Luận văn Tìm hiểu khai thác SQL Server và giải quyết bài toán quản lý dân cư trên SQL Server

I.1 Bảo mật

Bạn có thể giới hạn truy cập tới dữ liệu sử dụng bởi dịch vụ Microsoft

SQL Server OLAP qua tính năng bảo mật. Sử dụng tính năng bảo mật,

bạn có thể điều khiển ng-ời nào đ-ợc truy cập dữ liệu và kiểu thao tác mà

họ có thể thực hiện với dữ liệu. OLAPServices hỗ trợ tích hợp hệ thống

bảo mật Microsoft Windows NT và cho phép bạn thực hiện truy cập cơ sở

dữ liệu và mức luỹ thừa 3 (cube level).

I.2 Bảo mật dữ liệu

Một trong những chức năng của cơ sở dữ liệu là bảo vệ dữ liệu bằng cách

ngăn cản ng-ời sử dụng nào đó xem xét hoặc thay đổi dữ liệu nhạy cảm

cao và ngăn cản toàn bộ ng-ời sử dụng tạo ra lỗi. Hệ thống bảo mật trong

Microsoft SQL Server điều khiển ng-ời sử dụng có thể làm việc với dữ

liệu và ng-ời sử dụng đó có thể thực hiện hoạt động trong cơ sở dữ liệu.

I.3 Quản lý bảo mật

Để đảm bảo dữ liệu và đối t-ợng l-u trong Microsoft SQL Server là đ-ợc

truy cập bởi uỷ quyền của ng-ời sử dụng, bảo mật phải thiết lập thích

hợp. Sự hiểu biết về bảo mật thích hợpgiúp bạn đơn giản trong quản lý.

Yếu tố bảo mật mà có thể có thiết lập gồm có chế độ xác thực, đăng nhập,

ng-ời sử dụng, gán quyền, t-ớc quyền và bảo mật.

I.4 Cấu trúc bảo mật (Security Architecture)

Cấu trúc của hệ thống bảo mật dựa trên ng-ời dùng và nhóm ng-ời dùng,

đ-ợc nhắc đến nh-là bảo mật chính (Security Principals). Sự minh hoạ

này chỉ ra ng-ời dùng và nhóm ng-ời sử dụng cục bộ, toàn cục trong

Microsoft Windows NT có thể ánh xạ sự tính toán bảo mật trong

Microsoft SQL Server và SQL Server có thể quản lý sự tính toán bảo mật

không phụ thuộc vào sự tính toán trong Windows NT.

SQL Server cũng cung cấp bảo mật với mức ứng dụng qua sự sử dụng

riêng biệt cơ sở dữ liệu ứng dụng roles.

pdf84 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 2647 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tìm hiểu khai thác SQL Server và giải quyết bài toán quản lý dân cư trên SQL Server, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfXây dựng phần mềm quản lý dân cư trên SQL server.pdf