Luận văn Thử nghiệm ảnh hưởng của thuốc diệt khuẩn lên khả năng nâng cao tỷ lệ sống trong việc ương Cá Tra

MỤC LỤC

ĐỀ MỤC TRANG

TÊN ĐỀ TÀI i

TÓM TẮT TIẾNG VIỆT ii

TÓM TẮT TIẾNG ANH iii

CẢM TẠ iv

MỤC LỤC v

DANH SÁCH CÁC BẢNG vii

DANH SÁCH CÁC ĐỒ THỊ viii

DANH SÁCH CÁC HÌNH ẢNH viii

I. GIỚI THIỆU

1.1. Đặt Vấn Đề 1

1.2. Mục Tiêu Đề Tài 1

II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2

2.1 Đặc Điểm Sinh Học của Cá Tra 2

2.1.1 Phân loại 2

2.1.2 Hình thái 2

2.1.3 Phân bố 2

2.1.4 Điều kiện môi trường sống 2

2.2 Vi Sinh Vật trong Nước 4

2.2.1 Vi sinh vật có lợi 5

2.2.2 Vi sinh vật có hại 5

2.3 Một Số Bệnh thường Gặp trên Cá Tra Giống 6

2.3.1 Bệnh đốm đỏ 6

2.3.2 Bệnh nấm thủy mi 6

2.3.3 Bệnh trùng quả dưa 6

2.3.4 Bệnh trùng bánh xe 7

2.4 Tổng Quan về Thuốc Diệt Trùng 7

2.4.1 Khái niệm thuốc khử trùng 7

2.4.2 Sự khác nhau giữa thuốc khử trùng và thuốc sát trùng 7

2.4.3 Cơ chế tác dụng 7

2.4.4 Mục đích sử dụng trong thủy sản 8

2.4.5 Tác hại của thuốc sát trùng đến ao nuôi 8

2.4.6 Yêu cầu về thuốc sát trùng 8

2.5 Thuốc Sát Trùng Aquaseptic (Aqua-Protect) 9

2.5.1 Thành phần 9

2.5.2 Đặc tính 9

2.5.3 Công dụng 9

2.5.4 Liều dùng 9

2.6 Thuốc Sát Trùng V 10

2.6.1 Thành phần 10

2.6.2 Công dụng 10

2.6.3 Liều lượng và cách dùng 10

III. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12

3.1. Thời Gian và Địa Điểm Nghiên Cứu 12

3.2 Vật Liệu và Trang Thiết Bị 12

3.2.1 Đối tượng nghiên cứu 12

3.2.2 Dụng cụ và nguyên liệu thí nghiệm 12

3.2.3 Nguồn nước 13

3.3 Bố Trí Thí Nghiệm 13

3.4 Các Chỉ Tiêu Theo Dõi 14

3.4.1 Các chỉ tiêu theo dõi môi trường 14

3.4.2 Các chỉ tiêu theo dõi cá 14

3.5 Phương Pháp Thu Thập Số Liệu 15

3.5.1 Phân tích vi sinh 15

3.5.2 Thu mẫu cá 15

3.6 Phương Pháp Xử Lý Thống Kê 15

VI. KẾT QUẢ THẢO LUẬN 16

4.1 Điều Kiện Môi Trường 16

4.1.1 Nhiệt độ và oxy hòa tan 16

4.1.2 Độ pH và Ammonia 17

4.2 Hiệu Quả Diệt Khuẩn của Thuốc 18

4.2.1 Aeromonas spp tổng số 18

4.2.2 Nấm mốc tổng số 22

4.3 Tăng Trọng và Tỷ Lệ Sống của Cá Thí Nghiệm 23

4.3.1 Tỷ lệ sống của cá thí nghiệm 23

4.3.2 Tăng trọng của cá thí nghiệm 25

4.3 Hiệu Quả Sử Dụng Thức Ăn của Cá Thí Nghiệm 28

VI. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 31

5.1 Kết Luận 31

5.2 Đề Nghị 31

TÀI LIỆU THAM KHẢO 32

PHỤ LỤC 34

 

doc60 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1829 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Thử nghiệm ảnh hưởng của thuốc diệt khuẩn lên khả năng nâng cao tỷ lệ sống trong việc ương Cá Tra, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doccatra2.doc
  • pdfcatra2.pdf
Tài liệu liên quan