Tài liệu Bổ sung chế độ ăn uống Vitamin B6

Hemoglobin trong các tế bào máu đỏ mang ôxy đến các mô. cơ thể của bạn cần vitamin B 6 để làm cho hemoglobin. Vitamin B 6 cũng giúp tăng lượng ôxy mang bởi hemoglobin. Một vitamin B 6 thiếu hụt có thể dẫn đến một dạng thiếu máu [ 1 ] có nghĩa là tương tự như bệnh thiếu máu thiếu sắt.

 Một phản ứng miễn dịch là một thuật ngữ rộng mô tả một loạt các thay đổi sinh hóa xảy ra trong một nỗ lực để chống lại nhiễm trùng. Calo, đạm, vitamin, và khoáng chất rất quan trọng để phòng thủ miễn dịch của bạn bởi vì họ thúc đẩy sự tăng trưởng của tế bào máu trắng trực tiếp chống lại nhiễm trùng. Vitamin B 6, thông qua sự tham gia của nó trong quá trình chuyển hóa protein và tăng trưởng tế bào, quan trọng là hệ thống miễn dịch. Nó giúp duy trì sức khỏe của các cơ quan lymphoid (tuyến ức, lá lách, và các hạch bạch huyết) mà làm cho các tế bào máu trắng của bạn. Động vật nghiên cứu cho thấy rằng một thiếu vitamin B 6 có thể làm giảm sản xuất kháng thể của bạn và ngăn chặn [của bạn phản ứng miễn dịch 1 , 5 ].

 Vitamin B 6 cũng giúp duy trì lượng đường trong máu (glucose) trong phạm vi bình thường. Khi lượng calo hấp thụ là thấp cơ thể cần vitamin B 6 để giúp chuyển đổi được lưu trữ hoặc các chất dinh dưỡng carbohydrate để glucose để duy trì mức đường huyết bình thường. Trong khi một thiếu vitamin B 6 sẽ giới hạn các chức năng này, bổ sung các vitamin này không tăng cường chúng trong nuôi dưỡng cũng như các cá nhân [ 1 , 80-10 ].

 

doc62 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 425 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tài liệu Bổ sung chế độ ăn uống Vitamin B6, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
amin B 6 về lượng protein, mặc dù mối quan hệ này đã được xem xét trong việc thiết lập RDA (7) . The current RDA was revised by the Food and Nutrition Board (FNB) in 1998 and is presented in the table below. Các RDA hiện nay được sửa đổi do Hội đồng Thực phẩm và Dinh dưỡng (FNB) vào năm 1998 và được trình bày trong bảng dưới đây. Recommended Dietary Allowance (RDA) for Vitamin B 6 Thức ăn được đề nghị Allowance (RDA) cho Vitamin B 6 Life Stage Giai đoạn cuộc sống Age Age Males (mg/day) Phái nam (mg / ngày) Females (mg/day) Nữ giới (mg / ngày) Infants Trẻ sơ sinh 0-6 months 0-6 tháng 0.1 ( AI ) 0,1 ( AI ) 0.1 (AI) 0,1 (AI) Infants Trẻ sơ sinh 7-12 months 7-12 tháng 0.3 (AI) 0,3 (AI) 0.3 (AI) 0,3 (AI) Children Trẻ em 1-3 years 1-3 năm 0.5 0,5 0.5 0,5 Children Trẻ em 4-8 years 4-8 năm 0.6 0,6 0.6 0,6 Children Trẻ em 9-13 years 9-13 năm 1.0 1,0 1.0 1,0 Adolescents Thanh thiếu niên 14-18 years 14-18 năm 1.3 1,3 1.2 1,2 Adults Người lớn 19-50 years 19-50 năm 1.3 1,3 1.3 1,3 Adults Người lớn 51 years and older 51 tuổi trở lên 1.7 1,7 1.5 1,5 Pregnancy Mang thai all ages mọi lứa tuổi - - 1.9 1,9 Breast-feeding Cho con bú all ages mọi lứa tuổi - - 2.0 2,0 Disease Prevention Phòng chống dịch bệnh Homocysteine and cardiovascular disease Homocysteine và bệnh tim mạch Even moderately elevated levels of homocysteine in the blood have been associated with increased risk for cardiovascular disease, including heart disease and stroke (8) . During protein digestion, amino acids , including methionine, are released. Ngay cả vừa phải ở nồng độ cao của homocysteine trong máu có liên quan với nguy cơ bị bệnh tim mạch, bao gồm bệnh tim và đột quỵ (8) ,. protein Trong thời gian tiêu hóa axit amin , trong đó có methionine, được phát hành. Homocysteine is an intermediate in the metabolism of methionine. Homocysteine là một trung gian trong sự chuyển hóa của methionine. Healthy individuals utilize two different pathways to metabolize homocysteine. cá nhân sử dụng lành mạnh giữa hai con đường khác nhau để chuyển hóa homocysteine. One pathway converts homocysteine back to methionine and is dependent on folic acid Một lộ trình chuyển đổi homocysteine trở lại methionine và phụ thuộc vào axit folic and vitamin B 12 . và vitamin B 12 . The other pathway converts homocysteine to the amino acid cysteine and requires two vitamin B 6 (PLP)-dependent enzymes. Những con đường khác để chuyển đổi homocysteine cysteine acid amin và yêu cầu hai vitamin B 6 (PLP phụ thuộc vào enzyme). Thus, the amount of homocysteine in the blood is regulated by at least three vitamins: folic acid, vitamin B 12 , and vitamin B 6 ( diagram ). Several large observational studies have demonstrated an association between low vitamin B 6 intake or status with increased blood homocysteine levels and increased risk of cardiovascular diseases. Như vậy, số lượng homocysteine trong máu được điều chỉnh bởi ít nhất ba sinh tố: acid folic, vitamin B 12, và vitamin B 6. Một số lớn các nghiên cứu quan sát đã chứng minh mối liên hệ giữa lượng vitamin B 6 thấp hoặc với tình trạng gia tăng mức độ homocysteine trong máu và tăng nguy cơ bệnh tim mạch. A large prospective study found the risk of heart disease in women who consumed, on average, 4.6 mg of vitamin B 6 daily was only 67% of the risk in women who consumed an average of 1.1 mg daily (9) . Another large prospective study found higher plasma levels of PLP were associated with a decreased risk of cardiovascular disease independent of homocysteine levels (10) . Một lớn tiềm năng nghiên cứu tìm thấy nguy cơ bệnh tim ở những phụ nữ tiêu thụ, trung bình, 4,6 mg vitamin B 6 hàng ngày chỉ được 67% các nguy cơ ở những phụ nữ tiêu thụ trung bình 1,1 mg / ngày (9) . Một nghiên cứu tiềm năng lớn các mặt hàng cao cấp trong huyết tương của PLP có liên quan với giảm nguy cơ bệnh tim mạch độc lập với mức homocysteine (10) . Further, several studies have reported that low plasma PLP status is a risk factor for coronary artery disease (11-13) . Hơn nữa, một số nghiên cứu đã thông báo rằng tình trạng huyết tương thấp PLP là một yếu tố nguy cơ bệnh mạch vành (11-13) . In contrast to folic acid supplementation, studies supplementing individuals with only vitamin B 6 have not resulted in significant decreases in basal (fasting) levels of homocysteine. Trái ngược với bổ sung acid folic, các nghiên cứu bổ sung, cá nhân chỉ với vitamin B 6 đã không dẫn đến giảm đáng kể trong cơ sở (nhịn ăn) mức độ homocysteine. However, one study found that vitamin B 6 supplementation was effective in lowering blood homocysteine levels after an oral dose of methionine (methionine load test) was given (14) , suggesting vitamin B 6 may play a role in the metabolism of homocysteine after meals. Tuy nhiên, một nghiên cứu cho thấy bổ sung vitamin B 6 được hiệu quả trong việc làm giảm mức độ homocysteine trong máu sau khi uống một liều của methionine đã được trao (14) , cho thấy vitamin B ngày 06 tháng 5 đóng một vai trò trong chuyển hóa homocysteine sau bữa ăn. Immune function Chức năng miễn dịch Low vitamin B 6 intake and nutritional status have been associated with impaired immune function, especially in the elderly. Low vitamin B 6 lượng và tình trạng dinh dưỡng đã được liên kết với chức năng miễn dịch suy giảm, đặc biệt là ở người cao tuổi. Decreased production of immune system cells known as lymphocytes , as well as decreased production of an important immune system protein called interleukin-2, have been reported in vitamin B 6 deficient individuals (15) . Giảm sản xuất của các tế bào hệ miễn dịch gọi là lymphocytes , cũng như giảm sản xuất protein của một hệ thống miễn dịch quan trọng được gọi là interleukin-2, đã được báo cáo trong vitamin B 6, cá nhân thiếu (15) . Restoration of vitamin B 6 status has resulted in normalization of lymphocyte proliferation and interleukin-2 production, suggesting that adequate vitamin B 6 intake is important for optimal immune system function in older individuals (15, 16) . Khôi phục lại tình trạng vitamin B 6 đã có kết quả trong sự phát triển bình thường hóa tế bào lympho và interleukin-2 sản xuất, cho thấy đầy đủ vitamin B 6 intake là rất quan trọng cho chức năng miễn dịch hệ thống tối ưu trong cá nhân lớn tuổi (15, 16) . However, one study found that the amount of vitamin B 6 required to reverse these immune system impairments in the elderly was 2.9 mg/day for men and 1.9 mg/day for women; these vitamin B 6 requirements are higher than the current RDA (15) . Tuy nhiên, một nghiên cứu thấy rằng lượng vitamin B 6 yêu cầu để đảo ngược suy yếu hệ thống miễn dịch ở người lớn tuổi này đã được 2,9 mg / ngày đối với nam và 1,9 mg / ngày cho phụ nữ; các vitamin B 6 yêu cầu cao hơn RDA hiện hành (15 ) . Cognitive function Chức năng nhận thức A few studies have associated cognitive decline in the elderly or Alzheimer's disease with inadequate nutritional status of folic acid, vitamin B 12 , and vitamin B 6 and thus, elevated levels of homocysteine (17) . One observational study found that higher plasma vitamin B 6 levels were associated with better performance on two measures of memory, but plasma vitamin B 6 levels were unrelated to performance on 18 other cognitive tests (18) . Một số nghiên cứu có liên quan đến suy giảm nhận thức ở người cao tuổi hoặc của bệnh Alzheimer với tình trạng dinh dưỡng không đầy đủ các acid folic, vitamin 12 B, và vitamin B 6 và do đó, các cấp cao của homocysteine (17) . Một quan sát nghiên cứu cho thấy cao hơn plasma vitamin B 6 các cấp có liên quan với hiệu suất tốt hơn trên hai biện pháp của bộ nhớ, nhưng plasma vitamin B 6 cấp được không liên quan đến hiệu suất trên 18 nhận thức xét nghiệm khác (18) . Similarly, a double-blind , placebo -controlled study in 38 healthy elderly men found that vitamin B 6 supplementation improved memory but had no effect on mood or mental performance (19) . Tương tự, mù đôi , placebo -kiểm soát nghiên cứu ở 38 nam giới cao tuổi khỏe mạnh cho thấy rằng vitamin B 6, bổ sung cải thiện trí nhớ, nhưng không ảnh hưởng tâm trạng hoặc hoạt động tâm thần (19) . Further, a placebo-controlled trial in 211 healthy younger, middle-aged, and older women found that vitamin B 6 supplementation (75 mg/day) for five weeks improved memory performance in some age groups but had no effect on mood (20) . Ngoài ra, một thử nghiệm kiểm soát giả dược ở 211 trẻ khỏe mạnh, trung niên, và phụ nữ lớn tuổi cho thấy rằng vitamin B 6, bổ sung (75 mg / ngày) cho năm tuần được cải thiện hiệu năng bộ nhớ trong một số nhóm tuổi nhưng không ảnh hưởng tâm trạng (20) . Recently, a systematic review of randomized trials concluded that there is inadequate evidence that supplementation with vitamin B 6 , vitamin B 12 , or folic acid improves cognition in those with normal or impaired cognitive function (21) . Gần đây, một xem xét lại hệ thống về các thử nghiệm ngẫu nhiên kết luận rằng có đủ bằng chứng cho thấy bổ sung với vitamin B 6, vitamin B 12, acid folic hoặc cải thiện nhận thức ở những người bình thường hoặc suy giảm chức năng nhận thức (21) . Because of mixed findings, it is presently unclear whether supplementation with B vitamins might blunt cognitive decline in the elderly. Do kết quả hỗn hợp, nó là hiện nay chưa rõ liệu bổ sung với các vitamin B có thể thẳng thừng từ chối nhận thức ở người cao tuổi. Further, it is not known if marginal B vitamin deficiencies, which are relatively common in the elderly, even contribute to age-associated declines in cognitive function, or whether both result from processes associated with aging and/or disease. Hơn nữa, nó không phải là được biết đến nếu thiếu hụt vitamin B cận biên, đó là tương đối phổ biến ở người cao tuổi, thậm chí góp phần to-liên quan đến giảm tuổi trong chức năng nhận thức, hoặc cho dù cả hai kết quả từ quá trình liên kết với sự lão hóa và / hoặc bệnh tật. Kidney stones Sỏi thận A large prospective study examined the relationship between vitamin B 6 intake and the occurrence of symptomatic kidney stones in women. Một lớn tiềm năng nghiên cứu xem xét mối quan hệ giữa vitamin B 6 lượng và sự xuất hiện của các triệu chứng sỏi thận ở phụ nữ. A group of more than 85,000 women without a prior history of kidney stones were followed over 14 years and those who consumed 40 mg or more of vitamin B 6 daily had only two thirds the risk of developing kidney stones compared with those who consumed 3 mg or less (22) . Một nhóm của hơn 85.000 phụ nữ mà không có một lịch sử trước của sỏi thận được sau hơn 14 năm và những người tiêu thụ 40 mg hoặc nhiều vitamin B 6 hàng ngày chỉ có hai phần ba nguy cơ mắc sỏi thận so với những người tiêu thụ 3 mg hoặc ít hơn (22) . However, in a group of more than 45,000 men followed over six years, no association was found between vitamin B 6 intake and the occurrence of kidney stones (23) . Limited data have shown that supplementation of vitamin B 6 at levels higher than the tolerable upper intake level (100 mg/day) decreases elevated urinary oxalate levels, an important determinant of calcium oxalate kidney stone formation in some individuals. Tuy nhiên, trong một nhóm của hơn 45.000 nam giới, sau hơn sáu năm, hiệp hội không tìm thấy từ 6 lượng vitamin B và sự xuất hiện của sỏi thận (23) được hiển thị. Limited mà dữ liệu có bổ sung vitamin B 6 ở các cấp cao hơn tolerable intake cấp trên (100 mg / ngày) giảm oxalat niệu cao cấp, một yếu tố quyết định quan trọng của thận oxalat canxi hình thành đá trong một số cá nhân. However, it is less clear that supplementation actually resulted in decreased formation of calcium oxalate kidney stones. Tuy nhiên, nó ít rõ ràng rằng bổ sung kết quả thực sự hình thành canxi oxalate giảm của sỏi thận. Presently, the relationship between vitamin B 6 intake and the risk of developing kidney stones requires further study before any recommendations can be made. Hiện nay, mối quan hệ giữa vitamin B 6 uống và nguy cơ phát triển sỏi thận đòi hỏi phải nghiên cứu thêm trước khi bất kỳ kiến nghị có thể được thực hiện. Disease Treatment Điều trị bệnh Vitamin B 6 supplements at pharmacologic doses (ie, doses much larger than those needed to prevent deficiency) have been used in an attempt to treat a wide variety of conditions, some of which are discussed below. Vitamin B 6, bổ sung ở liều dược (tức là, liều lớn hơn nhiều so với những người cần thiết để ngăn ngừa thiếu hụt) đã được sử dụng trong một nỗ lực để điều trị nhiều loại điều kiện, một số trong đó được thảo luận dưới đây. In general, well designed, placebo -controlled studies have shown little evidence that large supplemental doses of vitamin B 6 are beneficial (24) . Nói chung, cũng được thiết kế, giả dược kiểm soát các nghiên cứu đã cho thấy bằng chứng-ít mà bổ sung liều lớn vitamin B 6 có lợi (24) . Side effects of oral contraceptives Phản ứng phụ của thuốc tránh thai Because vitamin B 6 is required for the metabolism of the amino acid tryptophan, the tryptophan load test (an assay of tryptophan metabolites after an oral dose of tryptophan) was used as a functional assessment of vitamin B 6 status. Bởi vì vitamin B 6 là cần thiết cho sự chuyển hóa của acid amin tryptophan, bài kiểm tra tải tryptophan (một khảo nghiệm của chất chuyển hóa tryptophan sau một liều uống của tryptophan) được sử dụng như là một đánh giá chức năng của vitamin B 6 trạng thái. Abnormal tryptophan load tests in women taking high-dose oral contraceptives in the 1960s and 1970s suggested that these women were vitamin B 6 deficient. Tải các bài kiểm tra bất thường ở phụ nữ uống tryptophan liều cao thuốc tránh thai vào những năm 1960 và 1970 cho rằng những phụ nữ này bị thiếu vitamin B 6. Abnormal results in the tryptophan load test led a number of clinicians to prescribe high doses (100-150 mg/day) of vitamin B 6 to women in order to relieve depression and other side effects sometimes experienced with oral contraceptives. Kết quả bất thường trong thử nghiệm tải tryptophan đã lãnh đạo một số bác sĩ kê toa cho dùng liều cao (100-150 mg / ngày) của vitamin B 6 cho phụ nữ để làm giảm trầm cảm và tác dụng phụ khác đôi khi có kinh nghiệm với thuốc tránh thai. However, most other indices of vitamin B 6 status were normal in women on high-dose oral contraceptives, and it is unlikely that the abnormality in tryptophan metabolism was due to vitamin B 6 deficiency (24) . Tuy nhiên, các chỉ số khác hầu hết các vitamin B 6 trạng thái là bình thường ở phụ nữ trên liều cao thuốc tránh thai, và không chắc rằng những bất thường trong sự trao đổi chất tryptophan là do thiếu hụt vitamin B 6 (24) . A more recent placebo-controlled study in women on the lower dose oral contraceptives, which are commonly prescribed today, found that doses up to 150 mg/day of vitamin B 6 (pyridoxine) had no benefit in preventing side effects, such as nausea, vomiting, dizziness, depression, and irritability (25) . A-kiểm soát giả dược nghiên cứu gần đây hơn ở phụ nữ trên thấp hơn liều thuốc tránh thai, thường được quy định ngày hôm nay, thấy rằng liều lên đến 150 mg / ngày của vitamin B 6 (pyridoxin) đã không có lợi ích trong việc ngăn ngừa các tác dụng phụ như buồn nôn, nôn mửa, chóng mặt, trầm cảm, và khó chịu (25) . Premenstrual syndrome (PMS) Premenstrual syndrome (PMS) The use of vitamin B 6 to relieve the side effects of high-dose oral contraceptives led to the use of vitamin B 6 in the treatment of premenstrual syndrome (PMS). Việc sử dụng vitamin B 6 để làm giảm các tác dụng phụ của liều cao thuốc tránh thai dẫn đến việc sử dụng vitamin B 6 trong điều trị hội chứng premenstrual (PMS). PMS refers to a cluster of symptoms, including but not limited to fatigue, irritability, moodiness/depression, fluid retention, and breast tenderness, that begin sometime after ovulation (mid-cycle) and subside with the onset of menstruation (the monthly period). A review of 12 placebo-controlled double-blind trials on vitamin B 6 use for PMS treatment concluded that evidence for a beneficial effect was weak (26) . A more recent review of 25 studies suggested that supplemental vitamin B 6 , up to 100 mg/day, may be of value to treat PMS; however, only limited conclusions could be drawn because most of the studies were of poor quality (27) . PMS đề cập đến một nhóm các triệu chứng, bao gồm nhưng không giới hạn mệt mỏi, khó chịu, khí chất buồn rầu / trầm cảm, giữ nước, và đau vú, bắt đầu đôi khi sau khi rụng trứng (giữa chu kỳ) và giảm dần với sự khởi đầu của kinh nguyệt (khoảng thời gian hàng tháng) kết luận. Một đánh giá của 12 placebo-mù đôi có kiểm soát cuộc thử nghiệm trên vitamin B 6 PMS sử dụng cho điều trị bằng chứng cho một tác dụng có lợi đã được yếu (26) . A gần đây xem xét chi tiết của 25 nghiên cứu gợi ý rằng bổ sung vitamin B 6, lên đến 100 / ngày mg, có thể có giá trị để điều trị PMS, tuy nhiên, chỉ có giới hạn có thể kết luận được rút ra bởi vì hầu hết các nghiên cứu đã có chất lượng kém (27) . Depression Trầm cảm Because a key enzyme in the synthesis of the neurotransmitters serotonin and norepinephrine is PLP-dependent, it has been suggested that vitamin B 6 deficiency may lead to depression.  However, clinical trials have not provided convincing evidence that vitamin B 6 supplementation is an effective treatment for depression (24, 28) , though vitamin B 6 may have therapeutic efficacy in premenopausal women (28) . Bởi vì một enzyme quan trọng trong sự tổng hợp của dẫn truyền thần kinh serotonin và norepinephrine là PLP-phụ thuộc, nó đã được cho rằng thiếu hụt vitamin B 6 có thể dẫn đến trầm cảm. Tuy nhiên, thử nghiệm lâm sàng chưa cung cấp bằng chứng thuyết phục rằng bổ sung vitamin B 6 là một điều trị hiệu quả trầm cảm (24, 28) , mặc dù vitamin B ngày 06 tháng 5 có hiệu quả điều trị ở phụ nữ tiền mãn kinh (28) . Morning sickness (nausea and vomiting in pregnancy) Ốm nghén (buồn nôn và ói mửa trong thai kỳ) Vitamin B 6 has been used since the 1940s to treat nausea during pregnancy. Vitamin B 6 đã được sử dụng từ những năm 1940 để điều trị buồn nôn khi mang thai. Vitamin B 6 was included in the medication Bendectin, which was prescribed for the treatment of morning sickness and later withdrawn from the market due to unproven concerns that it increased the risk of birth defects. Vitamin B 6 đã được bao gồm trong thuốc Bendectin, được quy định để điều trị bệnh buổi sáng và sau đó bị thu hồi từ thị trường do chưa được chứng minh mối quan tâm rằng nó làm tăng nguy cơ khuyết tật bẩm sinh. Vitamin B 6 itself is considered safe during pregnancy and has been used in pregnant women without any evidence of fetal harm (29) . Vitamin B 6 chính nó được xem là an toàn trong thời kỳ mang thai và đã được sử dụng ở phụ nữ mang thai mà không có bất kỳ bằng chứng về tác hại thai nhi (29) . The results of two double-blind, placebo-controlled trials that used 25 mg of pyridoxine every eight hours for three days (30) or 10 mg of pyridoxine every eight hours for five days (29) suggest that vitamin B 6 may be beneficial in alleviating morning sickness. Kết quả của hai mù đôi, kiểm soát các thử nghiệm giả dược được sử dụng 25 mg pyridoxin mỗi tám giờ trong ba ngày (30) hoặc 10 mg pyridoxin mỗi tám giờ trong năm ngày (29) cho thấy vitamin B 06 Tháng Năm có lợi trong giảm bệnh buổi sáng. Each study found a slight but significant reduction in nausea or vomiting in pregnant women. Mỗi nghiên cứu tìm thấy một, nhưng đáng kể giảm nhẹ buồn nôn hoặc nôn ở phụ nữ mang thai. A recent systematic review of placebo-controlled trials on nausea during early pregnancy found vitamin B 6 to be somewhat effective (31) . A gần đây có hệ thống xem xét lại các thử nghiệm kiểm soát giả dược trên buồn nôn khi mang thai sớm tìm thấy vitamin B 6 được phần nào hiệu quả (31) . However, it should be noted that morning sickness also resolves without any treatment, making it difficult to perform well-controlled trials. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng ốm nghén cũng giải quyết mà không cần điều trị nào, làm cho nó khó khăn để thực hiện các thử nghiệm kiểm soát tốt. Carpal tunnel syndrome Hội chứng đường hầm cổ tay Carpal tunnel syndrome causes numbness, pain, and weakness of the hand and fingers due to compression of the median nerve at the wrist. Nguyên nhân gây hội chứng đường hầm cổ tay bị tê, đau, và sự yếu kém của bàn tay và ngón tay do nén của các dây thần kinh ở cổ tay trung bình. It may result from repetitive stress injury of the wrist or from soft tissue swelling, which sometimes occurs with pregnancy or hypothyroidism . Several early studies by the same investigator suggested that vitamin B 6 status was low in individuals with carpal tunnel syndrome and that supplementation with 100-200 mg/day over several months was beneficial (32, 33) . Nó có thể do chấn thương căng thẳng lặp đi lặp lại của các cổ tay hay từ mô mềm sưng, mà đôi khi xảy ra với thai hoặc suy giáp điều tra. đầu bởi một số nghiên cứu cùng các gợi ý rằng vitamin B 6 trạng thái được ít cá nhân có hội chứng ống cổ tay và bổ sung với 100 -200 mg / ngày trong vài tháng được lợi (32, 33) . A recent study in men not taking vitamin supplements found that decreased blood levels of PLP were associated with increased pain, tingling, and nocturnal wakening, all symptoms of carpal tunnel syndrome (34) . Studies using electrophysiological measurements of median nerve conduction have largely failed to find an association between vitamin B 6 deficiency and carpal tunnel syndrome. Một nghiên cứu gần đây ở nam giới không dùng vitamin bổ sung cho thấy mức giảm của PLP máu có liên quan với cơn đau tăng lên, ngứa ran, và về đêm thức dậy, tất cả các triệu chứng của hội chứng ống cổ tay (34) . Nghiên cứu sử dụng các phép đo điện từ của các dẫn truyền thần kinh trung bình có phần lớn không tìm thấy một liên hệ giữa vitamin B 6 thiếu và carpal tunnel syndrome. While a few trials have noted some symptomatic relief with vitamin B 6 supplementation, double-blind, placebo-controlled trials have not generally found vitamin B 6 to be effective in treating carpal tunnel syndrome (24 , 35) . Trong khi một vài thử nghiệm đã lưu ý một số các triệu chứng với vitamin B 6, bổ sung, mù đôi, kiểm soát giả dược thử nghiệm đã không thường được tìm thấy vitamin B 6 có hiệu quả trong điều trị hội chứng ống cổ tay (24 , 35) . Sources Nguồn Food sources Nguồn thực phẩm Surveys in the US have shown that dietary intake of vitamin B 6 averages about 2 mg/day for men and 1.5 mg/day for women. A survey of elderly individuals found that men and women over 60 years old consumed about 1.2 mg/day and 1.0 mg/day, respectively; both intakes are lower than the current RDA. Khảo sát ở Mỹ đã chỉ ra rằng chế độ ăn uống của vitamin B 6 trung bình khoảng 2 mg / ngày đối với nam và 1,5 mg / ngày cho phụ nữ. Một cuộc khảo sát người cao tuổi của các cá nhân thấy rằng đàn ông và phụ nữ trên 60 tuổi tiêu thụ khoảng 1,2 mg / ngày 1,0 mg / ngày, tương ứng; cả hai cửa hút gió thấp hơn RDA hiện hành. Certain plant foods contain a unique form of vitamin B 6 called pyridoxine glucoside; this form of vitamin B 6 appears to be only about half as bioavailable as vitamin B 6 from other food sources or supplements. Một số thức ăn thực vật có chứa một hình thức độc đáo của vitamin B 6 được gọi là pyridoxin glucozit; mẫu này của vitamin B 6 xuất hiện để được chỉ khoảng một nửa như bioavailable như vitamin B 6 từ các nguồn thực phẩm khác hoặc bổ sung. Vitamin B 6 in a mixed diet has been found to be approximately 75% bioavailable (7) . Vitamin B 6 trong một chế độ ăn uống hỗn hợp đã được tìm thấy sẽ được khoảng 75% bioavailable (7) . In most cases, including foods in the diet that are rich in vitamin B 6 should supply enough to prevent deficiency. Trong hầu hết trường hợp, bao gồm cả thực phẩm trong chế độ ăn uống giàu vitamin B 6 nên cung cấp đủ để ngăn ngừa thiếu hụt. However, those who follow a very restricted vegetarian diet might need to increase their vitamin B 6 intake by eating foods fortified with vitamin B 6 or by taking a supplement. Some foods that are relatively rich in vitamin B 6 and their vitamin B 6 content in milligrams (mg) are listed in the table below.  For more information on the nutrient content of specific foods, search the USDA food composition database . Tuy nhiên, những người theo một chế độ ăn uống hạn chế ăn chay rất có thể cần phải tăng 6 của họ vitamin B bằng cách ăn uống thực phẩm có bổ sung vitamin B với 6 hoặc bằng cách bổ sung. Một số loại thực phẩm có tương đối giàu vitamin B 6 và 6 của họ vitamin B trong nội dung milligrams (mg) được liệt kê trong bảng bên dưới. thêm thông tin về dinh dưỡng Đối với nội dung cụ thể của các loại thực phẩm, tìm kiếm thực phẩm USDA thành phần cơ sở dữ liệu . Food Thực phẩm Serving Phục vụ Vitamin B 6 (mg) Vitamin B 6 (mg) Fortified cereal Tăng cường ngũ cốc 1 cup 1 chén 0.5-2.5 0,5-2,5 Banana Banana 1 medium 1 trung 0.43 0,43 Salmon, wild, cooked Cá hồi, hoang dã, nấu chín 3 ounces* 3 ounces * 0.48 0,48 Turkey, without skin, cooked Thổ Nhĩ Kỳ, mà không có da, nấu ch

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctai_lieu_bo_sung_che_do_an_uong_vitamin_b6.doc