Luận văn Xây dựng chiến lược marketing cho website tailieuso.net của công ty cổ phần DNT Việt Nam

NỘI DUNG TRANG

BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH SÁCH BẢNG BIỂU

DANH SÁCH CÁC HÌNH

LỜI CAM ðOAN

PHẦN MỞ ðẦU

Chương 1: Cơ sở lý thuyết về chiến lược Marketing. 1

1.1.Tổng quan về xây dựng chiến lược marketing. 1

1.1.1. Khái niệm chiến lược. 1

1.1.2. Những khái niệm cơ bản của Marketing. 1

1.1.3. Khái niệm chiến lược marketing. 2

1.1.4. Khái niệm xây dựng chiến lược marketing. 2

1.2.Hệ thống thống tin marketing. 3

1.2.1. Khái niêm. 3

1.2.2. Phân lọai. 3

1.2.3. Phương pháp thu thập thông tin. 3

1.3. Môi trường marketing của doanh nghiệp. 4

1.3.1. Khái niệm về môi trường marketing. 4

1.3.2. Môi trường bên ngoài. 5

1.3.3. Môi trường bên trong. 9

1.4.Nội dung của chiến lược marketing. 10

1.4.1.Chiến lược sản phẩm. 10

1.4.1.1. Khái niệm chiến lược ñối với sản phẩm. 10

1.4.1.2.Nội dung chiến lược ñối của sản phẩm. 10

1.4.1.3.Cách xác ñịnh chiến lược ñối với sản phẩm . 12

1.4.2.Chiến lược giá . 12

1.4.2.1.Khái niệm về giá. 12

1.4.2.2.Nội dung chiến lược giá . 12

1.4.2.3.Cách thức xác ñịnh chiến lược giá . 17

1.4.3.Chiến lược phân phối. 17

1.4.3.1.Khái niệm kênh phân phối. 19

1.4.3.2.Bản chất và chức năng của các kênh phân phối. 19

1.4.3.3.Cách thức tổ chức và quyết ñịnh kênh phân phối. 21

pdf110 trang | Chia sẻ: lanphuong92 | Ngày: 15/10/2020 | Lượt xem: 227 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Xây dựng chiến lược marketing cho website tailieuso.net của công ty cổ phần DNT Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ñối với các ñối thủ cạnh tranh Vì sản phẩm sẽ mới hoàn toàn nên Tailieuso.net sẽ nghiêng cứu tìm hiểu về ñối thủ cạnh tranh nhằm phát huy và cản tiến những ưu ñiểm ñối thủ. Nhìn thấy những hạn chế của ñối thủ ñể tránh và giảm ñi. Có sơ sở ñể tạo ra sự khác biệt so với cái ñã có. Vận dụng những công nghệ mới tiên tiến và hiện ñại hơn trong phát triển website. Có sự hỗ trợ về nội dung và kỹ thuật nhất ñịnh từ ñội ngũ tham gia phát triển luanvan.vn. Là một website mà công ty ñã cho thử nghiệm dịch vụ ñể tìm hiểu và thăm dò thị trường. ðại học Bách Khoa Hà Nội Luận văn cao học QTKD Mai Xuân ðông - 37 - Khóa 2011B Những khó khăn về tính cạnh tranh của công ty khi cho ra sản phẩm Tailieuso.net so với một số ñối thủ cạnh tranh. Phần lớn các ñối thủ cạnh tranh liệt kê ở trên là những trang web ñã có lượng tài liệu khá lớn, lượng người dùng là khách hàng quen thuộc với họ. Theo những thăm dò ñể ñặt logo quảng cáo thì trang tailieu.vn có lượt truy cập khoảng xấp xỉ 1 triệu lượt/1 ngày. kilobooks.com có lượt truy cập 50.000 lượt/1 ngày. Những số lượng này ñược lấy từ google.com/analytics nên có ñộ chính xác cao. Các ñối thủ cạnh tranh ñã có ñội ngũ làm việc chuyên nghiệp ñã thuần thục với công việc và ñang ngày càng phát triển thị trường rất mạnh. Ngoài việc tốn kém trong việc xây dựng Tailieuso.net thì việc tiếp cận khách hàng, khai thác khách hàng sẽ gặp khó khăn hơn so với ñối thủ cạnh tranh. Tốn nhiều khoảng chi phí cho quảng cáo và các quảng bá website khác. ðe dọa từ những ñối thủ cạnh tranh tiềm ẩn Với việc phát triển công nghệ và thị trường về dịch vụ tài liệu số ñang không ngừng mở rộng là cơ hội ñể cho các tổ chức có ý ñịnh phát triển dịch vụ tài liệu trên internet. ðã có rất nhiều tổ chức, nhà làm nội dung ra ñời gian gần ñây (cuối năm 2012 và ñầu 2013 ) nhưu doko.vn, 123doc.com... Trong các ñơn vị này có công ty con của Vatgia.com ( Trang web ñược xem hoạt ñộng thương mại ñiện tử thành công nhất Việt Nam hiện tại) cũng ñã tham gia vào thị trường này. Thuận lợi so với ñổi thủ cạnh tranh tiềm ẩn: ñiều kiện sẵn có của doanh nghiệp, rào cản nhập ngành... Khó khăn so với ñổi thủ cạnh tranh tiềm ẩn: Sẽ có những phát triển cải tiến hơn và nghiêng cứu phát triển những yếu tố mà tailieuso.net chưa làm ñược. Phân tích khách hàng Kết quả thu thập trực tuyến về người tìm tài liệu trên một trang web dich vụ tài liệu khác là luanvan.vn cho ra kết quả thu thập như sau: + ðộ tuổi tìm kiếm tài liệu ðại học Bách Khoa Hà Nội Luận văn cao học QTKD Mai Xuân ðông - 38 - Khóa 2011B Bảng 2.1: Bảng kết quả thăm dò về tỉ lệ tìm kiếm tài liệu theo ñộ tuổi Thời gian Ip 10 ñến 15 Hơn 15 ñến 18 Hơn 18 ñến 23 Hơn 23 ñến 26 Hơn 26 ñến 30 Hơn 30 Kết luận: tổng 325 kết quả - 3 KQ – 0.92% 3 KQ – 0.92% 110 KQ - 33.85% 38 KQ - 11.69% 40KQ - 12.31% 68 KQ - 20.9% Dễ dàng nhận thấy ñộ tuổi hay tìm kiếm tài liệu là người từ 18 tuổi trở lên. Ở ñộ tuổi này ñã qua chương trình học phổ thông. ðộ tuổi bắt ñầu vào học nghề hay chương trình cao ñẳng, ñại học, sau ñại học. Nên cần ưu tiên tập trung sản phẩm hơn vào những người từ ñộ tuổi 18 trở lên. + Giới tính: Bạn thuộc thành phần giới tính nào? Bảng 2.2: Bảng kết quả thăm dò về tỉ lệ tìm kiếm tài liệu theo giới tính Thời gian Ip Thành phần khác Tôi là nữ Tôi là Nam Kết luận:tổng 300 kết quả - 0 KQ - 0% 135 KQ - 45% 165 KQ - 55% Trong tìm kiếm tài liệu tỷ lệ giới tính nam nhiều hơn nhưng chênh lệch không ñáng kể. Chính vì thế trong dịch vụ không có chính sách thiên vị về giới tính. + Trình ñộ học vấn: Bạn tìm tài liệu ở trình ñộ nào? Bảng 2.3: Bảng kết quả thăm dò về tỉ lệ tìm kiếm tài liệu theo trình ñộ Thời gian Ip Nghiêng cứu sinh Cao học ðại học Cao ñẳng Trung cấp Học sinh Kết luận: tổng 1000 kết quả 50 KQ – 5% 355KQ – 35,5% 370 KQ - 37% 90 KQ - 9% 70 KQ - 7% 65KQ - 6,5% Trình ñộ của người tìm tài liệu ña số là ở trình ñộ ñại học và cao học. + Lĩnh vực tại liệu mà khách hàng thường hay tìm kiếm nhất ðại học Bách Khoa Hà Nội Luận văn cao học QTKD Mai Xuân ðông - 39 - Khóa 2011B Bảng 2.4: Bảng kết quả thăm dò về tỉ lệ lĩnh vực tài liệu ñược tìm kiếm Thời gian Ip Kinh tế Kỹ thuật Xã hội Thủ thuật, phần mềm Mẫu văn bản tài liệu khác Kết luận: tổng 236 kết quả - 132 KQ - 55.93% 27 KQ - 11.44% 25 KQ - 10.59% 8 KQ - 3.39% 3 KQ - 1.27% 29 KQ - 12.29% - Lĩnh vực tài liệu về kinh tế hiện ñược khách hàng tìm nhiều nhất so với các thể loại tài liệu về kỹ thuật, văn hóa, xã hội. Từ ñó cho thấy cần phải xây dựng kho tài liệu thiên về lĩnh vực có nhu cầu cao này. + Nơi thường tìm kiếm tài liệu ở ñâu? Bảng 2.5: Bảng kết quả thăm dò về tỉ lệ nơi tài liệu ñược tìm kiếm Thời gian Ip Trên mạng internet Trong thư viện Tiệm sách Hỏi bạn bè Nơi khác Kết luận: tổng 143 kết quả - 100 KQ - 70% 20 KQ - 14% 10KQ – 7% 10 KQ – 7% 3 KQ - 2% Trên mạng internet là nơi mà người dùng tìm kiếm tài liệu nhiều nhất. - Người dùng tìm kiếm tài liệu chủ yếu là trên mạng internet nên ñây rõ ràng là một ñiều kiện thuận lợi cho việc xây dựng trang Tailieuso.net và xúc tiến các giải pháp marketing qua môi trường internet. Một thực tế khác cho thấy là ngày nay hầu hết mọi người ở tầm tuổi 18 trở lên có nhu cầu tìm tài liệu thường sử dụng máy tính , hay các thiết bị công nghệ thông tin ví dụ các ñối tượng là sinh viên, học viên, nghiêng cứu sinh, giáo viên, người làm nghiêng cứu khoa học, người hoạt ñộng trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. – Kết quả thu thập online dựa vào công cụ google analytics cho trang luanvan.vn Kết quả từ 01-12-2012 ñến 01-01-2013 với Số lượng truy cập 39589, trong ñó có 1 số người tham gia trả lời câu hỏi thì ta có một số kết quả ghi nhận như sau: - Thành phố tỷ lệ lươc truy cập tìm kiếm tài liệu nhiều nhất ðại học Bách Khoa Hà Nội Luận văn cao học QTKD Mai Xuân ðông - 40 - Khóa 2011B Bảng 2.6: Bảng kết quả thăm dò về tỉ lệ các thành phố tìm kiếm tài liệu trên google.com/analytics 1. Thanh Pho Ho Chi Minh 42.496 44,44% 2. Hanoi 34.857 36,45% 3. Da Nang 5.082 5,31% 4. (not set) 3.155 3,30% 5. Nha Trang 2.241 2,34% 6. Hai Phong 1.923 2,01% 7. Quang Ngai 791 0,83% 8. Vung Tau 639 0,67% 9. San Francisco 440 0,46% 10. Milan 237 0,25% -Kết quả thăm dò cũng cho thấy số lượng người tìm tài liệu chủ yếu học chương trình ñại học và sau ñại học tại các thành phố lớn là Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, ðà Nẵng . Chính vì thế cần có sự ưu tiên tác ñộng thu hút ñối tượng khách hàng ở các trường ñại học tại các thành phố này. + Người tìm kiếm tài liệu chủ yếu trên hệ diều hành máy tính. Vấn ñề này dễ nhận thấy vì trên máy tính các công cụ xử lý, chữ, hình ảnh mới hoàn chỉnh nhất. - Máy tính ñược sử dụng nhiều nhất trong việc tìm kiếm tài liệu trên internet ñiều ñó có nghĩa là webstite ñược thiết kế phải thân thiện với máy tính và ñây là ưu tiên số một so với các công cụ tìm kiếm tài liệu trên internet. ðiều này cũng là một thực tế hiển ðại học Bách Khoa Hà Nội Luận văn cao học QTKD Mai Xuân ðông - 41 - Khóa 2011B nhiên vì việc xử lý tài liệu hiện nay chỉ có máy tính mới giải quyết một cách tốt nhất, Các thiết bị số khác như máy tính bảng, ñiện thoại thông minh... dù ñang có nổ lực ñể ñáp ứng ñược vấn ñề xử lý file tài liệu, ñọc tài liệu ...nhưng vẫn còn những hạn chế nhất ñịnh trong hiện tại.Trình duyệt web ñược sử dụng nhiều nhất là firefox và Chrome nên website Tailieuso.net cần chú ý ñến vấn ñề tương thích này. +Trình duyệt người dùng thường dùng ñể truy cập Bảng 2.7: Bảng kết quả thăm dò về tỉ lệ trình duyệt ñược sử dụng tìm kiếm Trình duyệt Số lượt truy cập % Số lượt truy cập Firefox 47.457 49,63% Chrome 41.477 43,38% Internet Explorer 4.007 4,19% Opera 774 0,81% Safari 733 0,77% Opera Mini 526 0,55% Android Browser 377 0,39% Mozilla Compatible Agent 89 0,09% Safari (in-app) 50 0,05% RockMelt 42 0,04% Chủ yếu người dùng sử dụng 2 loại trình duyệt là firefox và Chrome + Bạn thường tìm kiếm tài liệu trên mạng internet bằng công cụ tìm kiếm nào? Bảng 2.8: Bảng kết quả thăm dò về tỉ lệ công cụ tìm kiếm ñược sử dụng tìm kiếm trên máy tính. Thời gian Ip Google Bing yahoo ASK Công cụ khác Kết luận: tổng 250 kết quả - 180 KQ - 72% 35 KQ - 14% 20KQ – 10% 5 KQ – 2,6% 10 KQ – 5,4% ðại học Bách Khoa Hà Nội Luận văn cao học QTKD Mai Xuân ðông - 42 - Khóa 2011B Google là công cụ tìm kiếm ñược sử dụng nhiều nhất và là chủ yếu khi tìm tài liệu trên mạng internet Google ñã khẳng ñịnh vị trí số một về website tìm kiếm trên thế giới và người tìm kiếm tài liệu cũng tìm kiếm chủ yếu trên công cụ google ñiều này thì làm cho người thiết website cần hướng tới sự thân thiện với công cụ này. Sức mạnh từ nhà cung cấp Nhà cung cấp ở hoạt ñộng của tailieuso.net gồm: Nhà cung cấp tên miền, hosting, những sản phẩm dịch vụ cung cấp cho hoạt ñộng thương mại dịch vụ của tailieuso.net. Sự bất ổn nào từ phía nhà cung cấp cũng sẽ gây cho tailieuso.net một sự bất ổn nhất ñịnh. ðể khắc phục vấn ñề này thì trong hoạt ñộng của mình tailieso.net cần duy trùy quan hệ tốt ñẹp với nhà cung cấp. Tìm hiểu ñể ñôi bên hiểu rõ nhau và tạo ra những kinh nghiệm trong hợp tác. ðồng thời tìm cho mình nhà cung cấp dự phòng ñể khắc phục khi có vấn ñề sự cố. ðe dọa từ sự thay thế Trong hoạt ñộng của mình doanh nghiệp nào cũng gặp khó khăn từ sự thay thế. Sự thay thế sẽ kèm theo sự khắc phục và làm quen. ðể tránh sự thay thế bất ngờ thì việc cần thiết là xây dựng tốt cho mình các phương án dự phòng. 2.2.2.Phân tích môi trường bên trong doanh nghiệp Những thuận lợi của doanh nghiệp - Về sản phẩm dịch vụ tài liệu công ty ñã có thời gian làm quen nên cũng có một số hiểu biết nhất ñịnh về lĩnh vực này. - Hệ thống quy trình dịch vụ ñã sẵn có, người tham gia phát triển có kinh nghiệm, ñã có sẵn mộ số lượng ñối tác tham gia phát triển dịch vụ và có một lượng khách hàng từ các hệ thống dịch vụ tài liệu khác. Những khó khăn của doanh nghiệp - Các dịch vụ về tài liệu ngày nay khá nhiều nên tailieuso.net ra ñời sẽ vướn phải sự cạnh tranh quyết liệt. ðể tồn tại và phát triển thì ñòi hỏi phải nâng cấp và cải tiến không ngừng ñể theo kịp sự cạnh tranh và xu thế công nghệ. ðại học Bách Khoa Hà Nội Luận văn cao học QTKD Mai Xuân ðông - 43 - Khóa 2011B - Vấn ñề phát triển công nghệ và dịch vụ yêu cầu phải tốn kém kinh phí. Cần có chiến lược phát triển phù hợp thì mới có khoản thu và có ñiều kiện ñầu tư và phát triển. - Nguồn nhân lực có trình ñộ cao ñảm bảo phát triển theo kịp thời xu thế công nghệ là vấn ñề rất khó khăn. 2.2.3. Nhận xét Qua kết quả thu thập ñược từ website tài liệu khác là luanvan.vn ñã cho thấy rằng xu hướng cả nam và nữ trên 18 tuổi học ở các trường ñại học thì nhu cầu tìm tài liệu nhiều nhất ñặc biệt là tìm tài liệu về kinh tế trên mạng tại các thành phố lớn. Từ ñó các chính sách về sản phẩm và khách hàng cần chú ưu tiên các ñối tượng và nhu cầu này . Google vẫn khẳng ñịnh vị thế công cụ tìm kiếm số một thế giới nhưng bên cạnh ñó sự phát triển của công nghệ ngày càng cao các ñối thủ của google trong lĩnh vực phát triển tìm kiếm như Bing, Goo, Yandex, thì họ cũng ñang nổ lực ñể tranh dành thị phần nên về lâu dài sẽ rất có thể sẽ có sự cân bằng nên việc thiết kế website cũng cần lưu ý ñến sự hòa hợp với các công cụ tìm kiếm này. Các yếu tố công nghệ trong quá trình xây dựng website cần chú ý tương thích mạnh với công cụ máy tính và trình duyệt firefox và Chrome. Hiện tại so với trình duyệt web ñược người dùng sử dụng nhiều thứ 3 là Enternet explorer vẫn còn kém xa. Nhưng những nổ lực ñể cho website tương thích với càng nhiều trình duyệt vẫn là ñiều tốt nhất kế cả tương thích với trình duyệt trên ñiện thoại di ñộng và các thiết bị cầm tay. Mặc khác, Ngoài việc tập trung xây dựng nội dung tài liệu cho nhu cầu chính cũng cần chú ý ñến sự phong phú về thể loại, chủng loại cho các thành phần ñộ tuổi, giới tính khác. Với những số liệu thu thập ñược trên luanvan.vn và công cụ google analytics thì kết quả trên chỉ có tính tương tự cho lĩnh vực hoạt ñộng của Tailieuso.net. Vì thế quá trình thực hiện thì ghi nhận lại thực tế tại Tailieuso.net ñể có những ñiều chỉnh cho phù hợp. Bên cạnh những yếu tố thuận lợi của như : Sự phát triển của công nghệ thông tin trong nước và trên toàn thế giới, các chính sách phát triển công nghệ thông tin của nhà nước ñang có sự hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt ñộng về lĩnh vực này, công ty ñang có về ðại học Bách Khoa Hà Nội Luận văn cao học QTKD Mai Xuân ðông - 44 - Khóa 2011B nguồn nhân lực có kinh nghiệm, có khả năng phát triển website và nội dung Tailieuso.net cũng như ñã có sự làm quen với dịch vụ tài liệu thì các yếu tố khó khăn ñang chờ ñón. Luôn tìm ẩn những rủi ro trong thể chế pháp luật, Sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt với các ñối thủ cạnh tranh, Khó khăn trong quá trình xây dựng phát triển dịch vụ. Công ty Xác ñịnh ñược những thuận lợi và khó khăn trong việc tiếp cận thị trường và ñối ñầu với các ñối thủ cạnh tranh thì sẽ có cơ sở hình thành các giải pháp chiến lược ñể xâm nhập thị trường. 2.3. Phân tích chiến lược marketing 2.3.1.Phân tích về sản phẩm(Product) 2.3.1.1. Các sản phẩm của ñối thủ cạnh tranh làm về dịch vụ tài liệu Có rất nhiều ñối thủ cạnh tranh, nhưng tác giả chọn có 2 ñối thủ có vị trí cao alexa.com, có những nét khác biệt với nhau , có lượt truy cập cao xác ñịnh qua google.com/analytics là Kilobooks.com và Tailieu.vn. - Những sản phẩm dịch vụ của kilobooks.com + Dịch vụ tải tài liệu gồm chia sẽ quyền lợi với người ñưa tài liệu lên và thu phí của người tải tài liệu. - Những sản phẩm dịch vụ của Tailieu.vn + Cung cấp dịch vụ tải tài liệu + Dịch vụ bán sách và giới thiệu sách mới + Học tập qua Multimedia & Kiểm tra kiến thức qua trắc nghiệm + Dịch vụ thiết kế website + Dịch vụ quảng cáo các sản phẩm giáo dục và các lĩnh vực liên quan ñến dịch vụ tài liệu - Phân tích về sản phẩm của hai ñối thủ cạnh tranh tại thị trường Việt Nam kilobooks.com và tailieu.vn. + Dựa vào những sản phẩm và dịch vụ của kilobooks.com thì họ cũng là một trang dịch vụ ñơn giản về việc kinh doanh tài liệu dựa vào người ñưa tài liệu lên website và người tải tài liệu. Ngoài ra họ chưa khai thác quảng cáo cũng như các dịch vụ khác như Tailieu.vn. Từ ñó ta thấy ñược quy mô hoạt ñộng của tailieu.vn là lớn hơn. Các số liệu về thứ hạng và lượt truy cập trên alexa.com và google.com/analytics giữa hai trang ðại học Bách Khoa Hà Nội Luận văn cao học QTKD Mai Xuân ðông - 45 - Khóa 2011B này cũng khá chênh lệch nhau. Lượt truy cập trên tailieu.vn gấp 10 lần so với kilobooks.com (với khoảng 100.000 lượt truy cập/ngày). Còn Tailieu.vn thì hoạt ñộng dịch vụ tài liệu có sự chuyên nghiệp và quy mô hơn. Các dịch vụ có xu thế mở rộng và liên kết. Trong quá trình theo dõi thì ngoài những dịch vụ tìm hiểu trên website thì Tailieu.vn còn có chương trình liên kết xây dựng thư viện tài liệu trực tuyến với một số trường ñại học. + Các trang web này thiết kế chú ý ñến sự tương thích về trình duyệt web và với các thiết bị sử dụng như là máy tính, máy tính bản và tailieu.vn có giao diện hiện thị tương thích với mobile. + Các trang về dịch vụ nội dung số chuyên về tài liệu ở Việt Nam có một ñặc ñiểm chung là chưa quan tâm nhiều ñến chất lượng tài liệu. Chưa có tài liệu bản quyền có chất lượng cao. + Chưa có sự kết nối với những sản phẩm dịch vụ tài liệu nổi tiếng quốc tế. + Mô hình tài liệu chủ yếu chỉ dành cho người Việt Nam với phần tài liệu chủ yếu là tài liệu tiếng Việt. Nếu có tài liệu nước ngoài thì tài liệu không có giá trị tham khảo cao mà thường là những dạng bài viết hoặc tổng hợp thông thường dễ dàng tìm thấy trên google.com. + Theo tìm hiểu thì người chăm sóc hỗ trợ trực tuyến trên các trang web chỉ bằng tiếng Việt, và họ khiến khách hàng không cảm thấy hài lòng về yêu cầu tìm kiếm tài liệu, Nhiều khi ñường dây nóng không liên lạc ñược và khách hàng buộc vào thế phải chịu khi phản ánh hay yêu cầu hỗ trợ từ dịch vụ. + Hiện nay trên thế giới ñặc biệt có một công ty về dịch vụ tài liệu và nội dung số rất thành công nổi tiếng với website amazon.com. Hiện các website Việt Nam làm về dịch nội dung số thiên về tài liệu thì chưa có một website nào phát triển ñược theo mô hình của amazon( Thứ hạng theo alexa.com - thứ 9 trên thế giới và thứ 5 tại Mỹ). Nên việc rút ra bài học từ mô hình dịch vụ của amazon.com là ñiều tác giả cần học tập ñể ñưa vào giải pháp xây dựng phát triển dịch vụ của công ty mình. 2.3.1.2. Phân tích sản phẩm của ñối thủ cạnh tranh. - ðiểm mạnh và những cơ hội của các trang dịch vụ tài liệu ñược xác ñịnh là ñối thủ cạnh tranh với tailieuso.net ðại học Bách Khoa Hà Nội Luận văn cao học QTKD Mai Xuân ðông - 46 - Khóa 2011B + Hiện các trang webiste ñều có vị thế trên mạng internet và ñã có dấu ấn ghi nhớ trong suy nghĩ của người dùng. Họ ñã có một giá trị thương hiệu nhất ñịnh. Nên việc triển khai xúc tiến bán sản phẩm, dịch vụ , quảng bá của họ không gặp nhiều khó khăn. + Các website này ñều ñã có doanh thu và bộ máy hoạt ñộng ổn ñịnh. Nên họ có ñiều kiện dễ dàng trong việc phát triển dịch vụ và mở rộng hệ thống. + So với kilobooks.com thì tailieu.vn có mô hình phát triển rộng hơn và họ có công ty là ñại diện pháp nhân, trụ sở làm việc rõ ràng, thu ñược tiền từ quảng cáo. Có các chương trình hợp tác phát triển rộng rãi. Có ñịnh hướng tổ chức phát triển rõ ràng mà người dùng cũng có thể nhìn thấy. + Tailieu.vn có quy trình phát triển rất bài bản. Theo những quan sát ñối với tailieu.vn từ năm 2009 , khi bắt ñầu phát triển website họ cũng thực hiện ñầy ñủ các quy trình thành lập công ty , ñăng ký các giấy phép, thực hiện PR, ñịnh hướng xây dựng ñội ngũ nhân lực và phát triển bài bản...Cũng một phần vì thế họ mới có vị thế ngày hôm nay. + Ở tailieu.vn dịch vụ ñược mở rộng thêm. Xong nội dung chính mạnh nhất vẫn là dịch vụ tài liệu, nội dung số. + Họ dễ dàng chớp thời cơ khi có những cơ hội thuận lợi phát triển sản phẩm mới trong ñiều kiện ñang phát triển như hiện tại. + Các chính sách của nhà nước cũng mở ra nhiều cơ hội ñể các dịch vụ nội dung nói chung và dịch vụ tài liệu số nói riêng có cơ hội phát triển. - ðiểm yếu và những thách thức của các trang dịch vụ tài liệu ñược xác ñịnh là ñối thủ cạnh tranh với tailieuso.net + Các trang website Việt Nam chỉ chủ yếu dịch vụ tài liệu Tiếng Việt. Chưa có hoặc chỉ có tài liệu tiếng nước ngoài sơ sài làm cho người dùng có nhu cầu về tại liệu nước ngoài ở những trang dịch vụ tài liệu tại Việt Nam gặp khó khăn. Cũng chưa ñủ khả năng tạo một ñịnh hướng mở ñể vươn ra khu vực và thế giới vì phần dịch vụ còn tồn tại nhiều yếu kém. Ví dụ như họ dịch có phần hỗ trợ dịch vụ bằng Tiếng Việt, Các tài liệu hay, hay tài liệu bản quyền thì không có,... + Các chiến lược phát triển website chưa thật sự mạnh. Cũng thể hiện nhiều yếu kém về kỹ thuật và khả năng quản lý dịch vụ nhằm ñáp ứng tốt nhu cầu của người dùng. ðại học Bách Khoa Hà Nội Luận văn cao học QTKD Mai Xuân ðông - 47 - Khóa 2011B + Vấn ñề chăm sóc hỗ trợ khách hàng trực tuyến chưa tốt ñiều này dẫn ñến chất lượng sản phẩm cũng bị ảnh hưởng không tốt. + Thách thức sẽ ñến với họ nhiều hơn trong việc thiết kế ra những sản phẩm và dịch vụ ưu việt hơn ñể cạnh tranh trên thị trường. + Các yếu tố vĩ mô như luật pháp ngày càng thay ñổi và quản lý chặt hơn ñối với dịch vụ nội dung số chẳng hạng như luật bản quyền và luật xuất bản, các thông tư nghị ñịnh thường xuyên xuất hiện khi tình hình có những biến ñộng. Dẫn ñến quá trình phát triển sản phẩm dịch vụ có nhiều có nhiều sự biến ñộng bất lợi. 2.3.1.3.Nhận xét Các trang dịch vụ về tài liệu trong nước ñang phát triển , Bên cạnh nội dung chính là dịch vụ tài liệu trực tuyến thì các chủ thể website còn phát triển nhiều dịch khác ñể có tác ñộng hỗ trợ nhau và phát triển quảng bá dịch vụ. Tuy nhiên, so với các dịch vụ trực tuyến bên ngoài như cụ thể so sánh trang tailieu.vn với amazon.com thì rõ ràng khoảng cách còn quá xa. Chính vì thế Tailieuso.net cần rút ra ñược những ưu và nhược ñiểm của ñối thủ cạnh tranh, từ thực tế thị trường Việt Nam và học hỏi thêm kinh nghiệm phát triển website theo tầm nhìn quốc tế từ một số trang dịch vụ tài liệu nổi tiếng như amazon.com ñể xây dựng chiến lược sản phẩm cho tailieuso.net 2.3.2.Phân tích về giá(Price) 2.3.2.1. Chính sách giá của một số website dịch vụ tài liệu. - Chính sách giá của kilobooks.com + Dùng các hình thức thanh toán nhằm quy ñổi ra tiền thật giữa người upload bán tài liệu và người mua tài liệu. - Tài liệu ñược mua bằng xu theo quy ñịnh của chủ website .Xu ñược mua bằng tiền thẻ cào ñiện thoại. ðược mô tả cụ thể bên dưới . ðại học Bách Khoa Hà Nội Luận văn cao học QTKD Mai Xuân ðông - 48 - Khóa 2011B Hình 2.3: Chính sách giá của kilobooks.com + Giá 1 tài liệu tải về T ài liệu nội dung (file WORD) có giá trị gấp ñôi (x2) tài liệu tham khảo (file PDF) Hình 2.4: Hình chụp giá của 1 tài liệu kilobooks.com - Chính sách giá của tailieu.vn ñối với dịch vụ tài liệu trực tuyến - ðể tải ñược tài liệu thì khách hàng cần ñăng ký thành viên ñể ñược tải tài liệu. Chỉ ñược tải 3 lần lần ñối với tài liệu thường trong 1 lần truy cập / 1 ngày. - Nếu muốn tải ñược tài liệu nhiều hơn và tài liệu Vip thì người dùng ñã ñăng ký cần mua tài khoản Vip ñể có số lượt tải tài liệu. Khách hàng có thể mua tài khoản Vip qua một trong các hình thức sau ; +Tiền trong tài khoản ngân hàng ðại học Bách Khoa Hà Nội Luận văn cao học QTKD Mai Xuân ðông - 49 - Khóa 2011B Nạp tiền vào các tài khoản ngân hàng thương mại của tailieu.vn rồi thông báo lại với bộ phận quản lý thanh toán này ñể mua tài khoản Vip. + Tin nhắn ñiện thoại qua các ñầu số dịch vụ nội dung số. Hình 2.5: Hình chụp thanh toán qua tin nhắn SMS ñến ñầu số ñể ñổi lượt tải của tailieu.vn + Mệnh giá tiền thẻ cào ñiện thọai. Hình 2.6: Hình chụp thanh toán qua thẻ cào ñiện thoại ñể ñổi lượt tải trên tailieu.vn ðại học Bách Khoa Hà Nội Luận văn cao học QTKD Mai Xuân ðông - 50 - Khóa 2011B + Tài khoản ví ñiện tử (Ngân lượng, Bảo Kim, Payoo) Hình 2.7: Hình chụp thanh toán bằng ví ñiện tử ñể ñổi lượt tải trên tailieu.vn + ðổi epoit bằng việc upload tài liệu Hình 2.8: ðổi lượt upload ra ePoit nhằm ñổi lượt tải tài liệu trên tailieu.vn ðại học Bách Khoa Hà Nội Luận văn cao học QTKD Mai Xuân ðông - 51 - Khóa 2011B - Khách hàng muốn download ñược tài liệu phải mua lượt tải 2.3.2.2. Phân tích chính sách giá của một số website tài liệu ñã thu thập ñược - ðiểm mạnh bên trong và những thuận lợi của chính sách giá: + Có những dịch vụ miễn phí + Mức phí bỏ ra ñể downlod ñược tài liệu của các website là thấp nên sẽ dễ dàng cho người dùng tài liệu mua. + Các phương thức thanh toán tích hợp trên website ña dạng tạo ñiều kiện thuận tiện cho việc thực hiện các chính sách giá. + Hệ thống thanh toán có tính tự ñộng cao. + Phương thức thanh toán dịch vụ trực tuyến ñang ñược các ñơn vị, công ty thanh toán, ngân hàng phát triển nên các chính sách về giá cũng sẽ ñược tốt. - ðiểm yếu và những khó khăn của chính sách giá. + Vẫn chưa có phương thức thanh toán phù hợp cho người ở nước ngoài. + Chưa có sự phân loại rõ ràng về giá trong việc download như thế chưa thể hiện ñược giá trị tài liệu thông quá giá tại tailieu.vn nên chưa tạo ra sức hút và phân cấp ñược giá trị của tài liệu một cách rõ ràng. + Có thể giải pháp tự ñộng hoàn toàn ở phần xác nhận thanh toán quá tài khoản ngân hàng nếu kết nối ñược với một số ñơn vị chuyên thánh toán như Onepay.vn, Smartlink. .. Các công ty kết nối thanh toán Onepay.vn, Smartlink... có tích hợp thanh toán tự ñộng bằng tài khoản ngân hàng trực tuyến ở các ngân hàng. 2.3.2.3. Nhận xét. - Nhìn chung, ngoài những tài liệu hỗ trợ tải miễn phí thì chính sách giá trong dịch vụ của các dịch vụ tài liệu là hợp lý dễ dàng ñến ñược với người dùng. thì Các phương thức thanh toán mà các trang dịch vụ tài liệu ñã sử dụng dễ sử dụng với người dùng với nhiều hướng lựa chọn. - Bên cạnh ñó các trang dịch vụ nội dung tài liệu chưa kết nối ñược những phương thức thanh toán khác nhằm làm cho kênh thanh toán thân thiện, phong phú và sẽ hỗ trợ tốt hơn cho chính sách giá + Thanh toán trực tiếp tự xác nhận thông tin thanh toán qua tài khoản ngân hàng nếu kết nối với onepay.vn, Smartlink hay một số trang dịch vụ tương tự. ðại học Bách Khoa Hà Nội Luận văn cao học QTKD Mai Xuân ðông - 52 - Khóa 2011B + Chưa kết nối với một số kênh thanh toán quốc tế ña ngân hàng hỗ trợ thẻ master như paypal tại paypal.com - Từ những phân tích ñánh giá và nhận xét rút ra ñược thì Tailieuso.net cần phải xây dựng chính sách giá cho mình làm sao có tính vị xã hội cao ñể ñược ng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf000000272597_1891_1951968.pdf
Tài liệu liên quan