Marketing - Mix cho công ty cổ phần may Sông Hồng

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .

DANH MỤC BẢNG.

DANH MỤC BIỂU ĐỒ.

DANH MỤC HÌNH .

LỜI MỞ ĐẦU .- 1 -

1. Lời nói đầu .- 1 -

1.1. Về tính cấp thiết của đề tài.- 1 -

1.2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu.- 2 -

1.3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu.- 2 -

1.4. Một số đóng góp của luận văn .- 3 -

2. Kết cấu luận văn.- 3 -

CHƢƠNG 1 .- 4 -

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN MARKETING

VÀ MARKETING - MIX.- 4 -

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu .- 4 -

1.1.1. Nghiên cứu trong nước .- 4 -

1.1.2. Nghiên cứu nước ngoài .- 7 -

1.2. Cơ sở lý luận về marketing và marketing - mix.

1.2.1. Khái niệm, vai trò, chức năng của Marketing trong doanh nghiệp.Error!

Bookmark not defined.

1.2.2. Marketing - mix trong các doanh nghiệp.

1.2.3. Lựa chọn khung khổ lý thuyết .

CHƢƠNG 2 .

PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.

2.1. Thiết kế mô hình nghiên cứu .

2.2. Phƣơng pháp thu thập dữ liệu nghiên cứu .

pdf15 trang | Chia sẻ: lanphuong92 | Ngày: 16/10/2020 | Lượt xem: 356 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Marketing - Mix cho công ty cổ phần may Sông Hồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------o0o--------- LÊ THỊ ÁNH MARKETING - MIX CHO CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH Hà Nội - 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------o0o--------- LÊ THỊ ÁNH MARKETING - MIX CHO CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. HOÀNG THỊ THANH VÂN Hà Nội - 2016 TÓM TẮT Luận văn đƣợc chia làm 4 chƣơng: Chƣơng 1 giới thiệu khái quát về tình hình nghiên cứu nƣớc ngoài, tình hình nghiên cứu trong nƣớc. Trong phần cơ sở lý luận, tác giả xuất phát từ những khái niệm cơ bản bao gồm Marketing, Marketing - mix (4P’s). Chƣơng 2 xây dựng thiết kế nghiên cứu và các phƣơng pháp nghiên cứu bao gồm phƣơng pháp điều tra, khảo sát bằng bảng hỏi, phƣơng pháp phân tích dữ liệu sơ cấp và thứ cấp, phƣơng pháp thống kê, phƣơng pháp phân tích, so sánh. Chƣơng 3 phân tích môi trƣờng kinh doanh, đánh giá thực trạng hoạt động Marketing - mix (4P’s) của Công ty gồm 4 yếu tố: Sản phẩm, Giá, Phân phối, Xúc tiến cho dòng sản phẩm Chăn - Ga - Gối - Đệm tại công ty Cổ phần May Sông Hồng. Chƣơng 4 đề xuất một số giải pháp thực hiện hoạt động Marketing - mix (4P’s) nào có thể phát huy những yếu tố có lợi và hạn chế những yếu tố bất lợi tại cho dòng sản phẩm Chăn - Ga - Gối - Đệm của công ty Cổ phần May Sông Hồng dựa trên những phân tích thực trạng ở chƣơng 3 và những mục tiêu phát triển của công ty đến năm 2020. MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .......................... Error! Bookmark not defined. DANH MỤC BẢNG ................................................. Error! Bookmark not defined. DANH MỤC BIỂU ĐỒ ............................................ Error! Bookmark not defined. DANH MỤC HÌNH .................................................. Error! Bookmark not defined. LỜI MỞ ĐẦU ........................................................................................................ - 1 - 1. Lời nói đầu ......................................................................................................... - 1 - 1.1. Về tính cấp thiết của đề tài .............................................................................. - 1 - 1.2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu .................................................................. - 2 - 1.3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ................................................................... - 2 - 1.4. Một số đóng góp của luận văn ........................................................................ - 3 - 2. Kết cấu luận văn ................................................................................................. - 3 - CHƢƠNG 1 ........................................................................................................... - 4 - TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN MARKETING VÀ MARKETING - MIX ...................................................................................... - 4 - 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu ..................................................................... - 4 - 1.1.1. Nghiên cứu trong nước ................................................................................ - 4 - 1.1.2. Nghiên cứu nước ngoài ................................................................................ - 7 - 1.2. Cơ sở lý luận về marketing và marketing - mix . Error! Bookmark not defined. 1.2.1. Khái niệm, vai trò, chức năng của Marketing trong doanh nghiệp ......... Error! Bookmark not defined. 1.2.2. Marketing - mix trong các doanh nghiệp .......... Error! Bookmark not defined. 1.2.3. Lựa chọn khung khổ lý thuyết ........................... Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 2 .............................................................. Error! Bookmark not defined. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................. Error! Bookmark not defined. 2.1. Thiết kế mô hình nghiên cứu ............................. Error! Bookmark not defined. 2.2. Phƣơng pháp thu thập dữ liệu nghiên cứu ......... Error! Bookmark not defined. 2.2.1. Dữ liệu thứ cấp .................................................. Error! Bookmark not defined. 2.2.2. Dữ liệu sơ cấp ................................................... Error! Bookmark not defined. 2.3. Phƣơng pháp xử lý dữ liệu ................................. Error! Bookmark not defined. 2.3.1. Phương pháp thống kê mô tả ............................ Error! Bookmark not defined. 2.3.2. Phương pháp so sánh ........................................ Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 3 .............................................................. Error! Bookmark not defined. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING - MIX CHO SẢN PHẨM CHĂN - GA - GỐI - ĐỆM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG ................................................. Error! Bookmark not defined. 3.1. Khái quát chung tình hình sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần may Sông Hồng .......................................................................... Error! Bookmark not defined. 3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần may Sông Hồng .. Error! Bookmark not defined. 3.1.2. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chủ yếu .............. Error! Bookmark not defined. 3.1.3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức ......................................... Error! Bookmark not defined. 3.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm gần đâyError! Bookmark not defined. 3.1.5. Giới thiệu về dòng sản phẩm Chăn - Ga - Gối - Đệm của công ty .......... Error! Bookmark not defined. 3.2. Phân tích môi trƣờng kinh doanh của công ty cổ phần may Sông Hồng ... Error! Bookmark not defined. 3.2.1. Phân tích môi trường vĩ mô............................... Error! Bookmark not defined. 3.2.2. Phân tích môi trường vi mô............................... Error! Bookmark not defined. 3.2.3. Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thứcError! Bookmark not defined. 3.3. Thực trạng hoạt động marketing - mix (4P’s) cho dòng sản phẩm Chăn - Ga - Gối - Đệm tại công ty cổ phần may Sông Hồng ....... Error! Bookmark not defined. 3.3.1. Chính sách sản phẩm ........................................ Error! Bookmark not defined. 3.3.2. Chính sách giá cả .............................................. Error! Bookmark not defined. 3.3.3. Chính sách phân phối........................................ Error! Bookmark not defined. 3.3.4. Chính sách xúc tiến hỗn hợp ............................. Error! Bookmark not defined. 3.4. Đánh giá chung hoạt động Marketing - mix tại công ty cổ phần may Sông Hồng ................................................................................... Error! Bookmark not defined. 3.4.1. Đánh giá chính sách sản phẩm ......................... Error! Bookmark not defined. 3.4.2. Đánh giá chính sách giá ................................... Error! Bookmark not defined. 3.4.3. Đánh giá chính sách phân phối ........................ Error! Bookmark not defined. 3.4.4. Đánh giá chính sách xúc tiến hỗn hợp .............. Error! Bookmark not defined. 3.4.5. Đánh giá hiệu quả tổng thể của các chính sách marketing 4P ............... Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 4 .............................................................. Error! Bookmark not defined. MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING - MIX CHO CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG ........................................................... Error! Bookmark not defined. 4.1. Định hƣớng phát triển ........................................ Error! Bookmark not defined. 4.1.1 Định hướng ........................................................ Error! Bookmark not defined. 4.1.2 Mục tiêu .............................................................. Error! Bookmark not defined. 4.2. Đề xuất giải pháp ............................................... Error! Bookmark not defined. 4.2.1. Chính sách sản phẩm ........................................ Error! Bookmark not defined. 4.2.2. Chính sách giá sản phẩm .................................. Error! Bookmark not defined. 4.2.3. Chính sách phân phối........................................ Error! Bookmark not defined. 4.2.4. Chính sách xúc tiến hỗn hợp ............................. Error! Bookmark not defined. KẾT LUẬN ............................................................... Error! Bookmark not defined. TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................... - 8 - PHỤ LỤC ...................................................................................................................... LỜI MỞ ĐẦU 1. Lời nói đầu 1.1. Về tính cấp thiết của đề tài Nền kinh tế Việt Nam đang trong thời kỳ mở cửa và hội nhập với nền kinh tế phát triển trên thế giới tạo ra những cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp. Để tồn tại và phát triển trong điều kiện cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế hội nhập thì ngoài việc đảm bảo giữ vững phần thị trƣờng đã có doanh nghiệp phải luôn tìm cách vƣơn lên và mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm. Muốn vậy doanh nghiệp cần phải thực hiện sản xuất kinh doanh theo hƣớng thị trƣờng, theo khách hàng và áp dụng hoạt động marketing vào thực tiễn sản xuất kinh doanh. Đây là giải pháp đắc lực nhất để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Thấy đƣợc tầm quan trọng của Marketing trong hoạt động sản xuất kinh doanh ngày nay nên các doanh nghiệp ngày càng chú trọng, gia tăng sự đầu vào hoạt động Marketing. Nguyên nhân của quan tâm này là do tốc độ phát triển của nền kinh tế tăng khá nhanh, dẫn đến sự gia tăng của các đối thủ cạnh tranh trong cùng ngành với sự cạnh tranh giành thị phần ngày càng quyết liệt và sự thay đổi nhu cầu thị hiếu khách hàng. Nhƣng muốn hoạt động Marketing phát triển đúng đƣờng lối và có hiệu quả về lâu dài thì phải có giải pháp Marketing đƣợc xây dựng một cách toàn diện để làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Trƣớc bối cảnh thị trƣờng nhƣ thế, câu hỏi lớn mà công ty cổ phần may Sông Hồng đặt ra là câu hỏi làm sao giữ chân đƣợc khách hàng và tăng thêm thị phần cho các sản phẩm của công ty trong tƣơng lai khi mà sự cạnh tranh đến từ các đối thủ ngày càng trở nên gay gắt. Vì vậy, việc nghiên cứu các hoạt động marketing cho công ty Cổ phần may Sông Hồng trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết, đòi hỏi sự nhận thức đầy đủ, phân tích chính xác thực trạng từ đó tìm đƣợc những giải pháp marketing - mix hữu hiệu cho công ty. Do đó, tôi xin lựa chọn đề tài cho luận văn của mình là: “Marketing - mix cho công ty Cổ phần may Sông Hồng” Với tính cấp thiết nhƣ vậy, đề tài đặt ra và giải quyết các câu hỏi sau: 1. Cơ sở lý luận về marketing và marketing - mix có thể áp dụng cho nghiên cứu đề tài luận văn là gì? 2. Thực trạng về các hoạt động marketing - mix cho sản phẩm Chăn - Ga - Gối - Đệm của công ty Cổ phần may Sông Hồng là nhƣ thế nào? 3. Giải pháp marketing - mix nào mà công ty cổ phần may Sông Hồng có thể áp dụng cho sản phẩm Chăn - Ga - Gối - Đệm trong giai đoạn 2016-2020? 1.2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu - Mục đích nghiên cứu Đề xuất các giải pháp marketing - mix cho dòng sản phẩm Chăn - Ga - Gối - Đệm, nhằm đáp ứng khách hàng tốt hơn và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động marketing - mix tại công ty cổ phần may Sông Hồng. - Nhiệm vụ nghiên cứu + Nghiên cứu, tổng hợp và hệ thống lý luận về marketing, marketing - mix, các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động marketing - mix của doanh nghiệp. + Đánh giá thực trạng hoạt động marketing - mix cho dòng sản phẩm Chăn - Ga - Gối - Đệm trong giai đoạn 2012 - 2015. Từ đó rút ra điểm mạnh và điểm yếu trong hoạt động marketing - mix cho dòng sản phẩm Chăn - Ga - Gối - Đệm của công ty cổ phần may Sông Hồng. + Đề xuất các giải pháp marketing - mix cho dòng sản phẩm Chăn - Ga - Gối - Đệm của công ty cổ phần may Sông Hồng giai đoạn 2016-2020. 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  Đối tƣợng nghiên cứu: Các hoạt động marketing - mix tại công ty cổ phần may Sông Hồng, cụ thể là các nội dung về chính sách sản phẩm, chính sách giá cả, chính sách phân phối và chính sách xúc tiến hỗn hợp.  Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi không gian: Đề tài giới hạn nghiên cứu hoạt động marketing và các hoạt động có liên quan đến dòng sản phẩm Chăn - Ga - Gối - Đệm tại công ty cổ phần may Sông Hồng tại khu vực thị trƣờng trong nƣớc. Phạm vi thời gian : Dữ liệu thu thập cho nghiên cứu là từ năm 2012 đến năm 2015, giải pháp cho giai đoạn 2016 - 2020. 1.4. Một số đóng góp của luận văn - Hệ thống hóa những kiến thức, cơ sở lý luận về cơ bản marketing và chiến lƣợc Marketing Mix trong các doanh nghiệp. - Rút ra đƣợc những nguyên nhân dẫn đến những thành công và hạn chế trong việc thực hiện chiến lƣợc marketing - mix cho dòng sản phẩm Chăn - Ga - Gối - Đệm tại công ty cổ phần may Sông Hồng qua việc phân tích và đánh giá chiến lƣợc marketing - mix hiện tại công ty đang áp dụng cho dòng sản phẩm này trong giai đoạn 2012-2015. - Đƣa ra các đề xuất giải pháp marketing - mix và kiến nghị nhằm giải quyết những tồn tại trong giải pháp marketing - mix hiện tại mà công ty cổ phần may Sông Hồng đang áp dụng cho dòng sản phẩm Chăn - Ga - Gối - Đệm, giúp cho công ty nâng cao đƣợc khả năng cạnh tranh cũng nhƣ mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm của công ty trong giai đoạn 2016 - 2020. 2. Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục các tài liệu tham khảo thì luận văn đƣợc kết cấu thành 4 chƣơng: Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận marketing và marketing - mix. Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu. Chƣơng 3: Phân tích và đánh giá thực trạng về hoạt động marketing - mix cho sản phẩm Chăn - Ga - Gối - Đệm của công ty Cổ phần may Sông Hồng. Chƣơng 4: Một số giải pháp marketing - mix cho công ty Cổ phần may Sông Hồng. CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN MARKETING VÀ MARKETING - MIX 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu Cạnh tranh vừa là động lực thúc đẩy, vừa là công cụ đào thải, chọn lựa khắt khe của thị trƣờng đối với các doanh nghiệp. Vì vậy, muốn tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải định hƣớng theo thị trƣờng một cách năng động, linh hoạt. Khi khách hàng trở thành ngƣời phán quyết cuối cùng đối với sự sống còn của doanh nghiệp thì các doanh nghiệp phải nhận thức đƣợc vai trò của khách hàng. Lợi nhuận của doanh nghiệp chỉ có đƣợc khi làm hài lòng, thỏa mãn nhu cầu khách hàng và khi đó marketing trở thành yếu tố then chốt để đi đến thành công của doanh nghiệp. Do đó, những năm qua có rất nhiều đề tài nghiên cứu về hoạt động Marketing mix tại các doanh nghiệp. Các nghiên cứu đều xoay quanh các nội dung: Cơ sở lý luận về marketing, marketing - mix, hệ thống cấu thành marketing - mix, nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động marketing - mix; phân tích thực trạng, đánh giá và lựa chọn giải pháp marketing - mix. Tuy nhiên mỗi loại hình sản phẩm đều có những yếu tố đặc thù nên hoạt động marketing cho mỗi loại hình sản phẩm của mỗi công ty trong các thời kỳ là khác nhau. Trong lĩnh vực may mặc cũng có nhiều đề tài nghiên cứu về marketing nên tác giả đã tham khảo một số bài viết làm nền tảng để nghiên cứu trong luận văn của mình. 1.1.1. Nghiên cứu trong nước Nhận thức đƣợc tầm quan trọng và vai trò của marketing trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nên trong những năm qua đã có nhiều đề tài nghiên cứu về lĩnh vực này. Các nghiên cứu về hoạt động marketing - mix của các công ty trong ngành may thƣờng sử dụng mô hình marketing 4P làm cơ sở lý luận để nghiên cứu, chẳng hạn nhƣ: Trần Thị Anh Phƣơng (2013), Chiến lược marketing cho dòng sản phẩm veston tại công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Tác giả đƣa ra những nghiên cứu chi tiết về tình hình kinh doanh và chiến lƣợc chiến lƣợc marketing - mix cho dòng sản phẩm veston tại công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ. Luận văn thu thập đƣợc những lý luận chung về chiến lƣợc Marketing. Nội dung nghiên cứu bao gồm thực trạng chiến lƣợc Marketing cho dòng sản phẩm veston tại công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ và xây dựng chiến lƣợc marketing cho dòng sản phẩm veston tại công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ. Tác giả đã đƣa ra các chiến lƣợc Marketing của một số công ty đối thủ cạnh tranh trong ngành, phân tích sâu chiến lƣợc Marketing mix của công ty may Hòa Thọ đối với dòng sản phẩm veston. Kết quả nghiên cứu cho thấy chiến lƣợc marketing - mix của công ty đã có những đóng góp to lớn giúp tăng doanh số tiêu thị và thị trƣờng của công ty. Chính sách giá và chính sách sản phẩm thể hiện đƣợc sự ƣu việt trong giai đoạn công ty đang thâm nhập vào thị trƣờng và đạt hiệu quả cao trong kinh doanh. Tuy nhiên, hệ thống phân phối của công ty còn ít, chƣa bao phủ đƣợc thị trƣờng nên chƣa thực sự thuyết phục đƣợc khách hàng, việc xây dựng hình ảnh và thƣơng hiệu của công ty trong tâm trí khách hàng còn nhiều yếu kém. Từ những thực trạng, luận văn đƣa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa chiến lƣợc marketing mix của công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ đối với sản phẩm veston nhƣ đề xuất về chính sách định vị hình ảnh của sản phẩm veston cũng nhƣ hình ảnh của công ty trong tâm trí ngƣời tiêu dùng, tổ chức và củng cố lại mạng lƣới phân phối, chú trọng hơn tới chính sách truyền thông. Nguyễn Thành Trung (2012), Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing cho công ty TNHH Gia Hồi đến năm 2020, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Trong luận văn này, tác giả Nguyễn Thành Trung đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về marketing, tìm ra những ƣu điểm và hạn chế của chiến lƣợc marketing hiện tại mà công ty đang áp dụng, từ đó đƣa ra các đề xuất, giải pháp marketing mới giúp cho công ty đạt hiệu quả kinh doanh tốt hơn trong giai đoạn từ nay đến năm 2020. Luận văn đã chỉ ra rằng, công ty TNHH Gia Hồi tuy là một công ty mới chỉ với hơn 10 năm gia nhập thị trƣờng may mặc nhƣng Gia Hồi đã gặt hái đƣợc một số thành công trong chính sách sản phẩm đặc biệt sản phẩm mặc nhà của Gia Hồi đã đạt đƣợc danh hiệu Hàng Việt Nam chất lƣợng cao trong 3 năm liền: 2011, 2012, 2013. Tuy nhiên, thị trƣờng của công ty mới chỉ tập trung ở miền Nam và miền Trung còn ở thị trƣờng miền Bắc hầu nhƣ không có thị phần của công ty, thực trạng này cũng là do hiệu quả hoạt động xúc tiến bán của công ty còn chƣa cao. Qua kết quả phân tích thực trạng hoạt động marketing, luận văn đƣa ra một số giải pháp marketing cho công ty nhƣ mở rộng và phát triển ra thị trƣờng miền Bắc, hoàn thiện kênh phân phối và các hoạt động xúc tiến hỗn hợp. Vũ Hoàng Mai (2013), Giải pháp marketing mix cho sản phẩm áo sơ mi Viettien của Tổng Công ty cổ phần may Việt Tiến, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Luận văn đã đi vào nghiên cứu 3 nội dung chính là hệ thống hóa những lý luận cơ bản về marketing, tìm hiểu và phân tích thực trạng về hoạt động marketing mix cho sản phẩm áo sơ mi Viettien của Tổng Công ty cổ phần may Việt Tiến, từ đó có những đề xuất giúp công ty nâng cao hiệu quả hoạt động marketing. Kết quả nghiên cứu cho thấy hoạt động marketing mix của công ty cho sản phẩm sơ mi Viettien khá thành công. Sản phẩm sơ mi Viettien đã trở thành thƣơng hiệu đƣợc khách hàng ƣa thích và sử dụng vì cả mẫu mã và giá cả. Tổng Công ty cổ phần may Việt Tiến áp dụng chính sách giá cạnh tranh và linh hoạt so với các đối thủ chính nhƣ May 10, An Phƣớc, may Nhà Bè. Kênh phân phối của Việt Tiến gần nhƣ là độc quyền, hầu hết mọi hoạt động của kênh đều do công ty hoặc chi nhánh đảm nhiệm và đội ngũ nhân viên bán hàng của Việt Tiến cũng rất chuyên nghiệp nên đã xây dựng đƣợc hình ảnh, thƣơng hiệu của sản phẩm cũng nhƣ của công ty đối với ngƣời tiêu dùng. Tuy nhiên, luận văn cũng chỉ ra rằng trong phân khúc thị trƣờng thời trang cho nam giới sẽ tiếp tục gia tăng với sự xâm nhập sâu rộng hơn của các thƣơng hiệu thời trang quốc tế qua nhiều phƣơng thức khác nhau nhƣ: thiết lập hệ thống kinh doanh thông qua nhà phân phối hay đại lý; hình thức nhƣợng quyền thƣơng mại (franchise), hợp tác sản xuất - kinh doanh nên tác giả đã đƣa ra một số giải pháp marketing giúp sản phẩm sơ mi Viettien củng cố và phát triển thị trƣờng của họ nhƣ thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và phát triển thị trƣờng của công ty may Việt Tiến, đồng thời phải liên tục đổi mới về sản phẩm, thiết kế, thƣơng hiệu, phƣơng thức truyền thông tiếp thị, mức độ bao phủ thị trƣờng, thiết kế và trƣng bày cửa hàng, kỹ năng nhân viên để có thể trở thành công ty đi đầu trong lĩnh vực thời trang công sở ở thị trƣờng nội địa. 1.1.2. Nghiên cứu nước ngoài Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về mô hình marketing mix 4P, các tác giả đều cho rằng mô hình này là nền tảng cho việc các doanh nghiệp phát triển mô hình marketing khác (mô hình marketing xã hội, mô hình marketing dựa vào mối quan hệ, mô hình marketing 7P). Mosad Zineldin và Sarah Philipson (2007), nghiên cứu này tác giả đã chỉ ra rằng mô hình marketing 4P là nguồn gốc, là nền tảng cho các mô hình marketing hiện đại đặc biệt là mô hình marketing dựa vào mối quan hệ. Qua khảo sát và phỏng vấn 5 công ty tại Scandinavian về các chiêu thức marketing mà họ sử dụng. Tác giả đã trình bày kết quả thu đƣợc là các công ty này không chỉ sử dụng các phƣơng pháp marketing mối quan hệ mà họ còn sử dụng marketing 4P hơn nữa các công cụ truyền thống của của marketing 4P vẫn là nền tảng cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại các công ty này. Matthew Wood (2008), nghiên cứu này đƣa ra một cái nhìn quan trọng của việc áp dụng các lý thuyết marketing 4P vào trong quá trình trao đổi, tiếp thị hỗn hợp và trong các tình huống marketing xã hội. Tác giả lập luận rằng lý thuyết marketing xã hội vẫn hƣớng tới nhu cầu thực tế của khách hàng tuy nhiên cũng phải cân nhắc tới yếu tố đạo đức xã hội trong kinh doanh. Học hỏi từ các công trình nghiên cứu trong và ngoài nƣớc trên, tác giả nhận thấy mô hình marketing - mix 4P là mô hình phù hợp với hoàn cảnh thực tế của công ty cổ phần may Sông Hồng trong thời điểm hiện nay. Bởi vì mô hình này sẽ TÀI LIỆU THAM KHẢO I. TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT 1. Trƣơng Đình Chiến và Tăng Văn Bền, 1998. Marketing trong quản trị kinh doanh. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê. 2. Công ty cổ phần may Sông Hồng, 2012, 2013, 2014, 2015. Báo cáo thường niên. Nam Định. 3. Nguyễn Thị Liên Diệp và Phạm Văn Nam, 2008. Chiến lược và chính sách kinh doanh. TP Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Lao động - Xã hội. 4. Trần Minh Đạo và cộng sự, 2009. Giáo trình Marketing căn bản. Đại Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc Dân. 5. Lê Thế Giới và Nguyễn Xuân Lãn, 2009. Quản trị marketing. Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục. 6. Vũ Hoàng Mai, 2013. Giải pháp marketing mix cho sản phẩm áo sơ mi Viettien của Tổng Công ty cổ phần may Việt Tiến. Luận văn thạc sĩ. Trƣờng đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. 7. Philip Kotler, 1997. Quản trị marketing. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê. 8. Philip Kotler, 2014. Quản trị marketing. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê. 9. Trần Thị Anh Phƣơng, 2013. Chiến lược marketing cho dòng sản phẩm veston tại công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ. Luận văn thạc sĩ. Trƣờng đại học Kinh tế Đà Nẵng. 10. Samuelson. P, 2000. Kinh tế học. Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục. 11. Tổng cục thống kê, 2014. Niên giám thống kê 2014. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê. 12. Nguyễn Thành Trung, 2012. Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing cho công ty TNHH Gia Hồi đến năm 2020. Luận văn thạc sĩ. Trƣờng đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. II. TÀI LIỆU TIẾNG ANH 13. Matthew Wood, 2008. Applying Commercial Marketing Theory to Social Marketing: A Tale of 4Ps (and a B). Social Marketing Quarterly, 14: 76-85. 14. Mosad Zineldin và Sarah Philipson, 2007. Kotler and Borden are not dead: myth of relationship marketing and truth of the 4Ps. Journal of Consumer Marketing, 24: 229 - 241. 15. Theodore Levit, 1960. Marketing Myopia, Havard Business Review, 45-56. III. WEBSITE 16. Công ty cổ phần Everpia Việt Nam, [Ngày truy cập 11/12/2015]. 17. Công ty cổ phần may Sông Hồng, [Ngày truy cập: 11/12/2015]. 18. Công ty TNHH Hàn Việt, https://hanvico.vn/ [Ngày truy cập 11/12/2015]. 19. Tạp chí Dệt may Việt Nam, Hiệp hội Dệt may Việt Nam, [Ngày truy cập 11/12/2015].

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf00050007779_9049_2006201.pdf
Tài liệu liên quan