Ôn tập kiểm tra định kì môn: Toán 10

Câu 10:Cho  

a b  0, 0. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. a và

b

cùng phương với một vectơ thứ ba thì chúng cùng phương với nhau.

B. a và

b

cùng hướng với một vectơ thứ ba khác

0

thì chúng cùng hướng với nhau.

C. a và

b

cùng hướng với một vectơ thứ ba thì chúng cùng hướng với nhau.

D. Nếu a và

b

có cùng độ dài thì chúng bằng nhau.

pdf44 trang | Chia sẻ: vudan20 | Lượt xem: 443 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Ôn tập kiểm tra định kì môn: Toán 10, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
..................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... Cố gắng lên các em nhé? Bài kiểm tra tới sẽ tốt hơn! ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 10 – HỌC KÌ 1 TRƯỜNG THPT CAO THẮNG NĂM HỌC 2017 – 2018 PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm). Câu 1: Độ dài của một cây thước là 123,546 0,01 .h cm cm  Viết số quy tròn của số gần đúng 123,546. A. 123,6. B. 123,5. C. 123,55. D. 123. Câu 2: Cho tập hợp .A  Mệnh đề nào sau đây sai? A. . B. \ .A  C. .A D. \ .A  Câu 3: Tìm tọa độ đỉnh của parabol   2: 2 3.P y x x    A.  1;4 . B.  1;0 . C.  2; 5 .  D.  2;3 . Câu 4: Có thể xác định được bao nhiêu vectơ khác 0  có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của tam giác ?ABC A. 6. B. 3. C. 4. D. 2. Câu 5: Gọi S là tổng tất cả các nghiệm của phương trình 2 210 3 0.x x x x     Tính .S A. 1.S   B. 3.S  C. 1.S  D. 3.S   Câu 6: Hàm số nào sau đây đồng biến trên tập xác định của nó? A. 4.y  B. .y x C. 3 .y x  D. 3 1.y x  Câu 7: Tìm tập nghiệm của phương trình 2 3 3 4 3. 11 x xx     A. 10 1; . 3       B. 10 1; . 3       C. 10 . 3       D.  1 . Câu 8: Phương trình nào sau đây là phương trình hệ quả của phương trình 3 7 6 ?x x   A. 3 7 6.x x   B.   2 3 7 6.x x   C. 3 7 6.x x   D.     2 2 3 7 6 .x x   Câu 9: Tìm mệnh đề phủ định của mệnh đề 2:" " : 1 0".P x x x     A. 2:" " : 1 0".P x x x     B. 2:" " : 1 0".P x x x     C. 2:" " : 1 0".P x x x     D. 2:" " : 1 0".P x x x     Câu 10: Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm  1; 2A  và  2;1 .B  A. 1.y x  B. 2 1.y x  C. 1.y x   D. 2 1.y x   Câu 11: Cho hàm số 2y ax bx c   có đồ thị sau đây: x y O Khẳng định nào sau đây đúng? A. 0 0. 0 a b c       B. 0 0. 0 a b c       C. 0 0. 0 a b c       D. 0 0. 0 a b c       Câu 12: Mệnh đề nào sau đây sai? A. Đồ thị của một hàm số lẻ nhận trục hoành làm trục đối xứng. B. Hàm số  y f x đồng biến trên khoảng  ;a b nếu      1 2 1 2 1 2, ; : .x x a b x x f x f x     C. Đồ thị của một hàm số chẳn nhận trục hoành làm trục đối xứng. D. Hàm số  y f x nghịch biến trên khoảng  ;a b nếu      1 2 1 2 1 2, ; : .x x a b x x f x f x     Câu 13: Phương trình 4 23 2 0x x   có bao nhiêu nghiệm? A. 2. B. 4. C. 0. D. 1. Câu 14: Cho tập hợp  1;2;3;4;5;6 .A  Tìm số tập của có đúng 2 phần tử của tập hợp .A A. 25. B. 30. C. 15. D. 20. Câu 15: Tìm nghiệm của hệ phương trình 3 2 3 . 2 2 2 x y z x y z x y z               A.  8; 1;12 .  B.  4; 1;8 .  C.  4; 1; 6 .   D.  8;1; 12 . Câu 16: Cho tam giác đều ABC cạnh bằng .a Đẳng thức nào sau đây đúng? A. 0.AB CA    B. 3.AB CA a    C. 3 . 2 a AB CA    D. .AB CA a    Câu 17: Gọi G là trọng tâm tam giác .ABC Tìm ,m n để .BC mGA nGB     A. 1; 2.m n    B. 2; 1.m n  C. 2; 1.m n    D. 1; 2.m n  Câu 18: Tìm tập xác định của hàm số 2 7 .y x x    A.  7;2 . B. 2; .  C. 7;2 .   D.  \ 7;2 . Câu 19: Cho ba điểm , ,A B C phân biệt. Đẳng thức nào sau đây đúng? A. .AB AC BC     B. .AB BC CA     C. .BA CA BC     D. .AB CA CB     Câu 20: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ ,Oxy cho hai vectơ    1; 1 , 0;2 .a b    Xác định tọa độ của vectơ x  sao cho 2 .x b a    A.  1;1 .x    B.  1;3 .x    C.  2;0 .x    D.  2;4 .x    Câu 21: Tìm số nghiệm của hệ phương trình 4 9 . 8 2 1 x y x y       A. 2. B. Vô số. C. 0. D. 1. Câu 22: Khẳng định nào sau đây sai? A. Với ba điểm bất kì , ,I J K ta có: .IJ JK IK     B. Nếu ABCD là hình bình hành thì .AB AD AC     C. Nếu OA OB   thì O là trung điểm của .AB D. Nếu G là trọng tâm tam giác ABC thì 0.GA GB GC       Câu 23: Xét các phát biểu sau: (1): 15 là số nguyên tố. (2): Hôm nay là thứ mấy? (3): Hà Nội là thủ đô nước Việt Nam. (4): Trời hôm nay đẹp quá! Tìm số mệnh đề trong các phát biểu trên. A. 2. B. 4. C. 3. D. 1. Câu 24: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ ,Oxy cho hai vectơ  4; 3a    và  1;7 .b   Tính . .a b  A. 5. B. 25. C. 9. D. 17. Câu 25: Giá bán đồng phục thể thao của học sinh tại một quầy hàng như sau: 2 bộ áo quần và 1 đôi giầy có giá tiền 480000 đồng; 1 bộ áo quần và 3 đôi giầy có giá tiền 540000 đồng. Hỏi bạn Nam muốn mua 1 bộ áo quần và 1 đôi giầy thì bạn Nam phải trả bao nhiêu tiền? A. 300000 đồng. B. 280000 đồng. C. 240000 đồng. D. 260000 đồng. Câu 26: Cho tam giác ABC vuông tại A và có góc  050 .ACB  Khẳng định nào sau đây đúng? A.   0, 40 .BA BC    B.   0, 50 .BA BC    C.   0, 130 .BA BC    D.   0, 140 .BA BC    Câu 27: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ ,Oxy cho hình bình hành ABCD có    1; 2 , 2;3A B và  1; 2 .C   Tìm tọa độ đỉnh .D A.  2;7 . B.  2; 7 .  C.  7; 2 .  D.  7;2 . Câu 28: Cho hai vectơ ,a b  bất kì. Đẳng thức nào sau đây đúng? A.  . . cos , .a b a b a b      B.  . . cos , .a b a b a b      C.  . . .cos , .a b a b a b    D.  . . cos , .a b a b a b      Câu 29: Cho hai tập hợp  1;2;3;4;5A  và  0;2;4;6;8 .B  Tìm tập hợp .A B A. . B.  2;4 . C.  0;1;2;3;4;5;6;8 . D.  1;3;5 . Câu 30: Xác định tập hợp   ; 2 6; .    A. 6;2 .   B.  6;2 .  C.  6;2 . D.  ; .  PHẦN 2. TỰ LUẬN (4,0 điểm). Câu 1 (1,5 điểm). Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 2 2 3.y x x   Câu 2 (1, 0 điểm). Giảiphương trình 22 1 2 2 9.x x x    Câu 3 (1, 5 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ ,Oxy cho điểm      2;4 , 1;1 , 4;4 .A B C a) Tìm tọa độ trọng tâm của tam giác .ABC b) Tính chu vi của tam giác ABC và cos .A HẾT RÚT KINH NGHIỆM: (Những điều lưu ý và ghi chú khi quý thầy cô sửa đề thì các em trình bày vào đây nhé?) ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfde on thi hoc ki I toan 10_12492314.pdf
Tài liệu liên quan