Tiểu luận Cơ sở khoa học đánh giá triển vọng dầu khí tại một khu vực. tích tụ địa phương mỏ Bạch Hổ

MỤC LỤC

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐÁNH GIÁ TRIỂN VỌNG DẦU KHÍ TẠI MỘT KHU VỰC

CHƯƠNG I: CƠ SỞ KIẾN TẠO 6

I. Yếu tố kiến tạo ảnh hưởng đến sự hình thành các tích tụ dầu khí 8

II. Yếu tố kiến tạo phá hủy các tích tụ dầu khí 12

CHƯƠNG II: MÔI TRƯỜNG TRẦM TÍCH - CỔ ĐỊA LÝ TƯỚNG ĐÁ 15

I. Môi trường trầm tích ảnh hưởng đến sự hình thành dầu khí 15

II. Môi trường trầm tích ảnh hưởng đến đá chứa, đá chắn 18

CHƯƠNG III: YẾU TỐ ĐỊA CHẤT THỦY VĂN 22

I. Cổ địa chất thủy văn 22

II. Điều kiện địa chất thủy văn hình thành các tích tụ dầu khí 24

III. Điều kiện địa chất thủy văn phá hủy các tích tụ dầu khí 26

IV. Điều kiện bảo tồn các tích tụ dầu khí 27

PHẦN II: TÍCH TỤ ĐỊA PHƯƠNG MỎ BẠCH HỔ

CHƯƠNG I: CƠ CHẾ HÌNH THÀNH CÁC BỒN TRẦM TÍCH KAINOZOI Ở THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM 29

I. Cơ chế kiến tạo 32

II. Các loại bồn được hình thành 38

CHƯƠNG II: BỒN TRŨNG CỬU LONG 51

I. Lịch sử kiến tạo khu vực bồn trũng Cửu Long 52

II. Đặc điểm tầng sinh, chứa, chắn 55

CHƯƠNG III: MỎ BẠCH HỔ 63

I. Quá trình hình thành thân dầu móng mỏ Bạch Hổ dưới ảnh hưởng của hoạt động kiến tạo 63

II. Tiến hóa môi trường trầm tích trong mối quan hệ với hoạt động địa động lực khu vực mỏ Bạch Hổ 77

III. Điều kiện thủy địa chất mỏ Bạch Hổ 82

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

doc101 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1665 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Cơ sở khoa học đánh giá triển vọng dầu khí tại một khu vực. tích tụ địa phương mỏ Bạch Hổ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTieu luan (Huyen Dieu).doc
Tài liệu liên quan