Tiểu luận Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón sinh học đến sự sinh trưởng, phát triển và năng suất chất lượng

PHẦN I : MỞ ĐẦU 1

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1

1.2 MỤC ĐÍCH ,YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI 2

1.2.1. Mục đích : 2

1.2.2. Yêu cầu : 2

PHẦN II : TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3

2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÂY DƯA 3

2.1.1. Nguồn gốc và phân loại 3

2.1.2. Đặc điểm thực vật học 4

2.2. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG PHÂN BÓN HIỆN NAY 9

2.2.1. Phân bón vô cơ: 9

2.2.2 Phân bón hữu cơ : 9

2.3 TÌNH HÌNH SỬ DỤNG PHÂN BÓN Ở VIỆT NAM 12

2.4 ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH 21

2.4.1 Nhiệt độ : 21

2.4.2 Ánh sáng 22

2.4.3 Độ ẩm 23

2.4.4 Đất và chất dinh dưỡng 24

2.5 GIỚI THIỆU VỀ GIỐNG DƯA KIM CÔ NƯƠNG 25

2.5.1. Nguồn gốc 25

2.5.2. Đặc điểm sinh trưởng, phát triển 25

2.5.3. Thời vụ 25

2.5.4. Chuẩn bị đất và giá thể gieo trồng 25

2.5.5. Gieo trồng 26

2.5.6. Chăm sóc 27

2.6. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ DƯA 28

2.6.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ dưa trên thế giới 28

2.6.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ dưa ở Việt Nam 30

PHẦN III: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32

3.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 32

3.1.1. Cây trồng: 32

3.1.2. Phân bón: 32

3.1.3.Địa điểm nghiên cứu 33

3.1.4. Thời gian nghiên cứu 33

3.2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 33

3.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34

3.3.1.Phương pháp bố trí thí nghiệm 34

3.3.2. Phương pháp theo dõi 36

3.3.3. Hệ thống các chỉ tiêu theo dõi 36

3.4. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU 37

PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 38

4.1. Diễn biến tình hình khí tượng thuỷ văn khu vực Đông Bắc Bộ từ tháng 2 đến tháng 4/2009 38

4.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón sinh học đến sinh trưởng phát triển và năng suất của cây dưa Kim Cô Nương trồng trong nhà kính. 41

4.2.1. Ảnh hưởng của một số loại phân bón sinh học đến sinh trưởng phát triển của cây dưa Kim Cô Nương trồng trong nhà kính. 41

4.2.2. Ảnh hưởng của một số loại phân bón sinh học đến động thái tăng trưởng chiều cao của cây dưa Kim Cô Nương trồng trong nhà kính. 43

4.2.3. Ảnh hưởng của một số loại phân bón sinh học đến động thái ra lá của cây dưa Kim Cô Nương trồng trong nhà kính. 44

4.2.4. Ảnh hưởng của một số loại phân bón sinh học đến tỷ lệ đậu quả của cây dưa Kim Cô Nương trồng trong nhà kính. 47

4.2.5. Ảnh hưởng của một số loại phân bón sinh học đến năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của cây dưa Kim Cô Nương trồng trong nhà kính. 48

4.2.6. Ảnh hưởng của một số loại phân bón sinh học đến chất lượng của dưa Kim Cô Nương trồng trong nhà kính. 50

4.3. Ảnh hưởng của thời gian giãn đoạn giữa các lần phun phân bón sinh học đến sinh trưởng phát triển và năng suất của dưa Kim Cô Nương trồng trong nhà kính. 52

4.3.1. Ảnh hưởng của thời gian giãn đoạn giữa các lần phun phân bón sinh học Bio-plant, Pro-plant đến sinh trưởng phát triển và năng suất của dưa Kim Cô Nương 53

4.3.2. Ảnh hưởng của thời gian giãn đoạn giữa các lần phun phân bón sinh học Fish plus Bloom đến sinh trưởng phát triển và năng suất của dưa Kim Cô Nương 54

4.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế của từng loại phân bón sinh học cho cây dưa Kim Cô Nương. 56

PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 58

5.1. Kết luận 58

5.2. Đề nghị 59

TÀI LIỆU THAM KHẢO 60

 

doc64 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2138 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón sinh học đến sự sinh trưởng, phát triển và năng suất chất lượng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón sinh học (Bio-plant, pro-plant, fish plus bloom) đến sự sinh trưởng, phát triển và năng suất chất lượng.doc
Tài liệu liên quan