Luận văn Thực hiện pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính của ủy ban nhân dân phường, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

MỞ ĐẦU . 1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT

TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH . 7

1.1. Lý luận chung về thực hiện pháp luật, giải quyết thủ tục hành chính

. 7

1.2. Thực hiện pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính . 17

1.3. Quy trình và các yếu tố bảo đảm thực hiện pháp luật trong giải quyết thủ

tục hành chính . 23

Chương 2: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT TRONG GIẢI

QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHưƠNG,

QUẬN TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI . 32

2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện pháp luật trong giải quyết thủ tục

hành chính tại Ủy ban nhân dân phường, quận Tây Hồ . 32

2.2. Thực tiễn thực hiện pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính tại Ủy

ban nhân dân phường, quận Tây Hồ . 34

2.3. Đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật trong giải quyết thủ tục hành

chính của UBND phường, quận Tây Hồ . 51

Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN PHÁP

LUẬT TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA ỦY BAN

NHÂN DÂN PHưƠNG, QUẬN TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI . 60

3.1. Quan điểm bảo đảm thực hiện pháp luật trong giải quyết thủ tục hành

chính của UBND phường, quận Tây Hồ. 60

3.2. Giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật trong giải quyết thủ tục hành

chính của UBND phường, quận Tây Hồ . 65

KẾT LUẬN. 82

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 84

pdf92 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 18/03/2022 | Lượt xem: 205 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Thực hiện pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính của ủy ban nhân dân phường, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
uyên truyền phổ biến giáo dục trong việc nâng cao dân trí pháp lý, ý thức pháp luật trong nhân dân, đƣa pháp luật vào cuộc sống xã hội, tăng cƣờng quản lý xã hội bằng pháp luật. Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp từ cấp quận đến phƣờng luôn quan tâm tới công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính nói riêng đến CBCC và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Đội ngũ báo cáo viên pháp luật quận, tuyên truyền pháp luật phƣờng gồm 160 đồng chí thƣờng xuyên đƣợc tập huấn, bồi dƣỡng, nâng cao chất lƣợng nghiệp vụ công tác tuyên truyền về pháp luật. Để triển khai thi hành và tuyên truyền pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính của UBND phƣờng tại quận Tây Hồ, trong thời gian qua quận đã xây dựng và chỉ đạo các phƣờng trên địa bàn triển khai kế hoạch tuyên truyền phổ biến và các văn bản liên quan phù hợp với tình hình thực tế tại từng phƣờng cụ thể. Trên cơ sở nội dung tuyên truyền, tại các phƣờng của quận Tây Hồ đã thực hiện đa dạng hóa các hình thức tuyên tuyền nói chung và pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính nói riêng nhƣ việc quận Tây Hồ thƣờng xuyên tổ chức các hội nghị triển khai và tuyên truyền đến cán bộ chủ chốt quận, phƣờng, CBCC trực tiếp công tác tại các Bộ phận một cửa của các phƣờng, quận...; Tuyên truyền lồng ghép với các cuộc sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật ở cơ sở, các cuộc họp của nhân dân; Tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh của các phƣờng trên địa bàn Quận để mọi ngƣời dân đều có thể hiểu đƣợc quy trình, thủ tục giải quyết các thủ tục hành chính, để không gặp khó khăn trong quá trình tự đi giải quyết các công việc cá nhân của mình tại trụ sở làm việc của Phƣờng, Quận. 37 Bên cạnh đó, UBND quận đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan biên soạn nội dung và in phát hành với số lƣợng hơn 5000 tờ rơi để phát tới các hộ dân trong các phƣờng của Quận. Ngoài ra, tại Bộ phận một cửa của UBND quận và UBND các phƣờng thuộc Quận đã thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính, cũng nhƣ việc bố trí công chức trực làm nhiệm nhiệm tiếp nhận và trả hồ sơ, thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân. 2.2.3. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của UBND phường, quận Tây Hồ 2.2.3.1. Cải cách thể chế - Để chuẩn hóa quy trình ban hành văn bản, quyết định hành chính, đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành của đơn vị, UBND quận đã áp dụng quy trình quản lý văn bản theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, thuê đơn vị tƣ vấn giúp xây dựng và đánh giá nội bộ. Hàng năm đều cập nhật, chỉnh sửa cho phù hợp. Năm 2018, UBND quận đã mời đơn vị tƣ vấn thực hiện duy trì, cải tiến và công bố lại Hệ thống quản lý chất lƣợng theo TCVN ISO 9001:2008 tại UBND quận và UBND 08 phƣờng. Đến nay, toàn bộ quy trình ban hành các văn bản, quyết định hành chính tại quận đƣợc áp dụng quy trình ban hành văn bản theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, 100% văn bản đi, đến đều đƣợc số hóa (dạng .pdf) và đƣợc đính kèm vào phần mềm quản lý văn bản và đƣợc truyền nhận trên mạng giữa các đơn vị thuộc quận. Ngoài ra, UBND quận xây dựng phần mềm Quản lý văn bản đi - đến và điều hành tác nghiệp Quận tích hợp với ứng dụng truyền - nhận thông tin giữa UBND quận với các đơn vị (Phòng, ban, ngành, UBND các phƣờng); - Việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền: Với mục tiêu nhằm nâng cao chất lƣợng trong công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo các văn bản quy phạm pháp luật đƣợc ban hành đúng quy định của pháp luật, ngày 02/10/2012 UBND quận đã ban hành Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND về việc ban hành quy 38 định về quy trình soạn thảo, thẩm định, ban hành, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của UBND quận, dự thảo nghị quyết của HĐND do UBND quận trình. - Hàng năm, UBND quận đều ban hành các kế hoạch rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận (Kế hoạch số 245/KH-UBND(TP) ngày 29/12/2016;Kế hoạch số 18/KH- UBND ngày 16/01/2018) để kịp thời phát hiện các văn bản hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với quy định để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ theo quy định. Từ 1/01/2017 đến ngày 31/8/2018 UBND quận đã thực hiện công tác rà soát, kiểm tra các văn bản QPPL do quận và phƣờng ban hành từ năm 2016 đến hết tháng 6/2018, kết quả: kiểm tra, rà soát 67 văn bản QPPL, còn hiệu lực 60 văn bản, 07 văn bản hết hiệu lực. 2.2.3.2. Cải cách thủ tục hành chính - Thực hiện Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nƣớc thuộc thành phố Hà Nội. UBND quận đã chỉ đạo Văn phòng HĐND&UBND quận chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ, đúng quy định của Quyết định. Văn phòng HĐND&UBND quận, UBND các phƣờng thuộc quận đã xây dựng và ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thực hiện tốt các nội dung quy định về công khai (TTHC, thời gian làm việc, kết quả giải quyết, kênh tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị), yêu cầu các đơn vị kịp thời sửa đổi, thay thế, bãi bỏ các quy định, TTHC không cần thiết, không còn phù hợp, bảo đảm đơn giản hóa TTHC và các quy định liên quan từ đó tiết kiệm thời gian, chi phí của cá nhân, tổ chức và cơ quan, đơn vị. 39 + Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết thuộc cấp quận: 234 thủ tục. Số TTHC tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại cấp phƣờng: 159 thủ tục. - Việc công khai giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận “Một cửa” quận, phƣờng đƣợc thực hiện bằng 03 hình thức: + Niêm yết công khai bằng văn bản giấy tại trụ sở giao dịch của bộ phận “Một cửa” quận và phƣờng. + Trên màn hình cảm ứng đặt tại bộ phận “Một cửa” quận, phƣờng. + Công khai trên Trang Thông tin điện tử quận Tây Hồ www.tayho.hanoi.gov.vn, việc thực hiện công khai trên Trang Thông tin điện tử quận về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại cấp quận, phƣờng (công khai danh mục, quy trình, thời gian giải quyết thủ tục hành chính), tạo một kênh thông tin rộng rãi để tổ chức, cá nhân có thể tiếp cận ngay khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính. - Nhằm nâng cao hiệu qủa, chất lƣợng công tác cải cách hành chính, UBND quận chú trọng vào việc cải cách thủ tục hành chính, do đó UBND quận đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các phƣờng trên địa bàn quận thực hiện rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, cụ thể: Năm 2017, UBND quận ban hành Quyết định số 2772/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 về việc phê duyệt phƣơng án rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận Tây Hồ và UBND các phƣờng thuộc quận, từ ngày 01/01/2018, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã triển khai thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết đối với 86 thủ tục hành chính cấp quận (tổng thời gian đƣợc rút ngắn: 392 ngày (3.136 giờ làm việc)) và 51 thủ tục hành chính cấp phƣờng (tổng thời gian đƣợc rút ngắn: 124,5 ngày (996 giờ làm việc). Năm 2018, UBND quận yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC; sau thời gian rà soát, ngày 28/8/2018, UBND quận ban hành Quyết định 1300/QĐ-UBND phê 40 duyệt phƣơng án rút ngắn thời gian giải quyết đối với 15 thủ tục hành chính cấp quận và 12 thủ tục hành chính cấp phƣờng. - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính luôn đƣợc UBND quận coi trọng và ƣu tiên đầu tƣ; Hàng năm, UBND quận đã đầu tƣ kinh phí cho Văn phòng HĐND&UBND quận, UBND 8 phƣờng để trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cụ thể đầu tƣ đồng bộ máy tính, điện thoại cố định, bàn làm việc, ghế ngồi làm việc, hệ thống camera giám sát, bàn viết hồ sơ và ghế ngồi chờ dành cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch, nƣớc uống, điều hòa, Hòm thƣ góp ý, Sổ góp ý... và các trang thiết bị cần thiết để đáp ứng nhu cầu làm việc và yêu cầu ứng dụng CNTT trong hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận và phƣờng. Đặc biệt năm 2018, UBND quận đã đầu tƣ đồng bộ hệ thống bấm số giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Văn phòng HĐND&UBND quận và UBND 08 phƣờng thuộc quận. Đến nay, việc triển khai việc triển khai nắp đặt đã thực hiện xong và đi vào hoạt động. - Thực hiện quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, từ năm 2017 đến nay, UBND quận đã tiếp nhận và xử lý 09 phản ánh, kiến nghị và 30 cuộc gọi phản ánh, kiến nghị về quy định TTHC. Các kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức đều đƣợc UBND quận quan tâm giải quyết ngay. - Nhằm nâng cao chất lƣợng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, lắng nghe các ý kiến phản hồi của cá nhân, tổ chức về việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính của các phòng chuyên môn và UBND các phƣờng; Ngày 01/6/2018, UBND quận đã tổ chức Hội nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về TTHC, kiểm soát thủ tục hành chính lần thứ nhất. Tại Hội nghị đối thoại lãnh đạo UBND quận đã trực tiếp tiếp nhận 12 ý kiến, đánh giá, phản ánh, kiến nghị của công dân về thủ tục hành chính và lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND quận đã giải đáp tất cả các kiến nghị của công dân ( 41 lĩnh vực tƣ pháp, lao động thƣơng binh – xã hội, đất đai, quản lý đô thị, đăng ký kinh doanh, y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm). Hội nghị đã đạt kết quả nhất định làm tăng tính công khai, minh bạch của hoạt động cải cách hành chính, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thủ trƣởng các cơ quan, đơn vị trong công tác giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn quận. - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận và UBND các phƣờng chịu sự quản lý điều hành thống nhất của Trƣởng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Với mục tiêu: “Tinh gọn, phù hợp, hiệu quả, công khai, dân chủ, đoàn kết nội bộ”, Cán bộ, công chức đƣợc lựa chọn làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính đều là những công chức đảm bảo theo đúng quy định, phù hợp với tiêu chuẩn, khả năng, trình độ, năng lực chuyên môn, đảm bảo tiêu chí: giỏi một việc, biết nhiều việc, có phẩm chất đạo đức, có tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân cao. 2.2.3.3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước - Việc sắp xếp kiện toàn tổ chức, bộ máy các phòng, ban chuyên môn Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 05-KH/TU ngày 25/2/2016 của Thành ủy về tinh giản biên chế và cơ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Kế hoạch số 16-KH/QUTH ngày 29/3/2016 và Kế hoạch số 18-KH/QUTH ngày 20/4/2016 của Ban Thƣờng vụ Quận ủy Tây Hồ về triển khai thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năm 2016; trên cơ sở Quyết định số 2076/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan tổ chức hành chính của Thành phố Hà Nội và Quyết định 1553/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch hoàn thiện Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính Nhà nƣớc, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội. UBND quận đã giao phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với các phòng, ban chuyên môn xây dựng hoàn thiện Bản mô tả vị trí việc làm của từng đơn vị và 42 trình UBND Thành phố phê duyệt. Ngày 26/5/2017, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3263/QĐ-UBND về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm các cơ quan hành chính thuộc UBND quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Ngày 20/6/2017,UBND quận đã ban hành văn bản số 919/UBND-NV về việc yêu cầu Thủ trƣởng các đơn vị sắp xếp, phân công công chức đảm bảo phù hợp với bằng cấp chuyên môn, đúng vị trí việc làm đƣợc phê duyệt. Đến nay việc yêu cầu sắp xếp phân công lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo Đề án vị trí việc làm đã đƣợc UBND Thành phố phê duyệt đã đƣợc các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thực hiện xong, đảm bảo việc phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực sở trƣờng của từng cán bộ, công chức và đảm bảo thực hiện nguyên tắc “một đầu mối - một việc xuyên suốt. - Thực hiện việc sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn quận theo Quyết định của UBND Thành phố: Từ 01/01/2017 đến nay, UBND quận đã thực hiện các thủ tục sáp nhập các đơn vị: Trung tâm Văn hóa và Trung tâm thể dục thể thao thành Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao, Ban bồi thƣờng GPMB sát nhập vàoTrung tâm quỹ đất quận, Ban quản lý dự án kè Hồ Tây và Ban quản lý Dự án thành Ban quản lý dự án đầu tƣ xây dựng quận và Trung tâm dân số Kế hoạch hóa gia đình quận với Trung tâm y tế quận và trực thuộc Sở y tế Hà Nội. Đến nay các đơn vị sáp nhập đã đi vào hoạt động ổn định. - Việc thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực: giao thông đô thị, vệ sinh môi trường, y tế, giáo dục, đào tạo, văn hóa và thể thao: Công tác tuyên truyền các kỳ cuộc, các ngày lễ quan trọng của đất nƣớc đƣợc UBND quận quan tâm, nội dung này UBND quận thƣờng thực hiện xã hội hóa, cụ thể nhƣ việc khai trƣơng tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn đƣợc thực hiện từ ngày 01/6/2018, theo đó các chƣơng trình ca nhạc hàng tuần, trò chơi dân gian, 43 xiếc tại phố đi bộ, UBND quận đã thực hiện xã hội hóa từ các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận. - Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí: Các đơn vị khi đƣợc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài chính đã chủ động sử dụng kinh phí NSNN giao hiệu quả hơn để thực hiện nhiệm vụ; đồng thời chủ động sử dụng tài sản, nguồn nhân lực để phát triển và nâng cao chất lƣợng dịch vụ, tạo điều kiện tăng nguồn thu. Các đơn vị đã xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ để tăng cƣờng công tác quản lý trong nội bộ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy phát triển hoạt động sự nghiệp, khai thác nguồn thu, tăng thu, tiết kiệm chi, do vậy nhiều đơn vị đã tiết kiệm chi thƣờng xuyên góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sự nghiệp. Nguồn thu sự nghiệp, cùng với nguồn kinh phí tiết kiệm chi thƣờng xuyên, đã góp phần bảo đảm bù đắp nhu cầu tiền lƣơng tăng thêm của đơn vị. 2.2.3.4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức - Việc xây dựng, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Tổng số đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc quận (bao gồm các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc quận) đến thời điểm báo cáo là 315 cán bộ, công chức, viên chức (công chức 155, viên chức 160). Trong đó cán bộ, công chức có trình độ từ đại học trở lên chiếm 99,07%, đội ngũ viên chức có trình độ từ đại học trở lên chiếm 90%. Hàng năm, căn cứ kế hoạch của Thành phố, UBND quận Tây Hồ đã xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ công chức quận và cán bộ, công chức phƣờng với mục đích trang bị kiến thức, kỹ năng, phƣơng pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, vững vàng về chính trị, tinh thông nghiệp vụ, có đủ năng lực, đáp ứng đƣợc yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. 44 - UBND quận giao phòng Nội vụ là cơ quan có trách nhiệm chủ động rà soát, phân loại, đánh giá số lƣợng, chất lƣợng cán bộ công chức, viên chức xác định nhu cầu đào tạo, bồi dƣỡng đối với từng loại cán bộ, công chức tham mƣu UBND quận: lập kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức hàng năm để đề nghị Thành phố phê duyệt tổ chức thực hiện các lớp đào tạo bồi dƣỡng theo phân cấp; cử cán bộ, công chức tham dự đầy đủ các khóa đào tạo, bồi dƣỡng theo đúng đối tƣợng, chức danh theo thông báo của Thành phố; kiểm tra, theo dõi tình hình tham dự các khóa đào tạo, bồi dƣỡng của cán bộ, công chức các đơn vị đánh giá kết quả đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức. Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan tham mƣu thực hiện cấp kinh phí, hƣớng dẫn, quản lý sử dụng nguồn kinh phí đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức theo đúng quy định của pháp luật. Trung tâm Bồi dƣỡng chính trị quận tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng đã đƣợc phê duyệt đảm bảo đúng tiến độ, nội dung, đạt yêu cầu chất lƣợng. - Kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng: Từ năm 2017 đến nay, Quyết định cử 02 viên chức tham gia lớp bồi dƣỡng nghiệp vụ Tổ chức – Hành chính, 03 công chức tham gia lớp đào tạo bồi dƣỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính, 04 công chức tham gia lớp đào tạo bồi dƣỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên. Quyết định mở 24 lớp tập huấn, bồi dƣỡng nghiệp vụ cho các cán bộ, công chức, viên chức tại Trung tâm bồi dƣỡng chính trị với gần 2650 lƣợt học viên tham gia. 02 cán bộ chức danh PCT UBND phƣờng tham gia lớp bồi dƣỡng nghiệp nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho Chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã, phƣờng, thị trấn; - Việc bố trí công chức theo đúng vị trí việc làm đã được phê duyệt: Trên cơ sở Quyết định số 3263/QĐ-UBND của UBND Thành phố về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm các cơ quan hành chính thuộc UBND quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội. UBND quận đã yêu cầu Thủ trƣởng các đơn vị sắp xếp, phân công công chức 45 đảm bảo phù hợp với bằng cấp chuyên môn, đúng vị trí việc làm đƣợc phê duyệt. Đến nay việc yêu cầu sắp xếp phân công lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo Đề án vị trí việc làm đã đƣợc UBND Thành phố phê duyệt đã đƣợc các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thực hiện xong, đảm bảo việc phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực sở trƣờng của từng cán bộ, công chức và đảm bảo thực hiện nguyên tắc “một đầu mối - một việc xuyên suốt. - Việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công việc liên quan đến thủ tục hành chính: Từ năm 2017 đến nay, UBND quận quyết định nâng lƣơng trƣớc thời hạn 51 trƣờng hợp, nâng lƣơng thƣờng xuyên 154 trƣờng hợp. - Việc tổ chức thực hiện các biện pháp để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực và công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức: Hàng năm, UBND quận xây dựng Kế hoạch kiểm tra công vụ các đơn vị trực thuộc quận Từ năm 2017 đến nay, thực hiện chỉ đạo của UBND quận, phòng Nội vụ tiến hành khoảng 55 lƣợt kiểm tra công vụ đột xuất tại bộ phận “Một cửa” quận và 08 phƣờng, các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, kết quả đƣợc đánh giá cơ bản là tốt, không có công chức vi phạm chế độ tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính, tuy nhiên tại một số đơn vị sự nghiệp qua kiểm tra một số cán bộ, viên chức vắng mặt tại nơi làm việc không rõ lý do, UBND quận đã ra văn bản phê bình nghiêm túc rút kinh nghiệm và đề nghị Thủ trƣởng các đơn vị chấn chỉnh ngay giờ giấc làm việc. Việc kiểm tra, đánh giá ý thức chấp hành kỷ luật hành chính của cán bộ, công chức, viên chức quận đƣợc cử tham dự các lớp tập huấn, bồi dƣỡng nghiệp vụ đƣợc UBND quận chỉ đạo phòng Nội vụ phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn tham gia mở lớp và Trung tâm BDCT quận tổ chức giám sát. Theo báo cáo của phòng Nội vụ, việc chấp hành nội quy, quy chế của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức tham gia tập huấn tƣơng đối đầy đủ và nghiêm túc. 46 2.2.3.5. Cải cách tài chính công - Năm 2017, 2018 UBND quận tiếp tục thực hiện Nghị định số 130/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Nhà nƣớc; Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 7/10/201 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nƣớc, Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 25/4/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Các đơn vị thực hiện khoán chi đã xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, chủ động đề ra các biện pháp tiết kiệm kinh phí, tiết kiệm biên chế trong khi vẫn đáp ứng đƣợc yêu cầu nhiệm vụ đƣợc giao. - Đổi mới cơ chế quản lý và sử dụng tài sản công của cơ quan, đơn vị: UBND quận nghiêm túc thực hiện các quy định và quản lý và sử dụng tài sản công quy định tại các văn bản của Trung ƣơng và Thành phố nhƣ : Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 cuả Chính phủ quy định chi tiết và hƣớng dẫn một số điều của Luật quản lý sử dụng tài sản công, Quyết định của Bộ Tài chính, của UBND Thành phố Hà Nội về xử lý tài sản công. Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài sản Nhà nƣớc, UBND quận đã thực hiện ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin trong công tác quản lý tài sản của Nhà nƣớc cho toàn bộ các đơn vị sử dụng ngân sách thuộc quận. - Việc thực hiện các quy định về thực hành tiết kiệm chống lãng phí: UBND quận chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan tham mƣu giúp UBND quận giám sát, kiểm tra thƣờng xuyên trong lĩnh vực sử dụng ngân sách nhằm đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nƣớc, thƣờng xuyên tuyên truyền, gắn trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức vào việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí. 47 2.2.3.6. Hiện đại hóa hành chính - Xây dựng, đổi mới phương thức làm việc của các cơ quan hành chính: Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/02/2017 về thực hiện “Năm kỷ cƣơng hành chính 2017”, Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 16/4/2018 của UBND Thành phố về việc tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cƣơng hành chính, Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/2/2007 của Bộ Nội vụ ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phƣơng và các văn bản quy định về cơ chế một cửa để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận Một cửa, cán bộ trực tiếp giải quyết các công việc liên quan đến tổ chức, công dân, nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cƣơng hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. UBND quận đã chỉ đạo Thủ trƣởng các phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND các phƣờng tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát giờ giấc làm việc của công chức, viên chức, nhân viên trong đơn vị, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, ý thức phục vụ nhân dân, đeo thẻ công chức đúng quy định, bộ phận Một cửa quận và phƣờng nghiêm túc thực hiện quy định về trang phục, thời gian và phong cách phục vụ nhân dân; Khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo điều hành, tăng cƣờng trách nhiệm của ngƣời đứng đầu , đổi mới phƣơng thức chỉ đạo, điều hành theo phƣơng châm 5 rõ: “rõ ngƣời, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và hiệu quả”. Triển khai đánh giá chất lƣợng công việc hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức. Giao phòng Nội vụ thƣờng xuyên kiểm tra công vụ việc thực hiện kỷ cƣơng hành chính tại các đơn vị trực thuộc quận nhằm kịp thời phát hiện, nhắc nhở uốn nắn những tồn tại, khuyết điểm của các đơn vị, xem xét trách nhiệm của ngƣời đứng đầu đối với đơn vị để xảy ra vi phạm nghiêm trọng về kỷ cƣơng, kỷ luật hành chính. 48 - Về đổi mới phương thức hội họp: UBND quận Tây Hồ tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về chế độ họp của các cơ quan hành chính Thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 180/2006/QĐ-UBND ngày 28/9/2006 của UBND Thành phố Hà Nội, tiếp tục tổ chức lồng ghép nhiều nội dung trong cùng một cuộc họp có trùng thành phần dự họp nhằm giảm số lƣợng cuộc họp, tài liệu phục vụ nội dung cuộc họp đƣợc gửi trƣớc qua đƣờng thƣ điện tử hoặc Web chỉ đạo đến các thành phần dự họp trƣớc 03 ngày để nghiên cứu và phát biểu tại cuộc họp. Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tƣớng Chính phủ tăng cƣờng sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan Nhà nƣớc, trên địa bàn quận đã đồng bộ sử dụng hòm thƣ điện tử @.gov.vn để trao đổi văn bản giữa các đơn vị thuộc quận và với các đơn vị của thành phố. - Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: Nhằm tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT, phục vụ công tác quản lý hành chính Nhà nƣớc và cải cách hành chính quận Tây Hồ. UBND quận đã triển khai thực hiện tiếp Đề án "Ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin Quận Tây Hồ 2017” cụ thể: UBND quận đã ban hành Quyết định số 235/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin tại quận Tây Hồ”; UBND quận đã phát hành hồ sơ, lựa chọn nhà thầu, đến nay UBND quận đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Nâng cấp các phần mềm đang thực hiện, Mua sắm lắp đặt mới các thiết bị công nghệ thông tin tại UBND quận Tây Hồ và UBND các phƣờng thuộc Quận"; Văn phòng HĐND&UBND quận ký Hợp đồng với đơn vị trúng thầu gói thầu "Nâng cấp các phần mềm đang thực hiện, Mua sắm lắp đặt mới các thiết bị công nghệ thông tin tại UBND quận Tây Hồ và UBND các phƣờng thuộc Quận". Thời gian

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_thuc_hien_phap_luat_trong_giai_quyet_thu_tuc_hanh_c.pdf
Tài liệu liên quan