Tài liệu Quản trị mạng

Mục lục

Local User, Local Group và Local Policy . 3

User Profile & Home Directory . 17

FAT, NTFS, và Quyền truy cập tài nguyên. 21

Domain Controller – Join to Domain. 34

Domain user, domain group, OU . 39

Group Policy Object . 43

OU - Delegate. 48

Template & Audit . 54

DNS & DHCP . 60

Web Server & Mail Server . 66

Cơbản vềNAT. 74

Cơbản vềROUTING . 78

Cơbản vềVPN . 81

Modem DSL, theo dõi sựcốvà chia sẻInternet, vấn đềan toàn trên mạng . 86

Hướng dẫn cài đặt và sửdụng chương trình quản lý phòng Internet & Game (Easy Cafe) . 87

Hướng dẫn cài đặt và sửdụng chương trình Norton-GoBack . 100

pdf104 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 3417 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tài liệu Quản trị mạng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ại chứng thực gõ U2 vào ô Username, gõ mật khẩu của user U2 vào ô Password OK vào thư mục Data click phải chuột trên Dulieumay1.txt chọn Rename sửa thành Dulieumay2.txt Enter máy không báo lỗi và đổi tên tập tin thành công Lý do: user U2 có quyền Change Tài liệu Quản trị mạng Lưu hành nội bộ Trang 32 4. Map Network Driver Máy 2 Logoff và Logon Administrator Start Run gõ \\tênmáy1 (vd: \\srv2003) trong hộp thoại chứng thực gõ U2 vào ô Username, gõ mật khẩu của user U2 vào ô Password OK click phải chuột trên vào thư mục Data chọn Map Network Driver … trong cửa sổ Map Network Driver tại mục Driver chọn X: Finish Đóng tất cả các cửa sổ click phải chuột trên My Computer Explore trong Windows Explore hiện có thêm ổ đĩa X: ứng với thư mục Data của máy 1 Tài liệu Quản trị mạng Lưu hành nội bộ Trang 33 5. Share Folder trên Windows XP B1: Khởi động máy có hệ điều hành Windows XP Logon Administrator click phải chuột trên My Computer Explore trong Windows Explore vào menu Tools Folder Options… B2: Trong Folder Options chọn tab View bỏ dấu chọn tại ô Use simple file sharing (Recommended) OK Các bước chia sẻ và phân quyền làm như các bước hướng dẫn trên Tài liệu Quản trị mạng Lưu hành nội bộ Trang 34 Domain Controller – Join to Domain Mô tả: trong bài Lab này chúng ta cần ít nhất là 2 máy: 1 máy làm Domain Controller và 1 máy làm Workstation. Mô hình của bài Lab như hình vẽ Chuẩn bị: • Máy Windows Server 2003 làm Domain Controller • Máy Windows XP làm Workstation • Bảo đảm đường truyền đã thông 1. Nâng cấp thành máy Domain Controller B1: Khởi động máy chọn Windows Server 2003 Logon Administrator B2: Nhấn nút phải chuột trên My Network Places Properties Nhấn nút phải chuột trên card LAN Properties Internet Protocol Properties chỉnh giá trị Preferred DNS Server cho giống với giá trị IP address OK B3: Đặt tên cho Domain Controller Nhấn nút phải chuột trên My Computer Properties chọn tab Computer Name Change… Sửa Computer name thành srv2003 OK Máy sẽ yêu cầu Reset chọn Yes để khởi động lại máy Tài liệu Quản trị mạng Lưu hành nội bộ Trang 35 B4: Sau khi khởi động lại máy Logon Administrator Start Run gõ dcpromo OK Tại cửa sổ Welcome chọn Next Tại cửa sổ Operating System Compatibility chọn Next Tại cửa sổ Domain Controller Type đánh dấu vào ô Domain controller for a new domain Next Tại cửa sổ Create New Domain đánh dấu vào ô Domain in a new forest Next Tại cửa sổ New Domain Name gõ tên là: congty.com Next Tại cửa sổ NetBios Domain Name chọn Next Tại cửa sổ Database and Log Folders chọn Next Tại cửa sổ Shared System Volume chọn Next Tại cửa sổ DNS Registration Diagnostics đánh dấu vào ô Install and configure the DNS server on this computer, and set this computer to use this DNS server as its preferred DNS server Next Tại cửa sổ Permissions đánh dấu vào ô Permissions compatible only with Windows 2000 or Windows Server 2003 operating systems Next Tại cửa sổ Directory Services Restore Mode Administrator Password chọn Next Tại cửa sổ Summary chọn Next quá trình nâng cấp Domain Controller bắt đầu diễn ra Tài liệu Quản trị mạng Lưu hành nội bộ Trang 36 khi hệ thống yêu cầu đĩa CD Windows Server 2003 OK Browser… chỉ đường dẫn tới thư mục I386 trong đĩa CD Windows Server 2003 khi chỉ xong đường dẫn chọn OK để quá trình cài đặt tiếp tục khi quá trình cài đặt hoàn tất chọn Finish hệ thống sẽ yêu cầu restart máy chọn Restart Now B5: Sau khi restart lại máy Tại cửa sổ Logon chọn Options tại đây ta thấy có thêm ô Log on to Logon Administrator B6: Start Programs Administrative Tools Active Directory Users and Computers click “+” của mục Users ra click phải chuột trên Users New User Tài liệu Quản trị mạng Lưu hành nội bộ Trang 37 Trong cửa sổ New Object – User Trong ô First name và ô Fullname điền U1 Trong ô User logon name điền U1 Trong ô Password và ô Confirm Password điền mật khẩu là p@sswordu1 bỏ dấu chọn tại User must change password at next logon Next Finish đóng tất cả các cửa sổ 2. Join 1 máy vào domain B1: Khởi động máy có hệ điều hành Windows XP Logon Administrator B2: Nhấn nút phải chuột trên Start Properties chọn chế độ Classic Start menu B3: Gia nhập máy workstation vào domain congty.com nhấn nút phải chuột trên My Computer Properties chọn tab Computer Name Change… Trong ô Member đánh dấu vào ô Domain nhập vào Domain: congty.com OK Trong hộp thoại Computer Name Changes nhập U1 vào ô Username nhập mật khẩu của user U1 vào ô Password OK Tài liệu Quản trị mạng Lưu hành nội bộ Trang 38 Khi xuất hiện màn hình Welcome chọn OK OK Máy sẽ yêu cầu Reset chọn Yes để khởi động lại máy B4: Sau khi restart lại máy Tại màn hình Log on chọn Options… tại đây ta thấy có thêm ô Log on to gõ U1 vào ô Username, mật khẩu của user U1 vào ô Password chú ý trong ô Log on to chọn CONGTY OK B5: nhấn nút phải chuột trên My Computer Properties chọn tab Computer Name Chú ý: ta thấy Full Computer Name của máy lúc này là pcXP01.congty.com Domain là : congty.com B6: đóng các cửa sổ đang có nhấn nút phải chuột trên My Computer Manage Local Users and Groups Groups Nhấn nút phải chuột trên group Administrators Properties Chú ý : group Domain Admins đã được add vào group Local Admins Tài liệu Quản trị mạng Lưu hành nội bộ Trang 39 Domain user, domain group, OU Chuẩn bị: • Khởi động máy có hệ điều hành Windows Server 2003 đã nâng cấp thành Domain Controller 1. Tạo OU (Organization Unit) B1: Logon Administrator Start Programs Administrative Tools Active Directory Users and Computers click phải chuột congty.com New Organization Unit Trong cửa sổ New Object - Organization Unit trong ô Name: gõ CongTy OK OU CongTy đã được tạo trong domain congty.com Tài liệu Quản trị mạng Lưu hành nội bộ Trang 40 2. Tạo group trong OU CongTy B1: click phải chuột vào OU CongTy New Group B2: Nhập tên Group vào ô Group name: NhanVien (Group scope option mặc định là “Global” và Group type option mặc định là “Security”) OK 3. Tạo các user trong OU B1: click phải chuột vào OU CongTy New User B2: Nhập tên user vào ô First name: U2 và ô User logon name: U2 Next Tài liệu Quản trị mạng Lưu hành nội bộ Trang 41 B3: Nhập mật khẩu của user U2 lần lượt vào 2 ô Password và Confirm Password bỏ dấu check tại ô User must change password at next logon Next Finish B4: Lặp lại các bước từ B1 – B4 để tạo các user account sau đây: U3, U4 4. Đưa các user vào trong Group B1: Đưa user U2 vào group NhanVien click phải chuột user U2 Properties Trong cửa sổ Properties của U2 chọn tab Member of Add Tài liệu Quản trị mạng Lưu hành nội bộ Trang 42 Chọn Advanced Find Now Tìm group NhanVien chọn Nhanvien OK B2: Đưa các user U3, U4 vào group NhanVien click phải chuột vào group NhanVien Properties chọn tab Member Add Chọn Advanced Find Now Tìm user U2, U3 chọn U2, U3 OK Tài liệu Quản trị mạng Lưu hành nội bộ Trang 43 Group Policy Object Chuẩn bị: • Khởi động máy chủ Windows Server 2003 đã nâng cấp lên Domain Controller • Khởi động máy trạm Windows XP đã join vào Domain • Tạo OU tên : “CongTy” • Trong OU “CongTy”, tạo 2 OU “Nhansu” và “Ketoan” • Trong OU “Ketoan”, tạo 2 user “KT1” và “KT2” • Trong OU “Nhansu”, tạo 2 user “NS1” và “NS2” 1. Tạo Group Policy VD1: Làm mất Control Panel đối với các user trong OU Ketoan B1: Trên máy chủ Windows Server 2003 Logon Administrator Start Programs Administrative Tools Active Directory Users and Computers click phải chuột trên OU Ketoan Properties chọn tab Group Policy New Đổi tên New Group Policy Object thành “Mat Control Panel” Edit B2: Chọn User Configuration Administrative Templates Control Panel click phải chuột trên Prohibit access to Control Panel (ô cửa sổ bên phải) Properties Enabled Apply OK đóng cửa sổ Group Policy OK B3: đóng tất cả các cửa sổ cập nhật Policy (gpupdate /force) B4: Trên máy trạm Windows XP Logon KT1 B5: Vào Start Settings (Control Panel đã bị ẩn) Tài liệu Quản trị mạng Lưu hành nội bộ Trang 44 VD2: Làm mất biểu tượng Recycle Bin trên Desktop đối với các user trong OU Nhansu B1: Logon Administrator Start Programs Administrative Tools Active Directory Users and Computers click phải chuột trên OU Nhansu Properties chọn tab Group Policy New Đổi tên New Group Policy Object thành “Mat Recycle Bin” Edit B2: Chọn User Configuration Administrative Templates Control Panel click phải chuột Remove Recyle Bin icon from Desktop (ô cửa sổ bên phải) Properties Enabled Apply OK đóng cửa sổ Group Policy OK B3: đóng tất cả các cửa sổ cập nhật Policy (gpupdate /force) B4: Trên máy trạm Windows XP Logon NS1 (Biểu tượng Recycle Bin trên Desktop đã mất) VD3: Làm ẩn biểu tượng My Network Places đối với các user trong OU CongTy B1: Trên máy chủ Windows Server 2003 Logon Administrator Start Programs Administrative Tools Active Directory Users and Computers click phải chuột trên OU CongTy Properties chọn tab Group Policy New Đổi tên New Group Policy Object thành “Mat My Network Places” Edit B2: Chọn User Configuration Administrative Templates Control Panel click phải chuột Hide My Network Places (ô cửa sổ bên phải) Properties Enabled Apply OK đóng cửa sổ Group Policy OK B3: đóng tất cả các cửa sổ cập nhật Policy (gpupdate /force) B4: Kiểm tra xem kết quả Tài liệu Quản trị mạng Lưu hành nội bộ Trang 45 2. Bỏ chức năng thừa kế cho OU Ketoan (block Policy inheritance) B1: Trên máy chủ Windows Server 2003 Logon Administrator Start Programs Administrative Tools Active Directory Users and Computers click phải chuột trên OU Ketoan Properties chọn tab Group Policy đánh dấu chọn vào ô Block Policy inheritance Apply OK B2: Trên máy trạm Windows XP Logon KT1 (Biểu tượng My Network Places có trên Desktop, nhưng Control Panel thì không) B3: Logoff KT1 Logon NS1 (Biểu tượng My Network Places và Recylce Bin đã bị mất trên màn hình Desktop) 3. Override Block Inheritance (bắt buộc các OU con phải thừa hưởng policy của OU cha) B1: Trê máy chủ Windows Server 2003 Logon Administrator Start Programs Administrative Tools Active Directory Users and Computers click phải chuột trên OU CongTy Properties chọn tab Group Policy Options đánh dấu chọn vào ô No Override: Prevent other Group Policy Objects from overriding policy set in this one OK OK B2: đóng tất cả các cửa sổ cập nhật Policy (gpupdate /force) B3: Trên máy trạm Windows Logon KT1 (thấy biểu tượng My Network Places đã mất trên Desktop) Tài liệu Quản trị mạng Lưu hành nội bộ Trang 46 4. Logon/Logoff Scripts B1: Trê máy chủ Windows Server 2003 Logon Administrator Start Programs Administrative Tools Active Directory Users and Computers click phải chuột trên OU CongTy Properties chọn tab Group Policy New, đặt tên Policy là “Logon/Logoff ” Edit trong Group Policy Object Editor Vào User Configuration Windows Setting Scripts (Logon/Logoff) click phải chuột trên Logon Properties Show Files Click phải chuột trên cửa sổ đang có New Text Document Đặt tên file là “Logon.vbs” click phải chuột Logon.vbs Edit gõ nội dung như sau Msgbox “Hello” Save lại Đóng cửa sổ chứa file Logon.vbs trong hộp thoại Logon Properties chọn Add trong hộp thoại Add a script chọn Browse chọn file Logon.vbs Open OK Apply OK đóng các cửa sổ đang có cập nhật Policy (gpupdate /force) Tài liệu Quản trị mạng Lưu hành nội bộ Trang 47 B2: Trên máy trạm Windows XP Logon KT1 (Khi logon thấy hộp thoại có nội dung là Hello) Logoff KT1 Logon NS1 (Khi Logon thấy hộp thoại có nội dung là Hello) B3: Logon Administrator Start Programs Administrative Tools Active Directory Users and Computers click phải chuột trên OU CongTy Properties chọn tab Group Policy chọn Logon/Logoff Edit trong Group Policy Object Editor vào User Configuration Windows Setting Scripts (Logon/Logoff) click phải chuột trên Logoff Properties Show Files Click phải chuột trên cửa sổ đang có New Text Document Đặt tên file là “Logoff.vbs” click phải chuột Logoff.vbs Edit gõ nội dung như sau Msgbox “Goodbye” Save lại B4: Đóng cửa sổ chứa file Logoff.vbs trong hộp thoại Logoff Properties chọn Add trong hộp thoại Add a script chọn Browse chọn file Logoff.vbs Open OK Apply OK đóng các cửa sổ đang có cập nhật Policy (gpupdate /force) B5: Trên máy trạm Windows XP Logon NS1 (Khi logon thấy hộp thoại có nội dung là Hello) OK Logoff NS1 (Khi logoff thấy hộp thoại có nội dung là Goodbye) Tài liệu Quản trị mạng Lưu hành nội bộ Trang 48 OU - Delegate 1. Tạo OU (Organization Unit) B1: Logon Administrator Start Programs Administrative Tools Active Directory Users and Computers click phải chuột congty.com New Organization Unit Trong cửa sổ New Object - Organization Unit trong ô Name: gõ CongTy OK OU CongTy đã được tạo trong domain congty.com B2: click phải chuột trên OU CongTy New Organization Unit Trong cửa sổ New Object - Organization Unit trong ô Name: gõ Ketoan OK Tài liệu Quản trị mạng Lưu hành nội bộ Trang 49 B3: click phải chuột trên OU CongTy New Organization Unit Trong cửa sổ New Object - Organization Unit trong ô Name: gõ Nhansu OK B4: click phải chuột vào OU Ketoan New User B5: Nhập tên user vào ô First name, Fullname: KT1 và ô User logon name: KT1 Next B6: Nhập mật khẩu của user KT1 lần lượt vào 2 ô Password và Confirm Password bỏ dấu check tại ô User must change password at next logon Next Finish B7: Trong OU Ketoan tạo user KT2 (tương tự như trên) B8: click phải chuột vào OU Nhansu New User B9: Nhập tên user vào ô First name, Fullname: NS1 và ô User logon name: NS1 Next B10: Nhập mật khẩu của user NS1 lần lượt vào 2 ô Password và Confirm Password bỏ dấu check tại ô User must change password at next logon Next Finish B11: Trong OU Nhansu tạo user NS2 (tương tự như trên) 2. Delegate • Phân quyền cho user “KT1” quản lý các user account trong OU “Ketoan” Tài liệu Quản trị mạng Lưu hành nội bộ Trang 50 B1: Logon Administrator Start Programs Administrative Tools Active Directory Users and Computers click phải chuột trên OU Ketoan chọn Delegate Control… trong cửa sổ Welcome chọn Next Trong cửa sổ Users or Group chọn Add gõ KT1 Check Names Next trong cửa sổ Tasks to Delegate đánh dấu chọn vào ô Delegate the following common tasks đánh dấu chọn vào ô Create, delete, and manage users accounts Next Finish B2: Logoff Administrator Logon user KT1 Start Programs Administrative Tools Active Directory Users and Computers click phải chuột trên OU Ketoan New User Lưu ý : KT1 chỉ có quyền tạo User Trong cửa sổ New Object – User tạo user KT3 B3: thử đổi Password cho user KT2 Tài liệu Quản trị mạng Lưu hành nội bộ Trang 51 • Phân quyền cho user “NS1” quản lý các user account trong OU “Nhansu” B1: Logon Administrator Start Programs Administrative Tools Active Directory Users and Computers click phải chuột trên OU Ketoan chọn Delegate Control… trong cửa sổ Welcome chọn Next Trong cửa sổ Users or Group chọn Add gõ NS1 Check Names Next trong cửa sổ Tasks to Delegate đánh dấu chọn vào ô Delegate the following common tasks đánh dấu chọn vào ô Create, delete, and manage users accounts và ô Create, delete, and manage groups Next Finish B2: Logoff Administrator Logon user NS1 Start Programs Administrative Tools Active Directory Users and Computers click phải chuột trên OU Nhansu New Group Lưu ý : NS1 có quyền tạo User và Group Trong cửa sổ New Object – Group tạo group “NhomNS” trong Group scope chọn Global trong Group Type chọn Security OK Tài liệu Quản trị mạng Lưu hành nội bộ Trang 52 • Cho user “Giamdoc” quyền Full Control trên các OU “CongTy, Ketoan, Nhansu” B1: Logon Administrator Start Programs Administrative Tools Active Directory Users and Computers click phải chuột trên OU Congty chọn Delegate Control… trong cửa sổ Welcome chọn Next Trong cửa sổ Users or Group chọn Add gõ Giamdoc Check Names Next trong cửa sổ Tasks to Delegate đánh dấu chọn vào ô Create a custom task to delegate Next Trong hộp thoại Active Directory Object Type chọn ô This folder, existing objects in this folder, and creation of new objects in this folder Next Trong hộp thoại Permission đánh dấu vào ô General ô Property-specify, ô Creation / deletion of specific child objects đánh dấu vào ô Full Control Next Finish Tài liệu Quản trị mạng Lưu hành nội bộ Trang 53 B2: Logoff Administrator Logon user Giamdoc Start Progarms Administrative Tools Active Directory Users and Computers click phải chuột trên OU Congty New User Lưu ý : user Giamdoc có toàn quyền trên OU Congty B3: click phải chuột trên OU Ketoan New Group click phải chuột trên user KT1 chọn Reset Password Đổi Password cho KT1 Lưu ý : user Giamdoc có toàn quyền trên OU Ke toan B4: Vào menu View chọn Advanced Feature B5: click phải chuột trên OU Nhansu Properties chọn tab Security chọn user Giamdoc Lưu ý : user Giamdoc có toàn quyền trên OU Nhansu Tài liệu Quản trị mạng Lưu hành nội bộ Trang 54 Template & Audit 1. Security Template Chuẩn bị: • Khởi động máy Windows Server 2003 chưa nâng cấp Domain Controller B1: Nhấn Start Run gõ vào mmc vào hộp thoại Open OK B2: Trong cửa sổ Console1 chọn menu File chọn Add/Remove Sanap in Add Trong màn hình Add Stand-alone Snap-in chọn Security Templates Add chọn Security Configurate and Analysis Add Trong màn hình Console1, xuất hiện hai template click dấu “+” ở compatws (trong Security Template C:\Windows\Security Templates) click phải chuột trên compatws chọn Save As Tài liệu Quản trị mạng Lưu hành nội bộ Trang 55 Trong cửa sổ Save As, gõ Security Template vào mục File name Save click dấu “+” trên Security Template (vừa mới tạo) Account Policy\Password Policy click phải chuột trên Minimum Password Length Properties đánh dấu chọn vào ô Define this policy… nhập vào ô Password must… số 8 Apply OK click phải chuột trên Security Template Save. B3: click phải chuột trên Security Configurate and Analysis Open Database Trong hộp thoại File name gõ MyTemplate Open Trong màn hình Import Template chọn Security Template (Template vừa thiết lập) Open Tài liệu Quản trị mạng Lưu hành nội bộ Trang 56 B4: click phải chuột trên Security Configurate and Analysis chọn Analyze Computer Now… trong màn hình Perform Analysis OK Hệ thống sẽ phân tích sự khác biệt giữa Security Policy của hệ thống và Security Template vừa thiết lập Click dấu “-” trong Security Configuration and Analysis vào Account Policies vào Password Policy Hệ thống phát hiện sự khác biệt và hiện dấu báo đỏ Click phải chuột trên Security Configuration and Analysis chọn Configure Computer Now OK Hệ thống sẽ áp đặt Template vừa thiết lập Đóng tất cả các cửa sổ hệ thống hỏi bạn có Save Console không chọn No Tạo một user “U1” với password là 123 hệ thống sẽ thông báo lỗi yêu cầu nhập lại Password OK Nhập lại password cho user “U1” với chiều dài ít nhất là 8 ký tự Tài liệu Quản trị mạng Lưu hành nội bộ Trang 57 2. Audit Policy B1: Start Programs Administrative Tools Local Security Policy Audit Policy Click phải chuột trên Audit Account Logon Events Properties chọn dấu check Failure Apply OK đóng hết cửa sổ màn hình lại cập nhật lại policy B2: Start Programs Administrative Tools Event Viewer click phải chuột trên Security Clear All Events thông báo xuất hiện yêu cầu có lưu lại những Security Audit đó không , chọn No Đóng tất cả các cửa sổ màn hình lại B3: Logoff Administrator Logon user “U1” và cố tình logon sai vài lần B4: Logon lại Administrator Start Programs Administrative Tools Event Viewer chọn Security xuất hiện một số ghi nhận quá trình logon sai Tài liệu Quản trị mạng Lưu hành nội bộ Trang 58 VD: Ghi nhận quá trình truy cập 1 Folder Chuẩn bị: • Khởi động máy Windows Server 2003 đã nâng cấp Domain Controller • Vào C:\ tạo thư mục TaiLieuKetoan Mục đích: ghi nhận lại toàn bộ hành động truy cập thất bại vào folder TaiLieuKetoan B1: click phải chuột trên thư mục TaiLieuKetoan Properties chọn tab Security chọn Advanced bỏ dấu check Allow inheritable… Apply OK chọn group Users Remove Chọn Advanced chọn tab Auditing Add chọn group Authenticated Users Trong hộp thoại Auditing… đánh dấu chọn vào ô List Folder/Read Data của cột Failed OK Apply OK Tài liệu Quản trị mạng Lưu hành nội bộ Trang 59 B2: Start Programs Domain Controller Security Policy Local Policies Audit Policy Click phải chuột trên Audit Object Access Properties chọn Failure Apply OK đóng tất cả các cửa sổ cập nhật Policy B3: Start Programs Administrative Tools Event Viewer click phải chuột trên Security Clear All Events thông báo xuất hiện yêu cầu có lưu lại những Security Audit đó không , chọn No B4: Logoff Administrator Logon user “NS1” vào thư mục TaiLieuKetoan hệ thống sẽ thông báo lỗi B5: Logon lại Administrator Start Programs Administrative Tools Event Viewer chọn Security B6: click phải chuột trên 1 Failure Audit của user “NS1” Properties xuất hiện bảng chi tiết ngày giờ user “NS1” truy cập vào thư mục Tài liệu Quản trị mạng Lưu hành nội bộ Trang 60 DNS & DHCP I. Dịch vụ DNS Tạo hệ thống Internet name trên tất cả các máy 1. Install DNS Service B1: tại máy Windows Server 2003 : Logon Administrator Start Setttings Control Panel Add or Remove Program Add/ Remove Windows Component kéo thanh trượt chọn mục Networking Services Details đánh dấu chọn vào ô Domain Name System (DNS) OK (hệ thống sẽ bắt đầu cài DNS, nếu gặp thông báo yêu cầu đĩa CD Windows Server 2003 thì vào thư mục I386 trong đĩa CD) Finish Tài liệu Quản trị mạng Lưu hành nội bộ Trang 61 B2: Tạo Forward Lookup Zone Mở chương trình DNS Start Programs Administrative Tools DNS Trong cửa sổ DNS, click vào các dấu “+” để mở các mục con. Click phải chuột vào mục Forward Lookup Zone New Zone… Trên hộp thoại Welcome to the New Zone Wizard chọn Next Trên hộp thoại Zone Type chọn Primary Zone Next Trong hộp thoại Zone Name, nhập vào ô Zone name : congty.com Next Trên hộp thoại Dynamic Update, chọn type Allow both nonsecure and secure dynamic updates Next Trên hộp thoại Completing the New Zone Wizard, kiểm tra các thông số, chọn Back để sửa chữa Finish B3: Tạo Reverse Lookup Zone Trong cửa sổ DNS, click phải chuột vào Reverse Lookup Zone New Zone Trên hộp thoại Welcome to the New Zone Wizard Next Trên hộp thoại Zone Type, chọn Primary Zone Next Tài liệu Quản trị mạng Lưu hành nội bộ Trang 62 Trên hộp thoại Reverse Lookup Zone Name, nhập vào ô Network ID: 192.168.133. Hệ thống sẽ tự động phát sinh tên của Reverse Lookup Zone. Giữ nguyên mặc định tên này Next Trên hộp thoại Zone File, giữ nguyên tên mặc định Next Trên hộp thoại Dynamic Update, chọn type Allow both nonsecure and secure dynamic updates Next Trên hộp thoại Completing the New Zone Wizard, kiểm tra các thông số, chọn Back để sửa chữa Finish II. Dịch vụ DHCP 1. Cài đặt và cấu hình DHCP Server B1: tại máy Windows Server 2003 : Logon Administrator Start Programs Add or Remove Program Add/ Remove Windows Component kéo thanh trượt chọn mục Networking Services Details đánh dấu chọn vào ô Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) OK (hệ thống sẽ bắt đầu cài DHCP, nếu gặp thông báo yêu cầu đĩa CD Windows Server 2003 thì vào thư mục I386 trong đĩa CD) Finish Lưu ý: nếu hệ thống là Domain thì

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfQuantrimang.pdf