Tiếng anh 10- Ôn tập và kiểm tra tiếng anh 10 - 2 học kì

1. a. cup b. runner c. stadium d. fun

2. a. team b. beat c. defeat d. great

3. a. honour b. hero c. held d. happy

4. a. qualify b. final c. trophy d. title

5. a. champion b. character c. match d. cheerful

6. a. tournament b. south c. around d. founded

7. a. orphan b. enough c. cough d. neighbour

8. a. century b. picture c. cinema d. silent

9. a. history b. audience c. cinema d. existence

10. a. develop b. discover c. introduce d. prepare

11. a. disaster b, voyage c. luxury d. character

12. a. adventure b. detective c. instead d. iceberg

13. a. cartoon b. fiction c. terrify d. interest

 

 

doc21 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Lượt xem: 4805 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiếng anh 10- Ôn tập và kiểm tra tiếng anh 10 - 2 học kì, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTiếng anh 10- ôn tập và kiểm tra tiếng anh 10-đầy đủ cả 2 học kì.doc
Tài liệu liên quan