -- ---------------------------------------------- ---41

3.5 Một số nhận xét kết quả -------------------------------- -------------------------- 50

CHƯƠNG 4. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ BỆNH

TRĨ BẰNG LASER BÁN DẪN CÔNG SUẤT THẤP-- ---------------- -----------51

4.1 Nguyên tắc điều trị bệnh trĩ bằng laser bán dẫn công suất thấp ----------- 51

4.2 Sự chọn lựa bước sóng làm việc của laser -------------------------------- ----- 51

4.3 Cơ chế tác dụng điều tr ị -- -------------------------------- -------------- ----------53

CHƯƠNG 5. XÂY DỰNG MÔ HÌNH THIẾT BỊ ĐIỀU TRỊ CÁC DẠNG

BỆNH TRĨ HẬU MÔN BẰNG LASER BÁN DẪN LÀM VIỆC Ở CÁC

DẢI SÓNG KHÁC NHAU VỚI CÔNG SUẤT THẤP -- ------------------------- 62

5.1 Bộ phận trị liệu --- ---------- ---------------------------- --------------------------- -62

5.2 Bộ phận định thời phục vụ cho việc điều trị -------------------------------- -- 63

5.3 Bộ phận kiểm tra hoạt động của laser và các bộ phận chức nă ng - ------- 64

5.4 Nguồn cùng cấp điện thế cho thiết bị -------------------------------- ---------- 64

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN -------------------------------- -------------------------------- - 65

6.1 Kết quả thực hiện đề tài - ------------------------------------ --------------- ------65

6.2 Hướng phát triển đề tài -------------------------------- ------------ --------------- 67

PHẦN PHỤ LỤC ----- -------------------------------- -------------------------------- ----- 68

TÀI LIỆU THAM KHẢO --------------------------------- ------------------------------ 74

pdf76 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1959 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Thiết kế mô hình điều trị bệnh trĩ hậu môn bằng laser công suất thấp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThiết kế mô hình điều trị bệnh trĩ hậu môn bằng laser công suất thấp.pdf
Tài liệu liên quan