Nguyễn Trãi - Anh hùng dân tộc

Quan thừa chỉ Nguyễn Trãi phụng mệnh Bình Định Vương viết đưa vào trong thành trưốc sau hàng vài chục bức thư thương lượng điêu đình, và lại mạo hiểm vào trong thành mấy lân giao thiệp vối bọn họ nữa. Song bọn Vương Thông vẫn chưa chịu đáp lại bằng sự thành thực để mỏ cửa thành ra giảng hòa.

Chợt có tin báo nhà Minh sai An viễn hâu là Liễu Thăng, Kiêm quốc công là Mộc Thạnh đem hai đạo binh sang cứu viện cho bọn Vương Thông đêu đã tiến đến bờ cõi.

Nguyên từ sau khi bị thua một trận lớn, phải lui vào cô thủ trong thành Đông Quan, lại thấy tưống sĩ các thành khác lục tục mơ cửa đâu hàng quân Nam, biết là sự thế rất nguy. Vương Thông một mặt sai sứ đi lại vối Bình Định Vương, giả cách nghị hòa nhưng một mặt khác đã sai ngưòi phi báo vê triều xin quân cứu viện. Không những vậy, vì sợ quân triêu đến lâu, Vương Thông lại câu cứu viện vào hôi tháng 6 năm đinh vị (1427), đã do các tưởng của ta là Lê Lưu, Lê Bôi đánh một trận tan ỏ cửa ải Phá Lũy ; Vương Thông rất thất vọng, đành chỉ bó gối ngôi đợi viện binh chính thức của Minh triêu phái sang.

Triêu đình nhà Minh tiếp được tin thua của Vương Thông đưa vê, kíp sai tổng binh An viễn hâu Liễu Thăng, Tham tưống Bảo định bá Lương Minh, Đô đôc Thôi Tụ, Binh bộ thượng thư Lý Khánh, Công bộ thượng thư Hoàng Phúc, Thổ quan Hữu bô chính sứ Nguyễn Đức Huân lĩnh một đạo binh 10 vạn và 2 vạn con ngựa ; sai Chinh nam tướng quân Kiêm quôc công Mộc Thạnh, Tham tưởng Hưng an bá Từ Hanh, Tân ninh bá Đàm Trung lĩnh một đạo binh 5 vạn và 1 vạn con ngựa, cùng kéo sang lấn nước Nam để cứu viện cho bọn Vương Thông.

 

pdf60 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 648 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nguyễn Trãi - Anh hùng dân tộc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnguyen_trai_anh_hung_dan_toc.pdf