Luận văn Tính Minimax và tính cofiite của modun đối đồng điều địa phương

Lời cam đoan ỉỉ

Lời câm ơn ỉỉỉ

Mở đầu 1

Chương 1 Kiến thức chuẩn bị 5

1.1 Idêan nguyên tố liên kết 5

1.2 Môđun Noether và Môđun Artin 6

1.3 Biểu diễn thứ cắp 8

1.4 Mô đun Ext 10

1.5 Mô đun đối đồng điều địa phương 12

Chương 2 Chiều hữu hạn bậc 1 và tính minimax của môđun

đối đồng điều địa phương 15

2.1 Môđun minimax và moduli cofinite 15

2.2 Chiều hữu hạn bậc một và tính chắt mi ni max 19

Chương 3 Chiều hữu hạn bậc 2 và tính Lasker yếu 27

3.1 Mô dun Lasker yếu và mô đun cofinite 27

3.2 Chiều hữu hạn bậc hai và tính chất Lasker yếu 35

Kết luận 39

Tài liệu tham khảo 41

 

pdf47 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 26/02/2022 | Lượt xem: 316 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tính Minimax và tính cofiite của modun đối đồng điều địa phương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_tinh_minimax_va_tinh_cofiite_cua_modun_doi_dong_die.pdf
Tài liệu liên quan