Luận văn Xây dựng khung năng lực của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Quảng Trị

MỞ ĐẦU .1

Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC CỦA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN .7

1.1. Khung năng lực và sự cần thiết xây dựng khung năng lực công chức.7

1.1.1. Bản chất năng lực .7

1.1.2. Bản chất khung năng lực .9

1.1.3. Sự cần thiết xây dựng khung năng lực .10

1.2. Cấu trúc, qui trình xây dựng và các yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng khung

năng lực .14

1.2.1. Cấu trúc khung năng lực.14

1.2.2. Các bước xây dựng khung năng lực .15

1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng khung năng lực .16

1.3. Khung năng lực của chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện .24

1.3.1. Vị trí, vai trò của chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện .24

1.3.2. Chức trách của chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.31

1.3.3. Mô tả công việc thuộc chức trách của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp

huyện.33

1.3.4. Yêu cầu năng lực của chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện .34

1.3.5. Yêu cầu về khung năng lực và xây dựng khung năng lực của chủ tịch

Ủy ban nhân dân cấp huyện .39

1.4. Kinh nghiệm xây dựng khung năng lực ở một số nơi và bài học kinh nghiệm

cho Quảng Trị.41

1.4.1. Kinh nghiệm của Đà Nẵng .41

1.4.2. Kinh nghiệm của Cần Thơ.45

1.4.3. Bài học kinh nghiệm.49

Chương 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN

DÂN CẤP HUYỆN, TỈNH QUẢNG TRỊ .61

pdf157 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 16/03/2022 | Lượt xem: 358 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Xây dựng khung năng lực của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Quảng Trị, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hành phố Đông Hà: loại 1; - Thị xã Quảng Trị và 7 huyện (Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, Cam Lộ, Đakrông, Hướng Hóa): loại 2; - Huyện đảo Cồn Cỏ: loại 3. Các loại cấp đơn vị hành chính cấp huyện nói riêng cũng như các cấp khác, ngoài các vấn đề chế độ chính sách có liên quan, quyết định quan trọng ảnh hưởng đến số lượng phó chủ tịch UBND cấp huyện. Theo Nghị định của Chính phủ, quy định số lượng phó chủ tịch UBND cấp huyện : - Huyện loại I có không quá 03 phó chủ tịch UBND; huyện loại II, loại III có không quá 02 phó chủ tịch UBND; Với những đặc trưng nêu trên về mức độ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn vừa qua, khẳng định sự đóng góp của đội ngũ CBCC và viên chức của tỉnh Quảng Trị, trong đó có đội ngũ chủ tịch UBND huyện. 68 2.2.3. Ảnh hưởng của điều kiện cơ bản đến năng lực chủ tịch UBND huyện Do vị trí địa lý – tự nhiên, có huyện thì giáp biển, huyện thì giáp với nước bạn Lào, điều đó đòi hỏi công tác cán bộ nói chung, việc xây dựng chức danh chủ tịch UBND huyện nói riêng cần phải thực hiện nội dung, giải pháp phù hợp, đảm bảo chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương. Quảng Trị là điểm đầu của hành lang kinh tế Đông – Tây, có lợi thế về giao thông, có điều kiện thuận lợi để phát triển và mở rộng hợp tác, con người Quảng Trị có truyền thống cần cù, thông minh, sáng tạo và ham học hỏi, đây là những điều kiện tốt có ảnh hưởng đến năng lực của chủ tịch UBND cấp huyện, tỉnh Quảng Trị. Bên cạnh đó, Quảng Trị là mảnh đất chịu nhiều đau thương mất mát trọng chiến tranh, là nơi chia cắt 2 miền đất nước, con người Quảng Trị kiên trung, bất khuất, có tình thương yêu con người sâu sắc, giàu tình cảm. Điều này có ảnh hưởng đến năng lực và cách thức làm việc, lãnh đạo, điều hành của chủ tịch UBND cấp huyện, tỉnh Quảng Trị. Và đâu đó trong mỗi con người Quảng Trị vẫn còn có tính bản vị địa phương, điều này tuy đã được nhắc nhở cảnh báo đối với các chức vụ lãnh đạo, trong đó có chủ tịch UBND huyện nhưng vẫn còn hiện hữu. 2.3. Thực trạng về năng lực của chủ tịch UBND cấp huyện, tỉnh Quảng Trị 2.3.1. Khái quát chung về đội ngũ chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Quảng Trị Về số lượng: Số lượng chủ tịch cấp huyện có biên chế đủ là yếu tố cơ bản đầu tiên, điều kiện bảo đảm chất lượng hoạt động và mức độ, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của UBND cấp huyện trong thời gian qua. Theo số liệu của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị, số lượng chủ tịch UBND cấp huyện là 10, được thực hiện theo quy định và Nghị định số 08/2016/NĐ-CP, ngày 25/01/2016 của Chính Phủ. 69 Cơ cấu độ tuổi có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng, năng lực và kinh nghiệm chỉ đạo, điều hành và quản lý của chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp huyện trong tỉnh. Cũng theo số liệu, độ tuổi bình quân của chức danh chủ tịch UBND cấp huyện là 49,7 tuổi; so với định hướng quy hoạch và kết quả phấn đấu giữ cương vị chủ tịch UBND cấp huyện, chức danh chủ tịch UBND cấp huyện có độ tuổi khá phù hợp theo quy định; thể hiện được bề dày trong phấn đầu trưởng thành; đáp ứng được yêu cầu trước mắt và bảo đảm tính ổn định, kế thừa và phát triển; tạo điều kiện nâng độ tuổi quy hoạch vào các chức danh này trẻ hơn, không thể cao hơn. Về cơ cấu giới tính: Giai đoạn 2016 - 2020, hầu như chức danh chủ tịch UBND cấp huyện đều do nam giới đảm trách, chỉ có 01 cán bộ nữ giữ chức danh chủ tịch UBND cấp huyện. Tỉnh và cấp huyện cũng đã chú ý cơ cấu về giới; có định hướng phát triển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện là nữ giới, chủ yếu trong số cán bộ trong diện quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện, tuy nhiên do tín nhiệm, do khả năng đóng góp và một phần nào do định kiến xã hội phong kiến tồn tại lâu dài ảnh hướng, nên cán bộ nữ đảm nhiệm chức danh chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp huyện chưa đạt kết quả như đặt ra. Cơ cấu về giới tuy không đặt ra một cách nặng nề, nhưng thực tế hiện nay ở tỉnh nếu có cán bộ chủ chốt cấp huyện là nữ với đầy đủ đức và tài, chiếm tỷ lệ nhất định ở một số địa bàn cụ thể, thì sẽ có thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ. Về trình độ học vấn: Theo số liệu hiện tại của Sở Nội vụ tỉnh có 9/9 chủ tịch UBND cấp huyện và 20/20 phó chủ tịch UBND cấp huyện trong tỉnh có trình độ học vấn trung học phổ thông. Về trình độ chuyên môn: 100% chức danh chủ tịch UBND cấp huyện có trình độ đại học và sau đại học, trong đó sau đại học có 04 đồng chí, chiếm tỷ lệ 40%. Chuyên ngành đào tạo chủ yếu tập trung trong các chuyên ngành cơ bản: Kinh tế, Luật, Hành chính 70 Các ngành đào tạo này có lợi thế giúp cho các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch trong tỉnh có kiến thức, trình độ và năng lực về mặt quản lý kinh tế, phát triển kinh tế, quản lý hành chính công; chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật trên địa bàn; có đủ điều kiện thuận lợi để tiếp tục học tập nâng cao trình độ và được bổ nhiệm. Tuy vậy, với đòi hỏi khả năng am hiểu sâu rộng, chỉ đạo bao quát, vì phát triển toàn diện, không riêng đối với lĩnh vực kinh tế, hành chính, pháp luật mà còn đối với các lĩnh vực đời sống xã hội khác tại địa phương, thì vấn đề có trình độ đào tạo về văn hóa, xã hội nhằm chỉ đạo bảo đảm an sinh xã hội, môi trường, AN - QP, giảm nghèo, phát triển bền vững được xem như quan trọng hiện nay... cũng cần được đặt ra đối với các chức danh này. Bởi vì, ngoài ít có cơ hội bồi dưỡng chuyên đề hoăc được lồng ghép đào tạo, bồi dưỡng trong chương trình đào tạo bậc đại học, học tập nghị quyết của Đảng thì đa số không kinh qua đào tạo bậc đại học ở các ngành văn hóa - xã hội. Trình độ lý luận chính trị: Chức danh chủ tịch UBND cấp huyện: 30% có bằng cao cấp lý luận chính trị và tương đương. Tuy nhiên, xét trên nhiều góc độ và thông qua báo cáo kết quả kiểm điểm cá nhân của các đồng chí chủ tịch UBND cấp huyện cuối năm ở một số địa phương, đã tồn tại một số vấn đề về năng lực tư duy lý luận, khả năng vận dụng lý luận và kiến thức vào thực tiễn thực hiện chức trách, nhiệm vụ còn thụ động, thiếu năng động, sáng tạo... Trình độ quản lý nhà nước, trình độ tin học, ngoại ngữ: Chức danh chủ tịch UBND cấp huyện (100%) của tỉnh đều được đào tạo và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về quản lý hành chính nhà nước, tỷ lệ đạt trình độ quản lý ngạch chuyên viên chính chiếm 60%, còn lại là chuyên viên. Qua đó cho thấy, chủ tịch UBND cấp huyện trong tỉnh cơ bản có bề dày thâm niên công tác qua các chức vụ, với thời gian giữ ngạch chuyên viên, chuyên viên chính khá dài và có nhiều kinh nghiệm, sáng kiến đóng góp trong công tác quản lý Nhà nước. 71 Năm 2015, Bộ Nội vụ ban hành chương trình bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện[11]. Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện có mục tiêu nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của lãnh đạo, quản lý cấp huyện. Chương trình được áp dụng cho đối tượng là chủ tịch, phó Chủ tịch UBND cấp huyện đương chức và quy hoạch. Do chương trình mới ban hành và là chương trình chỉ do Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức bồi dưỡng nên Quảng Trị nói riêng và cả nước nói chung chưa tổ chức triển khai thực hiện. Đa số các chức danh chủ tịch UBND cấp huyện của tỉnh chỉ được đào tạo ngắn hạn và được cấp các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Do vậy, chỉ có khả năng sử dụng ở mức độ căn bản nhất, chủ yếu về tin học văn phòng và sử dụng một số phần mềm ứng dụng trong chỉ đạo, điều hành. Đây là một hạn chế lớn ảnh hưởng đến khả năng thu thập thông tin, kỹ năng giải quyết công việc và tính chuyên nghiệp của chủ tịch UBND cấp huyện, có ảnh hưởng nhất định đến chủ trương ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền hành chính tại địa phương, nhất là thực hiện chủ trương xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh cải cải thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế „„một cửa” liên thông để nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Đảng và Nhà nước hiện nay. 2.3.2 Năng lực thực tế của Chủ tịch UBND cấp huyện, tỉnh Quảng Trị 2.3.2.1. Năng lực chung Các chủ tịch UBND cấp huyện, tỉnh Quảng Trị đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; có tinh thần đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; có năng lực tổ chức vận động nhân dân thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở địa phương. 72 Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, công tâm thạo việc, tận tụy với dân, không tham nhũng và kiên quyết chống tham nhũng và chủ nghĩa cá nhân, có ý thức kỷ luật trong công tác Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có trình độ học vấn, chuyên môn, năng lực và sức khỏe để làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 2.3.2.2. Năng lực quản lý Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành thực tế của đội ngũ chủ tịch UBND cấp huyện phụ thuộc vào hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý địa phương mà họ đạt được. Kết quả thực hiện nhiệm vụ này là tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá năng lực của họ. Năng lực của chủ tịch UBND cấp huyện được bộc lộ rõ nét nhất thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá năng lực đội ngũ chủ tịch UBND huyện có thể dựa trên những nội dung cụ thể dưới đây: + Hầu hết các chủ tịch UBND cấp huyện đều thực hiện nội dung lãnh đạo công tác của UBND, các thành viên của UBND và các bộ phận chuyên môn thuộc UBND huyện như: Thực hiện đúng thẩm quyền của chủ tịch UBND cấp huyện trong việc quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện, cơ bản xác định rõ thẩm quyền quyết định của cá nhân, thẩm quyền quyết định của tập thể UBND đối với các vấn đề thuộc phạm vi quản lý của cấp huyện theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương; đôn đốc, kiểm tra công tác của các bộ phận chuyên môn thuộc UBDN của đơn vị trong việc thực hiện Hiến pháp, Luật và các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của HĐND và quyết định, chỉ thị của UBND; quản lý và điều hành bộ máy hành chính hoạt động có hiệu quả; ngăn ngừa và đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, vô trách nhiệm, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác của CBCC và trong bộ máy chính quyền địa phương. 73 Thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành hoạt động trên tất cả các lĩnh vực được phân cấp quản lý; chú trọng và duy trì việc đề ra chương trình, kế hoạch công tác, đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm soát hoạt động của UBND thông qua việc thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc được thực hiện. Chính nhờ đó, công tác quản lý, điều hành của UBND thật sự đi vào nền nếp, đạt được nhiều hiệu quả cả về mặt quản lý nhà nước lẫn hiệu quả kinh tế - xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước đươc cải thiện đáng kể. Tuy nhiên kết quả đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của chủ tịch UBND huyện tại một đơn vị chưa thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Nhiều đơn vị ban hành kế hoạch tổ chức hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhưng không tổ chức kiểm tra, đánh giá cũng như sơ, tổng kết công tác này dẫn đến một số quy định của nhà nước về cải cách hành chính, nhất là giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân theo cơ chế một cửa không được thực hiện tốt. Một số nơi, công tác chỉ đạo, điều hành của chủ tịch UBND còn khá nhiều hạn chế, thiếu nền nếp từ định hướng mục tiêu, nhiệm vụ thông qua các chương trình, kế hoạch đến việc thiếu đôn đốc, kiểm tra, đánh giá dẫn đến nhiều chủ trương, quy định của nhà nước không được thực hiện kịp thời hoặc không đúng quy định hiện hành; thái độ làm việc của CBCC mang tính thụ động, đối phó. - Chủ tịch UBND cấp huyện tổ chức việc tiếp dân, xét và giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân theo quy định của pháp luật. Việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của nhân dân rất quan trọng. Thứ nhất, đây là quyền chính đáng của nhân dân và là một nội dung của dân chủ cơ sở. Thứ hai, nếu không giải quyết kịp thời, thỏa đáng thì nó sẽ tích tụ thành những vấn đề nghiêm trọng như: biểu tình, thù hằn cá nhân, bạo loạn. Thứ ba, uy tín của chính quyền phụ thuộc rất lớn vào tiến trình dân chủ này. 74 Hầu hết, các huyện mà trực tiếp là chủ tịch UBND huyện đã tổ chức tiếp công dân theo quy định, có bố trí phòng tiếp công dân cũng như công chức phụ trách theo dõi việc tiếp công dân; cơ bản giải quyết thỏa đáng, đúng pháp luật những tâm tư, nguyện vọng, khiếu nại, tố cáo của nhân dân địa phương nơi mình quản lý. Tuy nhiên, một số huyện, công tác tiếp công dân vẫn còn nhiều hạn chế, không thực hiện đúng quy chế tiếp công dân, nhiều biên bản tiếp công dân ghi không đầy đủ, rõ ràng; một số địa phương thiếu chú trọng công tác tiếp công dân, còn mang tính hình thức; thái độ kỹ năng giao tiếp với nhân dân còn hạn chế. Từ đó, dẫn đến hiệu quả công tác tiếp công dân tại một số địa phương còn hạn chế, tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp vẫn còn khá phổ biến. Theo đánh giá, các cơ quan hành chính cấp huyện chưa đề cao trách nhiệm của mình trong việc giải quyết khiếu nại, còn tư tưởng ỷ lại, đùn đẩy vụ việc lên các cơ quan cấp trên, dẫn đến tình trạng quá tải và số lượng vụ khiếu nại ở các cơ quan cấp tỉnh và cấp trung ương. - Về thực hiện quy chế làm việc của UBND cấp huyện: qua đánh giá có thể nhận thấy việc thực hiện quy chế làm việc của UBND huyện có thể đánh giá được năng lực chỉ đạo, điều hành của tập thể UBND huyện và nhất là người đứng đầu UBND huyện. Tất cả các huyện đều ban hành quy chế làm việc của UBND vào đầu nhiệm kỳ công tác, phân công trách nhiệm giữa chủ tịch UBND, các phó chủ tịch và các thành viên UBND; quy định và tổ chức các cuộc họp UBND theo quy chế làm việc. Tuy nhiên, việc thực hiện nội dung quan trọng này tại một số đơn vị còn bộc lộ nhiều hạn chế, thiếu sót như có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên UBND huyện nhưng thiếu phối hợp, kiểm tra, giám sát; việc bàn bạc trong các cuộc họp thường kỳ để đi đến đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của tập thể thành viên UBND huyện chưa được thể hiện rõ nét, còn mang tính hình thức, không rõ trách nhiệm cá nhân chủ tịch UBND huyện hay tập thể lãnh đạo UBND huyện. 75 - Về tác phong lãnh đạo: hầu hết các chủ tịch UBND cấp huyện trong công tác quản lý, điều hành đã giữ và phát huy được khối đại đoàn kết, thống nhất trong nội bộ cơ quan và nhân dân địa phương; có tác phong dân chủ, cởi mở; công khai với cấp dưới và người dân trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ; thực hiện áp dụng các biện pháp nhằm cải tiến lề lối làm việc, đẩy mạnh cải cách hành chính; quản lý và điều hành bộ máy hành chính hoạt động có hiệu quả. Bên cạnh đó, một số đơn vị diễn ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ trong đó có nguyên nhân là do năng lực lãnh đạo của chủ tịch UBND huyện còn yếu nên không thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình, giải quyết vấn đề, giải quyết mâu thuẩn; thiếu quyết đoán, thiếu dân chủ trong quá trình quản lý điều hành; một số chủ tịch UBND huyện năng lực thực tiễn còn hạn chế, thiếu hiểu biết pháp luật nên còn lúng túng khi giả quyết công việc, không thấu tình, đạt lý dẫn đến mâu thuẩn nảy sinh; một số chủ tịch UBND huyện chưa chú trọng vào cải cách hành chính dẫn đến cơ quan hành chính chưa thực sự trở thành nơi phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và các tổ chức đến làm việc; vẫn còn tình trạng CBCC cấp dưới hách dịch với dân, doanh nghiệp, tìm mọi cách để gây phiền hà. - Về kỹ năng lãnh đạo, điều hành của chủ tịch UBND huyện ở một số nơi chưa được tốt, kỹ năng kiểm tra, kiểm soát, năng lực dự báo còn hạn chế. Chủ tịch UBND huyện quản lý tất cả các lĩnh vực đời sống, xã hội nên đòi hỏi phải có đầy đủ trình độ hiểu biết về các lĩnh vực để ra được quyết định đúng đắn nhưng một số chủ tịch UBND huyện làm chưa tốt. Kỹ năng tổ chức thực hiện quyết định của một số chủ tịch UBND huyện còn nhiều hạn chế, không chú trọng đến các khâu thiết yếu khi triển khai một vấn đề như công tác lập kế hoạch, phân bổ nguồn lực và công tác kiểm soát. Dẫn đến nhiều chủ trương không đến được với người dân hoặc không đúng với chủ trương của cấp trên; không lôi cuốn, tập hợp, quản lý và đốc thúc CBCC hoàn thành nhiệm vụ. 76 - Nhiều chủ tịch UBND huyện có năng lực tổ chức vận động Nhân dân thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại địa phương. Tuy nhiên, một số chủ tịch UBND cấp huyện thiếu kỹ năng nói trước công chúng, đôi khi giải thích thiếu gãy gọn và gây khó hiểu, làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. - Đa số đội ngũ CBCC cấp huyện nói chung và đội ngũ chủ tịch UBND cấp huyện nói riêng đã thể hiện thái độ, văn hóa ứng xử chuẩn mực, làm gương cho mọi người noi theo. Trong giao tiếp, ứng xử, đội ngũ chủ tịch UBND cấp huyện có tác phong lịch sự, thái độ tôn trọng, ngôn ngữ giao tiếp rõ ràng, lắng nghe ý kiến, giải thích, hướng dẫn cụ thể về các quy định liên quan đến giải quyết công việc. Bên cạnh đó, một số chủ tịch UBND huyện, với quyền lực của mình, họ có thái độ trịch thượng, thiếu tôn trọng cấp dưới, lời nói thiếu chuẩn mực; đôi lúc thiếu sự gần gũi, khoảng cách với nhân dân. 2.3.2.3. Năng lực chuyên môn Các chủ tịch UBND cấp huyên đều có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có trình độ học vấn và chuyên môn đáp ứng yêu câu nhiệm vụ. Tuy nhiên, trình độ về quản lý kinh tế của một số chủ tịch UBND huyện còn hạn chế, thiếu tầm nhìn chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội tại địa phương; công tác quản lý hành chính đôi khi còn lõng lẻo. Đa số các chủ tịch UBND huyện chỉ được đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ về ngoại ngữ, tin học nên ảnh hưởng đến khả năng thu thập thông tin, kỹ năng giải quyết công việc và tính chuyên nghiệp của chủ tịch UBND huyện; có ảnh hưởng nhất định đến chủ trương ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền hành chính, đẩy mạnh cải cách hành chính và nhất là chủ trương xây dựng chính quyền điện tử. Chủ tịch UBND cấp huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; sẵn sàng tiếp cận với kiến thức mới, từng bước thích nghi với cơ chế quản lý mới. 77 2.4. Đánh giá năng lực các chủ tịch UBND cấp huyện, tỉnh Quảng Trị 2.4.1 Những ưu điểm Hầu hết các chủ tịch đã được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn và trưởng thành về nhiều mặt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng; có tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật, có phẩm chất đạo đức, lối sống giản dị, lành mạnh, có năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao; nhiều đồng chí có sự đổi mới về tư duy, năng động, dám nghĩ, dám làm và quyết đoán trong công việc được phân công; có kinh nghiệm chỉ đạo, điều hành, vận động quần chúng nhân dân và được nhân dân tín nhiệm, sáng tạo trong vận dụng, cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước vào thực tiễn địa phương, góp phần vào sự phát triển KT - XH của tỉnh, cơ bản đáp ứng được với yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế. 2.4.2. Những hạn chế Hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành của chủ tịch UBND cấp huyện ở một số địa phương chưa đảm bảo, các nguyên tắc, quy định, quy chế làm việc của UBND chưa được người đứng đầu thực hiện nghiêm túc. Trình độ kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn so với yêu cầu thời kỳ mới còn nhiều hạn chế như bất cập trong quản lý kinh tế, quản lý xã hội, trong giải quyết các mối quan hệ, trong phát huy dân chủ Nhân dân,... Trình độ của các chủ tịch UBND cấp huyện không đồng đều, một số chủ tịch có kỹ năng hành chính, tin học chưa theo kịp, cơ cấu về giới tính trong đội ngũ này có sự mất cân bằng lớn. Một số chủ tịch chưa hết lòng phục vụ Nhân dân; kỹ năng nghề nghiệp, tính chuyên nghiệp, khả năng sẵn sàng đáp ứng sự thay đổi nhiệm vụ, môi trường công tác chưa cao Khả năng dự báo và định hướng phát triển còn yếu, tính năng động, sáng tạo, đổi mới liên tục và quyết liệt vẫn còn hạn chế 78 2.4.3. Nguyên nhân của hạn chế Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt (trong đó có chủ tịch UBND cấp huyện) ở một số địa phương chưa chủ động, chưa thật sâu sát; ý thức trách nhiệm của một số cán bộ ở vị trí chủ tịch chưa cao; khả năng nghiên cứu, dự báo của một số đồng chí chưa tốt, thiếu tầm nhìn xa. Một số huyện, thị, thành còn chưa quyết liệt trong công tác cải cách hành chính; kỷ cương, kỷ luật hành chính có lúc, có nơi còn buông lỏnglàm ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của địa phương. Các tiêu chí đánh giá cán bộ còn hình thức, chung chung, thiếu nhất quán và không đồng bộ, chưa lấy hiệu quả công việc là thước đo chủ yếu trong đánh giá cán bộ; chưa có những tiêu chí đặc thù riêng của chức danh chủ tịch UBND cấp huyện Các tiêu chí bổ nhiệm vào chức danh chủ tịch UBND cấp huyện chưa đầy đủ, một số tiêu chí mang tính cảm tính, kinh nghiệm, chưa có cơ sở khoa học. Chế độ chính sách không khuyến khích, thu hút người tài, người năng động sáng tạo, người làm việc có hiệu quả mà còn bình quân chủ nghĩa. 79 Tiểu kết chƣơng 2 Các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Trị có những đặc điểm hình thành, phát triển riêng, tạo nên diện mạo đa dạng, phong phú của tỉnh Quảng Trị; là yếu tố khách quan có tác động nhất định đến việc xác định nội dung về năng lực chủ tịch UBND cấp huyện nói riêng. Nhìn chung, Chủ tịch UBND cấp huyện, tỉnh Quảng Trị có trình độ chuyên môn và năng lực công tác có những chuyển biến đáng kể, đa số hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành từng bước được nâng lên; khả năng hợp tác, đoàn kết, thống nhất quan điểm cao, sự phối hợp trong quá trình công tác luôn được coi trọng và thực hiện nghiêm túc. Uy tín cá nhân từng người cũng như của cả tập thể cán bộ lãnh đạo, quản lý các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh ngày càng nâng lên. Có thể khẳng định, đội ngũ chủ tịch UBND cấp huyện tỉnh Quảng Trị có khả năng đảm đương vai trò người lãnh đạo tập thể ở các địa phương. Tuy nhiên, thực tế năng lực của chủ tịch UBND cấp huyện, tỉnh Quảng Trị so với yêu cầu mới cũng còn không ít hạn chế, tồn tại do các nguyên nhân khách quan và chủ quan. Đánh giá năng lực chủ tịch UBND cấp huyện tỉnh Quảng Trị phải dựa trên tiêu chuẩn nhất định. Các tiêu chuẩn đánh giá năng lực chủ tịch UBND cấp huyện có quan hệ hữu cơ và cần được nhận thức đúng và xử lý tốt trong đánh giá thực trạng. Tất cả chức danh chủ tịch UBND cấp huyện của tỉnh Quảng Trị đều đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực cả trên ba nhóm yếu tố: đáp ứng năng lực quy định; hoàn thành nhiệm vụ được giao; mức độ hài lòng của công dân. Tuy nhiên, như đã phân tích, phương pháp đánh giá kết quả thực thi nhiệm vụ còn có khá nhiều vấn đề đang được dư luận quan tâm. Vấn đề cụ thể hóa khung năng lực cho chức danh chủ tịch UBND cấp huyện; cách thức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao và khảo sát ý kiến, mức độ hài lòng của công dân đối với chức danh chủ tịch UBND các cấp cũng như cấp huyện là công việc cần nghiên cứu và cần hoàn thiện. 80 Chƣơng 3. XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, TỈNH QUẢNG TRỊ 3.1. Định hƣớng phát triển năng lực của chủ tịch UBND cấp huyện, tỉnh Quảng Trị Đội ngũ chủ tịch UBND cấp huyện là bộ rất quan trọng trong đội ngũ cán bộ của bộ máy chính quyền ở nước ta. Họ vừa là người đại diện của nhân dân trong quản lý hành chính ở địa phương, vừa là người trực tiếp tổ chức thực hiện quyền hành pháp và quản lý hành chính nhà nước, cũng như thực hiện các nhiệm vụ quản lý và phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, giáo dục, y tế, an ninh, quốc phòng ở địa phương. Chủ tịch UBND cấp huyện lãnh đạo, điều hành hoạt động của UBND cấp huyện, do vậy, họ phải là những người gần dân, hiểu dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của dân và rất cần có năng lực, kỹ năng cần thiết để tổ chức, điều hành công việc. Bởi vậy, xây dựng đội ngũ chủ tịch UBND cấp huyện có năng lực, phẩm chất là yếu tố đầu tiên quyết định việc tạo dựng được đội ngũ cán bộ vững mạnh và có tính quyết định đến kết quả lãnh chỉ đạo điều hành mọi lĩnh vực tại địa phương. Bên cạnh đó, chủ tịch UBND cấp huyện phải thấu hiểu đường lối, chính sách, pháp luật, am hiểu thực tế, am hiểu công tác quần chúng, đòi hỏi phải có kiến thức về khoa học - xã hội, chính trị học, tâm lý học, khoa học lãnh đạo và quản lý; có văn hóa ứng xử, thấu hiểu con người, cân bằng hài hòa giữa lý trí và tình cảm để giải quyết công việc cho thấu lý, đạt tình; đề ra được những chiến lược, kế hoạch và biện pháp thực hiện hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế để giúp địa phương phát triển nhanh, bền vững và hài hòa. Do vậy đòi hỏi đội ngũ chủ tịch UBND cấp

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_xay_dung_khung_nang_luc_cua_chu_tich_uy_ban_nhan_da.pdf
Tài liệu liên quan