Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Đại Dương

MỤC LỤC. 1

MỞ ĐẦU. 5

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài. 5

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu. 6

2.1. Mục tiêu nghiên cứu của luận văn . 6

2.2. Nhiệm vụ thực hiện của luận văn. 6

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 6

4. Phương pháp nghiên cứu. 7

5. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài. 7

6. Kết cấu luận văn. 8

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH

DOANH CỦA DOANH NGHIỆP DU LỊCH. 9

1.1. Du lịch và kinh doanh du lịch . 9

1.1.1. Quan niệm về du lịch. 9

1.1.1.1. Quan niệm về du lịch. 9

1.1.1.2. Khái niệm du lịch, khách du lịch và kinh doanh du lịch. 9

1.1.2. Đặc điểm kinh doanh du lịch . 10

1.2. Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp du lịch. 10

1.2.1. Khái niệm và phân loại doanh nghiệp du lịch . 10

1.2.1.1. Khái niệm doanh nghiệp du lịch . 10

1.2.1.2. Phân loại doanh nghiệp du lịch . 11

1.2.1.3. Vai trò của doanh nghiệp du lịch. 11

1.2.2 Bản chất hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp du lịch. 11

1.2.3. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp du lịch 11

pdf30 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 23/02/2022 | Lượt xem: 398 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Đại Dương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ra được những giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp đó. Về phạm vi nghiên cứu bao gồm: Phạm vi về nội dung: Luận văn chú trọng tìm hiểu hiệu quả kinh doanh của hai lĩnh vực chính trong hoạt động kinh doanh du lịch là kinh doanh lữ hành và kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch. Phạm vi về không gian: Nghiên cứu thực tiễn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp du lịch có quy mô vừa và nhỏ về vốn cũng như số lượng nhân viên – Công ty TNHH du lịch và thương mại Đại Dương. Nghiên cứu hai lĩnh vực kinh doanh chính của doanh nghiệp là kinh doanh lữ hành và kinh doanh khách sạn. 7 Phạm vi về thời gian: Luận văn chỉ tiến hành nghiên cứu dựa trên số liệu của các năm từ năm 2007 đến 2011. Nhưng đây cũng là giai đoạn rất quan trọng trong chặng đường phát triển của doanh nghiệp. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn đã vận dụng cơ sở lí luận của phương pháp duy vật biện chứng và lịch sử trong quá trình triển khai nghiên cứu đề tài. Ngoài ra, tác giả còn sử dụng một số phương pháp cụ thể khác: phương pháp tiếp cận hệ thống; phương pháp thu thập số liệu thông qua các tài liệu tham khảo sách, báo, bài viết trên mạng, tài liệu của Sở Văn hóa Thể thao và du lịch Hà Nội; ngoài ra còn sử dụng phương pháp thống kê, phân tích, so sánh và suy luận logic để tổng hợp số liệu, dữ kiện đồng thời kết hợp với phương pháp khảo sát thực tế và thu thập ý kiến chuyên gia. 5. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài Nghiên cứu vấn đề hiệu quả kinh doanh du lịch, nước ta đã có rất nhiều công trình nghiên cứu lớn đặc biệt chuyên sâu và được coi như là cẩm nang cho những nhà nghiên cứu sau này. Trong nhiều công trình nghiên cứu phải kế đến cuốn sách Giáo trình kinh tế du lịch của hai tác gỉa đồng chủ biên và cũng là hai chuyên gia hàng đầu về Kinh tế du lịch của Việt Nam là GS.TS Nguyễn Lân Đính và PGS.TS Trần Minh Hòa. Ngoài ra, cuốn sách giáo trình kinh tế du lịch – khách sạn của tác giả Đinh Thị Thư cũng góp phần cụ thể hóa vấn đề lý luận và áp dụng vào lĩnh vực cụ thể là kinh doanh khách sạn. Triển khai cơ sở lý luận từ hai công trình nêu trên, rất nhiều thế hệ tác giả đã áp dụng vào nghiên cứu các phạm vi nhỏ lẻ của lĩnh vực du lịch, vào một đơn vị kinh doanh cụ thể và có những đóng góp mang tính thực tiễn cho chính đơn vị kinh doanh cụ thể. Đối với một doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh hiệu quả là vấn đề sống còn. Luận văn đi vào nghiên cứu lý luận trên cả hai lĩnh vực của du lịch là lữ hành và cơ sở lưu trú, và phạm vi nghiên cứu lại là ở trong một doanh nghiệp cụ thể kinh doanh cả hai lĩnh vực này. Dù chỉ nghiên cứu trong phạm vi không gian hẹp tại một doanh nghiệp nhưng luận văn cũng có những đóng góp khoa học nhất định, cụ thể là: - Thống kê một cách khoa học các vấn đề lý luận liên quan đến đối tượng nghiên cứu của đề tài. 8 - Giải thích và trình bày một cách rõ ràng và dễ hiểu nội dung các vấn đề nghiên cứu và giúp tác giả nghiên cứu khác có thể sử dụng như một tài liệu tham khảo. - Về ý nghĩa thực tiễn, luận văn có thể được sử dụng như một tài liệu tham khảo và đóng góp vào việc đưa ra những quyết định, những chính sách ngắn hạn và chiến lược dài hạn cho Công ty TNHH du lịch và thương mại Đại Dương. Hơn nữa, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch khác cũng có thể tham khảo nghiên cứu để áp dụng những ý kiến hữu ích vào thực tiễn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình. 6. Kết cấu luận văn Ngoài phần các phần Lời mở đầu; Kết thúc; Danh mục tham khảo; Phụ lục, kết cấu luận văn được thực hiện như sau: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp du lịch. Chương 2: Thực trạng hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Đại Dương. Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Đại Dương. 9 Chƣơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP DU LỊCH 1.1. Du lịch và kinh doanh du lịch 1.1.1. Quan niệm về du lịch 1.1.1.1. Quan niệm về du lịch Bởi sự bùng nổ nhanh chóng trong thời gian ngắn, sự tác động lan tỏa đến mọi lĩnh vực của đời sống, xã hội, du lịch ngày nay được quan niệm là một hiện tượng xã hội, một ngành kinh tế và là một ngành công nghiệp mang tính xã hội sâu xắc. 1.1.1.2. Khái niệm du lịch, khách du lịch và kinh doanh du lịch a. Khái niệm du lịch - Du lịch là sự di chuyển và lưu trú qua đêm tậm thời trong thời gian rảnh rỗi của cá nhân hay tập thể ngoài nơi cư trú nhằm mục đích phục hồi sức khỏe, nâng cao tại chỗ nhận thức về thế giới xung quanh, có hoặc không kèm theo việc tiêu thụ một số giá trị tự nhiên, kinh tế, văn hóa và dịch vụ do các cơ sở chuyên nghiệp cung ứng. - Du lịch là một lĩnh vực kinh doanh các dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu nảy sinh trong quá trình di chuyển và lưu trú qua đêm tạm thời trong thời gian rảnh rỗi của cá nhân hay tập thể ngoài nơi cư trú với mục đích phục hồi sức khỏe, nâng cao nhận thức tại chỗ về thế giới xung quanh. b. Khái niệm khách du lịch Các định nghĩa về khách du lịch luôn tồn tại một số điểm tương đồng và những điểm khác nhau nhưng nhìn chung chúng đề cập đến 3 khía cạnh : - Thứ nhất, đề cập đến động cơ khởi hành (có thể là đi tham quan, nghỉ dưỡng, thăm người thân, kết hợp kinh doanh trừ động cơ lao động kiếm tiền). - Thứ hai, đề cập đến yếu tố thời gian (đặc biệt chú trọng đến sự phân biệt giữa khách tham quan trong ngày và khách du lịch là những người nghỉ qua đêm hoặc có sử dụng một tối trọ). - Thứ ba, đề cập đến những đối tượng được liệt kê là khách du lịch như dân di cư, khách quá cảnh c. Khái niệm kinh doanh du lịch Kinh doanh là quá trình tổ chức sản xuất lưu thông mua bán hàng hóa trên thị trường nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế và xã hội. 10 Kinh doanh du lịch cũng được coi như mọi loại hình kinh doanh khác thực hiện hợp đồng, thanh quyết hợp đồng. Luật Du lịch Việt Nam năm 2005 quy định các lĩnh vực kinh doanh du lịch gồm: Kinh doanh lữ hành, kinh doanh cơ sở lưu trú, kinh doanh vận chuyển khách du lịch, kinh doanh dịch vụ thông tin du lịch, kinh doanh các dịch vụ khác. Do phạm vi nghiên cứu của đề tài chỉ tập trung vào hai lĩnh vực kinh chính là kinh doanh lữ hành và kinh doanh cơ sở lưu trú nên ở phần lý luận này, luận văn cũng chỉ đề cập đến một số vấn đề liên quan đến hai lĩnh vực này.  Khái niệm kinh doanh lữ hành Kinh doanh lữ hành (Tour operators business) là việc thực hiện các hoạt động nghiên cứu thị trường, thiết lập các chương trình du lịch trọn gói hay từng phần, quảng cáo và bán các chương trình này trực tiếp hay gián tiếp qua các trung gian hay văn phòng đại diện, tổ chức thực hiện chương trình và hướng dẫn du lịch. Các doanh nghiệp lữ hành đương nhiên được phép tổ chức mạng lưới lữ hành.  Khái niệm kinh doanh cơ sở lưu trú Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch là loại hình kinh doanh làm nhiệm vụ tổ chức, đón tiếp, phục vụ nội trú, ăn uống, vui chơi, giải trí và bán hàng cho khách du lịch. Đặt trong tổng thể kinh doanh du lịch, kinh doanh cơ sở lưu trú là công đoạn phục vụ khách du lịch để họ hoàn thành chương trình du lịch đã lựa chọn. 1.1.2. Đặc điểm kinh doanh du lịch - Đặc điểm về sản phẩm du lịch - Đặc điểm khách hàng trong kinh doanh du lịch - Đặc điểm hoạt động kinh doanh du lịch - Đặc điểm về mối quan hệ giữa sản xuất và tiêu dùng trong kinh doanh du lịch - Đặc điểm về nguồn nhân lực trong kinh doanh du lịch 1.2. Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp du lịch 1.2.1. Khái niệm và phân loại doanh nghiệp du lịch 1.2.1.1. Khái niệm doanh nghiệp du lịch Theo luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, doanh nghiệp du lịch là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, 11 được đăng kí kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam nhằm mục đích thực hiện hoạt động kinh doanh du lịch. 1.2.1.2. Phân loại doanh nghiệp du lịch a. Phân loại theo hình thức sở hữu b. Phân loại theo lĩnh vực kinh doanh c. Phân loại theo quy mô 1.2.1.3. Vai trò của doanh nghiệp du lịch a. Vai trò đối với khách hàng - Tiết kiệm được thời gian, tiền bạc, công sức, có nghĩa là chi phí thấp hơn nhưng kết quả lại cao hơn so với việc du khách tự tổ chức một chuyến đi du lịch, một kỳ nghỉ cho họ. - Tăng cường giao lưu, mở rộng các mối quan hệ. Củng cố tri thức, học hỏi được thêm nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. - Chủ động trong chi tiêu du lịch. b. Vai trò đối với nhà cung ứng Thông qua các doanh nghiệp du lịch, các nhà sản xuất hàng hóa dịch vụ như các hãng vận chuyển, kinh doanh khách sạn, nhà hàng, các khu vui chơi giải trí, cơ sở dưỡng bệnh tiêu thụ được khối lượng lớn các sản phẩm dịch vụ, đảm bảo được việc tiêu thụ sản phẩm một cách có kế hoạch, thường xuyên và ổn định. Từ đó giúp các nhà sản xuất chủ động hơn trong kế hoạch của các hoạt động kinh doanh sản xuất, tập trung nguồn lực đúng lúc, đúng thời điểm, tránh lãng phí và đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như hàng hóa sản xuất ra. 1.2.2 Bản chất hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp du lịch Bản chất của hiệu quả kinh doanh nói chung, hiệu quả kinh doanh du lịch nói riêng là trình độ sử dụng các nguồn lực trong hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp du lịch hay nói cách khác lá sử dụng một một cách tiết kiệm nhất các nguồn lực trong kinh doanh của doanh nghiệp du lịch. 1.2.3. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp du lịch Để đánh giá hiệu quả kinh tế trong du lịch có thể sử dụng rất nhiều chỉ tiêu. Để tạo tính logic, luận văn sẽ nghiên cứu một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế chung cho mọi loại hình kinh doanh, sau đó trình bày một số chỉ tiêu đặc trưng cho kinh doanhdu lịch bao gồm hai lĩnh vực chủ yếu là lưu trú và lữ hành. 12 1.2.3.1. Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế tổng hợp a. Chỉ tiêu sức sản xuất kinh doanh b. Chỉ tiêu sức sinh lợi 1.2.3.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng các nguồn lực a. Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn b. Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng lao động c. Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật 1.2.3.3. Một số chỉ tiêu khác a. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế cho lĩnh vực kinh doanh lưu trú b. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế cho lĩnh vực kinh doanh lữ hành 1.3. Nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp du lịch 1.3.1. Vai trò của nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp du lịch Đối với bản thân doanh nghiệp du lịch: Hiệu quả kinh doanh xét về mặt tuyệt đối chính là lợi nhuận thu được. Việc nâng cao hiệu quả kinh doanh đóng vai trò quyết định trong sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Đối với người lao động: Hiệu quả kinh doanh là động lực thúc đẩy kích thích người lao động hăng say làm việc, luôn quan tâm đến kết quả lao động của mình. 1.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp du lịch 1.3.2.1. Nhóm các yếu tố khách quan a. Yếu tố vĩ mô - Giá cả thị trường - Điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội - Chế độ chính sách của Nhà nước và hệ thống Pháp luật - Sự cạnh tranh trên thị trường b. Yếu tố vi mô - Khách hàng - Thị trường - Nhà cung cấp - Đối thủ cạnh tranh 1.3.2.2. Nhóm các yếu tố chủ quan - Cơ sở vật chất kỹ thuật của doanh doanh nghiệp du lịch 13 - Đội ngũ lao động trong doanh nghiệp - Cơ cấu tổ chức và phương pháp quản lí của doanh nghiệp Các nhân tố trên tác động đến hiệu quả kinh tế theo các hướng khác nhau nhưng chúng có một mối liên hệ và tác động qua lại với nhau. Do vậy, việc đánh giá một cách đúng đắn và khai thác triệt để các tác động có lợi của những yếu tố này là điều kiện hết sức quan trọng để doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh. 1.4. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh thƣờng áp dụng trong doanh nghiệp du lịch - Nhóm các giải pháp nhằm nâng cao kết quả kinh doanh: Một là, Hoàn thiện chiến lược kinh doanh; Hai là, Chủ động xây dựng kế hoạch huy động vốn và đầu tư hiệu quả; Ba là, Xây dựng chính sách sản phẩm; Bốn là, Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường và thu hút khách hàng; Năm là, Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động. - Nhóm các giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí bao gồm: Xây dựng định mức chi phí; Kiểm tra giám sát thực hiện tiết kiệm chi phí; Khuyến khích và gắn trách nhiệm vật chất. 14 Tiểu kết chƣơng 1 Nâng cao hiệu quả kinh doanh góp phần quan trọng vào nâng cao sức cạnh tranh và khả năng tồn tại, phát triển của mỗi doanh nghiệp. Hiệu quả kinh doanh là một phạm trù rất chuyên sâu trong lĩnh vực kinh tế. Khi nghiên cứu vấn đề này, người nghiên cứu cần có một cái nhìn tổng thể về các khái niệm liên quan, tập hợp được hệ thống các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh cũng như phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh tổng hợp, các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng các nguồn lực, đặc biệt là các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh đặc trưng của kinh doanh cơ sở lưu trú và kinh doanh lữ hành là cơ sở lí luận cơ bản để luận văn triển khai các nội dung ở Chương 2 sao cho nội dung nghiên cứu giải quyết được các mục tiêu của Luận văn đã được nêu ra trước đó. Bên cạnh đó, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp du lịch cũng là nội dung vô cùng quan trọng. Nội dung này phản ánh những tiềm lực, cơ hội và thách thức mà doanh đang sở hữu và đối diện. Khi đã có một cơ sở lí luận và thực tiễn chuẩn xác về năng lực của doanh nghiệp, từ đó doanh nghiệp sẽ đưa ra được những giải pháp mang tính khả thi cao để nâng cao hiệu quả kinh doanh. 15 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƢƠNG MẠI ĐẠI DƢƠNG 2.1. Khái quát về Công ty TNHH du lịch và thƣơng mại Đại Dƣơng và các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả kinh doanh 2.1.1. Khái quát vể Công ty TNHH du lịch và thương mại Đại Dương 2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Ocean Tours (Ocean Tours) chính thức được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp phép kinh doanh lần đầu số 0101335108 ngày 09 tháng 9 năm 1999 với số vốn đăng ký kinh doanh ban đầu là 1,000,000,000 đồng. Thời gian đầu khi mới thành lập, trụ sở chính và duy nhất của văn phòng toạ lạc ở số 51 phố Hàng Bè với cơ sở vật chất sơ sài và số lượng nhân viên chỉ có 6 người (bao gồm cả Giám đốc) Tháng 6 năm 2005, Ocean Tous đã được trao quyền sử dụng với thời hạn 50 năm đối với toàn bộ hòn đảo mang tên Cát Ông, nằm cách khu du lịch Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng khoảng 20 phút di chuyển bằng tàu du lịch theo hình thức Nhà nước giao quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất hàng năm. Ngay sau khi được giao quyền sử dụng đảo Cát Ông, Ocean Tours đã tập trung toàn bộ nguồn lực được tích luỹ trong suốt quá trình hoạt động cùng với sự giúp đỡ của Ngân hàng trong việc hỗ trợ vay vốn đầu tư đã xây dựng trên khu vực đảo Cát Ông một khu Resort mang thương hiệu riêng là Ocean Beach Resort. Ocean Beach Resort đã đầu tư 24 Bungalow . Từ số vốn ít ỏi ban đầu, trải qua quá trình tích luỹ và phát triển, đến nay, vốn điều lệ của Ocean Tours đã tăng lên 20 tỷ đồng. Trụ sở chính của Ocean Tours đã chuyển về số 22 phố Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và phát triển thêm chi nhánh tại huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Hiện nay, Ocean Tours đã trở thành 1 trong 5 thương hiệu uy tín và lớn mạnh hàng đầu của du lịch phố cổ Hà Nội. Các lĩnh vực kinh doanh chính của Ocean Tours (sơ lược theo đăng ký kinh doanh): - Lữ hành quốc tế và nội địa; - Vận chuyển khách du lịch; - Vận tải hành khách bằng xe ô tô theo Hợp đồng liên tỉnh; 16 - Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ; - Kinh doanh dịch vụ khác: đặt vé máy bay - vé tàu, đặt phòng khách sạn, cho thuê xe ô tô. 2.1.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH du lịch và thương mại Đại Dương. 2.1.2. Bộ máy tổ chức Biểu 1 - Sơ đồ bộ máy tổ chức của Ocean Tours 2.2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH du lịch và thương mại Đại Dương Qua bảng số liệu cơ cấu khách và doanh thu, có thể nhận thấy ngay được chủ yếu doanh thu của Ocean Tours đến từ mảng kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành. Do sự khủng hoảng kinh tế toàn cấu nói chung, có thể nhận thấy sự sụt giảm của số lượng du khách cũng như doanh thu của kinh doanh dịch vụ lưu trú. PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN PHÒNG HÀNH CHÍNH TÔ CHỨC PHÒNG KINH DOANH PHÒNG ĐIỀU HÀNH HÀNH CHI NHÁNH HẢI PHÒNG BAN GIÁM ĐỐC HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN BỘ PHẬN HƢỚNG DẪN ĐỘI XE ĐỘI TÀU 17 2.2.2. Tác động của các yếu tố môi trường bên ngoài đến hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH du lịch và thương mại Đại Dương 2.2.2.1. Các yếu tố vĩ mô a. Giá cả thị trường - Gía cả sản phẩm bán ra tăng do các yếu tố đầu vào tăng. - Luôn có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp giải thích cặn kẽ sự gia tăng về giá cho khách hàng thấu hiểu. b. Điều kiện kinh tế - chính trị - văn hóa – xã hội c. Chủ trương, chính sách của Nhà nước d. Sự cạnh tranh trên thị trường 2.2.2.2. Các yếu tố vi mô a. Tập khách hàng Ngày nay thị trường khách quốc tế ngày một mở rộng. Các doanh nghiệp lữ hành quốc tế ngày càng tăng cường quan hệ giao dịch ký kết hợp đồng , các công ty lữ hành, các doanh nghiệp kinh doanh cơ sở lưu trú tham gia ngày càng nhiều vào các hội chợ, hội nghị du lịch quốc tế. Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp, trong đó có Ocean Tours tìm đến và mở rộng thị trường khách hàng của mình. b. Các nhà cung cấp Hiện nay, Ocean Tours có mối quan hệ rộng rãi với các nhà cung cấp sản phẩm du lịch trong cả nứơc. c. Quan hệ với các nhà cung cấp dịch vụ du lịch + Các doanh nghiệp kinh doanh cơ sở lưu trú + Các nhà kinh doanh vận chuyển + Các nhà kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí, các làng du lịch d. Các đối thủ tiềm ẩn mới 2.3. Đánh giá thực trạng hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH du lịch và thƣơng mại Đại Dƣơng 2.3.1. Đặc điểm kinh doanh của Công ty TNHH du lịch và thương mại Đại Dương 2.3.1.1. Đặc điểm về sản phẩm Công ty TNHH du lịch và thương mại Đại Dương có hệ thống sản phẩm khá đa dạng. Trong đó phải kể đến hai loại sản phẩm chính là các tổ chức bán và tổ chức thực hiện các chương trình du lịch tập trung nhiều ở khu vực phía Bắc, đặc biệt là sản 18 phẩm mang tính chiến lược như du lịch Hà Nội –Hạ Long – Cát Bà, du lịch khám phá Đông Bắc – Tây Bắc và đặc biệt là dịch vụ cho thuê phòng lưu trú tại Khu nghỉ dưỡng Ocean Beach Resort. 2.3.1.2. Đặc điểm về thị trường khách hàng Khách hàng khi tìm đến với doanh nghiệp hầu hết đều đã biết đến danh tiếng cũng như sản phẩm đặc trưng mà doanh nghiệp đang có. Thành phần khách du lịch mang quốc tịch Đức chiếm khoảng 70% tổng số khách sử dụng dịch vụ của Ocean Tours. Du khách tìm đến Ocean Tours qua các kênh thông tin sau: - Giới thiệu của người thân, bạn bè, cộng đồng du lịch qua mạng Internet. - Cuốn sách được coi là cẩm nang cho người đi du lịch do Lonely Planet phát hành. - Qua website của Ocean Tours (www.oceantours.com.vn). 2.3.1.3. Đặc điểm các nguồn lực - Đội ngũ nhân lực giàu tiềm năng sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. - Là một doanh nghiệp tư nhân, nhưng Ocean tours luôn có nguồn vốn ổn định để đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 2.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH du lịch và thương mại Đại Dương từ năm 2007 đến năm 2011. 2.3.2.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh tổng hợp 2.3.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn lực a. Hiệu quả sử dụng vốn b. Hiệu qua sử dụng lao động c. Hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật d. Một số chỉ tiêu khác - Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế cho lĩnh vực kinh doanh cơ sở lưu trú - Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế cho lĩnh vực kinh doanh lữ hành 19 2.4. Một số kết luận về hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH du lịch và thƣơng mại Đại Dƣơng giai đoạn 2007 - 2011 2.4.1. Những ưu điểm và nguyên nhân 2.4.1.1. Ưu điểm Hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH du lịch và thương mại Đại Dương có những thuận lợi và những điểm mạnh: - Hoạt động kinh doanh của Ocean Tours vẫn có hiệu quả mặc dù không cao nhưng Ocean Tours đã duy trì hoạt động tốt, tiếp tục mở rộng đầu tư và tích luỹ nguồn lực để đón chờ các cơ hội phát triển mới. - Hiệu quả sử dụng lao động của Ocean Tours chưa cao do đặc thù kinh doanh nhưng Ocean Tours vẫn duy trì nguồn nhân lực để chuẩn bị cho kế hoạch phát triển lâu dài. Trong khó khăn nhưng Ban lãnh đạo Ocean Tours vẫn duy trì ổn định mức thu nhập của người lao động và điều này góp phần tạo động lực thúc đẩy nhân viên làm việc hăng say, cống hiến và đồng hành cùng sự phát triển của Ocean Tours. - Nguồn vốn đầu tư cho hoạt động kinh doanh, cho khu nghỉ dưỡng Ocean Beach Resort có xu hướng tăng theo các năm để mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh cũng như đa dạng các loại hình và sản phẩm du lịch của doanh nghiệp. - Hàng năm, luôn cho ra đời những sản phẩm mới, đáp ứng đa dạng hơn nhu cầu của thị trường, mở rộng hơn nữa thị phần khách hiện có. - Chính sách giá cả luôn linh hoạt theo các năm. Tuỳ thuộc vào mùa vụ, vào xu thế khủng hoảng chung của toàn ngành, đưa ra các mức giá phù hợp, tối đa hoá nhu cầu sử dụng và mua dịch vụ của doanh nghiệp. 2.4.1.2. Nguyên nhân Tập trung vào phát triển nguồn nhân lực cả về chuyên môn lẫn nghiệp vụ, trang bị tối đa các cơ sở vật chất cho quá trình làm việc của người lao động, động viên và khuyến khích kịp thời nhân công là một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến sự thành công của doanh nghiệp hiện nay. Ngoài ra, Ocean Tours còn may mắn sở hữu một đội ngũ lao động trẻ trung, năng động, trình độ chuyên môn, chất lượng dịch vụ tốt, ý thức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Các nhà lãnh đạo đã xây dựng được cho doanh nghiệp chiến lược và sách lược kinh doanh cụ thể, phù hợp với mục tiêu phát triển chung của toàn doanh nghiệp. Bên 20 cạnh đó, công ty lại luôn chú ý đến những dự báo ngắn hạn và dài hạn để có thể hạn chế những rủi ro và thách thức tiềm ẩn, nắm bắt kip thời các cơ hội kinh doanh. Sản phẩm du lịch đặc trưng, giá cả mang tính cạnh tranh. 2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân 2.4.2.1. Những hạn chế - Hiện tại đối tượng khách tìm đến Ocean Tours chưa đa dạng. - Hoạt động xuc tiến quảng bá thương hiệu, sản phẩm của Ocean Tours vẫn chưa được đầu tư xứng với tầm phát triển của Ocean Tours . - Hiệu quả sử dụng vốn chưa cao, đặc biệt nguồn vốn đầu tư vào xây dựng thêm, sửa chữa và bảo tồn các cơ sở vật chất trên đảo Cát Ông còn diễn ra dàn trải. Đầu tư không tập trung và không có quy hoạch cụ thể nên dẫn đến nhiều công trình còn dang dở chưa hoàn thiện trong khi nhiều công trình đề mục công việc cần đầu tư và triển khai thì lại chưa có nguồn vốn đầu tư. - Tuy có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ chuyên sâu, được đào tạo thường xuyên, nhưng kiến thức về kinh doanh của nhân viên công ty vẫn còn nhiều hạn chế, chưa có tâm nhìn chiến lựơc, sẽ là khó khăn cho doanh nghiệp khi bị khuyết các vị trí lãnh đạo trong khi nguồn ứng viên trong nội bộ không đáp ứng được yêu cầu cho vị trí bị khuyết. 2.4.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế - Nguồn vốn của doanh nghiệp có hạn và hiệu quả sử dụng vốn vẫn chưa đạt mức tuyệt đối. - Đội ngũ cán bộ chuyên môn hầu hết là tốt nghiệp các trường Đại học, cao đẳng và trung cấp du lịch đều được đào tạo sâu về nghiệp vụ, nên hầu hết không có kiến thức sâu rộng về linh vực kinh doanh, quản trị. - Sản phẩm du lịch chưa thực sự nổi bật so với thị trường chung. - Chưa đầu tư vào chiến dịch quảng cáo marketing thương hiệu và sản phẩm. - Ngày nay mô hình Bungalow đang được nhiều doanh nghiệp khai thác, xây dựng, tính độc đáo và duy nhất của sản phẩm chiến lược của doanh nghiệp đang bị đe doạ nghiêm trọng. Điều này đặt ra bài toán khó khăn cho doanh nghiệp trong tương lai gần sắp tới. 21 Tiểu kết chƣơng 2 Sau hơn 10 năm tham gia vào thị trường du lịch, đến nay Ocean Tours đã khẳng định được thương hiệu của mình trong lòng du khách Quốc tế, đặc biệt là khách du lịch quốc tịch Đức. Do tác động sâu sắc của khủng hoảng kinh tế toàn cầu nói chung, cùng với việc mở rộng quy mô kinh doanh trong thời gian ngắn và chưa tính toán được hết những khó khăn do tác động của khủng hoảng kinh tế gây ra, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp liên tục sụt giảm trong giai đoạn năm năm từ 2008 đến 2012. Qua phân tích các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh tổng hợp, các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng các nguồn lực, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh cơ sở lưu trú và kinh doanh lữ hành đã cho thấy hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH Du lịch và Thương mại Đại Dương còn chưa hiệu quả. Các nguồn lực chưa được khai thác tương xứng với tiềm năng vốn có. Những cơ hội từ bên ngoài mang lại cũng chưa được doanh ngh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfmot_so_giai_phap_nham_nang_cao_hieu_qua_kinh_doanh_cua_cong.pdf
Tài liệu liên quan